Volební období 2002-2004

Zápisy z jednání – Zápis z 20. jednání konaného dne 9. 10. 2003

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: J. Bouzek, L. Drnková, Z. Jettmarová, J. Kalivoda, M. Nedvědová, W. Oerter, J. Pelikán, R.Prahl, P. Zemánek, J. Bárta, B. Bobáková, T. Bursík, V. Cvrček, D. Gabľasová, V. Sommer, J. Šlerka, M. Téra, O. Vojtěchovský.

Omluveni: G. Cadorini, J. Gabrielová, V. Nálevka, M. C. Putna, O. Uličný, J. Wiendl, V. Abrhám, R.Kučera, Z. Machát, J. Podhajský.

Nepřítomen: Z. Zbořil.

Hosté: prof. PhDr. J. Vacek, CSc., děkan; prof. PhDr. J. Rychlík, DrSc., proděkan; prof. PhDr. M.Dohalská, DrSc., AS UK; doc. PhDr. I. Jakubec, CSc., předseda SK; Mgr. L. Mráčková, Ústav hudební vědy; PhDr. M. Niederlová, katedra psychologie; prof. PhDr. M. Horyna, Ústav pro dějiny umění; PhDr. R. Papík, ÚISK; doc. PhDr. R. Váňová, PhDr. J. Lorenzová, katedra pedagogiky.

Jednání vedl místopředseda AS Václav Cvrček.

 1. Schválení programu 20. zasedání AS FF UK.
 2. Schválení zápisu z18. zasedání AS FF UK.
 3. Projednání návrhů akreditací oborů dějiny umění (bakalářské, navazující studium), hudební věda (bakalářské, magisterské dvouoborové, navazující studium), pedagogika (bakalářské studium) a psychologie (magisterské dvouoborové studium).
 4. Projednání návrhů akreditací khabilitacím a jmenování profesorem oborů psychologie práce a organizace, obecná psychologie a sociální psychologie.
 5. Projednání doplnění studijního plánu INSK.
 6. Schválení návrhu na jmenování doc. J. Králové předsedkyní Disciplinární komise FFUK.
 7. Volba zástupce AS do Hospodářské komise.
 8. Podnět J. Šlérky.
 9. Různé.

Předseda AS dr. Pelikán předložil senátu návrh změn programu. Paní proděkanka PhDr. J. Jindrová písemně požádala o stažení bodu 8 zjednání zdůvodu její nepřítomnosti. Namísto bodu 8 navrhuje PAS zařadit zprávu legislativní komise. Jako bod 9 výzvu olomoucké univerzity, jako 10 bod různé. Stěmito změnami AS schválil program jednání. Hlasování: 16-0-0.

 1. Schválení zápisu z18. zasedání AS FF UK.
 2. Projednání návrhů akreditací oborů dějiny umění (bakalářské, navazující studium), hudební věda (bakalářské, magisterské dvouoborové, navazující studium), pedagogika (bakalářské studium) a psychologie (magisterské dvouoborové studium).
 3. Projednání návrhů akreditací khabilitacím a jmenování profesorem oborů psychologie práce a organizace, obecná psychologie a sociální psychologie.
 4. Projednání doplnění studijního plánu INSK.
 5. Schválení návrhu na jmenování doc. J. Králové předsedkyní Disciplinární komise FFUK.
 6. Volba zástupce AS do Hospodářské komise.
 7. Zpráva legislativní komise.
 8. Výzva akademickým senátům.
 9. Různé.
  1. Schválení zápisu z18. zasedání AS FF UK.

Zápis byl schválen spoznámkou kbodu 7jj: namísto „Mgr. Volfová “ má být správně uvedeno „Mgr. Volková“ . Hlasování: 13-0-1.

 1. Projednání návrhů akreditací oborů dějiny umění (bakalářské, navazující studium), hudební věda (bakalářské, magisterské dvouoborové, navazující studium), pedagogika (bakalářské studium) a psychologie (magisterské dvouoborové studium).

  V. Cvrček navrhl hlasovat o akreditacích en bloc. PhDr. Z. Jettmarová doporučuje hlasovat o jednotlivých návrzích jednotlivě.

  1. dějiny umění: prof. M. Horyna představil návrh pro svůj obor. Zpléna žádné připomínky nevzešly.

   Usnesení č.123:AS FF UK nemá námitek knávrhu akreditace oboru dějiny umění tříleté bakalářské prezenční a tříleté navazující magisterské prezenční. Hlasování: 15-0-0.

