Minulá volební období

Usnesení senátu

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Usnesení z 1. zasedání AS FF UK dne 12.6.2014

Usnesení č. 1:
AS FF UK bere na vědomí zápis z 21. zasedání AS FF UK.
Hlasování: 29-0-0

Usnesení č. 2:
AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury o SO Hudební věda (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 28-0-1

Usnesení č. 3:
AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace doktorského SP Text and Event in Early Modern Europe (ERASMUS MUNDUS Joint Doctorate) (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, s výukou v anglickém jazyce) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 29-0-0

Usnesení č. 4:
AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace navazujícího magisterského SP Anglistika – amerikanistika se SO Anglistika – amerikanistika (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium, s možností konat rigorózní řízení) na dostudování stávajících studentů k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 28-0-1

Usnesení č. 5:
AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace navazujícího magisterského SP Filologie se SO Starořečtina (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení) na dostudování stávajících studentů k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 28-0-1

Usnesení č. 6:
AS FF UK souhlasí se jmenováním předsedů komisí v následujícím složení:
Komise pro vědu: Doc. PhDr. Petr Zemánek CSc.
(hlasování 28-0-1)
Studijní komise: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D. (hlasování 26-0-3)
Hospodářská komise: Prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc, (hlasování 21-4-4)
Stipendijní komise: Doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. (hlasování 28-0-1)
Evaluační komise: Mgr. Jan Sládek (hlasování 25-1-3)
Legislativní komise: PhDr. Jan Kalivoda (hlasování 26-2-1)
Knihovní komise: Prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. (hlasování 25-1-3)
Etická komise: Prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. (hlasování 25-0-4)
Zahraniční komise: Doc. Markéta Křížová, Ph.D. (hlasování 29-0-0)
Inventarizační komise: Ing. Marcela Kvasničková (hlasování 27-0-2)
Komise pro vnější vztahy: Doc. Mgr. Marie Šedivá Koldinská, Ph.D (hlasování 26-2-1)
Komise pro IT: Ing. Michal Křen, Ph.D. (hlasování 25-0-3, 1 neplatný)
Ediční komise: Mgr. Jan Chromý, Ph.D. (hlasování 26-3-0)

Usnesení č. 7:
AS FF UK schvaluje Rigorózní řád FF UK ve znění předloženém děkankou fakulty.
Hlasování: 29-0-0

Usnesení č. 8:
AS FF UK doporučuje děkance fakulty zapracovat podnět vzešlý z diskuze.
Hlasování: 29-0-0

Usnesení č. 9:
AS FF UK souhlasí se jmenováním dalších členů SK v následujícím složení:
PhDr. Mgr. Hana Pazlarová, Ph.D. (hlasování 28-0-1)
PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D. (hlasování 29-0-0)
Martin Vlček (hlasování 26-2-1)

Usnesení z 2. zasedání AS FF UK dne 18.9.2014

Usnesení č. 10:
AS FF UK schvaluje harmonogram svých zasedání na akademický rok 2014 – 2015 v předloženém znění se zapracovanou připomínkou kol. Chromého.
Hlasování: 25-0-0

Usnesení č. 11:
AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Andragogika v doktorském SP Pedagogika (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium) na dostudování stávajících studentů k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 25-0-0

Usnesení č. 12:
AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Čeština v komunikaci neslyšících o SO Čeština v komunikaci neslyšících (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 25-0-0

Usnesení č. 13:
AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení a rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury o SO Filmová studia (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 25-0-0

Usnesení č. 14:
AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení a rozšíření bakalářského SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury o SO Filmová studia (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 25-0-0

Usnesení č. 15:
AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení a rozšíření akreditace SO Indologie v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 22-0-3

Usnesení č. 16:
AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení a rozšíření akreditace SO Indologie v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 22-0-3

Usnesení č. 17:
AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení a rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Informační studia a knihovnictví o SP Studia nových médií (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 25-0-0

Usnesení č. 18:
AS FF UK bere na vědomí informaci o resignaci Ing. Martina Součka, Ph.D. a záměru jmenovat Mgr. Ondřeje Tichého, Ph.D. proděkanem pro informační zdroje.
Hlasování: 20-0-0

Usnesení č. 19:
AS FF UK nemá námitek proti jmenování garantů edičních řad dle návrhu kol. Chromého.
Hlasování: 23-0-0

Usnesení č. 20:
AS FF UK souhlasí s doplněním komise pro vědu AS FF UK v následujícím složení:
PhDr. Jan Chromý, Ph.D.
(hlasování: 19-4-0)
doc. PhDr. Jiří Musil, Ph. D. (hlasování: 21-1-1)
PhDr. Zuzana Podaná, Ph.D. (hlasování: 22-0-1)
Bc. Anna Matys (hlasování: 20-3-0)
PhDr. Jakub Stejskal, Ph.D. (hlasování: 23-0-0)

Usnesení č. 21:
AS FF UK souhlasí s doplněním ediční komise AS FF UKv následujícím složení:
doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
(hlasování: 22-1-0)
doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (hlasování: 23-0-0)
doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. (hlasování: 20-3-0)
prof. dr. phil. Josef Vojvodík, M.A (hlasování: 23-0-0)
Mgr. Petr Lupač, Ph.D. (hlasování: 23-0-0)

Usnesení č. 22:
AS FF UK bere na vědomí informaci paní děkanky. AS FF UK nabízí součinnost a vyjadřuje podporu vedení fakulty při intenzivním jednání jak v rámci univerzity, tak na veřejnosti, jehož cílem je náprava finanční situace fakulty.
Hlasování: 20-0-3

Usnesení č. 23:
AS FF UK projednal a schvaluje záměr mimořádného převodu mezi fondy.
Hlasování 23-0-0

Usnesení č. 24:
AS FF UK souhlasí s návrhem smlouvy na pronájem bufetu na hlavní budově v předloženém znění.
Hlasování: 22-0-0

Usnesení č. 25:
AS FF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 v předloženém znění se zapracováním připomínky vzešlé z diskuse.
Hlasování: 20-0-1

Usnesení č. 26:
AS FF UK schvaluje výši doktorských stipendií v akademickém roce 2014/2015 v navrženém znění.
Hlasování: 20-0-2

Usnesení č. 27:
AS FF UK nemá námitek vůči návrhu opatření děkana ohledně organizace studia v doktorských studijních programech na FF UK.
Hlasování: 17-0-1

