Minulá volební období

Zápisy z jednání – Zápis z15. zasedání AS FF UK dne 10. 4. 2003

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: G. Cadorini L. Drnková, J. Gabrielová, Z. Jettmarová, V. Mistrová V. Nálevka, W.B. Oerter, J. Pelikán, M. Petříček, R. Prahl, Z. Zbořil, P. Zemánek, V. Abrhám, J. Bárta, B. Bobáková, T. Bursík, V. Cvrček, D. Gabľasová, D. Hrodek, R. Kučera, J. Podhajský, V.Sommer

Omluveni: J. Bouzek, J. Kalivoda, O. Uličný, J. Wiendl, J. Cieslar, Z. Machát, M. Téra, O.Vojtěchovský

Nepřítomna: E. Petrovská

Hosté: dr. J. Jindrová, doc. J. Králová, proděkanky; doc. I. Jakubec, dr. S. Binková, prof. O.Opatrný, doc. J. Buriánek, doc. M. Znoj, dr. J. Tláskal, doc. Z. Švarcová, dr. P. Bílek, dr.J.Handzelová

Jednání řídil místopředseda AS V. Cvrček, který přivítal členy AS, proděkanky FF, hosty a zahájil 15. zasedání AS.

 1. Schválení programu 15. zasedání AS FF UK.

Doc. Králová navrhla zařadit jako 3. bod svou informaci o stavu akreditací na fakultě. Hlasování: 16-0-0. Návrh byl schválen.

Proděkanka dr. Jindrová požádala o zařazení bodu volba předsedy komise pro vědu za bod 4.

Hlasování: 14-0-2. Návrh byl schválen.

Dr. Jettmarová upozornila na nutnost změny formulace bodu 5: „Vyjádření AS FF UK kpředloženým návrhům na akreditace.“ Zároveň se dotázala, proč nebyl předložen poslední zápis PAS. Dr. Pelikán odpověděl, že Mgr. Téra, zodpovědný za zápis, je nemocen.

Hlasování: 17-0-0. Návrh byl schválen.

Dr. Pelikán požádal o zařazení návrhu na změnu elektronické adresy AS za bod 4.

Hlasování: 15-0-2. Návrh byl schválen.

AS FFUK schválil program 15. zasedání AS FF UK v tomto znění. Hlasování: 16-0-1.

 1. Schválení programu 15. zasedání AS FF UK.
 2. Schválení zápisu ze 14. zasedání AS FF UK.
 3. Vyjádření AS FF UK kpředloženým návrhům na akreditace na dostudování.
 4. Vyjádření AS FF UK kodvolání dosavadního tajemníka fakulty ing. J. Pelce a kjmenování nového tajemníka ing. M. Marcolly.
 5. Návrh najmenování prof. E. Maura do funkce předsedy komise pro vědu.
 6. Návrh na změnu elektronické adresy AS.
 7. Zpráva legislativní komise.
 8. Vyjádření AS kpředloženým návrhům na akreditace.
 9. Dopis doc. P. Koláře kúpravám vnávrhu na Výroční zprávu o činnosti FF UK za rok 2002.
 10. Podnět R. Vaculy.
 11. Podnět L. Jirsy.
 12. Podnět studentů zkoleje Větrník.
 13. Různé (dopis ing. J. Pelce, zpráva etické komise).


 1. Schválení zápisu ze 14. zasedání AS FF UK.

  B. Bobáková: zařadit za bod 5d) „B. Bobáková se dotázala doc. Králové, kolik lidí studuje vtéto formě studia. Doc. Králová odpověděla, že jeden.“. Hlasování: 14-0-4.

  V. Abrhám požádal, aby byl uveden jako zapisovatel minulého zápisu.

  Hlasování: 14-0-4.

  J. Bárta upozornil na chybu vbodech 5g a 5h, kde je mylně uveden studijní a nikoli stipendijní fond, a požádal o opravu.

  D. Gabľasová upozornila na chybu vusnesení č. 75, kde má být „další studijní program“ a nikoli „delší studijní program“. Dr. Pelikán upozornil, že tyto připomínky, jakkoli správné a přínosné, mohli být zapracovány již vprvní fázi připomínkování zápisu, čímž by se ušetřil čas i práce.

  Hlasování: 16-0-3.

