Volební období 2002-2004

ARCHIV PODKLADŮ

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Akademický senát FF UK

Nám. J. Palacha 2

116 38 Praha 1

VPraze dne 12. května 2002

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři,

vzávěru minulého roku jsem seznámila AS FF UK se svými námitkami vůči výběrovému řízení na místo asistentky Ústavu hospodářský a sociálních dějin FF UK zúnora 2000 a ohradila jsem se proti rozhodnutí děkana FF UK Doc. RNDr. P. Koláře, CSc. ve věci tohoto výběrového řízení. AS FF UK se mým podnětem zabýval na svém mimořádném zasedání 29. listopadu 2001 a na základě projednání této záležitosti mne vyzval, abych se obrátila přímo na J.M. rektora UK. Současně akademický senát projevil přání být nadále o věci informován. Vsouladu sjednáním AS jsem J.M panu rektorovi podala odůvodněnou stížnost na průběh zmíněného výběrového řízení, kterého jsem se účastnila. Dne 29. března 2002 jsem od pana rektora obdržela výsledek prošetření mé stížnosti, snímž si Vás dovoluji seznámit (viz příloha).

Na základě výsledku nestranného prošetření zmíněné záležitosti, který lze zajisté pokládat za novou a akademickému senátu dosud neznámou skutečnost, si dovoluji AS FF UK požádat, aby se znovu tímto případem zabýval a případně zněj vyvodil odpovídající závěry. Rovněž si dovoluji AS FF UK požádat, aby jako samosprávný orgán akademické obce zvážil všechna možná opatření, která by do budoucna pomohla zamezit podobným pochybením, jež vposlední době zdaleka nejsou ojedinělá.

Spozdravem

Mgr. Alice Velková

VLesíčku 8

150 00 Praha 5

REKTOR

UNIVERZITY KARLOVY

VPraze dne 29. března 2002

Č.j. 1816-02/I-1

Vážená paní magistro,

přešetřil jsem Vaši stížnost čj. 725 doručenou dne 5. února 2002 ve věci výběrového řízení na místo asistenta Ústav hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty ze dne 28. února 2000.

Konstatuji, že od průběhu tohoto výběrového řízení do podání Vaší stížnosti proběhla neúměrně dlouhá doba a ve zdůvodnění velmi pozdního podání Vaší stížnosti, které jste uvedla, neshledávám věcné argumenty.

Pozdní podání stížnosti podstatně zkomplikovalo šetření vtéto věci a mj. způsobilo, že toto šetření bylo ukončeno později, než je při vyřizování včas podaných stížnosti obvyklé.

Na základě podrobného prošetření celé záležitosti konstatuji, že jsem včinnosti komise shledal formální pochybení a nerealizovatelná doporučení. Tato pochybení neměla však vliv na výsledek výběrového řízení. Vzhledem kvypsaným kvalifikačním podmínkám je vzávěrech komise nepřímo obsažené odůvodnění (nedostatečný počet složených zkoušek vrámci doktorského studia) formálně vpořádku. Konstatuji, že vtéto části Vaši stížnost pokládám za částečně důvodnou.

Zčl. 4 odst. 2 Řádu výběrového řízení UK nelze dovodit, že je vypisovatel povinen vypsat nové výběrové řízení, není-li vhodný uchazeč. Vcitovaném ustanovení se mu ukládá povinnost rozhodnout, zda toto nové řízení vypíše. Vtomto bodě není Vaše stížnost opodstatněná.

Na základě výše uvedeného jsem vyzval děkana fakulty, aby

  1. Seznámil předsedu komise snesrovnalostmi, ke kterým došlo vtomto výběrovém řízení,
  2. zajistil, aby při konání výběrových řízení na fakultě nedocházelo kpochybením.

Tímto pokládám Vaši stížnost za uzavřenou.

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.

Mgr. Alice Velková, Praha 5

Na vědomí: Doc. RNDr. Petr Kolář, CSc., děkan FF