Minulá volební období

Usnesení senátu

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Obsah dokumentu

Usnesení z 1. zasedání Akademického senátu FF UK dne 12. 6. 2008
Usnesení z 2. zasedání Akademického senátu FF UK dne 10. 7. 2008
Usnesení z 3. zasedání Akademického senátu FF UK dne 17. 9. 2008
Usnesení z 4. zasedání Akademického senátu FF UK dne 23. 10. 2008
Usnesení z 5. zasedání Akademického senátu FF UK dne 13. 11. 2008
Usnesení z 6. zasedání Akademického senátu FF UK dne 11. 12. 2008
Usnesení z 7. zasedání Akademického senátu FF UK dne 14. 1. 2009
Usnesení z 8. zasedání Akademického senátu FF UK dne 12. 2. 2009
Usnesení z 9. zasedání Akademického senátu FF UK dne 12. 3. 2009
Usnesení z 10. zasedání Akademického senátu FF UK dne 16. 4. 2009
Usnesení z 11. zasedání Akademického senátu FF UK dne 14.5. 2009
Usnesení z 12. zasedání Akademického senátu FF UK dne 11.6. 2009
Usnesení z 13. zasedání Akademického senátu FF UK dne 10.9. 2009
Usnesení z 14. zasedání Akademického senátu FF UK dne 8. 10. 2009
Usnesení z 15. zasedání Akademického senátu FF UK dne 5. 11. 2009
Usnesení z 16. zasedání Akademického senátu FF UK dne 12. 11. 2009
Usnesení ze 17. zasedání Akademického senátu FF UK dne 10. 12. 2009
Usnesení z 18. zasedání Akademického senátu FF UK dne 14. 1. 2010
Usnesení z 19. zasedání Akademického senátu FF UK dne 11. 2. 2010
Usnesení z 20. zasedání Akademického senátu FF UK dne 11. 3. 2010
Usnesení z 21. zasedání Akademického senátu FF UK dne 8.4. 2010
Usnesení z 22. zasedání Akademického senátu FF UK dne 13. 5. 2010


Usnesení z 1. zasedání Akademického senátu FF UK dne 12. 6. 2008

[1/1]

AS FF UK bere na vědomí návrh plánu hospodaření FF UK na rok 2008 předložený děkanem FF UK.

Hlasování: 17-2-5

[2/1]

AS FF UK schvaluje návrh výše doktorandských stipendií na období červenec až září 2008 předložený děkanem FF UK.

Hlasování: 25-0-0

[3/1]

AS FF UK je znepokojen současným stavem financování terciárního školství, a to především v oblastech humanitních a společenskovědních. Současné nastavení normativů neumožňuje vysokým školám zajišťovat kvalitní výuku, ani odpovídajícím způsobem odměňovat své pedagogy. Většině pedagogů na FF UK není škola schopna vyplatit z peněz na to určených ani základní plat a musí proto tyto platy dotovat z peněz určených na výzkum. Na samotný výzkum přitom pedagogové, vyučující v posledních letech stále větší počet studentů ve stále stejných a již dávno nevyhovujících prostorových podmínkách, nemají mnohdy ani čas, ani prostor. Jediným významnějším způsobem zvětšování objemu prostředků na vysokých školách v humanitních a společenskovědních oblastech bylo navyšování počtu studentů, které mělo v řadě případů negativní dopad na kvalitu výuky i výzkumu. Vzhledem k rozhodnutí MŠMT nenavyšovat vysokým školám finanční prostředky na nové studenty o více než dvě promile oproti současnému stavu přicházejí vysoké školy i o tento způsob získávání nových prostředků. Plánovaná reforma, tak jak je prezentována MŠMT a „Bílou knihou“, nepočítá s navýšením veřejných prostředků pro terciární vzdělávání. Počítá pouze s postupným navyšováním prostředků ze soukromých zdrojů – ve spoluprácí se soukromým sektorem a zavedením spoluúčasti studentů na financování (tedy školným). S prvním zdrojem mohou humanitní a společenskovědní obory počítat jen v malé míře, s druhým zdrojem je v nejlepším případě možné počítat až za několik let. Reforma zároveň počítá se změnami v řízení vysokých škol. AS FF UK nepovažuje způsob řízení humanitních a společenskovědních škol správní radou složenou ze zástupců ministerstva, soukromého sektoru a akademiků za rozumnou, jelikož povede k větší závislosti takto řízených škol na státní správě a na soukromém sektoru, který má na humanitních a společenskovědních oblastech jen malý zájem. AS FF UK nepovažuje za vhodné prosazování reformy vysokého školství zároveň s udržováním a prohlubováním žalostného stavu financování řady oblastí terciárního školství, které konkrétně na FF UK vede k rostoucímu a alarmujícímu nepoměru mezi dotací a reálnými fakultními výdaji a hrozí vyústit v nutnost propouštět kvalifikované pedagogy, jež bude jen velmi obtížné nahradit. AS FF UK je přesvědčen, že současný způsob financování a uskutečňování reformního plánu MŠMT v několika příštích letech povedou přesně opačným směrem, než jaký doporučuje „Bílá kniha“. Povedou jednoznačně ke snížení kvality výuky a výzkumu, ke zhoršení dostupnosti i efektivity terciárního vzdělávání a k větší centralizaci jeho řízení. AS FF UK proto považuje za nutné, aby v plánu financování vysokých škol byly zohledněny akutní a specifické potřeby humanitních a společenskovědních škol. Ač souhlasí s nezbytností reforem, domnívá se, že jejich přípravy a uskutečňování není možné provádět bez pozitivních změn v současném financování.

Hlasování: 24-0-0

[4/1]

AS FF UK ukládá předsednictvu, aby podnět doc. Petkeviče zařadilo na příští zasedání AS a vyžádalo si k němu na toto zasedání od děkana FF písemné stanovisko.

Hlasování: 21-0-1

[5/1]

AS FF UK podporuje usnesení AS UK z 23.5.2008 ohledně transformace fakultních nemocnic.