  AS FF UK schválil návrh zápisu z 14. zasedání AS FF UK se zapracovanými připomínkami. Hlasování: 17-0-2.

 2. Vyjádření AS FF UK kpředloženým návrhům na akreditace na dostudování.

  Proděkanka doc. Králová uvedla, že při nástupu nového vedení fakulty byla provedena inventura akreditací a zjistilo se, že část oborů není pokryta akreditacemi od 1. 1. 2003, čímž se tyto obory ocitly vprávním vakuu. Proto předložila žádost o obnovení akreditací na dobu nezbytně nutnou pro dostudování oborů hindština a urdština, indonésistika, PT angličtina, francouzština, němčina, čeština pro cizince, hebraistika, indologie se spec. sanskrt, tamilština, japanologie, mongolistika, slovakistika, vietnamistika, religionistika, psychologie, hudební věda. Fakulta se obrátila na RUK, aby o věci jednal sAkreditační komisí (AK), ovšem RUK se rozhodl jednat sFF a bylo domluveno, že rektorát podnikne kroky kobnovení akreditací aspoň na dostudování. Doc. Králová rovněž uvedla, že čtyři studenti, kteří po 1. lednu 2003 vykonali SZZK, ji mají de jure neplatnou. Nové vedení muselo připravit studijní plány, ač se voborech vlastně již nestuduje. Tyto plány musí schválit AS FF UK a celkově musí být vše schváleno do 17. 4. 2003, aby tuto záležitost mohla projednat AK na zasedání 29. 4. 2003. Doc. Králová apelovala na AS, aby jednal rychle.

  Dr. Oerter se zeptal, zda o tomto ví vedoucí základních součástí (ZS).

  Doc. Králová odpověděla, že ještě budou informováni, stejně jako jednotliví studenti, kteří musí být do reakreditace převedeni na nějaký existující obor, aby nevypadli ze studia.

  Dr. Oerter se dotázal, zda vedení FF vycházelo zmateriálů poskytnutých ZS.

  Doc. Králová přisvědčila, že vedení vycházelo zmateriálů poskytnutých již dříve.

  Dr. Cadorini se optal, zda studenti budou převedeni na jiný obor bez přijímacího řízení a zda je toto možné.

  Doc. Králová odpověděla, že to možné je, vychází se ze zákona, ovšem že jedná se o situaci bezprecedentní.

  Dr. Oerter se zeptal, kdo je za tento stav zodpovědný.

  Doc. Králová odpověděla, že je to těžké určit; patrně ten, kdo nezajistil koordinaci, kdo to je, ovšem neví.

  Prof. Gabrielová upozornila, že plány hudební vědy neodpovídají tomu, co se na tomto oboru studuje.

  Doc. Králová uvedla, že předmětem jednání není to, co se předkládá knové akreditaci, ale starý studijní plán.

  Prof. Gabrielová uvedla, že dle tohoto plánu by ale její studentky také nestudovaly, ale pokud se jedná jen o formální krok, pak nemá námitek.

  Doc. Králová sdělila, že první informace, že něco není vpořádku, byla zjištěna, když se loni připravoval Seznam přednášek.

  Dr. Mistrová se zeptala, zda není na závadu, když vtěchto plánech figurují lidé, kteří již nejsou zaměstnanci FF.

  Doc. Králová uvedla, že důležitý je studijní plán.

  Dr. Pelikán zdůraznil, že situace je krajně vážná, neboť se týká 150 studentů a 4 studentů, kteří již dostudovali, ale nemohou dostat diplom. Příslušná prorektorka navrhovala, aby těmto studentům bylo ukončeno studium. Doporučil, aby nyní nebyli hledáni ani viníci ani drobné nedostatky a doc. Králová byla ve své snaze podpořena.

  Doc. Králová uvedla, že se jedná o překlenovací záležitost a že řada oborů bude nově akreditována.

  Prof. Gabrielová podpořila doc. Královou. Dotázala se na podobu SZZK na hudební vědě.

  Doc. Králová odpověděla, že toto lze ještě upravit.

  V. Cvrček se dotázal, zda by tato změna ještě neměla projít hlasováním.

  Dr. Handzelová uvedla, že plány jsou převzaty z elektronické Karolinky. Studenti začali studovat vrůzných letech, a proto jsou zde odlišnosti.

