Minulá volební období

Zápis z 3. jednání konaného dne 18. 4. 2002

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: G. Cador ini, J. Pelikán, M. Téra, M. Voříšek, J. Wiendl

Hosté: P. Boschek

Předseda J. Pelikán přivítal P. Boschka, poděkoval mu za ochotu a požádal ho, aby informoval PAS o stanovisku Hospodářské komise kvýroční zprávě o hospodaření.

P. Boschek poděkoval za důvěru při zvolení předsedou HK, předal zápis ze zasedání komise a prokonzultoval sčleny PAS personální složení komise a jeho případné změny.

J. Pelikán děkuje za informaci o personálních změnách, ze své strany nevidí problém, G. Cadorini vidí jako ideální, pokud si dr. Boschek sám vybírá vhodné spolupracovníky, Cadorini mluvil sprof. Bouzkem, který by se též rád účastnil práce hosp. komise.

P Boschek informuje o stanovisku komise kvýroční zprávě o hospodaření, ke zprávě se nelze příliš vyjadřovat, dále dr. Boschek předkládá připomínky komise, obsažené vzápisu ze zasedání HK ze dne 16.4. 2002.

Pelikán děkuje za operativnost. Cadorini se ptá na způsob umoření zbytku dluhu, Boschek: zbývá 8 mil., budou splaceny splátkami a odečtením investic

M.Voříšek vznáší dotaz na nesouhlasné tabulkové údaje, Pelikán navrhuje, aby toto bylo předmětem diskuse na zasedání AS

  1. Boschek se loučí.

J.Pelikán navrhuje další zasedání PAS na 25.4. , program na příští zasedání AS FFUK připraví J. Pelikán a M. Voříšek, dr. Pelikán navrhuje , ať se jedná pouze o hospodářské zprávě a zprávě doc. Drnkové, zápis zminulého zasedá ní AS se schvalovat nebude, jedná se o mimořádné zasedání.

PAS vzalo na vědomí možnost užívání “senátního” mobilu, který je kdispozici senátorům a pověřilo dott. Cadoriniho správou senátních www stránek

PAS vzalo na vědomí dopis studentů bohemistiky, dr. Pelikán bude na kolegiu tlumočit doporučení PAS proděkanu Hermanovi , aby co nejpřesněji odpověděl na dotazy studentů, dopis bude přiložen ksenátním materiálům v bodě Různé.

Dr. Pelikán informoval PAS o připomínce senátora Bárty , že fakultní komise musí být pětičlenná, je pověřen spolu sM. Voříškem, aby tuto věc prověřili a případně budou předsedové komisí vyzváni, aby své komise doplnili.

PAS vzalo na vědomí dopis Mgr. Prakse, J. Pelikán navrhuje zařadit tento dopis do materiálů na květnové zasedání a bude informovat Mgr. Prakse o jeho možnosti účastnit se zasedání AS FFUK.

Květnové zasedání AS FFUK bylo stanoveno na 9.5. 2002, zasedání PAS na 16.5. 2002

M. Voříšek upozorňuje na dopis doc. Černého

M.Voříšek je požádán o zpracování změny studijních předpisů a zaslání na rektorát

Dr. Pelikán navrhuje používat při zápisech zjednání AS notebook, dále PAS projednalo technickou stránku zápisu a shodlo se na případnosti existence pracovní skupiny, která by formulovala usnesení

Připomínky Mgr. Voříška:

  1. zápis zprvního zasedání AS, oprava zápisu o volbě do učitelské kurie
  2. dopis doc. Černého navrhuje zařadit do Různého, Pelikán navrhuje pozdržet do květnového zasedání
  3. předkládá harmonogram účastí ve vědecké radě
  4. informuje o zprávě o hodnocení vědecko-pedagogických výkonů – Pas vyzve proděkana Vavrouška, aby dodal do 29.5. zprávu o závěrech komise, PAS bude projednávat až závěrečnou zprávu o práci komise
  5. materiál žádosti o akreditaci pro baltistiku se na PAS dostal omylem, Voříšek pošle materiál proděkanu Koťovi a dá to na vědomí vedení ÚSVS

Dott.Cadorini připomíná možnost střídání se při vedení schůzí AS, vedení by mělo dostávat slovo pravidelně, na koho je přímý dotaz, měl by odpovídat okamžitě.

Dne 1.5.2002

Vypracoval: M. Téra