Hlasování: 19-0-4

Usnesení z 2. zasedání Akademického senátu FF UK dne 10. 7. 2008

[6/2]

AS FF UK schvaluje návrh rozpočtu FF UK na rok 200á ve znění předloženém děkanem FF UK.

Hlasování: 18-0-2

[7/2]

AS FF UK považuje schválení vyrovnaného rozpočtu za akt, který dodává vedení fakulty potřebný prostor k zajištění stabilního hospodaření a k vypracování strategie vnitřní transformace a vyzývá děkana, aby tuto strategii předložil do konce roku 2008 k diskusi senátu.

Hlasování: 13-1-4

[8/2]

AS FF UK vyzývá děkana, aby průběžně a podrobně informoval o probíhajících jednáních vedení fakulty s MV ČR ve věci podpory vybraných oborů FF UK a v září pak požádal AS FF UK o vyjádření k připravované dohodě.

Hlasování: 15-3-0

Usnesení z 3. zasedání Akademického senátu FF UK dne 17. 9. 2008

[9/3]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Dějiny umění v bakalářském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury (prezenční, jednooborové studium).

Hlasování: 17-0-0

[10/3]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Sociologicko-ekonomická studia v bakalářském studijním programu Sociologie (prezenční, jednooborové studium).

Hlasování: 17-0-0

[11/3]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Moderní hospodářské a sociální dějiny v doktorském studijním programu Historické vědy (prezenční, kombinované studium).

Hlasování: 17-0-0

[12/3]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Sociální práce v bakalářském studijním programu Sociální politika a sociální práce (prezenční, jednooborové studium) a žádosti o rozšíření akreditace studijního programu o kombinovanou formu studia ve studijním oboru Sociální práce.

Hlasování: 17-0-0

[13/3]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Filologie o studijní obor Nizozemský jazyk a literatura (prezenční, jednooborové studium).

Hlasování: 18-0-0

[14/3]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Filologie o studijní obor Nizozemský jazyk a literatura (prezenční, dvouoborové studium).

Hlasování: 18-0-0

[15/3]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Filologie o studijní obor Portugalistika (prezenční, jednooborové studium).

Hlasování: 19-0-0

[16/3]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Filologie o studijní obor Portugalistika (prezenční, dvouoborové studium).

Hlasování: 19-0-0

[17/3]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Filologie o studijní obor Turkologie (prezenční, dvouoborové studium).

Hlasování: 19-0-0

[18/3]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Filologie o studijní obor Český jazyk a literatura (prezenční, jednooborové studium).

Hlasování: 19-0-0

[19/3]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Filologie o studijní obor Český jazyk – specializační studium (prezenční, jednooborové studium).

Hlasování: 19-0-0

[20/3]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Filologie o studijní obor Komparatistika (prezenční, jednooborové studium).

Hlasování: 19-0-0

[21/3]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro střední školy o studijní obor Učitelství češtiny jako druhého jazyka (prezenční, jednooborové studium).

Hlasování: 19-0-0

[22/3]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro střední školy o studijní obor Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (prezenční, jednooborové studium).

Hlasování: 19-0-0

[23/3]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro střední školy o studijní obor Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy (prezenční, dvouoborové studium).

Hlasování: 19-0-0

[24/3]

AS FF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení ke studiu na FF UK pro akademický rok 2009/2010 dle materiálu předloženého děkanem FF UK.

Hlasování: 19-0-0

[25/3]

AS FF UK schvaluje jmenování Doc. Mgr. Martina Humpála, Ph.D., předsedou disciplinární komise.

Hlasování: 17-0-1

[26/3]

AS FF UK souhlasí se jmenováním předsedů komisí v následujícím složení:

Ediční komise: PhDr. Michael Špirit, Ph.D. (Hlasování: 18-0-0)

Etická komise: Doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. (Hlasování: 17-0-1)

Hospodářská komise: PhDr. Jan Randák, Ph.D. (Hlasování: 17-0-1)

Inventarizační komise: Miroslava Jirková (Hlasování: 16-0-2)

Knihovní komise: PhDr. Richard Biegel, Ph.D. (Hlasování: 17-0-1)

Legislativní komise: PhDr. Jan Kalivoda (Hlasování: 16-0-2)

Náhradová a likvidační komise: Doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc. (Hlasování: 15-0-3)

Stipendijní komise: PhDr. Marek Příhoda, Ph.D. (Hlasování: 16-1-1)

Studijní komise: Doc. PhDr. Václav Horčička, Ph.D. (Hlasování: 17-0-1)

Komise pro vědu: Prof. PhDr. Anna Housková, CSc. (Hlasování: 17-0-1)

[27/3]

AS FF UK vyzývá vedení FF UK, aby v součinnosti s HK oslovilo ZS s výzvou k přípravě nabídky placených výukových kursů pro širší veřejnost.

Hlasování: 13-2-2

Usnesení z 4. zasedání Akademického senátu FF UK dne 23. 10. 2008

[28/4]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Hudební věda v bakalářském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury (prezenční, jednooborové studium).

Hlasování: 17-0-0

[29/4]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Hudební věda v navazujícím magisterském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury (prezenční, jednooborové studium).

Hlasování: 17-0-0

[30/4]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Religionistika v bakalářském studijním programu Filozofie (prezenční, dvouoborové studium).

Hlasování: 17-0-0

[31/4]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Egyptologie v doktorském studijním programu Historické vědy (prezenční, kombinované studium).

Hlasování: 18-0-0

[32/4]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Iberoamerikanistika v doktorském studijním programu Historické vědy (prezenční, kombinované studium).

Hlasování: 18-0-0

[33/4]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Historie/obecné dějiny v doktorském studijním programu Historické vědy (prezenční, kombinované studium).

Hlasování: 18-0-0

[34/4]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Logika v doktorském studijním programu Logika (prezenční, kombinované studium).

Hlasování: 18-0-0

[35/4]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury o studijní obor Hudební věda (prezenční, dvouoborové studium).

Hlasování: 19-0-0

[36/4]

AS FF UK nemá námitek proti jmenování členů a náhradníků disciplinární komise ve složení navrženém děkanem FF UK.