  T. Bursík se zeptal, zda se nebude problém týkat studentů přijatých letos.

  Doc. Králová uvedla, že i letos byli přijati studenti do útlumových programů. Ti dostanou dopis a vněm instrukce, jak se mají zařídit. Dále uvedla, že FF musí předložit RUK kompletní přehled akreditací, aby se takové věci již neopakovaly a bylo vyhověno novele vysokoškolského zákona. Vedoucí ZS dostanou dopis, že, pokud nesplní, co je po nich žádáno, tak jejich obor skončí. Situace je komplikovaná navíc i tím, že počítačový program ktomuto účelu si stouto situací neumí poradit.

  D. Gabľasová se zeptala, jak dlouho bude trvat provizorium.

  Doc. Králová odpověděla, že do rozhodnutí AK, kdy bude určena délka provizoria. Uvedla, že rozhodne MŠMT, jak situace na jednotlivých oborech skončí – nová akreditace, dostudování studentů, konec oboru (př. indonesistika, kde nejsou lidé, kteří by obor rozvíjeli). Důležité je, aby provizorium vůbec vzniklo.

  V. Abrhám navrhl ukončení diskuse a doporučil schválení návrhu.

  Usnesení č. 82: AS FF UK souhlasí sžádostí o obnovení akreditace na dobu nezbytně nutnou pro dostudování voborech hindština a urdština (Bc., Mgr.), indonésistika (Bc., Mgr.), PT angličtina, francouzština, němčina (Bc.), čeština pro cizince (dvouobor), hebraistika (jednoobor), indologie se spec. sanskrt, tamilština (jednoobor), japanologie (jednoobor), mongolistika (jednoobor), slovakistika (jednoobor), vietnamistika (jednoobor), religionistika (jednoobor), psychologie (dvouobor), hudební věda (dvouobor). Hlasování: 20-0-0.

  Usnesení č. 83: AS FF UK podporuje kroky vedení FF UK při řešení problémů vzniklých vdůsledku toho, že oborům uvedeným vusnesení č. 82, nebyla obnovena akreditace po 31. 12. 2002. Hlasování: 20-0-0.

  Usnesení č. 84: AS FF UK děkuje doc. J. Králové a pracovnicím studijního oddělení za vynaložené úsilí při obnově akreditací dostudovávaných oborů. Hlasování: 16-0-3.

 3. Vyjádření AS FF UK kodvolání dosavadního tajemníka fakulty ing. J. Pelce a kjmenování nového tajemníka ing. M. Marcolly.

  Dr. Jindrová podala vysvětlení kodvolání ing. Pelce. Ten byl přijat do funkce ekonoma a následně ho děkan jmenoval tajemníkem. Z této funkce byl uvolněn po dobu vykonávání funkce starosty.

  T. Bursík se zeptal, zda se jako tajemník na FF vrátí.

  Dr. Jindrová uvedla, že nikoli, mohl by se vrátit do funkce ekonoma.

  V. Cvrček navrhl mezi sčítáním hlasů jednat o dalších bodech.

  Dr. Petříček se dotázal, co vlastně AS vtomto případě může přijmout.

  V. Cvrček poukázal na čl. 7 odst. 2d Statutu FF UK. Požádal dr. Drnkovou, V. Sommera a R.Kučeru, aby se stali volební komisí.

  Dr. Oerter vznesl dotaz, zda musí jít o tajné hlasování.

  V. Cvrček odvětil, že se jedná o hlasování o osobách.

  J. Bárta toto stanovisko podpořil stím, že je nutné toto ustanovení dodržovat sohledem na případné zpochybnění legality hlasování, což se již jednou stalo.

  Usnesení č. 85: AS FF UK nemá námitek kzáměru děkana FF UK odvolat ing. Jiřího Pelce zfunkce tajemníka FFUK. Hlasování: 18-1-1.

  Dr. Jindrová sdělila, že nový tajemník ing. Marcolla byl vybrán z15 uchazečů. Komisi se jevil jako velice kompetentní a navíc FF zná, neboť zde působil vrámci své civilní služby jako asistent tajemníka. Zároveň jej omluvila, že se na zasedání nedostavil, neboť je nemocen.

  Dr. Mistrová se optala, jaké motivy ho vedou ktomu, aby odešel zvysoké pozice ve státní správě na FF.