  2. hudební věda: Dr. Jettmarová se zeptala, zda je to akreditace na dvouoborové studium, pokud je bakalářské jednooborové, nemůže být magisterské navazující dvouoborové. Tajemnice ústavu Mgr. Mráčková sdělila, že návrh se týká dvouoborového magisterského dobíhajícího studia, dále ústav navrhuje jen jednooborové bakalářské. Navazující magisterské pak bude dále také jednooborové. Doc. Jakubec tlumočil stanovisko studijní komise, která doporučuje návrh ke schválení.

   Usnesení č. 124: AS FF UK nemá námitek knávrhu akreditace oboru dějiny hudby bakalářského studijního programu – jednooborové tříleté studium prezenční, magisterského studijního programu – dvouoborové pětileté studium prezenční a magisterského navazujícího studijního programu – jednooborové dvouleté studium prezenční. Hlasování: 15-0-0.

  3. pedagogika: Doc. Váňová uvedla, že návrh je snahou rozdělit studium na dvě části podle načatého trendu. Obor získal grant MŠMT na předloženou podobu bakalářského studia.

  Usnesení č. 125: AS FF UK nemá námitek knávrhu akreditace oboru pedagogika bakalářského studia – prezenční a kombinované studium. Hlasování: 14-0-1.

  3.4. psychologie: Mgr. Niederlová představila návrh na prodloužení současné akreditace dvouoborové studium TV – psychologie. Doc. Zemánek vznesl dotaz, zda se jedná o dokončení běhu; proč se akredituje u nás, když je obor akreditován i na FTVS. Dr. Pelikán uvedl, že se jedná o spolupráci mezi fakultami – jako je i např. historie-zeměpis. Mgr.Niederlová konstatovala, že akreditace musí proběhnout i na FF. Dr. Pelikán se otázal, zda bude absolvent plnohodnotným psychologem? Mgr. Niederlová sdělila, že absolvent bude moci vyučovat na SŠ tělesnou výchovu a psychologii. Jedná se o učitelskou aprobaci. Na otázku dr. Pelikána kdo určí, že nebudou absolventi vykonávat psychologickou praxi, Mgr.Niederlová sdělila, že záleží na konkrétní praxi. Jednooborový psycholog musí mít hodiny praxe, což tento absolvent nemusí. Diplom tohoto absolventa není totožný sdiplomem absolventa jednooborové psychologie.

  Návrh usnesení: AS FF UK nemá námitek knávrhu akreditace oboru dvouoborové magisterské mezifakultní studium prezenční (učitelství TV-PS). Hlasování: 9-0-5. Usnesení nebylo přijato .

 2. Projednání návrhů akreditací khabilitacím a jmenování profesorem oborů psychologie práce a organizace, obecná psychologie a sociální psychologie.

  Proděkan prof. Rychlík představil návrhy na akreditace a požádal senát, aby snimi vyslovil souhlas.

  Usnesení č. 126: AS FF UK nemá námitek knávrhu prodloužení akreditace habilitačního řízení pro obor psychologie práce a organizace. Hlasování: 15-0-0.

  Usnesení č. 127: AS FF UK nemá námitek knávrhu prodloužení akreditace habilitačního řízení a řízení pro jmenování profesorem pro obor obecná psychologie. Hlasování: 15-0-0.

  Usnesení č. 128: AS FF UK nemá námitek knávrhu prodloužení akreditace habilitačního řízení a řízení jmenování profesorem pro obor sociální psychologie. Hlasování: 15-0-0.

 3. Projednání doplnění studijního plánu INSK.

  Dr. Papík sdělil, že se jedná o zařazení dvou předmětů do II. cyklu.

  J. Bárta poznamenal, že vnávrhu chybí hodinová dotace a forma atestace. Dr. Papík uvedl, že první předmět je dvousemestrální sdotací 2/- a je zakončen zkouškou. Druhý předmět má dotaci 2/1 a je zakončen po prvním semestru zápočtem, po druhém zkouškou.

  Doc. Jakubec konstatoval, že studijní komise neobdržela včas podklady pro zařazení do Seznamu přednášek. Dr. Jettmarová navrhla, aby byl na webu formulář žádosti o změnu akreditace.

  Usnesení č. 129: AS FF UK nemá námitek kžádosti o úpravu studijního plánu z16. 6. 2003 oboru INSK. Doporučuje do návrhu zapracovat připomínky vzešlé zdiskuse; zejména hodinové dotace a záležitosti klasifikace atestací obou předmětů.

  Hlasování: 14-0-1.