Členové:

Doc. PhDr. Jan Županič, Ph.D. (Hlasování: 21-0-0)

PhDr. Jaromír Krejčí, Ph.D. (Hlasování: 20-1-0)

Mgr. Ondřej Zátka (Hlasování: 20-1-0)

kol. Sebastián Janota (Hlasování: 19-2-0)

Náhradníci:

Mgr. Jan Palkoska, (Hlasování: 19-2-0)

PhDr. Václav Mertin, (Hlasování: 21-0-0)

Mgr. Klára Petříková (Hlasování: 19-2-0)

Mgr. Mirka Horová (Hlasování: 19-1-1)

[37/4]

AS FF UK nemá námitek proti jmenování doc. Justina Quinna, Ph.D., do funkce předsedy zahraniční komise.

Hlasování: 20-2-0

[38/4]

AS FF UK schvaluje změny v Podmínkách přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2009/2010 ve znění navrženém děkanem.

Hlasování: 22-0-0

[39/4]

AS FF UK schvaluje návrh na výši doktorských stipendií pro období říjen – prosinec 2008.

Hlasování: 22-0-0

[40/4]

AS FF UK bere na vědomí obsah Hodnocení Aktualizace dlouhodobého záměru Filozofické fakulty UK na akademický rok 2008/2009.

Hlasování: 19-0-2

[41/4]

AS FF UK vyjadřuje podporu Apelu Iniciativy děkanů filozofických fakult České republiky v souvislosti s vládním návrhem rozpočtu České republiky na rok 2009 a Bílou knihou terciárního vzdělávání.

Hlasování: 18-0-0

[42/4]

AS FF UK zavazuje PAS FF UK, aby jménem AS FF UK oslovil přímým dopisem členy rozpočtového výboru PSP ČR s výzvou ve smyslu: „Žádáme rozpočtový výbor, aby navýšil o 2 miliardy korun rozpočtovou kapitolu vysokého školství, jinak budou humanitní fakulty v celé ČR nuceny omezit výuku, případně některé obory uzavřít.“

Hlasování: 16-0-2

Usnesení z 5. zasedání Akademického senátu FF UK dne 13. 11. 2008

[43/5]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Romistika v navazujícím magisterském studijním programu Filologie (prezenční, jednooborové studium).

Hlasování: 20-0-0

[44/5]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Filologie o studijní obor Romistika (prezenční, dvouoborové studium).

Hlasování: 21-0-0

[45/5]

AS FF UK schvaluje Návrh na dodatečné vypsání oboru Překladatelství a tlumočnictví v přijímacím řízení na akad. rok 2009/2010.

Hlasování: 21-0-0

[46/5]

AS FF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 do doktorského studia.

Hlasování: 21-0-0

[47/5]

AS FF UK bere na vědomí aktualizaci Dlouhodobého záměru FF UK na akad. rok 2008/2009.

Hlasování: 22-0-0

Usnesení z 6. zasedání Akademického senátu FF UK dne 11. 12. 2008

[48/6]

AS FF UK souhlasí se jmenováním Doc. PhDr. Víta Hlouška, Ph.D., členem Vědecké rady FF UK.

Hlasování: 17-2-4

[49/6]

AS FF UK schvaluje návrh výše doktorských stipendií na měsíc prosinec 2008 ve výši navrhované děkanem, tj. pro 2. ročník 9565,- a pro 3. ročník 10 560,- Kč.

Hlasování: 24-0-0

[50/6]

AS FF UK konstatuje, že financování vysokého školství obecně a humanitních fakult zvlášť je kriticky nedostatečné. Jelikož navíc dochází k dalšímu poklesu těchto prostředků a současný návrh reformy nevytváří naději na reálný zvrat, AS FF UK pověřuje PAS FF UK kontaktováním zástupců dalších fakult a vedení univerzity a přípravou a koordinací protestních akcí, které mohou zahrnovat jak veřejnou demonstraci či výstražnou stávku, tak v krajním případě i stávku v termínu konání přijímacích zkoušek nebo další akce.

Hlasování: 24-0-0

[51/6]

AS FF UK bere na vědomí závěry pracovní skupiny přednesené kol. Tichým a doporučuje PAS FF UK, aby z nich vycházelo při diskusi se zástupci ostatních vysokých škol dle usnesení č. 50/6.

Hlasování: 16-0-4

Usnesení z 7. zasedání Akademického senátu FF UK dne 14. 1. 2009

[52/7]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Politologie v bakalářském studijním programu Politologie (prezenční, dvouoborové studium).

Hlasování: 21-0-0

[53/7]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Dějiny antického starověku v doktorském studijním programu Historické vědy (prezenční, kombinované studium)

Hlasování: 21-0-0

[54/7]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Jazyky zemí Asie a Afriky v doktorském studijním programu Filologie (prezenční, kombinované studium).

Hlasování: 20-0-1

[55/7]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky v doktorském studijním programu Historické vědy (prezenční, kombinované studium).

Hlasování: 21-0-0

[56/7]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Pomocné vědy historické v doktorském studijním programu Historické vědy (prezenční, kombinované studium).

Hlasování: 21-0-0

[57/7]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Etnologie v doktorském studijním programu Historické vědy (prezenční, kombinované studium).

Hlasování: 21-0-0

[58/7]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Informační věda v doktorském studijním programu Informační studia a knihovnictví (prezenční, kombinované studium).

Hlasování: 21-0-0

[59/7]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Psychologie práce a organizace v doktorském studijním programu Psychologie (prezenční, kombinované studium).

Hlasování: 21-0-0

[60/7]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Obecná psychologie v doktorském studijním programu Psychologie (prezenční, kombinované studium).

Hlasování: 21-0-0

[61/7]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru České dějiny v doktorském studijním programu Historické vědy (prezenční, kombinované studium).

Hlasování: 21-0-0

[62/7]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Filozofie v doktorském studijním programu Filozofie (prezenční, kombinované studium).

