Minulá volební období

Zápisy z jednání – Zápis ze 16. (mimořádného) jednání konaného dne 5. 5. 2003

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: J. Bouzek, G. Cadorini, L. Drnková, Z. Jettmarová, V. Mistrová V. Nálevka, W.B. Oerter, J. Pelikán, M. Petříček, P. Zemánek, V. Abrhám, J. Bárta, T. Bursík, V. Cvrček, D. Hrodek, R. Kučera, V.Sommer, M. Téra, O.Vojtěchovský.

Omluveni: J. Gabrielová, J. Kalivoda, R. Prahl, O. Uličný, J. Wiendl, Z. Zbořil, B. Bobáková, J. Cieslar, Z. Machát, J. Podhajský.

Nepřítomny: D. Gabľasová, E. Petrovská.

Hosté: prof. PhDr. J. Vacek, CSc., děkan; dr. J. Jindrová, doc. J. Králová, PhDr. L. Šulová, CSc., proděkanky; ing. M. Marcolla, tajemník; prof. PhDr. M. Dohalská, DrSc., AS UK; RNDr. P.Boschek, CSc., předseda hospodářské komise; Mgr. D. Vondráčková, vedoucí ekonomického oddělení.

Dr. Pelikán přivítal členy AS a hosty a zahájil jednání

 1. Schválení programu.

Dr. Pelikán vysvětlil, že se PAS rozhodlo svolat jednaní AS na tento nezvyklý termín kvůli nutnosti schválit zprávu o hospodaření do 5.5. Situaci zároveň komplikovala kumulace svátků na čtvrtky, kdy se obyčejně jednání AS koná. Vysvětlil také, proč nebyl materiál kjednání zveřejněn na webu. Došlo ktomu, jelikož Mgr. Jonáková (LVT) měla dovolenou a nebyl pověřen jiný pracovník LVT, aby materiály na webu zveřejnil.

Dr. Jettmarová se zeptala, z jakého důvodu není možné projednat navrhované body na řádném zasedání AS. Optala se také, proč PAS poskytlo materiály vtak zmenšené podobě, že jsou pro ni nečitelné.

Dr. Pelikán vysvětlil, že zprávu o hospodaření je třeba schválit a odevzdat ještě dnes. Kvalita materiálů byla ovlivněna časovou tísní. Připomněl, že podle vyjádření legislativní komise zminulých zasedání, PAS nemuselo materiály vůbec distribuovat vtištěné podobě, ale pouze velektronické.

 1. Schválení programu.
 2. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2002.
 3. Různé (návrh dílčí změny Stipendijního řádu Univerzity Karlovy vPraze)

Hlasování o programu: 15-0-2

 1. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2002.

  Děkan prof. Vacek představil senátu nového tajemníka FF ing. Marcollu. Upozornil, že Zpráva není ve všem potěšitelná, ale doufá, že kní AS zaujme patřičné stanovisko.

  Tajemník, ing. Marcolla, představil výroční zprávu a zdůraznil, že je vypracována podle osnovy předepsané RUK a MŠMT. Uvedl, že byla vypracována tak, aby nezkresleně a vyváženě popsala stav hospodaření FF UK. Mantinelem pro zpracování zprávy byla účetní uzávěrka, Zpráva o činnosti FF UK (zpracovaná doc. Kolářem). Zpráva také vychází zomezených informací o dění na FF vroce 2002, kdy bylo jiné vedení. Poté tajemník okomentoval jednotlivé části zprávy.

  Úvod (1. odst.) – FF dosáhla účetní ztráty přes 5 mil. Kč, která byla kryta zůstatky. Informoval o zapojení mimořádných příjmů z prodeje telefonní ústředny za 950 tis. Kč, které zahrnulo bývalé vedení do rozpočtu. Tento prodej se jeví být pro fakultu nevýhodným. Vpříštích letech zatíží rozpočet fakulty ročními splátkami za nájem ústředny vrozsahu cca 600 tis. Kč ročně. V souvislosti s odprodejem ústředny také konstatoval porušení vnitřních předpisů UK (příjmy z prodeje měly být odvedeny Univerzitě – RUK). Uvedl, že RUK o celé záležitosti stále není informován.

  (2. odst.) – Ing. Marcolla uvedl, že čerpání za minulý rok není úplně zmapované. Některé náhrady nákladů přešly do letošního roku a jejich konečná výše zatím není známa. Rozpočet na letošní rok budou rovněž zatěžovat nedůsledně provedené reklamace.

  (3. odst.) – Mzdová opatření zposledního čtvrtletí budou mít výrazný dopad do hospodaření letošního roku. Kpokrytí plánovaného plošného nárůstu mezd, bude nutné hledat jiné zdroje formou úspor.