Usnesení č. 28:
AS FF UK se vyjadřuje kladně k návrhu opatření děkana k organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech a dává děkance ke zvážení doplnění nového odstavce 4 do čl. 2 ve znění: „Pokud je student jednooborového studia v prvním ročníku studia přijat na další obor, může při zápisu do dalšího ročníku požádat o převedení do dvouoborového studia. Pokud je dvouoborové studium příslušných oborů akreditováno a pokud student ve svém původním studiu splnil požadavky pro postup do dalšího ročníku, děkan této žádosti zpravidla vyhoví.“
Hlasování: 14-1-2

Usnesení z 3. zasedání AS FF UK dne 9.10.2014

Usnesení č. 29:
AS FF UK vyzývá děkanku FF UK, aby při projednávání akreditačních žádostí informovala vědeckou radu FF UK o výsledku projednání daných žádostí v AS FF UK.
Hlasování: 27-0-0

Usnesení č. 30:
AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Klasická archeologie v bakalářském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 27-0-0

Usnesení č. 31:
AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Klasická archeologie v navazujícím magisterském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 27-0-0

Usnesení č. 32:
AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Historické vědy o SO Dějiny a kultura islámských zemí (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 24-0-3

Usnesení č. 33:
AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Tibetanistika (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium, s výukou v českém a anglickém jazyce) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 27-0-0

Usnesení č. 34:
AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace a rozšíření akreditace o dvouoborové studium SO Koreanistika v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 27-0-0

Usnesení č. 35:
AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace SO Religionistika v doktorském SP Filozofie (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 25-0-0

Usnesení č. 36:
AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Filosofie v bakalářském SP Filosofie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 27-0-0

Usnesení č. 37:
AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Filosofie v navazujícím magisterském SP Filosofie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 27-0-0

Usnesení č. 38:
AS FF UK souhlasí se jmenováním Mgr. Ondřeje Tichého, Ph.D., proděkanem pro informační zdroje FF UK.
Hlasování: 26-0-1

Usnesení č. 39:
AS FF UK schvaluje jmenování prof. PhDr. Ing. Jana Royta, Ph.D. členem vědecké rady FF UK.
Hlasování: 18-7-2

Usnesení č. 40:
AS FF UK schvaluje jmenování členů disciplinární komise ve složení:
Akademičtí pracovníci: Předsedkyně:
PhDr. Mgr. Hana Pazlarová, Ph.D., Katedra sociální práce FF UK
(Hlasování: 27-0-0)
Členové:
PhDr. Radek Buben, Ph.D., Ústav politologie FF UK
(Hlasování: 25-0-2)
PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D., Ústav germanistických studií FF UK
(Hlasování: 27-0-0)
Náhradník:
Doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc., Ústav teoretické a komputační lingvistiky FF UK
(Hlasování: 26-0-0)
Studenti: Členové:
Bc. Kateřina Bělehrádková, iberoamerikanistika – dějiny Latinské Ameriky, navazující magisterské
(Hlasování: 26-0-1)
Bc. Tomáš Diviák, sociologie, navazující magisterské
(Hlasování: 27-0-0)
Mgr. Michal Láznička, obecná lingvistika, doktorské
(Hlasování: 26-0-1)
Náhradníci: Bc. Tomáš Beránek, historie, navazující magisterské
(Hlasování: 27-0-0)
Mgr. Jana Peroutková, dějiny výtvarného umění, doktorské
(Hlasování: 23-1-3)

Usnesení č. 41:
AS FF UK navrhuje delegovat doc. Stehlíka jako člena RVŠ za FF UK na období let 2015-2017.
Hlasování: 20-6-1

Usnesení č. 42:
AS FF UK navrhuje doc. Zemánka na kandidáta PRASUK do Předsednictva RVŠ na období let 2015-2017.
Hlasování: 26-0-1

Usnesení č. 43:
AS FF UK navrhuje následující studenty na kandidáty PRASUK na členy Studentské komory RVŠ na období let 2015-2017:
Mgr. Davida Pavlorka
(Hlasování: 20-5-2),
Mgr. Josefa Šlerku
(Hlasování: 19-7-1)
a Mgr. Ondřeje Krásu
(Hlasování: 24-1-2).

Usnesení č. 44:
AS FF UK souhlasí s rozšířením Studijní komise o Bc. Janu Segi Lukavskou.
Hlasování: 25-0-2

Usnesení č. 45:
AS FF UK souhlasí s rozšířením Komise pro vnější vztahy o:
PhDr. Richarda Biegela, Ph.D.
(Hlasování: 27-0-0)
a PhDr. Pavla Titze, Ph.D.
(Hlasování: 26-1-0).

Usnesení č. 46:
AS FF UK schvaluje návrh výše stipendií za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2013/2014 v předloženém znění.
Hlasování: 27-0-0

Usnesení č. 47:
AS FF UK bere na vědomí informace o současném stavu a výhledu finanční situace FF UK a vyzývá děkanku, aby průběžně konzultovala s PAS FF UK další jednání s vedením UK ohledně finanční situace FF UK na příští rok a rovněž informovala PAS FF UK o jednání s dalšími institucemi.
Hlasování: 17-1-5

Usnesení č. 48:
AS FF UK žádá paní děkanku o zveřejňování zápisů z koncepčního grémia.
Hlasování: 19-0-3

Usnesení č. 49:
AS FF UK žádá paní děkanku o včasné informování akademické obce na úřední desce a AS FF UK ohledně výsledků výběrových a nominačních řízení na pozice vedoucích základních součástí FF UK.
Hlasování: 17-0-1

Usnesení z 4. zasedání AS FF UK dne 13.11.2014

Usnesení č. 50:
AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Čeština v komunikaci neslyšících v bakalářském SP Čeština v komunikaci neslyšících (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) se zapracovanou změnou názvu Komunikačního modulu na Pedagogický modul k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 27-0-0

Usnesení č. 51:
AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Latinský jazyk a literatura (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 26-0-1

Usnesení č. 52:
AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení  akreditace  na  dostudování  stávajících  studentů  SO  Etnologie v  bakalářském  SP  Historické vědy  (prezenční  forma  studia,  3letá  standardní  doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 27-0-0

Usnesení č. 53:
AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení  akreditace  na  dostudování  stávajících  studentů  SO  Etnologie v  navazujícím  magisterském  SP  Historické vědy  (prezenční  forma  studia,  2letá standardní  doba  studia,  jednooborové  a  dvouoborové  studium,  s  možností  konat rigorózní řízení) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 27-0-0

Usnesení č. 54:
AS FF UK bere na vědomí výhled akreditací na FF UK pro rok 2015.
Hlasování: 26-0-0

Usnesení č. 55:
AS FF UK schvaluje novelu Volebního a jednacího řádu AS FF UK v podobě předložené paní děkankou.
Hlasování: 26-0-0