  Dr. Jindrová odpověděla, že se stejně ptal i pan kvestor. Ing. Marcolla řekl, že pro něho je to výzva, aby zde rozvinul své schopnosti.

  Dr. Pelikán podotkl, že zpohovoru nevyplynulo, že by měl problémy na stávajícím pracovišti. Obraz FF zvenčí je patrně vnímán lépe, než zevnitř.

  Usnesení č. 86: AS FF UK nemá námitek kzáměru děkana FF UK jmenovat ing. Michala Marcollu do funkce tajemníka FF UK. Hlasování: 18-0-3.

  5. Návrh najmenování prof. E. Maura do funkce předsedy komise pro vědu.

  D. Gabľasová se zeptala, proč byl odvolán bývalý předseda.

  Dr. Jindrová uvedla, že pan děkan je nemocen a tuto věc by rád na příštím zasedání vysvětlil sám.

  D. Gabľasová požádala, zda by se prof. Maur mohl představit.

  Dr. Pelikán sdělil, že prof. Maur není přítomen. Uvedl, že prof. Maur je profesorem českých dějin se zaměřením na české novověké dějiny.

  D. Gabľasová se optala, kdo ručí za jeho souhlas skandidaturou.

  Dr. Pelikán uvedl, že je informován, že prof. Maur souhlasí.

  Doc. Zemánek se zeptal, zda se musí AS vyjadřovat.

  V. Cvrček odvětil, že podle vnitřních předpisů to je nutné.

  Dr. Jettmarová se zeptala, zda do této doby nebyl předseda této komise ustaven.

  Dr. Pelikán uvedl, že pan děkan odvolal předsedu komise dle předpisů FF. Prof. Uličný nadále zůstává členem komise za AS.

  Prof. Gabrielová navrhla odložit bod vzhledem knepřítomnosti zainteresovaných.

  Dr. Prahl podotkl, že předsedu komise navrhoval AS.

  Dr. Pelikán nesouhlasil, předsedy komisí navrhuje děkan a AS tyto návrhy schvaluje. Kodvolání se AS dle něho nemůže vyslovit. Připojil se knávrhu na odložení tohoto bodu.

  Usnesení č. 87:AS FF UK souhlasí snávrhem na odložení hlasování o souhlas sjmenováním prof. E. Maura do funkce předsedy komise pro vědu na další jednání AS. Hlasování: 16-0-5.

 4. Návrh na změnu elektronické adresy AS.

Dr. Pelikán sdělil, že záležitost projednal sK. Jonákovou a požádal ji, aby AS uvedla a vysvětlila možná řešení.

Mgr. Jonáková uvedla, že problémem nevyžádané pošty je to, že adresy pro její zasílání vyhledávají roboti. Možná řešení jsou dvě: 1. změnit adresu, ale ta se potom nesmí objevit na internetu, neboť ji roboti zanedlouho najdou, 2. uzavřít diskusi a zavést třídění pošty moderátory.

V. Cvrček podotkl, že změnou adresy se nic nezmění a zavedením moderované diskuse se komunikace velice zpomalí. Navrhl nepřijímat usnesení a dále individuálně mazat nevyžádanou poštu.

7. Zpráva legislativní komise.

V. Cvrček omluvil dr. Kalivodu, který se nemůže jednání zúčastnit.

J. Bárta za legislativní komisi zprávu a předložené usnesení uvedl. Podotkl, že dr. Kalivoda doporučil vpředloženém usnesení vynechat zmínku o ochraně materiálů heslem, neboť se tak vsoučasnosti stejně neděje a navíc dle jednacího řádu se podklady pro jednání zveřejňují.

Dr. Jettmarová namítla, že si bude muset materiály sama tisknout a uvedla, že nebude souhlasit se zveřejňováním akreditačních materiálů, neboť se jedná o cenné know-how.

V. Cvrček informoval, že PAS by kopírovalo pro senátory nerozsáhlé materiály (do cca 5 stran). Uvedl také svůj návrh distribuovat materiály na přepisovatelném CD. Výhodou by bylo, že by senátoři měli na jednom disku materiály za více jednání. Problémem pak nutná disciplína senátorů při odevzdávání CD knahrání dalších materiálů. Vyřešila by se tak i otázka zveřejňování akreditačních materiálů. Kpřípadnému tištění materiálů jednotlivými senátory podotkl, že by si mohli tisknout jen to, co chtějí připomínkovat. Dodal, že všechny materiály budou nadále ve dvou exemplářích senátorům kdispozici na předsednictvu AS.