Hlasování: 21-0-0

[63/7]

AS FF UK schvaluje vypsání přijímacího řízení v akademickém roce 2009/2010 pro studijní obor Obecná jazykověda (bakalářské studium).

Hlasování: 21-0-0

[64/7]

AS FF UK schvaluje vypsání přijímacího řízení v akademickém roce 2009/2010 pro studijní obor Etnologie (navazující magisterské studium).

Hlasování: 21-0-0

[65/7]

AS FF UK schvaluje poplatek za vnitrofakultní přijímací řízení ve výši 350,- Kč.

Hlasování: 20-0-2

[66/7]

AS FF UK schvaluje návrh výše doktorandských stipendií na období leden až březen 2009 předložený děkanem FF UK.

Hlasování: 21-0-1

[67/7]

AS FF UK schvaluje návrh rozdělení hospodářského výsledku UK na úrovni FF UK ve znění předloženém děkanem FF UK.

Hlasování: 22-0-0

Usnesení z 8. zasedání Akademického senátu FF UK dne 12. 2. 2009

[68/8]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Logika v bakalářském studijním programu Logika (prezenční, jednooborové studium).

Hlasování: 21-0-0

[69/8]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Logika v bakalářském studijním programu Logika (prezenční, dvouoborové studium).

Hlasování: 21-0-0

[70/8]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Logika v navazujícím magisterském studijním programu Logika (prezenční, jednooborové studium).

Hlasování: 21-0-0

[71/8]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Klasická archeologie v bakalářském studijním programu Historické vědy (prezenční, jednooborové studium).

Hlasování: 20-0-0

[72/8]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Klasická archeologie v bakalářském studijním programu Historické vědy (prezenční, dvouoborové studium).

Hlasování: 20-0-0

[73/8]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Informační studia a knihovnictví v bakalářském studijním programu Informační studia a knihovnictví (prezenční, jednooborové studium) a žádosti o rozšíření akreditace o kombinovanou formu studia.

Hlasování: 20-0-0

[74/8]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení platnosti akreditace studijního oboru Anglická a americká literatura (prezenční, kombinované) a žádosti o převedení studijního oboru z doktorského studijního programu Filologie do doktorského studijního programu Anglistika-amerikanistika.

Hlasování: 20-0-1

[75/8]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení platnosti akreditace studijního oboru Anglický jazyk (prezenční, kombinované) a žádosti o převedení studijního oboru z doktorského studijního programu Filologie do doktorského studijního programu Anglistika-amerikanistika a žádosti o rozšíření akreditace doktorského studijního programu English and American Studies o studijní obor English Language (prezenční, kombinované studium).

Hlasování: 21-0-0

[76/8]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Český jazyk v doktorském studijním programu Filologie (prezenční, kombinované studium).

Hlasování: 21-0-0

[77/8]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Dějiny české literatury a teorie literatury v doktorském studijním programu Filologie (prezenční, kombinované studium).

Hlasování: 22-0-0

[78/8]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Dějiny výtvarného umění v doktorském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury (prezenční, kombinované studium).

Hlasování: 22-0-0

[79/8]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Fonetika v doktorském studijním programu Filologie (prezenční, kombinované studium).

Hlasování: 22-0-0

[80/8]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Klasická filologie v doktorském studijním programu Filologie (prezenční, kombinované studium).

Hlasování: 22-0-0

[81/8]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Latinská medievistika a novolatinská studia v doktorském studijním programu Filologie (prezenční, kombinované studium).

Hlasování: 22-0-0

[82/8]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Matematická lingvistika v doktorském studijním programu Filologie (prezenční, kombinované studium).

Hlasování: 22-0-0

[83/8]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Obecná lingvistika v doktorském studijním programu Filologie (prezenční, kombinované studium) a žádosti o rozšíření akreditace doktorského studijního programu Philology o studijní obor General Lingvistics (prezenční, kombinované studium).

Hlasování: 22-0-0

[84/8]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Románské jazyky v doktorském studijním programu Filologie (prezenční, kombinované studium).

Hlasování: 22-0-0

[85/8]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Sociologie v doktorském studijním programu Sociologie (prezenční, kombinované studium).

Hlasování: 22-0-0

[86/8]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky v doktorském studijním programu Filologie (prezenční, kombinované studium).

Hlasování: 22-0-0

[87/8]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Translatologie v doktorském studijním programu Filologie (prezenční, kombinované studium).

Hlasování: 22-0-0

[88/8]

AS FF UK se připojuje k prohlášení představitelů akademických senátů přijatému 4. února 2009 v Hradci Králové a vyzývá členy akademické obce FF UK k podpisu tohoto prohlášení.

Hlasování: 23-0-0

[89/8]

AS FF UK schvaluje návrh Statutu FF UK ve znění předloženém děkanem FF UK se zapracováním úprav podle rozpravy AS FF UK, které se rozhodl děkan FF UK přijmout a které jsou zachyceny v zápisu zasedání AS FF UK.

Hlasování: 15-0-2

[90/8]

AS FF UK schvaluje návrh Volebního a jednacího řádu AS FF UK ve znění předloženém děkanem FF UK se zapracováním úprav podle rozpravy AS FF UK, které se rozhodl děkan FF UK přijmout a které jsou zachyceny v zápisu zasedání AS FF UK.

Hlasování: 19-0-0

Usnesení z 9. zasedání Akademického senátu FF UK dne 12. 3. 2009

[91/9]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Didaktika konkrétního jazyka v doktorském studijním programu Filologie (prezenční, kombinované studium).

Hlasování: 17-0-0

[92/9]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Germánské jazyky a literatury v doktorském studijním programu Filologie (prezenční, kombinované studium).

Hlasování: 17-0-0

[93/9]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Slovanská filologie se změnou názvu studijního oboru na Slovanské filologie v doktorském studijním programu Filologie (prezenční, kombinované studium).

Hlasování: 17-0-0

[94/9]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Andragogika v doktorském studijním programu Pedagogika (prezenční, kombinované studium).