Usnesení č. 56:
AS FF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016, bakalářské a navazující magisterské studium.
Hlasování: 24-0-1

Usnesení č. 57:
AS FF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 pro obory Turkologie a Řecká antická filologie.
Hlasování: 24-0-1

Usnesení č. 58:
AS FF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 pro doktorské obory akreditované v ČJ, AJ a FJ po zapracování připomínek vzešlých z rozpravy.
Hlasování: 24-0-1

Usnesení č. 59:
AS FF UK schvaluje Aktualizaci Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2014/2015.
Hlasování: 25-0-0

Usnesení č. 60:
AS FF UK nemá námitek vůči návrhu Organizačního řádu děkanátu FF UK.
Hlasování: 25-0-0

Usnesení č. 61:
AS FF UK souhlasí se jmenováním Mgr. Ondřeje Tichého, Ph.D., členem kolegia děkana.
Hlasování: 26-0-0

Usnesení č. 62:
AS FF UK bere na vědomí informace proděkana Gregora ohledně rekonstrukce objektu v Opletalově ulici.
Hlasování: 26-0-0

Usnesení č. 63:
AS FF UK se seznámil s okolnostmi sporu ohledně jmenování Marka Jakoubka ředitelem Ústavu etnologie FF UK a konstatuje, že v postupu vedení fakulty neshledal pochybení.
Hlasování: 24-0-0

Usnesení z 5. zasedání AS FF UK dne 11.12.2014

Usnesení č. 64:
AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury o  SO  Estetika (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 25-0-0

Usnesení č. 65:
AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Historické vědy o  SO Archivnictví a pomocné vědy historické (prezenční  forma studia,  2letá  standardní doba studia, dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 25-0-0

Usnesení č. 66:
AS FF UK souhlasí se zrušením studijního oboru „Tibeto-mongolská studia“.
Hlasování: 25-0-0

Usnesení č. 67:
AS FF UK schvaluje návrh novely statutu FF UK týkající se komisí a technických změn v navrženém znění.
Hlasování: 22-0-1

Usnesení č. 68:
AS FF UK schvaluje návrh novely statutu FF UK týkající se kolegia v předloženém variantním znění (bod 5d programu zasedání AS FF UK ze dne 11. 12. 2014).
Hlasování: 24-0-2

Usnesení č. 69:
AS FF UK schvaluje příděl do fondu z hospodářského výsledku roku 2013 v navrženém znění.
Hlasování: 22-0-1

Usnesení č. 70:
AS FF UK schvaluje opravu v Podmínkách přijímacího řízení na akademický rok 2015/2016, bakalářské a navazující magisterské studium, kdy se z části „Tabulka otevíraných oborů“ vypouštějí v rámci bakalářského studijního programu Historické vědy studijní obory EtnologieEtnologie se specializací vietnamistika a dále v rámci magisterského studijního programu Historické vědy studijní obor Etnologie.
Hlasování: 20-0-5

Usnesení č. 71:
AS FF UK je připraven stát se místem pro koncepční diskuse o dalším směřování fakulty a podporuje iniciativu paní děkanky ve smyslu veřejné rozpravy s akademickou obcí. Zároveň žádá paní děkanku, aby senát na příštích jednáních informovala o dalším jednání vedení FF UK s rektorátem o rozpočtu a o malých oborech.
Hlasování: 20-0-2

Usnesení z 6. zasedání AS FF UK dne 15.1.2015

Usnesení č. 72:
AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Italianistika v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 26-0-0

Usnesení č. 73:
AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Etnologie se specializací vietnamistika v bakalářském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 26-0-0

Usnesení č. 74:
AS FF UK vyzývá paní děkanku, aby v návaznosti na další rozpracování vnitřní metodiky hodnocení FF UK konkrétně rozpracovala také věcný záměr ve smyslu budoucí odborné profilace fakulty a struktury jejích oborů, aby představila časový horizont těchto změn a aby tento věcný záměr projednala v odborné rozpravě s akademickou obcí, a to nejpozději do 31. května 2015 tak, aby definitivní verze byla předložena na červnovém zasedání senátu.
Hlasování: 23-0-1

Usnesení č. 75:
AS FF UK vyzývá děkanku, aby se osobně věnovala situaci na KJBS a aby zabránila realizaci nekoncepčních personálních kroků v rámci celé FF UK.
Hlasování: 18-0-5

Usnesení ze 7. zasedání AS FF UK dne 12.2.2015

Usnesení č. 76:
AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Etnologie se specializací indonesistika v bakalářském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu. AS FF UK zároveň vyjadřuje znepokojení nad personálními změnami v akreditačním materiálu ze strany vedení Ústavu etnologie, které nejsou ve prospěch studijního oboru Etnologie se specializací indonesistika.
Hlasování: 15-0-8

Usnesení č. 77:
AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Lusobrazilská studia v navazujícím magisterském SO Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 22-0-0

Usnesení č. 78:
AS FF UK schvaluje Obecná pravidla pro vytváření návrhu rozdělení institucionální podpory přidělované Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze na jednotlivé PRVOUK, resp. části PRVOUK, uskutečňované na fakultě ve znění předloženém děkankou.
Hlasování: 19-0-0

Usnesení č. 79:
AS FF UK nemá námitek proti záměru vedení fakulty na převedení prostředků z fondu provozních prostředků do rezervního fondu v mimořádném termínu.
Hlasování: 20-0-1

Usnesení č. 80:
AS FF UK projednal podnět J. Gabrielové z 2. 2. 2015. Apeluje na vedení fakulty, aby více než dosud dbalo na pravidelnou komunikaci s akademickou obcí FF, podávalo konkrétní a včasné informace související s financováním fakulty a jejích součástí a co nejdříve předložilo akademické obci k diskusi rozpracovanou koncepci dalšího směřování fakulty a jejího současného i budoucího poslání.
Hlasování: 20-0-0

Usnesení č. 81:
AS FF UK bere na vědomí výhled tvorby a čerpání stipendijního fondu v r. 2015 (ve znění předloženém děkankou).
Hlasování: 19-0-0

Usnesení z 8. zasedání AS FF UK dne 12.3.2015

Usnesení č. 82:
AS FF UK doporučuje žádosti o prodloužení akreditace na dostudování v bodech b., c., d., e., g., h. programu zasedání AS FF UK ze dne 9. 3. 2015 k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 25-0-0

Usnesení č. 83:
AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Politologie v bakalářském SP Politologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 24-0-0

Usnesení č. 84:
AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Politologie o SO Politologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 25-0-0

Usnesení č. 85:
AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Psychologie v bakalářském SP Psychologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 25-0-0

Usnesení č. 86:
AS FF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 – čtyřletý Ph.D. obor Religionistika.
Hlasování: 25-0-0

