Minulá volební období

Zápisy z jednání – Zápis ze 12. jednání konaného dne 9. 1 .2002

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: J. Bouzek, G. Cadorini, L. Drnková, J. Gabrielová, Z. Jettmarová, J. Kalivoda J. Králová,, V. Mistrová, W. B. Oerter, J. Pelikán, M. Petříček, O. Uličný, J. Wiendl, Z. Zbořil, V. Abrhám, T. Bursík, V. Cvrček, D. Gabľasová, D. Hrodek, R. Kučera, Z. Machát, J. Podhajský, V. Sommer, M. Téra, O. Vojtěchovský.

Omluveni: V. Nálevka, R. Prahl, J. Bárta, B. Bobáková, J. Cieslar, E. Petrovská,

Hosté: prof. J. Vacek; prof. M. Dohalská (AS UK).

Předseda AS dr. Pelikán přivítal členky a členy AS FF UK a přítomné hosty. Úvodem sdělil, že na členství vAkademickém senátu rezignovali Nelly Vostrá a Mgr. Michael Voříšek. Na jejich místa nastoupili řádně zvolení náhradníci Vítězslav Sommer a Rudolf Kučera, které předseda přivítal a popřál hodně úspěchů. Vzhledem kekončícímu funkčnímu období poděkoval za práci děkanovi FF UK doc. RNDr. P. Kolářovi, CSc. a kolegiu děkana.

1. Schválení programu 12. zasedání AS FF UK

 1. Předseda AS seznámil AS s návrhem programu.
 2. Dr. Jettmarová poukázala na chybějící návrhy zápisů určených ke schválení a některé písemné podklady pro projednání.
 3. Dr. Pelikán sdělil, že na listopadovém jednání se AS dohodl, že opakované písemné materiály se nebudou předkládat. Zápisy ke schválení nebyly předloženy pro nemoc a dovolenou dr. Wiendla a budou předloženy na příštím jednání AS.

d) Program 12. jednání AS byl schválen vnavrženém pořadí. Hlasování: 16-0-3.

 1. Schválení programu 12. zasedání AS FF UK.
 2. Průběžná zpráva pro hodnocení pedagogických a vědeckých výkonů.
 3. Různé (Zpráva prof. Uličného, Návrh Mgr. Voříška na podobu www stránek AS, vyjádření členů akademické obce FF UK kprůběhu volby kandidáta na funkci děkana FF UK).
 4. Závěrečná zpráva pro hodnocení pedagogických a vědeckých výkonů.

  1. Dr. Jettmarová konstatovala, že vzhledem knepřítomnosti proděkana Vavrouška je projednání zprávy ztížené. Navrhla doporučit novému vedení, aby se tímto materiálem zabývalo.
  2. O. Vojtěchovský navrhl odložit jednání o zprávě na příští schůzi a vyžádat si přítomnost doc. Vavrouška.
  3. T. Bursík souhlasil snávrhem dr. Jettmarové.

  Usnesení č. 58: AS FF UK se seznámil s Průběžnou zprávou pro hodnocení pedagogických a vědeckých výkonů a doporučuje novému vedení, aby k tomuto materiálu přihlíželo při naplňování svého volebního programu. Hlasování: 20-1-0.

 5. Různé (Zpráva prof. Uličného, Návrh Mgr. Voříška na podobu www stránek AS, vyjádření členů akademické obce FF UK kprůběhu volby kandidáta na funkci děkana FF UK ).

  3/ I. Zpráva prof. Uličného:

  1. Dr. Jettmarová položila otázku, zda-li zpráva prof. Uličného, zejména její část věnovaná názvům základních součástí, nepřesahuje kompetence AS. Řešit obsahové věci AS totiž nepřísluší. Názvy pracovišť se konzultují sděkanem, názvy oborů sgaranty.
  2. Dr. Pelikán konstatoval, že zpráva prof. Uličného je ryze jeho osobní iniciativou. Dále informoval o svém jednání sředitelem CKOM doc. Exnerem. Sdělil mu, že je vjeho plné kompetenci jaké stanovisko knavrhované změně názvu zaujme.
  3. Dr. Jettmarová uvedla, že by se ktomu měl AS vyjádřit usnesením.
  4. Doc. Petříček podpořil stanovisko dr. Jettmarové a doporučil obezřetný postup vtěchto otázkách.

3/II. Návrh Mgr. Voříška na podobu www stránek AS:

 1. Dr. Pelikán konstatoval, že PAS návrh podporuje a navrhl vyčkat cca 14 dní, zda nepřijdou nějaké doplňující návrhy členů AS.
 2. Dr. Cadorini návrh podpořil a doporučil prokonzultovat ho sMgr. K. Jonákovou.