Dr. Cadorini uvedl, že je jedno, jestli se podklady pro jednání zveřejňují před jednáním, pokud se pak po jednání stejně musí zveřejnit.

Dr. Pelikán uvedl, že každý člen AS si může samozřejmě přijít rozmnožit materiály do sekretariátu AS. Ke zveřejňování materiálů uvedl, že jednání jsou beztak veřejná a navíc i členové AS mohou materiály množit. Zároveň navrhl ukončení diskuse po odeznění příspěvků přihlášených. Hlasování: 16-0-2. Schváleno.

D. Gabľasová se zeptala, zda je množení materiálů vsouladu spředloženým návrhem.

Dr. Jettmarová uvedla, že čl. 13 odst. 5 jednacího řádu o zveřejňování materiálů by bylo ještě třeba zvážit. Ani RUK vše nezveřejňuje.

Doc. Zemánek podotkl že by bylo možné jen některé dokumenty chránit heslem.

J. Bárta uvedl, že by bylo dobré do návrhu usnesení doplnit: „pouze pozvánka kjednání AS FF UK snávrhem programu jednání bude vždy vtomto termínu…“, aby to nekolidovalo smožným množením dalších materiálů.

Doc. Zemánek navrhl, že ochrana heslem by mohla být podmíněna slůvkem „případně“.

Dr. Pelikán to odmítl stím, že by vznikly problémy, kdo by určoval tuto ochranu.

V. Cvrček informoval, že PAS ktomuto ještě zaujme stanovisko.

O usnesení bylo hlasováno vpodobě vzešlé zdiskuse, tedy svypuštěním věty o ochraně heslem a doplněním slůvka „vždy“.

Usnesení č. 88: AS FF UK bere na vědomí stanovisko legislativní komise FFUK, že současné znění článku9 Volebního a jednacího řádu ASFFUK umožňuje poskytovat členům ASFFUK podklady k jednání senátu pouze v elektronické podobě, a to jejich publikací na webových stránkách ASFFUK; takto zveřejněné materiály musí být na webových stránkách a v jednom výtisku na sekretariátu ASFFUK dostupné nejpozději týden před jednáním senátu; pouze pozvánka k jednání ASFFUK s návrhem programu jednání bude vždy v tomto termínu členům senátu nadále rozesílána v tištěné podobě. Ukládá předsednictvu ASFFUK, aby nadále postupovalo při zveřejňování podkladů k jednání ASFFUK uvedeným způsobem, pokud nebude mít za to, že v jednotlivých případech je nutné poskytnout členům senátu určité podklady i v tištěné podobě. Ukládá PASFFUK, aby realizaci tohoto postupu projednalo se správcem sítě FFUK.

Hlasování: 16-1-1.

8. Vyjádření AS FF UK kpředloženým návrhům na akreditace.

Doc. Králová uvedla návrhy ve svém celku, kjednotlivostem by se měli vyjádřit jednotliví zástupci oborů. Přiblížila také cestu těchto materiálů ze ZS na studijní oddělení, pak do studijní komise, na kolegium děkana, následně do AS a VR.

Dr. Pelikán, který převzal řízení schůze, navrhl postup podle abecedy a dle přítomnosti zástupců oborů.

Dr. Jettmarová by ráda uvedla připomínky kakreditacím jako celku, aby se pak několikrát neopakovala.

Dr. Pelikán svůj návrh pozměnil stím, že by se nejprve diskutoval celek a následně jednotlivé akreditace. Zároveň podotkl, že AS je vpasivní roli, neboť je téměř nadlidský úkol prostudovat tak obsáhlý materiál do detailů. Uvedl, že celá záležitost závisí hlavně na kvalitě práce vedení FF a studijní komise.

Dr. Jettmarová odvětila, že AS by měl mít záruky ve vyjádření studijní komise a garantů. Zeptala se, zda studijní komise kontrolovala souhlasy garantů.

Dr. Pelikán poukázal na to, že doc. Jakubec, předseda studijní komise, odešel.