Usnesení č. 87:
AS FF UK souhlasí se jmenováním Mgr. Renaty Landgráfové, Ph.D., členkou kolegia děkana.
Hlasování: 13-4-8

Usnesení č. 88:
AS FF UK souhlasí s doplněním studijní komise FF UK o Mgr. Evu Lehečkovou, Ph.D.
Hlasování: 23-0-2

Usnesení č. 89:
AS FF UK souhlasí s doplněním komise pro vědu AS FF UK o prof. PhDr. Olgu Lomovou, CSc., a PhDr. Kateřinu Svatoňovou, Ph.D.
Hlasování:
prof. PhDr. Olga Lomová, CSc. (23-1-1)
PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D. (23-0-2)

Usnesení č. 90:
AS FF UK vyzývá děkanku, aby se situací na oddělení nederlandistiky zabývala osobně a umožnila realizaci výuky alespoň srovnatelné úrovně kvality, jakou obor vykazoval doposud.
Hlasování: 17-0-7

Usnesení č. 91:
AS FF UK vyzývá paní děkanku, aby věnovala zvýšenou pozornost situaci na ÚETN, která stojí za podáním výpovědí doc. Martinu Soukupovi a dr. Jaroslavu Skupnikovi, a žádá, aby podnikla potřebné kroky k setrvání těchto pracovníků na Filozofické fakultě.
Hlasování: 11-1-7

Usnesení z 9. zasedání dne 9.4.2015

Usnesení č. 92:
AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Anglistika – amerikanistika v bakalářském SP Anglistika – amerikanistika (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 23-0-0

Usnesení č. 93:
AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Historie – české dějiny v evropském kontextu v navazujícím magisterském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 22-0-2

Usnesení č. 94:
AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Latina v magisterském SP Filologie na dostudování stávajících studentů (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 21-0-0

Usnesení č. 95:
AS FF UK doporučuje upravit Opatření děkana „Postup projednávání akreditací na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze“ podle připomínky doc. Chlupa vzešlé z diskuse.
Hlasování: 18-1-4

Usnesení č. 96:
AS FF UK souhlasí se jmenováním dr. Christova členem Studijní komise.
Hlasování: 21-1-1

Usnesení č. 97:
AS FF UK schvaluje návrh rozpočtu FF UK na rok 2015 ve znění předloženém děkankou.
Hlasování: 20-0-2

Usnesení č. 98:
AS FF UK vyzývá vedení fakulty k včasné diskusi o budoucím financování fakulty v kontextu rozpočtu 2016.
Hlasování: 21-0-2

Usnesení z 10. zasedání AS FF UK dne 14.5.2015

Usnesení č. 99:
AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Politické teorie a současné dějiny v magisterském SP Politologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium s možností konat rigorózní řízení) na dostudování stávajících studentů k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 22-0-0

Usnesení č. 100:
AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Politické teorie v navazujícím magisterském SP Politologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium s možností konat rigorózní řízení) na dostudování stávajících studentů k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 22-0-0

Usnesení č. 101:
AS FF UK schvaluje Výroční zprávu FF UK za rok 2014 ve znění předloženém děkankou fakulty.
Hlasování: 13-0-9

Usnesení č. 102:
AS FF UK schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FF UK za rok 2014 ve znění předloženém děkankou fakulty.
Hlasování: 16-2-5

Usnesení č. 103:
AS FF UK schvaluje Výroční zprávu AS FF UK za rok 2014 v předloženém znění (se zanesením obou změn vzešlých z diskuse).
Hlasování: 23-0-0

Usnesení č. 104:
AS FF UK souhlasí se jmenováním Mgr. Renaty Landgráfové, Ph.D., proděkankou FF UK pro studium.
Hlasování: 12-6-5

Usnesení č. 105:
AS FF UK schvaluje návrh na jmenování Mgr. Dory Polákové, PhD., předsedkyní Zahraniční komise FF UK.
Hlasování: 22-0-1

Usnesení č. 106:
AS FFUK podporuje děkančin návrh nového pojetí výuky češtiny pro cizince na FFUK s možností případného zachování akreditovaného oboru v bakalářském cyklu dle rozhodnutí vedení příslušného pracoviště.
Hlasování: 17-0-5

Usnesení č. 107:
AS FF UK vyzývá paní děkanku, aby se osobně věnovala situaci na ÚČD a aby zabránila realizaci nekoncepčních personálních kroků v rámci celé FF UK.
Hlasování: 16-0-5

Usnesení č. 108:
AS FF UK vyzývá vedení fakulty, aby v rámci předložené koncepce navrhlo způsob, jakým projednávat personální změny s relevantními aktéry z řad akademické obce.
Hlasování: 20-0-1

Usnesení č. 109:
AS FF UK vyzývá rektora UK k urychlenému řešení situace nastalé v souvislosti s výkladem rozhodnutí nejvyššího správního soudu ohledně poplatků za delší studium tak, aby jím nebyli poškozeni stávající studenti, kteří strukturovali svoje studium v dobré víře, že mohou studovat ve standardní době studia navýšené o jeden rok bezplatně, jak vyplývalo z dosavadní praxe.
Hlasování: 20-0-0

Usnesení č. 110:
AS FFF UK se připojuje k prohlášení platformy Quo Vadis z 12. 5. 2015.
Hlasování: 12-1-4

Usnesení č. 111:
AS FF UK vyjadřuje zásadní nesouhlas s jednáním prezidenta Miloše Zemana, kterým opětovně porušil zákonný postup jmenovacího řízení nových profesorů. AS FF UK konstatuje, že doc. Fajt řádně prošel jmenovacím řízením na FF UK, a tedy neexistuje zákonný důvod k nejmenování. AS FF UK podporuje vedení FF UK a UK ve snaze o nápravu situace.
Hlasování: 17-0-0

Usnesení z 11. zasedání AS FF UK dne 11.6.2015

Usnesení č. 112:
AS FF UK schvaluje harmonogram zasedání AS FF UK pro období září 2015 – leden 2016.
Hlasování: 24-0-1

Usnesení č. 113:
AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Etnologie v bakalářském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 23-0-2

Usnesení č. 114:
AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Etnologie v navazujícím magisterském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium).
Hlasování: 23-0-2

Usnesení č. 115:
AS FF UK podporuje snahu vedení o intenzivní zapojení FF UK do OP VVV a konstatuje, že předložený Strategický plán je dobrým výchozím materiálem pro diskusi o způsobech tohoto zapojení. AS FF UK zároveň konstatuje, že aby materiál mohl plnit roli dlouhodobé koncepce, je třeba, aby byl intenzivně a věcně, a to i v podobě písemných připomínek, prodiskutován s akademickou obcí.
Hlasování: 23-0-2