 4. Schválení návrhu na jmenování doc. J. Králové předsedkyní Disciplinární komise FFUK.

  AS schválil volební komisi ve složení: dr. Kalivoda, J. Bárta, B. Bobáková.

  Usnesení č. 130: AS FF UK schválil doc. PhDr. Janu Královou, CSc. předsedkyní Disciplinární komise FF UK. Hlasování: 14-0-0.

 5. Volba zástupce AS do Hospodářské komise.

  Prof. Bouzek přijal návrh na kandidaturu.

  Usnesení č. 131: AS FF UK schválil prof. PhDr. Jana Bouzka, DrSc. svým zástupcem do Hospodářské komise FF UK. Hlasování: 15-0-2.

 6. Zpráva legislativní komise.

Dr. Pelikán informoval o nejasnostech vtom, kdo je členem akademické obce (AO) zvláště vzhledem kblížícím se volbám do AS FF UK. PAS se proto obrátilo na legislativní komisi, aby tuto otázku specifikovala.

Předseda LK dr. Kalivoda sdělil, že komise vypracovala návrh výkladu kproblému, koho považovat za člena AO. Členem AO je každý student zapsaný na FF UK do kterékoliv formy studia; u učitelů ten, kdo je na fakultě vpracovním poměru. Otázkou jsou studenti vdoktorském studiu, kteří zároveň učí – nebudou volit ani kandidovat dvakrát, ale jen vjedné kurii.

Dr. Jettmarová citovala Statut čl. 4, odst. 7 o učitelích na více fakultách univerzity.

Doc. Zemánek navrhl upřesnit, zda odborní či vědečtí pracovníci jsou vyloučeni zAO. Navrhnul také, aby členy AO správem volit byli učitelé, kteří mají na FF UK větší než poloviční úvazek.

Dr. Pelikán připomněl, že AS může iniciovat, aby nový senát provedl návrh změny volebního řádu. Nyní je třeba, aby volby mohly proběhnout a byly právně nenapadnutelné.

J. Bárta vreakci na příspěvek doc. Zemánka uvedl, že není možné takto omezovat členství v AO, protože to je dáno zákonem o VŠ.

Doc. Zemánek navrhnul vypracovat připomínky knovele VŠ zákona. Vyslovil souhlas sdr. Pelikánem i J. Bártou a připojil se k návrhu dr. Pelikána, aby AS inicioval změnu volebního řádu.

Dr. Kalivoda uvedl, že některé fakulty UK se tohoto protiprávního rozhodnutí ohledně voleb dopustily. AS nemůže iniciovat změnu zákona a obrací se na předsedu AS a děkana, zda může AS toto usnesení ještě o měsíc odložit, aby bylo usnesení po právní stránce co nejpreciznější. Zeptal se také, jestli může děkan zjišťovat, jestli je zaměstnance FF UK zaměstnancem i jiné fakulty.

Prof. Vacek odpověděl, že tuto možnost FF nemá.

Dr. Pelikán uvedl vreakci na dr. Kalivodu, že odsunutí usnesení vede kodsunutí vyhlášení voleb až na prosinec.

Prof. Bouzek podpořil specifikaci – Studenti Bc., Mgr. a doktorského studijního programu.

Dr. Pelikán navrhl doplnit návrh usnesení o vědecké pracovníky.

Dr. Kalivoda navrhl doplnit u studentů „zapsaných na FF UK“. U akademických pracovníků, „všichni zaměstnanci“.

Prof. Rychlík citoval znění zákona – pojmy o pracovním poměru a dohodách.

Dr. Pelikán poděkoval členům legislativní komise za výjimečnou práci na návrhu usnesení.


Usnesení č. 132:

 1. AS FF UK AS FF UK na základě stanoviska LK vyžádaného PAS rozhoduje, že do seznamu voličů pro volby do AS FF UK roku 2004 budou zapsáni

 1. pro volby do kurie studentů všichni studenti bc., mgr. a doktorského studia zapsaní na FF UK (forma prezenční, kombinovaná a distanční) svýjimkou studentů CŽV (viz §60 odst. 3 zákona 111/1998Sb.).
 2. pro volby do kurie akademických pracovníků všichni zaměstnanci FF UK, kteří mají vůči FF UK pracovní poměr ve smyslu §70 odst. 1, 2 a 4 zákona 111/1998 Sb. – nevztahuje se tedy na učitele působící na základě dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, viz § 236-237 zákona 65/1965 Sb. vplatném znění.