Doc. Králová zmínila, že jeho se předkládané akreditace ještě netýkají, neboť je ve své funkci teprve krátce. Uvedla, že kde souhlas garanta nebyl, nebo byl sporný, návrh byl vrácen.

Dr. Jettmarová materiály prošla a domnívá se, že AS by měl pojistit záležitosti technického rázu, věci obsahové mu nepřísluší. Informovala, že většina předložených materiálů je neúplná, dle vyhlášky MŠMT zde řada věcí chybí, např. témata diplomových prací, uvedení formy pracovněprávního vztahu u externistů a VVP, části D1 a D2, sylaby a kurikula povinně volitelných předmětů.

a) Český jazyka a literatura – Mgr. studium

Dr. Bílek informoval, že jeho obor má akreditaci do roku 2007 a toto je jen drobná úprava. Neví se, zda bude využita celá doba trvání akreditace. Uvádění témat diplomových prací považuje za nesmyslné.

Doc. Králová uvedla, že RUK ještě bude materiály kontrolovat a vyžádá si případné doplnění. Kdiplomovým pracím uvedla, že je jen potřeba, aby ztémat vyplynulo, že je možné na daném oboru psát diplomovou práci.

Dr. Jettmarová podotkla, že u češtiny jde jen o prodloužení akreditace a témata diplomových prací zde být tedy nemusí. Dále uvedla, že by bylo vhodné upravit materiály vzhledem kúmrtí prof. Sticha, doplnit body společného základu a přiložit zvláštní odůvodnění žádosti o nedělené studium.

Dr. Pelikán navrhl, aby se hlasovalo o jednotlivých akreditacích a navrhl usnesení.

Usnesení č. 89: AS FF UK nemá námitek kžádosti o reakreditaci oboru český jazyk a literatura magisterské studium. Doporučuje navrhovatelům upravit text návrhu žádosti dle připomínek, které zazněly vprůběhu jednání AS FF UK. Hlasování: 16-0-2.

b) Francouzská filologie (bakalářské, navazující studium)

Dr. Tláskal uvedl, že se jedná o novou akreditaci a že oproti minulosti se obor snaží nabídnout specializaci lingvistickou a literární. Uvědomuje si, dle připomínek, že chybí témata diplomových prací, která budou doplněna.

Dr. Jettmarová podotkla, že chybí záměr rozvoje a odůvodnění programu (část D). Kvůli takovým nedostatkům AK materiály vrací a FF zde nemá dobrou pověst. Také chybí údaje o externistech a ve společném základu nemá být uvedena angličtina, jazyk si student volí ze širší nabídky. Podivila se, že vplánu jsou zařazeny předměty a sylaby oboru PT, aniž by toto bylo projednáno sředitelkou; tyto sylaby jsou zastaralé, vjednom chybí bibliografie. Vidí to také jako etický problém. Dodala, že chybí u některých vyučujících curriculum vitae.

Dr. Tláskal odpověděl, že věc projednával sproděkankou, a zároveň se dr. Jettmarové omluvil, že to sní neprojednal jako svedoucí oboru PT.

Doc. Králová informovala, že studijní komise vycházela ztoho, že vše bylo projednáno svedoucími pracovišť.

Dr. Jettmarová uvedla, že studijní plán se takto realizovat nemůže, neboť zde jsou předměty, které se musí vyškrtnout.

Doc. Zemánek připomněl, že vdiskusi zaznělo několik věcí, které je třeba doplnit.

Dr. Pelikán odvětil, že vtom případě je třeba doplnění shrnout a zahrnout do usnesení. Dále připomněl, že AS toto neschvaluje, ale jen doporučuje. Úlohou AS nemá být hledat chyby, ale spíše se zamýšlet nad smysluplností.

J. Bárta navrhl, že by vusnesení mohl být dovětek o zapracování připomínek, aby materiály vyhovovaly příslušným předpisům.

Dr. Pelikán navrhl, aby vusnesení byla věta, aby předkladatelé zapracovali připomínky, které vdiskuzi zazněly.

Dr. Jettmarová připomněla, že doporučení není závazné.