Usnesení č. 116:
AS FF UK souhlasí s novelizací Opatření děkana Činnost garantů studijních programů, oborových garantů, rad garantů a oborových rad na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ve znění představeném děkankou.
Hlasování: 23-0-0

Usnesení č. 117:
AS FF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 – navazující magisterský obor TibetanistikaTibetan Studies v předloženém znění.
Hlasování: 24-0-0

Usnesení č. 118:
AS FFUK souhlasí s obsahem předloženého materiálu Příprava na zavádění institucionálních akreditací na UK v předloženém znění se zapracovanou připomínkou vzniklou v diskusi.
Hlasování: 23-0-0

Usnesení č. 119:
AS FF UK navrhuje změnit na straně 7 Dlouhodobého záměru UK formulaci „Podpora dalšího začleňování sportovních aktivit do studijních plánů na „Podpora a rozšíření nabídky sportovních aktivit jako volitelné složky studia”.
Hlasování: 14-0-6

Usnesení z 12. zasedání AS FF UK dne 10.9.2015

Usnesení č. 120:
AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Překladatelství a tlumočnictví o SO Mezikulturní komunikace čeština – němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch – Deutsch (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium, s výukou v českém jazyce) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 20-0-0

Usnesení č. 121:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení akreditace bakalářskému SP Übersetzen und Dolmetschen se SO Mezikulturní komunikace čeština – němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch – Deutsch (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium, s výukou v německém jazyce) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 20-0-0

Usnesení č. 122:
AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace navazujícího magisterského SP Filologie se studijním oborem Německý jazyk a literatura (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 19-0-0

Usnesení č. 123:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení akreditace navazujícímu magisterskému SP Philologie se SO Deutsche Sprache und Literatur in Mitteleuropa (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium, s výukou v německém jazyce) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 19-0-1

Usnesení č. 124:
AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace a rozšíření akreditace o dvouoborové studium bakalářského SP Pedagogika se SO Pedagogika (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 20-0-0

Usnesení č. 125:
AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace a rozšíření akreditace o dvouoborové studium navazujícího magisterského SP Pedagogika se SO Pedagogika (prezenční a kombinovaná forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 20-0-0

Usnesení č. 126:
AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace navazujícího magisterského SP Pedagogika se SO Sociální pedagogika (prezenční a kombinovaná forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 20-0-0

Usnesení č. 127:
AS FF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 v předloženém znění se zapracovanými dodatečně předloženými úpravami a vyjadřuje souhlas s tím, aby vedení fakulty do textu zapracovalo případné další úpravy legislativně-technického rázu.
Hlasování: 20-0-0

Usnesení č. 128:
AS FF UK souhlasí s opatřením děkana ke statutu Koncepčního grémia děkana v předloženém znění.
Hlasování: 18-0-2

Usnesení č. 129:
AS FF UK souhlasí s opatřením děkana k čestným afiliacím k FFUK v předloženém znění se zapracovanými připomínkami kolegy Dufka, dr. Kalivody a kolegy Zajíčka.
Hlasování:19-0-0

Usnesení č. 130:
AS FF UK schvaluje výši doktorských stipendií v akademickém roce 2015/2016 v navrženém znění.
Hlasování: 18-0-0

Usnesení č. 131:
AS FF UK schvaluje jmenování členů disciplinární komise ve složení:
Akademičtí pracovníci:
Předseda: doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D.
(hlasování: 17-1-0)
Členové:
Doc. PhDr. Daniel Boušek, Ph.D.
(hlasování: 18-0-0)
PhDr. Záviš Šuman, Ph.D. (hlasování: 12-2-4)
Náhradníci:
Mgr. Tamah Sherman, Ph.D.
(hlasování: 18-0-0)
Doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D. (hlasování: 18-0-0)
Studenti:
Členové:
Bc. Vlastimil Křišťan
(hlasování: 18-0-0)
Veronika Illášová (hlasování: 17-0-1)
Bc. Andrea Raušerová (hlasování: 17-0-1)
Náhradník:
Jiří Feryna
(hlasování: 18-0-0)

Usnesení č. 132:
AS FF UK se připojuje k vyjádření vedení FF UK ve věci vymáhání poplatků za studium.

Hlasování: 16-0-0

Usnesení č. 133:
AS FF UK zásadně nesouhlasí se zapojením exekutorských firem do procesu vymáhání poplatků za studium. AS FF UK se domnívá, že spolupráce s exekutorskými firmami poškozuje dobré jméno UK a že k vymáhání dlužných částek by mělo být využito stávajících mechanismů. AS FF UK vyzývá vedení UK, aby vysvětlilo svůj postup v této věci a předložilo podrobné informace o smluvních podmínkách spolupráce s exekutorskými firmami. AS FF UK zároveň vyzývá sociální komisi a ekonomickou komisi AS UK k projednání této věci a zaujetí stanoviska k tomuto kroku vedení UK.
Hlasování: 16-0-0

Usnesení z 13. zasedání AS FF UK dne 8.10.2015

Usnesení č. 134:
AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace navazujícího magisterského SP Filologie se studijním oborem Nizozemský jazyk a literatura (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 21-0-0

Usnesení č. 135:
AS FF UK souhlasí s výhledem akreditací na FF UK pro rok 2016.
Hlasování: 22-0-0

Usnesení č. 136:
AS FF UK vyzývá vedení Fakulty, aby předložený návrh Dlouhodobého záměru FF UK na roky 2016–2020 postoupilo k projednání komisím FF UK a základním součástem FF UK.
Hlasování: 23-0-1

Usnesení č. 137:
AS FF UK bere na vědomí informace o přípravě rozpočtu FF UK na rok 2016.
Hlasování: 24-0-0

Usnesení ze 14. zasedání AS FF UK dne 12.11.2015

Usnesení č. 138:
AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení platnosti akreditace na dostudování stávajících studentů SO Čeština pro cizince v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 23-0-0

Usnesení č. 139:
AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení platnosti akreditace na dostudování stávajících studentů SO Čeština pro cizince v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium, s možností konat rigorózní řízení) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 23-0-0

Usnesení č. 140:
AS FF UK doporučuje žádost o žádost o prodloužení akreditace SO Dějiny a kultura islámských zemí v bakalářském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 24-0-0

Usnesení č. 141:
AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověku v bakalářském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 24-0-0

Usnesení č. 142:
AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace a rozšíření akreditace o nový studijní obor (dvouoborové studium) SO Komparatistika v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium, s možností konat rigorózní řízení) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 24-0-0