Hlasování: 17-0-0

[95/9]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Východoevropská studia se specializací: rusistika, ukrajinistika, lettonistika, lithuanistika v bakalářském a navazujícím magisterském SP Filologie (prezenční, jednooborové studium).

Hlasování: 17-0-0

[96/9]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o změnu názvu bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru Indologie (Indická studia) se specializací bengálština, hindština, sanskrt, tamilština na studijní obor Indologie.

Hlasování: 16-0-0

[97/9]

AS FF UK schvaluje návrh výše poplatků ve znění předloženém děkanem fakulty.

Hlasování: 17-0-1

Usnesení z 10. zasedání Akademického senátu FF UK dne 16. 4. 2009

[98/10]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Srovnávací jazykověda v navazujícím magisterském studijním programu Filologie (prezenční forma, 3letá standardní doba studia, jednooborové studium).

Hlasování: 19-0-0

[99/10]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Sociální práce v navazujícím magisterském studijním programu Sociální politika (prezenční forma, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium).

Hlasování: 19-0-0

[100/10]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Filologie o studijní obor Jihovýchodoevropská studia (prezenční forma, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium).

Hlasování: 19-0-0

[101/10]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Filologie o studijní obor Východoevropská studia (prezenční forma, 2letá standardní doba studia, jednooborové studium).

Hlasování: 19-0-0

[102/10]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Filologie o studijní obor Jihovýchodoevropská studia (prezenční forma, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium).

Hlasování: 19-0-0

[103/10]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Filologie o studijní obor Latina (prezenční forma, 2letá standardní doba studia, dvouoborové studium).

Hlasování: 20-0-0

[104/10]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Sociální práce v magisterském studijním programu Sociální politika a sociální práce (prezenční forma, 5letá standardní doba studia, jednooborové studium, na dostudování studentů).

Hlasování: 20-0-0

[105/10]

AS FF UK schvaluje výroční zprávu FF UK za rok 2008 ve znění předloženém děkanem FF UK.

Hlasování: 24-0-0

Usnesení z 11. zasedání Akademického senátu FF UK dne 14.5. 2009

[106/11]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Český jazyk a literatura v bakalářském studijním programu Filologie (prezenční forma, tříletá standardní doba studia, jednooborové studium).

Hlasování: 23-0-0

[107/11]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Český jazyk a literatura v bakalářském studijním programu Filologie (prezenční forma, tříletá standardní doba studia, dvouoborové studium).

Hlasování: 23-0-0

[108/11]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Indologie v bakalářském studijním programu Filologie (prezenční forma, tříletá standardní doba studia, jednooborové studium).

Hlasování: 18-0-5

[109/11]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Koreanistika v bakalářském studijním programu Filologie (prezenční forma, tříletá standardní doba studia, jednooborové studium).

Hlasování: 23-0-0

[110/11]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Sinologie v bakalářském studijním programu Filologie (prezenční forma, tříletá standardní doba studia, jednooborové studium).

Hlasování: 23-0-0

[111/11]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Filologie o studijní obor Koreanistika (prezenční forma, tříletá standardní doba studia, dvouoborové studium).

Hlasování: 23-0-0

[112/11]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Historické vědy o studijní obor Historie – Evropská studia (prezenční forma, tříletá standardní doba studia, jednooborové studium).

Hlasování: 23-0-0

[113/11]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Historické vědy o studijní obor Historie – Evropská studia (prezenční forma, tříletá standardní doba studia, dvouoborové studium).

Hlasování: 23-0-0

[114/11]

AS FF UK schvaluje výroční zprávu o hospodaření FF UK za rok 2008 ve znění předloženém děkanem FF UK.

Hlasování: 23-0-0

[115/11]

AS FF UK schvaluje návrh rozpočtu FF UK na rok 2009 ve znění předloženém děkanem FF UK.

Hlasování: 23-0-0

[116/11]

AS FF UK bere na vědomí materiál dr. Chlupa a kol. Lyčky a vyzývá vedení FF UK, aby k němu do příštího zasedání AS FF UK zformulovalo své stanovisko.

Hlasování: 16-1-1

Usnesení z 12. zasedání Akademického senátu FF UK dne 11.6. 2009

[117/12]

AS FF UK nemá námitek proti návrhu o výši doktorských stipendií na druhé a třetí čtvrtletí 2009 předloženému děkanem FF UK.

Hlasování: 19-0-0

[118/12]

AS FF UK vyhlašuje volby kandidáta na funkci děkana FF UK na den 12. 11. 2009. Zároveň stanovuje konečný termín podávání návrhů na kandidáty těchto voleb na pondělí 12. 10. 2009. Zároveň stanovuje, že návrhy na kandidáty se podávají písemně senátu FF UK prostřednictvím podatelny. AS FF UK zároveň svolává předvolební shromáždění akademické obce a předvolební zasedání AS FF UK k volbám kandidáta na funkci děkana FF UK na 5. 11. 2009.

Hlasování: 19-0-0

[119/12]

AS FF UK schvaluje předložený návrh novelizace Statutu FF UK a Volebního a jednacího řádu AS FF UK v předloženém znění s doplněním v diskusi na místech čl. 6 odst. 5 Statutu FF UK a čl. 7 odst. 2 Volebního a jednacího řádu AS FF UK a se zapracováním připomínek kol. Klégra z února tohoto roku.

Hlasování: 16-0-0

Usnesení z 13. zasedání Akademického senátu FF UK dne 10.9. 2009

[120/13]

AS FF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení ke studiu na FF UK pro akademický rok 2009/2010 dle materiálu předloženého děkanem FF UK.

Hlasování: 19-0-1

[121/13]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Sinologie v navazujícím magisterském studijním programu Filologie (prezenční, jednooborové studium).

Hlasování: 20-0-0

[122/13]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Sociální pedagogika v navazujícím magisterském studijním programu Pedagogika (prezenční a kombinovaná forma studia, jednooborové studium).

Hlasování: 20-0-0

[123/13]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Slovanská literatura v doktorském studijním programu Filologie (prezenční a kombinovaná forma studia).

Hlasování: 20-0-0

[124/13]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Filologie o studijní obor Arabistika (prezenční, dvouoborové studium).

