Volební období 2002-2004

Zápis z 2. jednání konaného dne 28. 3. 2002

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: dr. Pelikán, dr. Cadorini, dr. Wiendl, Mgr. Voříšek, M. Téra1) Dr. Pelikán seznámil Mgr. Voříška, který nebyl – omluveně – na minulé schůzi přítomný, s jeho úkoly.2) M. Téra oznámil, že D. Gavlasová odmítla z jazykových důvodů návrh, aby zapisovala jednání AS FFUK3) PAS jednalo o přípravě materiálů, které přicházejí z děkanátu. Dohodlo se, že přípravou těchto materiálů se bude zabývat vždy dvojice členů PAS. Rozdělení:a) Dr. Pelikán – M. Téra
b) Dr. Wiendl – Mgr. VoříšekNa dubnové zasedání připraví materiály dr. Pelikán a M. Téra4) Dr. Pelikán informoval o své účasti na zasedání kolegia děkana, kde stěžejním bodem jednání byla situace na CKOM. Na základě současné situace děkan nastolil otázku, zda ředitel CKOM doc. Putna má setrvat ve své funkci či nikoli. Přitom užil nevhodného pojmenování „zaříznout či nezaříznout Putnu“, proti čemuž se předseda PAS dr. Pelikán ohradil a poukázal na závažnost celé situace, která a priori vylučuje užívání těchto slovních kategorií. Výsledek hlasování členů kolegia děkana vyšel v neprospěch doc. Putny, který bude řídit CKOM do jmenování nového ředitele, jenž vzejde z výběrového řízení.Dr. Pelikán též vyslovil politování, že zástupci PAS nebyli pozvání na klíčovou schůzku studentů a pedagogů CKOM. Mgr. Voříšek zdůvodnil tuto skutečnost tím, že datum schůzky bylo do posledního okamžiku nejasné a bylo ujednáno na poslední chvíli, bez možnosti pozvat širší fakultní veřejnost.5) Dr. Pelikán informoval o návrhu proděkana dr. Hermana na reorganizaci přijímacích zkoušek na jedno a dvouoborová studia.6) Pas dále jednalo o problému se studiem učitelství – dr. Pelikán navrhl podpořit skutečnost, aby studentům, kteří studovali – byť nezapsáni – učitelské disciplíny, byly tyto uznány.7) Dr. Pelikán informoval o schůzce s dr. Růžovou – zástupkyní odborové organizace. Referoval o tom, že vedení odborové organizace sdílí představu PAS, že zásady personální politiky, předložené k diskusi děkanem, by měly být součástí statutu FF UK.8) Dr. Pelikán vyzval Mgr. Voříška, aby kontaktoval K. Kočvarou – zástupkyni studentů FFUK v AS UK a zajistil její spolupráci s PAS FFUK.9) PAS jednalo o rozšíření svých kontaktů se studentskou radou FF UK. K zabezpečení kontaktů budou osloveni kk. Vojtěchovský, Vostrá a Machát.10) Dr. Pelikán konstatoval, že zástupci PAS by se měli zúčastnit jednání vědecké rady FFUK. Za PAS delegováni: kk. Cadorini, Hrodek, Voříšek11) PAS jednalo o gesci nad prací jednotlivých oborových komisí:Mgr. Voříšek – studijní, stipendijní k., popř. evaluační
M. Téra – hospodářská, inventarizační, náhradová, likvidační
Dr. Wiendl – vědecká, knihovní, ediční
Dr. Cadorini – legislativní, zahraniční
Dr. Pelikán – etická, popř. disciplinární12) PAS jednalo o programu schůze AS FF UK dne 11. 4. 2002a) schválení programu schůze
b) schválení zápisu ze schůze z posledního zasedání AS
c) projednání návrhu děkana na obsazení předsedů oborových komisí
c1) PAS vyjádřilo všeobecný souhlas s navrhovanými kandidáty; vzhledem k angažmá v širším kolegiu děkana však nedoporučuje kandidaturu doc. Zemánka na předsedu hospodářské komise, neboť tím by byla značně narušena kontrolní funkce této komise. PAS zaujalo toto stanovisko s politováním, neboť si je vědomo odborných i organizačních kvalit doc. Zemánka.
d) PAS jednalo o předložení návrhu na zřízení nové senátní komise pro
stížnosti a připomínky. PAS rozhodlo předložit tuto záležitost senátu jako tzv. věcný záměr a vyzve dr. Kalivodu k jeho legislativnímu posouzení.
e) PAS diskutovalo o způsobu předložení děkanova návrhu zásad nové personální politiky. Sjednotilo se na stanovisku, které nedoporučuje schválení tohoto návrhu ani v modifikované podobě.
f) PAS rozhodlo zařadit jako bod jednání zprávu pracovní skupiny o výsledcích průzkumu situace a perspektivách výuky cizích jazyků
g) PAS se předběžně seznámilo s výroční zprávou o hospodaření FFUK za rok 2001. Její projednání bude obsahem květnové schůze AS FFUK. Zpráva proděkana Vavrouška bude zároveň předložena předsedovi hospodářské komise, který o ní vypracuje zprávu do 25. 4. 2002.
h) PAS vyzývá proděkana dr. Vavrouška, aby předložil Předběžnou zprávu o hodnocení vědecko – pedagogického výzkumu (zajistí Wiendl), která dosud PAS schází jako podkladový materiál.
i) PAS se seznámilo s materiály, které se vztahují k žádostem o rozšíření akreditace studijních programů. Jediný sporný bod představuje akreditace oboru japanologie. Mgr. Voříšek kontaktuje v tomto smyslu vedoucího příslušné ZS, dále prof. Vacka a doc. Houskovou a vyzve je k vyjádření. Materiál k akreditaci východoevropských studií nelze zařadit na program jednání, neboť materiál nebyl dosud prostudován příslušnými odbornými komisemi.
j) PAS s politováním konstatuje, že dosud nebyl předložen návrh změn studijních předpisů. PAS pověřuje Mgr. Voříška, aby v této věci kontaktoval dr. Hermana. V případě, že materiál bude předložen do úterý 2. 4. do 16,00, bude zařazen do jednání AS.k) Různé – informace o neomluvených absencích, které zapříčiní vyloučení ze senátu.- Dr. Pelikán seznámil PAS s dopisem Mgr. V. Prakse, který PAS vzalo na vědomí.- PAS vzalo na vědomí informaci o článku M. Lainové a k. Štěpánka v Respektu
– PAS vzalo na vědomí dopis doc. J. Černého (Ústav hudební vědy)
– PAS uložilo Mgr. Voříškovi, aby pro příští schůzi připravil podklady pro změnu výuky tělesné výchovyZapsal: Wiendl