Minulá volební období

ARCHIV PODKLADŮ – Návrh Rady garantů

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 Vážený pan

PhDr. Jan Pelikán, CSc.

předseda AS FF
Vážený pane předsedo,

posílám Vám návrh změny Statutu FF, který byl přijat na schůzi Rady garantů filologických oborů, dne 28.6., na níž byla přítomna též doc. Králová jako předsedkyně Studijní komise. Žádám o projednání tohoto návrhu.

Sdíky a pozdravem

doc. PhDr. Martin Procházka, CSc.

předseda Rady garantů filologických programů

Návrh vymezení kompetencí garantů a studijní komise

Podle Statutů UK a FF návrhy studijních plánů po obsahové stránce koordinuje a vyhodnocuje garant a vyjadřují se k nim Vědecká rada a Akademický senát FF. Podle zápisu ze zasedání Vědecké rady FF dne 18. 4. 2002 (V.1) je třeba vymezit v tomto procesu kompetenci garantů a studijní komise. V souladu se Statuty UK a FF navrhuje Rada garantů filologických studijních programů následující postupy při schvalování studijních plánů a jejich změn:

1. K obsahové náplni a koncepci nových studijních plánů se nejprve vyjadřuje příslušný garant, který jejich návrhy předkládá k projednání Vědecké radě FF. Po projednání Vědeckou radou a Akademickým senátem FF schvaluje a vydává studijní plány děkan FF. Studijní komise se vyslovuje k tomu, zda daný studijní plán odpovídá platným studijním předpisům a zda je náležitě personálně zajištěn. Podle čl. 11, odst. 2 Statutu FF má Studijní komise v procesu schvalování nových studijních plánů pouze poradní roli. Případné rozpory mezi stanoviskem garanta a Studijní komise řeší děkan na podkladě vyjádření Vědecké rady FF a Akademického senátu FF.

2. K jakýmkoli úpravám stávajících studijních plánů se nejprve vyjadřuje příslušný garant, který rozhodne, zda daná úprava mění koncepci a obsah studijního plánu natolik, že je nutno předložit jej k projednání Vědecké radě FF a Akademickému senátu FF. Pokud to je nutné, další postup je obdobný jako v čl. 1. Pokud to není nutné, předloží garant změny ke schválení proděkanovi pro studium, který si může vyžádat vyjádření Studijní komise FF. Rozpor mezi stanoviskem garanta a vyjádřením Studijní komise FF řeší v tomto případě děkan FF.

Doporučujeme body 1. a 2. začlenit do čl. 23 Statutu FF jako články a nebo je schválit jako samostatný vnitřní předpis, kterým se mění Statut FF.

Zdůvodnění : Tento návrh vychází z přesvědčení členů Rady garantů filologických programů, že základem koncepčního rozvoje oborů na FF jsou jednotlivé studijní programy, jejichž garanti jsou jediní, kteří mohou kvalifikovaně posoudit potřeby tohoto rozvoje na základě znalosti potřeb a možností jednotlivých základních součástí. Je nutno oddělit od sebe diskusi o rozvoji studijních oborů a dodržování studijních předpisů a důsledně dbát na to, aby Studijní komise FF jednala v mezích daných Statuty UK a FF, tj. jako poradní orgán, a na to, že Akademický senát FF se podle Statutu FF ke studijním plánům pouze vyjadřuje (čl. 9, odst. 2.1), že tedy nemá schvalovací pravomoc.