Hlasování: 20-0-0

[125/13]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Filologie o studijní obor Hebraistika (prezenční, jednooborové studium).

Hlasování: 19-0-0

[126/13]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Filologie o studijní obor Íránistika (prezenční, dvouoborové studium).

Hlasování: 20-0-0

[127/13]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Psychologie o studijní obor Psychologie (prezenční, jednooborové studium).

Hlasování: 20-0-0

[128/13]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Filologie o studijní obor Český jazyk a literatura (prezenční, dvouoborové studium).

Hlasování: 20-0-0

[129/13]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Filologie o studijní obor Český jazyk – specializační studium (prezenční, dvouoborové studium).

Hlasování: 20-0-0

[130/13]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro střední školy o studijní obor Učitelství Českého jazyka a literatury pro střední školy (prezenční, dvouoborové studium).

Hlasování: 20-0-0

[131/13]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro střední školy o studijní obor Učitelství Češtiny jako cizího jazyka (prezenční, dvouoborové studium).

Hlasování: 20-0-0

[132/13]

AS FF UK navrhuje podle článku 11 odstavce 5 Statutu Univerzity Karlovy za kandidáta na funkci rektora Univerzity Karlovy na funkční období 2010 – 2014 prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc.

Hlasování: 19-0-1

[133/13]

AS FF UK schvaluje návrh Rigorózního řádu FF UK ve znění navrženém děkanem.

Hlasování: 19-0-0

[134/13]

AS FF UK schvaluje Pravidla pro přiznávání stipendií FF UK v Praze dle písemného návrhu předneseného AS FF UK se zapracováním připomínky kol. Strobacha.

Hlasování: 17-0-1

[135/13]

AS FF UK bere na vědomí materiál Předpoklady a výhledy předložený děkanem.

Hlasování: 17-0-1

Usnesení z 14. zasedání Akademického senátu FF UK dne 8. 10. 2009

[136/14]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Estetika v bakalářském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury (prezenční, jednooborové studium).

Hlasování: 19-0-0

[137/14]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Informační studia a knihovnictví v navazujícím magisterském studijním programu Informační studia a knihovnictví (prezenční a kombinovaná forma studia, jednooborové studium).

Hlasování: 19-0-0

[138/14]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Pedagogika v navazujícím magisterském studijním programu Pedagogika (prezenční a kombinovaná forma studia, jednooborové studium).

Hlasování: 20-0-0

[139/14]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Učitelství pedagogiky v navazujícím magisterském studijním programu Pedagogika (prezenční a kombinovaná forma studia, jednooborové studium).

Hlasování: 20-0-0

[140/14]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Historické vědy o studijní obor Etnologie se specializací indonesistika (prezenční, jednooborové studium).

Hlasování: 20-0-0

[141/14]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Filologie o studijní obor Latinská medievistika (prezenční, jednooborové studium).

Hlasování: 20-0-0

[142/14]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Filologie o studijní obor Latinská medievistika (prezenční, dvouoborové studium).

Hlasování: 20-0-0

[143/14]

AS FF UK nemá námitek proti jmenování členů a náhradníků disciplinární komise ve složení navrženém děkanem FF UK:

Předseda:

Doc. PhDr. Jan Županič, Ph.D. (Hlasování: 22-0-0)

Členové:

Mgr. Eva Lehečková (Hlasování: 21-0-1)

PhDr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (Hlasování: 21-1-0)

Michal Ježek (Hlasování: 19-0-3)

Jiří Pilip (Hlasování: 19-0-3)

Veronika Ticháčková (Hlasování: 20-0-2)

Náhradníci:

PhDr. Jaromír Krejčí, Ph.D. (Hlasování: 19-0-3)

PhDr. Richard Šípek (Hlasování: 18-2-2)

Zuzana Vašáková (Hlasování: 20-0-2)

[144/14]

AS FF UK nemá námitek proti návrhu o výši doktorandských stipendií na čtvrté čtvrtletí 2009 předloženému děkanem FF UK.

Hlasování: 21-0-0

[145/14]

AS FF UK bere na vědomí obsah Hodnocení Aktualizace dlouhodobého záměru FF UK za rok 2008/2009.

Hlasování: 21-0-0

[146/14]

AS FF UK schvaluje návrh nového Jednacího řádu Vědecké rady FF UK ve znění předloženém děkanem FF UK.

Hlasování: 21-0-0

[147/14]

AS FF UK schvaluje návrh Řádu celoživotního vzdělávání FF UK ve znění předloženém děkanem FF UK.

Hlasování: 21-0-0

[148/14]

AS FF UK schvaluje Změny podmínek přijímacího řízení ve znění předloženém děkanem FF UK.

Hlasování: 21-0-0

Usnesení z 15. zasedání Akademického senátu FF UK dne 5. 11. 2009

[149/15]

AS FF UK navrhuje delegovat do Rady vysokých škol za FF UK Mgr. Josefa Šlerku.

Hlasování: 18-0-1

Usnesení z 16. zasedání Akademického senátu FF UK dne 12. 11. 2009

[150/16]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Klínopis v navazujícím magisterském studijním programu Filologie (prezenční forma studia, jednooborové studium).

Hlasování: 23-0-0

[151/16]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Filologie o studijní obor Fonetika (prezenční forma studia, jednooborové studium).

Hlasování: 23-0-0

[152/16]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Obecná teorie a dějiny umění o studijní obor Estetika (prezenční forma studia, jednooborové studium).

Hlasování: 23-0-0

[153/16]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Obecná teorie a dějiny umění o studijní obor Estetika (prezenční forma studia, dvouoborové studium).

Hlasování: 23-0-0

[154/16]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro střední školy o studijní obor Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy (prezenční forma studia, jednooborové a dvouoborové studium).

Hlasování: 23-0-0

[155/16]

AS FF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení do doktorského studia pro akademický rok 2010/2011 ve znění předloženém děkanem FF UK.