V. Cvrček podotkl, že je ve vlastním zájmu předkladatelů se připomínkami řídit.

Usnesení č. 90: AS FF UK nemá námitek kžádosti o akreditaci souboru materiálu francouzská filologie (bakalářské, navazující studium). Doporučuje navrhovatelům upravit text návrhu dle připomínek, které zazněly vprůběhu jednání AS FF UK. Hlasování: 15-1-1.

c) Hudební věda

Prof. Gabrielová uvedla, že se jedná o rozšíření stávající akreditace o studium vAJ a NJ a že se snažila při přípravě materiálů držet osnovy uvedené na internetu.

Usnesení č. 91: AS FF UK nemá námitek kžádosti o rozšíření akreditace doktorského studijního oboru hudební věda. Hlasování: 17-0-0.

d) Iberoamerikanistika

Prof. Opatrný informoval, že vycházeli při přípravě materiálů ze zájmu řady hispanistů o toto studium.

Usnesení č. 92:AS FF UK nemá námitek kžádosti o akreditaci dvouletého navazujícího magisterského studijního oboru iberoamerikanistika. Hlasování: 17-0-0.

e) Japanologie

Doc. Švarcová uvedla, že tuto akreditaci obhajovala na zasedání AS již vzáří 2002, ovšem nyní jsou do materiálů zapracovány připomínky garantů, prof. Vacka a doc. Králové. Kprodloužení bakalářského studia na čtyři roky podotkla, že obor chce být kompatibilní sjaponskými univerzitami a chce poskytovat možnost pokračovat vpraxi i magisterském studiu.

Dr. Jettmarová uvedla, že zde chybí témata diplomových prací a že u výběrových přednášek je odkaz na některé předměty PT, které jsou ovšem semináři, navíc se vnich nepracuje sjaponštinou a vstup do nich je vázán atestačními podmínkami – plán je proto třeba změnit.

J. Bárta se dotázal, zda prodloužení bakalářského studia nezpůsobí fakultě nějaké problémy.

Doc. Králová odpověděla, že nikoli. Garanti filologických oborů se shodli, že jsou to obory specifické.

Usnesení č. 93: AS FF UK nemá námitek kžádosti o akreditaci oboru japanologie – bakalářské, navazující studium. Doporučuje navrhovatelům upravit text návrhu dle připomínek, které zazněly vprůběhu jednání AS FF UK. Hlasování: 16-0-1.

f) Italianistika

Doc. Pelán informoval, že se jedná o transformaci dosavadní podoby studia na studium strukturované.

Dr. Jettmarová uvedla, že chybí témata diplomových prací a části D1 a D2.

Usnesení č. 94: AS FF UK nemá námitek kžádosti o akreditaci oboru italianistika – bakalářské, navazující studium. Doporučuje navrhovatelům upravit text návrhu dle připomínek, které zazněly vprůběhu jednání AS FF UK. Hlasování: 18-0-0.

g) Politologie

Doc. Znoj uvedl, že se jedná o novou akreditaci strukturovaného studia. Připomínky studijní komise byly vyřešeny kromě anotací výběrových předmětů, neboť ty se vypisují a mění každý semestr, ale pokud by byly akreditovány, pak ba se musely vypsat každý rok stejné. Témata diplomových prací budou doplněna.

Dr. Jettmarová poukázala na to, že angličtinu ve společném základu lze pouze doporučit.

Doc. Znoj uvedl, že pro politology je angličtina nezbytná.

Dr. Mistrová uvedla, že když obor na určitém jazyku trvá, má ho dát do studijního plánu a ne do společného základu.

Doc. Znoj takové řešení odmítá, znamenalo by to, že studenti musí mít dva cizí jazyky.

Doc. Králová doporučila, aby požadavek povinné atestace zkonkrétního jazyka byl uveden kpřipomínkám ke Studijnímu řádu.

Usnesení č. 95: AS FF UK nemá námitek kžádosti o akreditaci oboru politologie – bakalářské, navazující studium. Doporučuje navrhovatelům upravit text návrhu dle připomínek, které zazněly vprůběhu jednání AS FF UK. Hlasování: 16-0-2.

h) Portugalština

Dr. Jindrová informovala, že tento obor má akreditaci pro magisterské studium do roku 2007, předkládaná akreditace je pro studium strukturované. Zohledňuje snahu o prostupnost oborů.

Dr. Jettmarová upozornila, že chybí témata diplomových prací a části D1 a D2.