Usnesení č. 143:
AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení platnosti akreditace na dostudování stávajících studentů SO Religionistika v doktorském SP Filozofie (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia)k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 24-0-0

Usnesení č. 144:
AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení platnosti akreditace na dostudování stávajících studentů SO Učitelství pedagogiky v navazujícím magisterském SP Pedagogika (prezenční a kombinovaná forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium, s možností konat rigorózní řízení) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 24-0-0

Usnesení č. 145:
AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení platnosti akreditace SO Německý jazyk a literatura v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 24-0-0

Usnesení č. 146:
AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace doktorského SP Filozofie o SO Filozofie (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia, s výukou v českém jazyce) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 23-0-0

Usnesení č. 147:
AS FF UK doporučuje žádost o rozšíření akreditace doktorského SP Philosophy o SO Philosophy (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia, s výukou v anglickém jazyce) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 24-0-0

Usnesení č. 148:
AS FF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení ke studiu na FF UK pro studium začínající akademickým rokem 2016/2017: doktorské studium v předloženém znění a vyjadřuje souhlas s tím, aby vedení Fakulty do textu zapracovalo přijímací řízení oboru Filozofie dle podmínek minulého akademického roku, a také případné další úpravy legislativně technického rázu.
Hlasování: 22-0-1

Usnesení č. 149:
AS FF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení ke studiu na FF UK pro studium začínající akademickým rokem 2016/2017: navazující magisterský obor Dějiny a kultura islámských zemí v předloženém znění a vyjadřuje souhlas s tím, aby vedení Fakulty do textu zapracovalo případné další úpravy legislativně technického rázu.
Hlasování: 22-0-0

Usnesení č. 150:
AS FF UK schvaluje výši stipendií za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2014/2015.
Hlasování: 22-0-0

Usnesení č. 151:
AS FF UK bere na vědomí Hodnocení Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2014/2015.
Hlasování: 21-0-0

Usnesení č. 152:
AS FF UK schvaluje Aktualizaci Dlouhodobého záměru FF UK pro rok 2015/2016.
Hlasování: 19-0-2

Usnesení ze 15. zasedání AS FF UK dne 10.12.2015

Usnesení 153:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení akreditace doktorskému SP Filologie se SO Fonetika (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 19-0-1

Usnesení 154:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení akreditace doktorskému SP Philology se SO Phonetics (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 19-0-1

Usnesení č. 155:
AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Divadelní věda v bakalářském SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 19-0-0

Usnesení č. 156:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení akreditace doktorskému SP Sociální politika a sociální práce se SO Sociální práce (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 18-0-0

Usnesení č. 157:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení akreditace doktorskému SP Social Policy and Social Work se SO Social Work (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 18-0-0

Usnesení č. 158:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení akreditace doktorskému SP Filologie se SO Románské jazyky (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 17-0-1

Usnesení č. 159:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení akreditace doktorskému SP Philology se SO Romance Languages (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 17-0-1

Usnesení č. 160:
AS FF UK nemá námitek vůči návrhu Opatření děkana Přiznávání a vyplácení účelových stipendií a stipendií hrazených ze stipendijního fondu na žádost studentů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Hlasování: 16-2-0

Usnesení č. 161:
AS FF UK vyzývá vedení Fakulty, aby ve spolupráci s Ediční komisí FF UK zahájilo debatu o předcházení publikacím v predátorských časopisech a o standardech publikační práce obecně.
Hlasování: 19-0-0

Usnesení ze 16. zasedání AS FF UK dne 14.1.2016

Usnesení č. 162:
AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace SO Dějiny umění v bakalářském SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 23-0-0

Usnesení č. 163:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení akreditace SO České dějiny v doktorském SP Historické vědy (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 23-0-0

Usnesení č. 164:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení akreditace SO Czech History v doktorském SP History (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 23-0-0

Usnesení č. 165:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení akreditace SO Iberoamerikanistika v doktorském SP Historické vědy (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 23-0-0

Usnesení č. 166:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení akreditace SO Ibero-American Studies v doktorském SP History (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 23-0-0

Usnesení č. 167:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení akreditace SO Moderní hospodářské a sociální dějiny v doktorském SP Historické vědy (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 23-0-0

Usnesení č. 168:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení akreditace SO Modern Economic and Social History v doktorském SP History (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 23-0-0

Usnesení č. 169:
AS FF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení ke studiu na FF UK pro studium začínající akademickým rokem 2016/2017: bakalářský obor Indonesistika a navazující magisterský obor Politické teorie v předloženém znění a vyjadřuje souhlas s tím, aby vedení Fakulty do textu zapracovalo případné další úpravy legislativně technického rázu.
Hlasování: 22-0-0

Usnesení č. 170:
AS FF UK souhlasí s opatřením děkana k elektronickému oběhu dokumentů.
Hlasování: 24-0-0

Usnesení č. 171:
AS FF UK schvaluje Dlouhodobý záměr FF UK pro roky 2016–2020 ve znění předloženém děkankou Fakulty po zapracování jazykových korektur.
Hlasování: 22-2-2

Usnesení č. 172:
AS FF UK doporučuje děkance FF UK, aby oba původně navrhované kandidáty na pozice proděkanů pověřila těmito funkcemi a na únorové zasedání zároveň předložila návrh na jejich jmenování.
Hlasování: 22-0-2

Usnesení č. 173:
AS FF UK bere na vědomí Studii proveditelnosti elektronické volby do AS FF UK a pověřuje proděkana pro informační zdroje přípravou pouze elektronické volby s vytvořením doplňkových asistovaných elektronických míst.
Hlasování: 21-1-1

Usnesení ze 17. zasedání AS FF UK dne 12.2.2016

Usnesení č. 174:
AS FF UK vyhlašuje volby do AS FF UK (volební období 2016–2018) na dny 11. – 14. dubna 2016 od 10:00 11. 4. 2016 do 17:00 14. 4. 2016. Volby se uskuteční elektronicky prostřednictvím webové aplikace přístupné přes internet. Ve dnech konání voleb budou také k dispozici pro volby vyhrazené počítače s asistenční službou takto: dne 12. 4. a 13. 4. od 10:00 do 18:00 ve vstupním prostoru v přízemí budovy UK Celetná 20 a ve vstupním prostoru v přízemí hlavní budovy FF UK na nám. Jana Palacha 2.

AS FF UK vyzývá členy akademické obce FF UK, aby předložili návrhy kandidátů do AS FF UK do dne 27. 3. 2016.