 1. AS FF UK rozhoduje, že studenti zapsaní na FF UK podle bodu 1a tohoto usnesení, kteří jsou zároveň podle bodu 1b tohoto usnesení učiteli FF UK, budou zapsáni do seznamu voličů obou kurií AS FF UK. Právo volit mají však pouze vjedné kurii, kterou si sami vyberou vokamžiku volby. Kandidáti na členství vAS FF UK mohou volit pouze vkurii, do které kandidují. Hlasování 17-0-0.
 1. Výzva akademickým senátům

  Dr. Pelikán konstatoval, že má pochybnost o možnosti AS ovlivnit výši platů na naší fakultě. Dodal, že odborová organizace návrh podporuje.

  Doc. Zemánek uvedl, že o platech učitelů nerozhoduje vláda, platy stanovuje někdo jiný. Poukázal na vnitřní zdroje univerzity.

  Dr. Jettmarová doporučuje připojit se kprohlášení.

  Dr. Kalivoda se jménem prof. Dohalské vyjádřil kprohlášení, že „je měkké a krotké“. Navrhuje zveřejnit skutečné průměry platů na různých fakultách.

  J. Šlerka uvedl, že fakulta by měla počítat se studentskou podporou. Vbudoucnu se jich finanční situace bude týkat. Je třeba vyjasnit, co to je zahájit protestní akci.

  Prof. Vacek uvedl, že průměry platů na univerzitě jsou známy.

  Dr. Kalivoda navrhl dát kúvaze vedení fakulty, aby poskytlo AS čísla o průměrných platech.

  Dr. Pelikán uvedl, že dr. Wiendl, který zastupuje AS FF UK na výjezdním zasedání, bude toto stanovisko tlumočit.

  Dr. Oerter doporučil výzvu podpořit. FF tím jasně dá najevo nespokojenost se situací.

  Usnesení č. 133: AS FF UK se znepokojením konstatuje, že vláda České republiky nepodpořila návrh na reformu veřejných vysokých škol, která měla být realizována v roce 2004, kdy Česká republika vstoupí do Evropské unie. Vyjadřuje podporu Prohlášení Rady vysokých škol ze dne 18. září 2003 a přesvědčení, že všechny racionální argumenty už byly řečeny. Nevidí proto jinou možnost, než vblízké době zahájit protestní akce.

  Hlasování: 18-0-0.

  Usnesení č. 134: AS FF UK pověřuje PAS, aby se obrátilo na AS olomoucké univerzity snabídkou další spolupráce. Hlasování: 18-0-0.

 2. Různé.

 1. Dr. Pelikán sdělil, že členové AO mají možnost do příštího čtvrtka předat PAS připomínky a návrhy k novelizaci Grantového řádu UK.
 2. Dr. Pelikán informoval AS, že dr. Mistrová ukončila pracovní poměr na FF UK. Na její místo nastoupil doc. M. C. Putna, který se zdnešního jednání omlouvá.

  Členství zaniklo i J. Cieslarovi (ukončil studium) a dr. D. Hrodkovi (dlouhodobá stáž a přerušení studia).

 3. Dr. Kalivoda žádá o informaci, zda PAS pověřilo M. Téru, aby projednal svedením ústavu historie zamýšlené změny studijního plánu. Jedná se o iniciativu studentů historie o výuce latiny jako povinného předmětu.

M. Téra vysvětlil problematiku a naléhavost řešit úpravu studijního plánu.

Dr. Drnková vyjádřila podiv nad ukončením studia kvůli latině. Požadavky na latinu jsou nastaveny zhistorických ústavů. Jiné fakulty se studiem historie latinu do svého programu zařadily.

M. Téra uvedl, že změna se má týkat studijního plánu nikoliv atestace.

Dr. Pelikán konstatoval, že proděkanka Králová ukončila povolování překladu studijních povinností zI. do II.cyklu.

Dr. Jettmarová uvedla, že to je otázka nikoliv obsahu, ale pravomocí předsednictva a senátu. Toto byl nestandardní postup – problém nepatřil na jednání PAS.

Dr. Kalivoda uvedl, že studenti se obrátili na člověka, kterému věřili, on neměl právo takto věc řešit.

Doc. Zemánek uvedl, že takto se nemá napříště postupovat.

Dr. Pelikán připomněl, že standardní metoda je podnět plénu senátu.

Dr. Jettmarová nabídla rozpis procedurálních postupů.


Zapsali: M. Ničová, dr. M. Nedvědová, T. Bursík.

Kontroloval: V. Cvrček, dr. J. Pelikán

AS FF UK schválil dne: 13.11.2003