Usnesení č. 96: AS FF UK nemá námitek kžádosti o akreditaci oboru portugalština – bakalářské, navazující studium. Doporučuje navrhovatelům upravit text návrhu dle připomínek, které zazněly vprůběhu jednání AS FF UK. Hlasování: 17-0-0.

ch) Religionistika

Dr. Lyčka uvedl, že obor se etabloval a chce nabídnout i pokračování vdoktorském studiu, neboť dosud bylo možné pokračovat jen vdoktorském studiu filosofie se zaměřením na religionistiku.

Usnesení č. 97:AS FF UK nemá námitek kžádosti o akreditaci oboru religionistika – doktorské studium. Hlasování: 17-0-0.

i) Sociologicko-ekonomická studia

Doc. Buriánek informoval, že se jedná o nový bakalářský program, který využije potenciál kateder sociologie a ekonomie.

Dr. Pelikán podotkl, že právě ktakovému novému programu by se měl AS vyslovit. Doufá, že program bude nosným. Dotázal se, včem bude rozdíl mezi tímto studiem a studiem ekonomie.

Doc. Buriánek odvětil, že to bude větší specializace, soustředěná na výzkum trhu, podnikovou sféru apod. Jde také o využití potenciálu katedry ekonomie, samotný motiv „záchrany“ ekonomie by nemohl odůvodnit přípravu nového programu. I jinde se sociologie na bakalářském stupni kombinuje sjiným oborem.

Usnesení č. 98: AS FF UK nemá námitek kžádosti o novou akreditaci vrámci programu sociologie studijního oboru sociologicko-ekonomická studia – bakalářské studium. Hlasování: 18-0-0.

j) Hispanistika

Dr. Pelikán přešel kprojednávání akreditací hispanistiky a rumunistiky, pro něž nebyl přítomen zástupce.

Dr. Jindrová uvedla, že za doc. Houskovou, která je na služební cestě, akceptuje připomínky, které jsou u hispanistiky podobné jako u portugalistiky. Podobně je tomu i u rumunistiky. Vrámci zlepšení nabídky se zde akredituje strukturované studium.

Dr. Jettmarová upozornila, že u hispanistiky chybí u externistů některé údaje, dále chybí sylaby a životopisy u povinně volitelných kurzů. Opět jsou zde také zahrnuty předměty PT. U rumunštiny chybí témata diplomových prací a části D1 a D2.

Usnesení č. 99: AS FF UK nemá námitek kžádosti o novou akreditaci studijního oboru hispanistika – bakalářské, navazující studium. Doporučuje navrhovatelům upravit text návrhu dle připomínek, které zazněly vprůběhu jednání AS FF UK. Hlasování: 17-0-0.

k) Rumunistika

Usnesení č. 100:AS FF UK nemá námitek kžádosti o novou akreditaci studijního oboru rumunistika – bakalářské, navazující studium. Doporučuje navrhovatelům upravit text návrhu dle připomínek, které zazněly vprůběhu jednání AS FF UK. Hlasování: 17-0-0.

Dr. Jettmarová se omluvila, protože kol. Gabľasová správně odhalila, že u jednooborového studia si katedra může určitý jazyk předepsat i rámci společného základu (týká se problému povinné angličtiny na politologii).

Prof. Gabrielová se dotázala, vjakém stadiu je akreditace učitelství.

Doc. Králová uvedla, že současné učitelství končí a materiál knové akreditaci ještě není kompletní. Až bude, připraví návrh na prodloužení akreditace katedra pedagogiky. Musí to být do poloviny června na RUK. Zatím bude prodloužen program vsoučasné podobě, ač není dokonalý, ale jinak by FF neměla nic. Program má řadu úskalí (problémy spřerušením studia). Jde o překlenutí doby, než bude akreditováno standardní učitelské studium. Dále uvedla, že všechny obory na FF mají od příštího roku omezenou akreditaci a pokud nebudou mít nový návrh, tak se do oboru přestane přijímat. Také připomněla, že pětileté magisterské studium musí být kakreditaci náležitě zdůvodněno.

Dr. Pelikán poté ukončil zasedání, protože AS přestal být usnášeníschopný.

Zapsali: V. Abrhám, J. Bárta, M. Ničová.

Kontroloval: V. Cvrček

AS FF UK schválil dne: 15.5.2003