AS FF UK ukládá zvolené volební komisi, aby akademické obci FF UK poskytla do 26. 2. 2016 potřebné informace o náležitostech návrhů kandidátů a o místě, času a způsobu voleb. Nedílnou součástí tohoto usnesení je příloha o technických podrobnostech organizace, průběhu a zabezpečení voleb.
Hlasování: 26-0-0

Usnesení č. 175:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení akreditace SO Anglický jazyk v doktorském SP Filologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 26-0-1

Usnesení č. 176:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení akreditace SO English Language v doktorském SP Philology (s výukou v anglickém jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 26-0-1

Usnesení č. 177:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Anglistika – amerikanistika v navazujícím magisterském SP Anglistika – amerikanistika  (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium); žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Český jazyk a literatura v magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 5letá standardní doba studia, jedno- i dvouoborové studium); žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Finština v magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 5letá standardní doba studia, jednooborové studium); žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Hebraistika v magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 5letá standardní doba studia, jednooborové studium); žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Historie v navazujícím magisterském SP Historické vědy (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium); žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Iberoamerikanistika v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium); žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Kulturologie v bakalářském SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium); žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Latina v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium); žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Latina v magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 5letá standardní doba studia, dvouoborové studium); žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Norština v magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 5letá standardní doba studia, dvouoborové studium); žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Novořečtina v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium); žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Obecná jazykověda v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium); žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Psychologie v magisterském SP Psychologie (prezenční i kombinovaná forma, 5letá standardní doba studia, jednooborové studium); žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Rumunština v magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 5letá standardní doba studia, jednooborové i dvouoborové studium); žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Řečtina v magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 5letá standardní doba studia, dvouoborové studium); žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Starořečtina v bakalářském SP Filologie (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, dvouoborové studium); žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Východoevropská studia se specializací: rusistika, ukrajinistika, lettonistika, lithuanistika v magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 5letá standardní doba studia, dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 27-0-0

Usnesení č. 178:
AS FF UK schvaluje obecná pravidla pro vytváření návrhu rozdělení institucionální podpory přidělované Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze na jednotlivé PRVOUK, resp. části PRVOUK uskutečňované na Fakultě pro rok 2016 ve znění předloženém děkankou s připomínkou vzešlou z diskuse.
Hlasování: 26-0-0

Usnesení č. 179:
AS FF UK schvaluje novelu Opatření děkana Přiznávání a vyplácení účelových stipendií hrazených ze stipendijního fondu na žádost studentů na Filozofické fakultě UK ve znění předloženém děkankou.
Hlasování: 26-0-1

Usnesení č. 180:
AS FF UK souhlasí se jmenováním doc. PhDr. Pavla Sládka, Ph.D., proděkanem pro infrastrukturu.
Hlasování: 25-0-2

Usnesení č. 181:
AS FF UK souhlasí se jmenováním PhDr. Pavla Sitka, Ph.D., proděkanem pro projektové řízení a grantovou činnost.
Hlasování: 19-6-2

Usnesení č. 182:
AS FF UK pověřuje PAS FF UK, aby Petiční komisi AS UK požádalo o zveřejnění podkladů k podnětu o prof. Šulové a identity navrhovatele podnětu.
Hlasování: 24-0-2

Usnesení ze 18. zasedání AS FF UK dne 10.3.2016

Usnesení č. 183:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení akreditace SO Hudební věda v bakalářském SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 24-0-0

Usnesení č. 184:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení akreditace SO Hudební věda v navazujícím magisterském SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 25-0-0

Usnesení č. 185:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení akreditace SO Skandinavistika v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 25-0-1

Usnesení č. 186:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení akreditace SO Turkologie v navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 26-0-0

Usnesení č. 187:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení akreditace SO Tlumočnictví: čeština – angličtina / francouzština / němčina / ruština / španělština v navazujícím magisterském SP Překladatelství a tlumočnictví (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 26-0-0

Usnesení č. 188:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení akreditace SO Překladatelství: čeština – angličtina / francouzština / němčina / ruština / španělština v navazujícím magisterském SP Překladatelství a tlumočnictví (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 25-0-0

Usnesení č. 189:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení akreditace SO Románské literatury v doktorském SP Filologie  (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) a žádost o udělení akreditace SO Romance Literatures v doktorském SP Philology (s výukou v anglickém jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 26-0-0

Usnesení č. 190:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení akreditace SO Slovanské literatury v doktorském SP Filologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) a žádost o udělení akreditace SO Славянские литературы v doktorském SP Филология (s výukou v ruském jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 25-1-1

Usnesení č. 191:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení akreditace SO Slovanské filologie v doktorském SP Filologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) a žádost o udělení akreditace SO Славянскaя филология v doktorském SP Филология (s výukou v ruském jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 27-0-0

Usnesení č. 192:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení akreditace SO Dějiny české literatury a teorie literatury v doktorském SP Filologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) a žádost o udělení akreditace SO History of Czech Literature and Literary Theory v doktorském SP Philology (s výukou v anglickém jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 27-0-0

Usnesení č. 193:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení akreditace SO Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) v doktorském SP Filologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) a žádost o udělení akreditace SO General and Comparative Literature v doktorském SP Philology (s výukou v anglickém jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 27-0-0

Usnesení č. 194:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Anglický jazyk v doktorském SP Filologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia); žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Dějiny české literatury a teorie literatury v doktorském SP Filologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia); žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Fonetika v doktorském SP Filologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia); žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) v doktorském SP Filologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia); žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Románské jazyky v doktorském SP Filologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia); žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Románské literatury v doktorském SP Filologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia); žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Slovanské filologie v doktorském SP Filologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia); žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Slovanské literatury v doktorském SP Filologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia); žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO České dějiny v doktorském SP Historické vědy (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia); žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Iberoamerikanistika v doktorském SP Historické vědy (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia); žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Moderní hospodářské a sociální dějiny v doktorském SP Historické vědy (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia); a žádost o udělení akreditace na dostudování stávajících studentů SO Filozofie v doktorském SP Filozofie (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 27-0-0

Usnesení č. 195:
AS FF UK schvaluje Novelu Rigorózního řádu FF UK ve znění předloženém děkankou Fakulty po zapracování připomínek vzešlých z debaty.
Hlasování: 26-0-0

Usnesení č. 196:
AS FF UK zkracuje lhůtu danou usnesením č. 174 k předložení návrhů kandidátů do voleb do AS FF UK do dne 24. 3. 2016.
Hlasování: 25-0-2

Usnesení ze 19. zasedání AS FF UK dne 14.4.2016

Usnesení č. 197:
AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace bakalářského SP Filozofie se SO Religionistika (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 21-0-0