Hlasování: 22-0-1

[156/16]

AS FF UK schvaluje dodatečné zařazení oboru Obecná jazykověda do Podmínek přijímacího řízení na rok 2010/2011 ve znění předloženém děkanem FF UK.

Hlasování: 23-0-0

[157/16]

AS FF UK bere na vědomí Prohlášení studentů ke 20. výročí sametové revoluce.

Hlasováni: 11-9-1

Usnesení ze 17. zasedání Akademického senátu FF UK dne 10. 12. 2009

[158/17]

AS FF UK souhlasí se jmenováním doc. Zemánka na post předsedy evaluační komise FF UK.

Hlasování: 22-0-1

[159/17]

AS FF UK schvaluje sloučení Psychologického ústavu FF UK a Katedry psychologie FF UK.

Hlasování: 22-0-0

[160/17]

AS FF UK schvaluje návrh Pravidel pro přiznávání stipendií ve znění předloženém děkanem FF UK.

Hlasování: 21-0-1

[161/17]

AS FF UK schvaluje návrh Rigorózního řádu ve znění předloženém děkanem FF UK.

Hlasování: 21-0-1

[162/17]

AS FF UK bere na vědomí Aktualizaci Dlouhodobého záměru FF UK pro rok 2009/2010 ve znění předloženém děkanem FF UK.

Hlasování: 22-0-0

[163/17]

AS FF UK bere na vědomí Návrh na mimořádné zvýšení doktorských stipendií v prosinci 2009.

Hlasování: 22-0-0

Usnesení z 18. zasedání Akademického senátu FF UK dne 14. 1. 2010

[164/18]

AS FF UK nemá námitek proti jmenování členů Vědecké rady FF UK na období 2010 – 2013 ve složení navrženém děkanem FF UK:

Prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. – archivnictví (Hlasování: 22-0-0),

Prof. PhDr. Václav Bok, CSc. – germánská filologie (Hlasování: 22-0-0),

Prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. – translatologie (Hlasování: 21-0-1),

Prof. PhDr. František Čermák, DrSc. – korpus (Hlasování: 20-2-0),

Doc. PhDr. Jan Čermák, CSc. – anglistika (Hlasování: 21-1-0),

Doc. Mgr. Vratislav Doubek, Dr. – politologie (Hlasování: 20-2-0),

Doc. Dr. Ing. Jiří Fajt, Ph.D. – dějiny umění (Hlasování: 21-1-0),

Doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc. – filosofie (Hlasování: 20-2-0),

Doc. Mirjam Friedová, Ph.D. – lingvistika (Hlasování: 21-1-0),

Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. – psychologie (Hlasování: 18-4-0),

Doc. PhDr. Vilém Herold, CSc. – filosofie (Hlasování: 20-2-0),

Prof. PhDr. Anna Housková, CSc. – romanistika (Hlasování: 22-0-0),

Doc. Mgr. Martin Humpál, Ph.D. – skandinavistika (Hlasování: 22-0-0),

Doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc. – literatura/ slovakistika (Hlasování: 20-2-0),

Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. – historie (Hlasování: 21-1-0),

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. – historie (Hlasování: 22-0-0),

Doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. – pedagogika (Hlasování: 22-0-0),

Prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. – archeologie (Hlasování: 22-0-0),

Doc. Dr. Ing. Jana Klečková – filologie (Hlasování: 22-0-0),

Prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. – filologie (Hlasování: 22-0-0),

Doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. – historie (Hlasování: 21-0-1),

Prof. PhDr. Josef Krob, CSc. – filosofie (Hlasování: 21-0-1),

Doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. – sinologie (Hlasování: 21-1-0),

Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. – historie (Hlasování: 21-1-0),

Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr.h.c. – historie (Hlasování: 20-2-0),

Prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. – česká literatura (Hlasování: 21-1-0),

Prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. – logika (Hlasování: 22-0-0),

Prof. Miroslav Petříček, Dr. – filosofie (Hlasování: 20-2-0),

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt – dějiny umění (Hlasování: 19-2-1),

Prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. – historie (Hlasování: 20-1-1),

Prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc. – slavistika (Hlasování: 21-0-1),

Prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. – český jazyk (Hlasování: 20-1-1),

Prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. – historie (Hlasování: 21-0-1),

Prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. – egyptologie (Hlasování: 22-0-0),

Prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. – česká literatura (Hlasování: 21-1-0),

Doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. – fonetika (Hlasování: 20-2-0),

Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. – historie (Hlasování: 20-2-0),

Prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc. – estetika (Hlasování: 20-2-0).

[165/18]

AS FF UK nemá námitek proti jmenování Ing. Pavla Blažka tajemníkem FF UK.

Hlasování: 23-0-1

[166/18]

AS FF UK nemá námitek proti jmenování proděkanů FF UK ve složení navrženém děkanem FF UK:

Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. (Hlasování: 19-2-0),

Ing. Jiří Gregor (Hlasování: 20-0-1),

Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. (Hlasování: 21-0-0),

Ing. Martin Souček, PhD. (Hlasování:19-1-1),

MUDr. Štěpán Špinka (Hlasování: 19-1-1),

Doc. PhDr. Lenka Šulová (Hlasování: 19-1-1).

[167/18]

AS FF UK schvaluje přidělení hospodářského výsledku UK do Rezervního fondu UK.

Hlasování: 18-0-0

[168/18]

AS FF UK schvaluje Jednací řád Vědecké rady FF UK ve znění předloženém děkanem FF UK.

Hlasování: 18-0-0

[169/18]

AS FF UK žádá delegáty Rady VŠ a rektory zúčastněné v České konferenci rektorů, aby při jednáních s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy odmítli prolomení těchto tří základních prvků akademické samosprávy:

a) výlučně akademické senáty volí rektora a děkana

b) výlučně akademické senáty schvalují rozpočet

c) výlučně akademické senáty schvalují vnitřní předpisy

Tyto tři pilíře musí nová reforma respektovat. Bez nich by bylo univerzitní prostředí vydáno napospas politickým a lobbyistickým tlakům, které v dlouhodobém horizontu devalvují kvalitní vědu a vzdělání.