  Roční účetní závěrka, výrok auditora – Tajemník konstatoval přečerpání grantových prostředků pro rok 2002 ve výši 1,2 milionu Kč, které bylo hrazeno z vnitřních zdrojů FF. Vytkl auditorské zprávě dílčí obsahové nedostatky a uvedl, že celkově Zpráva o přezkumu hospodaření neodpovídá rozsahu práce konané auditorem vprůběhu roku 2002.

  Hledisko peněžních toků – Tato část ve zprávě chybí, protože se zpracovává pouze na univerzitní úrovni.

  Analýza příjmů a výdajů – tajemník stručně okomentoval příjmy a výdaje FF UK.

  Fondy – Tajemník upozornil, že fondy nejsou kryty dostatečným množstvím prostředků.

  Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace – Ing. Marcolla konstatoval velmi problémovou evidenci majetku FF, která by do budoucna měla doznat výrazných změn.

  Rekapitulace zúčtování se státním rozpočtem – Tajemník zdůraznil, že nejzávažnější vratky do státního rozpočtu za rok 2002 pocházely zčástky pro doktorandy. Upozornil také, že 60 % prostředků pro studentskou mobilitu se vracelo, což vedení nepovažuje za dobré.

  Dr. Pelikán poděkoval ing. Marcollovi za představení zprávy a vyzval dr. Boschka, aby přednesl stanovisko hospodářské komise ke zprávě.

  Dr. Boschek seznámil senát se zprávou Hospodářské komise k výroční zprávě o hospodaření FF UK. Ocenil, že výroční zpráva byla zpracována pečlivě a ve velmi krátkém čase. Doporučil, aby AS zprávu schválil. Upozornil, že vrozpočtu na tento rok se mohou nedostatky vhospodaření odrazit. Doporučil proto, aby tento rozpočet byl opatřen komentářem, který by osvětlil, jak chce vedení nedostatky řešit.

  Prof. Bouzek vyzdvihl úroveň zprávy zejména v porovnání se zprávou za rok 2001 a zdůraznil problém grantových prostředků a prostředků fondu mobility studentů. Upozornil také, že je třeba odlišit Zprávu o hospodaření do hospodaření samotného. Se zprávou se víc dělat vtuto chvíli nedá.

  Dr. Cadorini se otázal, co by bylo vbodě 3 (Hledisko peněžních toků).

  Ing. Marcolla uvedl, že by zrovna tato část zprávy byla pro vedení velmi důležitá. FF je odkázána z velké části na dotační zdroje, a měla by proto více dbát na řízení peněžních toků. Zpředběžného přehledu zůstatků se zdá, že FF byla k31.12. 2002 na hranici možností využití volných disponibilních zdrojů. Kdyby však všechna pracoviště nárokovala své zůstatky, byla by FF vprekérní situaci.

  Dr. Oerter vznesl dotaz, zda bylo na jednání pozváno i minulé vedení FF.

  Dr. Pelikán odpověděl, že ano, ale že se jeho členové omluvili.

  Dr. Oerter se dotázal, zda existuje do budoucna možnost konzultace výroční zprávy s minulým vedením FF.

  Dr. Pelikán vysvětlil, že PAS FF UK nemá žádné nástroje takovou konzultaci vyvolat.

  Dr. Petříček se zeptal, zda je pravda, že bývalý tajemník ing. Pelc nedostal text celé výroční zprávy včas a zdůraznil, že v důsledku absence všech členů minulého vedení FF může celá debata postrádat na věcnosti.

  Dr. Pelikán uvedl, že ing. Pelc skutečně zprávu včas nedostal, což vysvětlil časovou tísní.

  Dr. Hrodek podotkl, že ing. Pelc nezastává v současnosti na FF žádnou funkci a není také předkladatelem výroční zprávy, proto ho nebylo vůbec potřeba s tímto textem seznamovat. Ing. Pelc by se měl podle dr. Hrodka spíše podílet na osvětlení některých transakcí, které proběhly v období, kdy zastával funkci tajemníka FF. Upozornil také, že tel. ústředna byla prodána o 0,5 mil. Kč levněji, než byla o rok dříve koupena.

  Ing. Marcolla upozornil, že prodej a zpětný leasing tel. ústředny proběhl v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Uvedl také, že vpřípadě odstoupení od nájemní smlouvy na ústřednu, je FF povinna zaplatit 0,75 mil. Kč.

  Prof. Dohalská se dotázala, zda si PAS nevyžádalo od bývalého vedení ke zprávě alespoň poznámky.

  Dr. Pelikán konstatoval, že nikoli, jelikož nebyl čas.