Usnesení č. 198:
AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace bakalářského SP Filologie se SO Středoevropská studia (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 20-0-0

Usnesení č. 199:
AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace navazujícího magisterského SP Filologie se SO Středoevropská studia (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 21-0-0

Usnesení č. 200:
AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace navazujícího magisterského SP Filologie se SO Český jazyk a literatura (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, jednooborové a dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 21-0-0

Usnesení č. 201:
AS FF UK doporučuje žádost o prodloužení akreditace navazujícího magisterského SP Filologie se SO Český jazyk – specializační studium (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 20-0-0

Usnesení č. 202:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení akreditace doktorskému SP Filologie se SO Anglofonní literatury a kultury (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) a žádost o udělení akreditace doktorskému SP Philology se SO Anglophone Literatures and Cultures (s výukou v anglickém jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 21-0-0

Usnesení č. 203:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení akreditace doktorskému SP Filologie se SO Český jazyk (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) a žádost o udělení akreditace doktorskému SP Philology se SO Czech Language (s výukou v anglickém jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 21-0-1

Usnesení č. 204:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení akreditace doktorskému SP Filologie se SO Klasická filologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) a žádost o udělení akreditace doktorskému SP Philology se SO Classical Philology (s výukou v anglickém jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 22-0-0

Usnesení č. 205:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení akreditace doktorskému SP Filologie se SO Latinská medievistika a novolatinská studia (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) a žádost o udělení akreditace doktorskému SP Philology se SO Medieval and Neo-Latin Studies (s výukou v anglickém jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 22-0-0

Usnesení č. 206:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení akreditace doktorskému SP Historické vědy se SO Dějiny antického starověku (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) a žádost o udělení akreditace doktorskému SP History se SO Ancient History (s výukou v anglickém jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 22-0-0

Usnesení č. 207:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení akreditace doktorskému SP Historické vědy se SO Historie/obecné dějiny (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) a žádost o udělení akreditace doktorskému SP History se SO History/General History (s výukou v anglickém jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 22-0-0

Usnesení č. 208:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení akreditace doktorskému SP Informační studia a knihovnictví se SO Informační věda (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) a žádost o udělení akreditace doktorskému SP Information Studies and Librarianship se SO Information Science (s výukou v anglickém jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 21-0-0

Usnesení č. 209:
AS FF UK doporučuje žádost o udělení akreditace doktorskému SP Sociologie se SO Sociologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) a žádost o udělení akreditace doktorskému SP Sociology se SO Sociology (s výukou v anglickém jazyce, prezenční a kombinovaná forma studia, 4letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 22-0-0

Usnesení č. 210:
AS FF UK doporučuje žádosti o prodloužení akreditace na dostudování stávajících studentů doktorského SP Filologie se SO Anglická a americká literatura (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia), doktorského SP Filologie se SO Český jazyk (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia), doktorského SP Historické vědy se SO Dějiny antického starověku (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia), doktorského SP Informační studia a knihovnictví se SO Informační věda (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia), doktorského SP Sociologie se SO Sociologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia), doktorského SP Filologie se SO Latinská medievistika a novolatinská studia (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia), žádost o prodloužení akreditace na dostudování stávajících studentů doktorského SP Filologie se SO Klasická filologie (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia) a doktorského SP Historické vědy se SO Historie/obecné dějiny (prezenční a kombinovaná forma studia, 3letá standardní doba studia) k postoupení do další fáze akreditačního procesu.
Hlasování: 22-0-0

Usnesení č. 211:
AS FF UK bere na vědomí informace děkanky k dalšímu postupu ve věci akreditací na FF UK a souhlasí s navrženými kroky.
Hlasování: 22-0-0

Usnesení č. 212:
AS FF UK schvaluje změnu rozpisu prostředků PRVOUK na rok 2016, jak je uvedeno v příloze 3 návrhu rozpočtu.
Hlasování: 22-0-0

Usnesení č. 213:
AS FF UK schvaluje návrh rozpočtu FF UK na rok 2016 ve znění předloženém děkankou.
Hlasování: 22-0-0

Usnesení č. 214:
AS FF UK souhlasí s opatřením děkana „Organizační řád děkanátu“ ve znění předloženém děkankou Fakulty.
Hlasování: 21-0-0

Usnesení č. 215:
AS FF UK souhlasí se o zřízení věcných břemen ve znění předloženém děkankou Fakulty.
Hlasování: 21-0-0

Usnesení z 20. zasedání AS FF UK dne 12.5.2016

Usnesení č. 216:
AS FF UK bere na vědomí zprávu volební komise o volbách do AS FF UK na období 2016-2018.
Hlasování: 22-0-1

Usnesení č. 217:
AS FF UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti AS FF UK za rok 2015 se zanesením předložených změn.
Hlasování: 23-0-0

Usnesení č. 218:
AS FF UK schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FF UK na rok 2015.
Hlasování: 23-0-0

Usnesení č. 219:
AS FF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení pro studium začínající akademickým rokem 2016/2017: bakalářský obor Mezikulturní komunikace čeština – němčina / Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch – Deutsch (double degree, výuka v češtině a němčině).
Hlasování: 22-0-0

Usnesení č. 220:
AS FF UK souhlasí s novelou Opatření děkana 14/2014 Organizace studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK v předloženém znění se zanesením předložených změn.
Hlasování: 17-2-4

Usnesení č. 221:
AS FF UK doporučuje zpřesnit opatření děkana k organizaci studia tak, aby byly co nejpřesněji stanoveny odpovědnosti při řešení nezapsaných atestací či případných rozporů.
Hlasování: 23-0-1

Usnesení č. 222:
AS FF UK schvaluje novelu přílohy Pravidel pro organizaci studia na FF UK v předloženém znění.
Hlasování: 24-0-0

Usnesení č. 223:
AS FF UK souhlasí s opatřením děkana Statut Centra pro studium politické filozofie, etiky a náboženství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v předloženém znění se zapracováním připomínek Legislativní komise.
Hlasování: 23-0-0

Usnesení č. 224:
AS FF UK souhlasí se zněním smlouvy na pozemek za Šporkovským palácem.
Hlasování: 23-0-0

Usnesení č. 225:
AS FF UK vyzývá vedení univerzity, aby se vážně zabývalo připomínkami fakult v oblasti novelizací vnitřních předpisů, které jdou za rámec nutných změn vyžadovaných změnami vysokoškolské legislativy. Zejména se jedná o Studijní a zkušební řád UK a Stipendijní řád UK, na jejichž nedostatky již FF UK poukazovala.
Hlasování: 23-0-3