Hlasování: 19-0-0

Usnesení z 19. zasedání Akademického senátu FF UK dne 11. 2. 2010

[170/19]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Dánská studia v bakalářském studijním programu Filologie (prezenční, dvouoborové studium).

Hlasování: 16-0-0

[171/19]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Norská studia v bakalářském studijním programu Filologie (prezenční, dvouoborové studium).

Hlasování: 16-0-0

[172/19]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Švédská studia v bakalářském studijním programu Filologie (prezenční, dvouoborové studium).

Hlasování: 16-0-0

[173/19]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Historické vědy o studijní obor Dějiny antické civilizace (prezenční, jednooborové studium).

Hlasování: 16-0-0

[174/19]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Historické vědy o studijní obor Dějiny antické civilizace (prezenční, dvouoborové studium).

Hlasování: 16-0-0

[175/19]

AS FF UK nemá námitek proti jmenování prof. PhDr. Ivana Šedivého, CSc., proděkanem FF UK pro vědu.

Hlasování: 15-1-2

[176/19]

AS FF UK nemá námitek proti jmenování prof. PhDr. Marka Blatného, CSc., členem vědecké rady FF UK.

Hlasování: 18-0-1

[177/19]

a) AS FF UK vyhlašuje volby do Akademického senátu FF UK na dny 13. 4., 14. 4. a 15. 4. 2010 v době od 9:00 do 16:00. Volby budou probíhat v hlavní budově FF UK, v budově UK Celetná 20 a v areálu UK Jinonice. AS FF UK vyzývá členy akademické obce FF UK, aby předložili návrhy kandidátů do AS FF UK do dne 31. 3. 2010.

b) AS FF UK ukládá zvolené volební komisi, aby akademické obci FF UK poskytla do 1. 3. 2010 všechny potřebné informace o náležitostech návrhů kandidátů a o místě, času a způsobu voleb.

Hlasování: 19-0-0

Usnesení z 20. zasedání Akademického senátu FF UK dne 11. 3. 2010

[178/20]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Východoevropská studia v bakalářském studijním programu Filologie (prezenční, jednooborové i dvouoborové studium).

Hlasování: 20-0-0

[179/20]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o udělení akreditace studijního programu Humanitní vědy pro kombinace dvouoborových studijních oborů.

Hlasování: 20-0-0

[180/20]

AS FF UK schvaluje návrh Statutu FF UK ve znění předloženém děkanem FF UK.

Hlasování: 17-1-1

[181/20]

AS FF UK schvaluje návrh nového Řádu celoživotního vzdělávání AS FF UK ve znění předloženém děkanem AS FF UK.

Hlasování: 17-0-1

[182/20]

AS FF UK schvaluje návrh nových Pravidel pro přiznávání stipendií na FF UK ve znění předloženém děkanem FF UK.

Hlasování: 19-0-1

[183/20]

AS FF UK nemá námitek proti návrhu výše poplatků spojených se studiem ve znění předloženém děkanem FF UK.

Hlasování: 17-0-1

Usnesení z 21. zasedání Akademického senátu FF UK dne 8.4. 2010

[184/21]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace navazujícího magisterského studijního programu Filologie o studijní obor Středoevropská studia (prezenční, jednooborové studium).

Hlasování: 19-0-0

[185/21]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení studijního oboru Filozofie v pětiletém magisterském studijním programu Filozofie (prezenční, dvouoborové studium) – pouze na dostudování stávajících studentů.

Hlasování: 19-0-0

[186/21]

AS FF UK nemá námitek proti návrhu Organizačního řádu děkanátu FF UK ve znění předloženém děkanem FF UK.

Hlasování: 22-0-0

[187/21]

AS FF UK schvaluje návrh výše doktorských stipendií ve 2. čtvrtletí roku 2010 ve znění předloženém děkanem FF UK.

Hlasování: 21-0-1

[188/21]

AS FF UK schvaluje výroční zprávu o činnosti AS FF UK za roky 2008 a 2009 v předloženém znění se zapracováním připomínek kol. Zemánka a Píši.

Hlasování: 21-0-2

[189/21]

AS FF UK vyzývá předsedy komisí ke zveřejňování zápisů ze zasedání na webových stránkách fakulty a vyzývá předsednictvo AS FF UK ke kontrole tohoto závazku.

Hlasování: 19-1-3

[190/21]

AS FF UK vyzývá vedení FF UK, aby v součinnosti se Stipendijní komisí FF UK vypracovalo nové zásady a postupy pro udělování účelových stipendií, které by odstranily nedostatky, které byly zmíněny v diskuzi, a aby o těchto krocích nadále informovalo AS FF UK.

Hlasování: 16-0-7

Usnesení z 22. zasedání Akademického senátu FF UK dne 13. 5. 2010

[191/22]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o prodloužení akreditace studijního oboru Jihovýchodoevropská studia v bakalářském studijním programu Filologie (prezenční, jednooborové a dvouoborové studium).

Hlasování: 22-0-0

[192/22]

AS FF UK revokuje usnesení č. 192 a nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Historie o studijní obor Dějiny a kultura islámských zemí (prezenční, dvouoborové studium).

Hlasování: 25-0-0

[193/22]

AS FF UK nemá námitek proti žádosti o rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Historie o studijní obor Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověku (prezenční, dvouoborové studium).

Hlasování: 23-0-0

[194/22]

AS FF UK schvaluje návrh Pravidel pro organizaci studia ve znění předloženém děkanem FF UK se zapracováním připomínek v diskuzi.

Hlasování: 24-0-1

[195/22]

AS FF UK schvaluje návrh rozpočtu FF UK na rok 2010 ve znění předloženém děkanem FF UK.

Hlasování: 23-0-0

[196/22]

AS FF UK schvaluje výroční zprávu FF UK za rok 2009 ve znění navrženém děkanem FF UK.

Hlasování: 22-0-0

[197/22]

AS FF UK schvaluje výroční zprávu o hospodaření FF UK za rok 2009 ve znění předloženém děkanem FF UK.

Hlasování: 22-0-0