  Dr. Jettmarová se zeptala, jestli není lepší, když se granty přečerpávají, než aby se peníze vracely.

  Mgr. Vondráčková uvedla, že mezi projekty se peníze převádět nedají, každý se vyúčtovává zvlášť. Tudíž při přečerpání grantu, vzniklý deficit hradí FF ze svých zdrojů.

  Kol. Bursík se zeptal, které granty byly přečerpány, jaký je současný stav hospodářské komise, jak bude FF postupovat při zveřejňování výsledků hospodaření.

  Dr. Pelikán vysvětlil, že hospodářská komise se potýká s hlubokými personálními problémy, jelikož dr. Jindrová se stala proděkankou, dr. Zbořil je pasivní a doc. Zemánek rezignoval.

  Mgr. Vondráčková odpověděla kol. Bursíkovi, že seznam grantů je zveřejněn na internetu pouze však podle čísel, ne podle jmen grantistů.

  Dr. Cadorini vyzdvihl potřebu konzultovat některé body výroční zprávy s minulým vedením FF a navrhl jeho členy pozvat na příští schůzi AS. Dále vyzval vedení k provedení hloubkového auditu a otázal se, jaká je skutečná hodnota předložené auditorské zprávy. Uvedl, že podporuje hledání konkrétní zodpovědnosti za zmíněné nedostatky vhospodaření. Navrhl usnesení: 1)AS FF UK ukládá PAS pozvat minulé vedení na příští schůzi AS 15.5. 2003. 2) AS FF UK zdůrazňuje děkanovi nutnost provedení hloubkového auditu.

  Dr. Pelikán připomněl, že bývalé vedení zpravidla pozvání na zasedání AS nepřijímá, ale konstatoval, že členy minulého vedení pozve i bez vyzývajícího usnesení.

  Prof. Vacek seznámil AS s obsahem rozhovoru, který vedl ve věci tel. ústředny s bývalým proděkanem Vavrouškem, který mu sdělil, že FF nevyužívá ústřednu nějakým nadstandardním způsobem, který by ospravedlňoval postup, jaký zvolilo bývalé vedení vtéto věci. Uvedl, že při poskytování stipendií nepostupoval ing. Zeitham správně. Dále zdůraznil potřebu pečlivého monitorování grantů a celkového stavu financí FF a součinnosti ekonomického oddělení a grantistů. Konstatoval, že o hospodářské komisi se bude v nejbližší době jednat.

  Dr. Oerter žádal po děkanovi upřesnění rozhovoru s doc. Vavrouškem.

  Prof. Vacek konstatoval, že ve věci tel. ústředny sdílí stejné nejasnosti jako dr. Oerter.

  Proděkanka dr. Jindrová konstatovala, že celá transakce kolem tel. ústředny je pro FF nevýhodná.

  Ing. Marcolla podotkl, že celá transakce postrádá ekonomickou úvahu.

  Dr. Petříček uvedl, že forenzní audit je audit určený pro soud vpřípadech, kde je podezření na trestný čin. Toto vedení nebude mít snahu skrývat chyby vedení bývalého, a proto se bude snažit všech chyb dopátrat a zveřejnit je. Proto považuje forenzní audit za zbytečný.

  Dr. Jettmarová uvedla, že usnesení dr. Cadoriniho nejsou podle proběhnuvší diskuze zapotřebí. Optala se, kolik by audit stál a navrhla usnesení o Výroční zprávě o hospodaření.

  Dr. Cadorini uvedl, že neví, kolik takový audit stojí, jisté však je, že různé problémy vhospodaření již stály FF tolik peněz, že by se vyplatilo ve věcech udělat pořádek.

  Mgr. Vondráčková uvedla, že forenzní audit se zadává vpřípadě podezření ztrestného činu. Stojí stovky tisíc Kč. FF však může zvažovat jinou formu auditu. Vsoučasnosti nemá FF průběžný audit a není to dobré.

  Dr. Cadorini stáhl oba své návrhy usnesení.

  Usnesení č. 101: AS FF UK schvaluje předloženou Výroční zprávu o hospodaření FF UK za rok 2002. Hlasování: 17-0-0.

 2. Různé.

 1. Dr. Pelikán uvedl, proč byl materiál předložen. Každý člen AS může materiál připomínkovat. Navrhl jeho projednávání odložit na příští zasedání.
 2. Prof. Bouzek uvedl, že bude potřeba řešit na příštím zasedání situaci na zahraničním oddělení.

Dr. Pelikán poté ukončil zasedání.

Zapsali: V. Cvrček, R. Kučera, M. Ničová

Kontroloval: dr. Pelikán

AS FF UK schválil dne: 12.6.2003