3/III. Vyjádření členů akademické obce FF UK kprůběhu volby kandidáta na funkci děkana FF UK:

 1. Dr. Jettmarová konstatovala, že se záměrně zdržela vstupu do diskuse. Dále uvedla, že volba děkana byla demokratická a AS dodržel všechny předepsané kroky; řada emotivních výroků a postupů je vtomto případě odůvodněna.
 2. Dr. Oerter podpořil stanovisko dr. Jettmarové.
 3. Prof. Bouzek konstatoval, že diskuse zaběhla do přílišných podrobností; měla by se věnovat podstatným otázkám.
 4. Dr. Zbořil uvedl, že na některé diskusní příspěvky odpověděl individuálně. AS by se měl podle jeho názoru zabývat možnými změnami a vylepšeními svého statutu a volebního systému. Katmosféře kolem volby děkana, podmíněné podle některých výkladů určitým skupinovým tlakem, podotkl, že se jedná o zcela legitimní demokratický postup, který navíc odráží jisté mechanismy vcelé společnosti. Dále upozornil na nebezpečí vytunelování univerzity; existují lidé, kteří si podle jeho názoru velice dobře uvědomují tržní cenu nemovitostí ve správě Univerzity Karlovy. AS by měl proto věnovat zvýšenou pozornost otázce administrativy fakulty.
 5. Prof. Bouzek upozornil na možnosti vkompetencích AS. Na možné administrativní zákulisní machinace by měl ukazovat nejen AS, ale také jednotliví členové akademické obce.
 6. Kol. Gabľasová reagovala na vystoupení dr. Kalivody a jeho tvrzení, že si AS při volbě děkana zahrával s předpisy. Poukázala na projednávání případu terénních vozů pro ČEU, který byl diskutován vopačném pořadí, než jak určil schválený návrh programu jednání AS.
 7. Dr. Kalivoda vreakci na komentář dr. Zbořila uvedl, že podle jeho názoru je mechanismus volby děkana vyhovující, což dokázala poslední volba, kdy byl děkan zvolen již při druhém hlasování.

3/IV.

 1. Předseda AS se vrátil kotázce kopírování materiálů přecházejících zjednání do jednání.
 2. Z. Machát navrhl vymezit určitou časovou lhůtu na to, aby návrh dr. Drnkové (neprojednané materiály si každý člen AS uschová na příští jednání) prošel několika jednáními a prokázal svoji životnost.
 3. Kol. Abrhám navrhl, aby vpozvánce na jednání AS byly přesunuté body a patřičné materiály zmíněny a bylo na ně výslovně upozorněno.
 4. Prof. Uličný, který se dostavil na jednání AS opožděně, vyzval předsedu AS, aby se vyjádřil kjeho návrhu.
 5. Dr. Pelikán konstatoval, že vzal návrh prof. Uličného na vědomí.
 6. Dr. Mistrová se zeptala, zda-li existuje mechanismus, který by odklonil přísun reklam na el. konferenci.
 7. Dr. Pelikán uvedl, že vtéto otázce kontaktuje K. Jonákovou zLVT.
 8. Dr. Kalivoda podotkl, že existuje mechanismus, jak odfiltroval některé reklamní texty.
 9. Prof. Bouzek upozornil, aby nové vedení zvážilo myšlenku vybudovat centrální knihovnu vsuterénu fakulty, kde ji mohou ohrozit potenciální povodně.
 10. Dr. Mistrová podotkla, že jde o revizi projektu a jeho větší zabezpečení; např. knihovna slovanského semináře nebyla vzhledem ke kvalitnímu zabezpečení vytopena.
 11. Z. Machát konstatoval, že prof. Bouzek vyhrocuje otázku centrální knihovny do pozice knihovna ano – ne. Dále proklamativně prohlásil, že lepší je vyplavená knihovna, než žádná knihovna.
 12. Doc. Petříček navrhl ukončit diskusi.
 13. Kol. Gabľasová ze zeptala, vjakém stavu jsou po odchodu Mgr. Voříška evaluace.
 14. Dr. Pelikán uvedl, že tato otázka musí být směřována na vedení fakulty.
 15. Prof. Vacek konstatoval, že otázka povodní, kterou zmínil, prof. Bouzek, je vážná a nelze brát na lehkou váhu. Každý projekt rekonstrukce budovy FF UK by ji měl zohledňovat.
 16. Kol. Filip uvedl, že zohledněna musí být také otázka evakuace knižního fondu, která by měla být legislativně podpořena.

Předseda AS FFUK dr. Pelikán poté ukončil zasedání AS.


Zapsali: dr. Wiendl, M. Ničová

Kontroloval: dr. Pelikán

AS FF UK schválil dne 13.2 2003