Minulá volební období

Zápisy z jednání – Zápis z 8. jednání konaného dne 31. 10. 2002

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: G. Cadorini, L. Drnková, J. Gabrielová, Z. Jettmarová, J. Králová, V. Mistrová, V. Nálevka, W. Oerter, J. Pelikán, M. Petříček, R. Prahl, Z. Zbořil, B. Bobáková, T. Bursík, D. Gabľasová, D. Hrodek, Z.Machát, M. Téra, O. Vojtěchovský, M. Voříšek, N. Vostrá.

Omluveni: J. Bouzek, J. Kalivoda, O. Uličný, J. Wiendl, V. Abrhám, J. Bárta, J. Cieslar, V. Cvrček, E. Petrovská.

Nepřítomen: J. Podhajský.

Hosté: doc. PhDr. P. Zemánek, RVŠ; prof. PhDr. J. Sláma, prof. PhDr. J. Vacek, Mgr. M. Koldinská, Ph.D., Mgr. L. Velek.

Předseda AS dr. Pelikán zahájil zasedání, přivítal přítomné senátorky a senátory a hosty.

1. Schválení programu 8. (mimořádného) zasedání AS FF UK

 1. Dr. Pelikán předložil návrh programu:

 1. Schválení programu 8. (mimořádného) zasedání AS FF UK.
 2. Schválení zápisu ze7. zasedání AS FF UK.
 3. Volba kandidáta FF UK do Rady VŠ.
 4. Podnět prof. PhDr. J. Slámy, CSc. ve věci stanovení výše osobního ohodnocení vedoucích základních součástí FF UK.
 5. Podnět Mgr. L.Velka, podnět Mgr. A.Velkové, podnět Mgr. M.Koldinské, PhD.
 6. Podnět PhDr. P. Müllerové, PhD.
 7. Návrh Z.Macháta na změnu způsobu vedení zápisů ze zasedání AS FF UK.
 8. Různé – I. (dopis studentů CNES rektorovi UK; Stanovisko vedení FF UK kotázce závaznosti Seznamu přednášek; korespondence ve věci rezignace Dr. Štěpánkové na funkci koordinátorky programu SOCRATES / ERASMUS.
 9. Návrh hlavních zásad personální politiky FF UK – druhá verze.
 10. Podnět prof. PhDr. Oldřicha Uličného Csc.
 11. Různé – II.


Dr. Pelikán zároveň navrhl vzhledem k nepřítomnosti prof.Uličného přesunout bod 10 na příští zasedání.

 1. Dr. Jettmarová uvedla, že trvá na námitce, kterou vznesla již na minulém zasedání AS: předkladatelé bodů 4 a 6 doposud neusilovali o jiné řešení problému ve smyslu čl.8 odst.5 Statutu FF UK ; AS by je měl vyřadit z programu jednání. Dále navrhla zahájit projednávání Návrhu hlavních zásad personální politiky, jakmile se na zasedání dostaví děkan fakulty.
 2. Dr. Pelikán vysvětlil, že v návrhu programu byly před Návrh hlavních zásad personální politiky zařazeny body, k jejichž projednání již po několik měsíců a body, k jejichž projednání byli pozváni hosté. Dr. Pelikán za souhlasu dr. Jettmarové navrhl neměnit pořadí bodů v programu s tím, že v okamžiku příchodu p.děkana podá návrh, aby AS přikročil k projednávání bodu 9.
 3. Dr. Mistrová doporučila jednat o bodu 4 s tím, že AS má k disposici písemné stanovisko děkana fakulty.
 4. Prof..Sláma doplnil, že jeho podnět není stížností, že však hledá orgán, který by se vyslovil k předkládanému problému. Na etickou komisi se bohužel nemohl obrátit s ohledem na skutečnost, že je sám jejím členem.
 5. Dr. Pelikán uvedl, že z dostupných dokumentů vyplývá, že dr.M llerová si v otázce, se kterou se obrací na AS, dříve stěžovala doc.Lomové.
 6. Hlasování o programu: Návrh dr.Jettmarové na vyřazení bodů 4 a 6 nebyl přijat (hlasování: 1-11-3). Návrh dr.Pelikána na přeložení bodu 10 na příští zasedání byl přijat (hlasování: 15-0-1). Na to byl schválen celý program zasedání (hlasování 14-0-2):
 1. Schválení programu 8. (mimořádného) zasedání AS FF UK.
 2. Schválení zápisu ze7. zasedání AS FF UK.
 3. Volba kandidáta FF UK do Rady VŠ.
 4. Podnět prof. PhDr. J. Slámy, CSc. ve věci stanovení výše osobního ohodnocení vedoucích základních součástí FF UK.
 5. Podnět Mgr. L.Velka, podnět Mgr. A.Velkové, podnět Mgr. M.Koldinské, PhD.
 6. Podnět PhDr. P. Müllerové, PhD.
 7. Návrh Z.Macháta na změnu způsobu vedení zápisů ze zasedání AS FF UK.
 8. Různé – I. (dopis studentů CNES rektorovi UK; Stanovisko vedení FF UK kotázce závaznosti Seznamu přednášek; korespondence ve věci rezignace Dr. Štěpánkové na funkci koordinátorky programu SOCRATES / ERASMUS.
 9. Návrh hlavních zásad personální politiky FF UK – druhá verze.
 10. Různé – II.

2. Schválení zápisu ze 7. zasedání AS FF UK

 1. M.Voříšek informoval AS, že e-mailem došly připomínky Mgr. L.Velka k zápisu. Mgr. Velek navrhuje, aby v bodu 9g) byla doplněna věta: „Současně uvedl, že děkan nedisponuje mechanismy k šetření podobných záležitostí.“ a v bodu 9l) věta „Na dotaz, zda uveřejněné vypsání výběrového řízení na místo obsazené posléze Mgr. Dybalskou obsahovalo podmínku PhD., děkan odpověděl kladně.“ M. Voříšek konstatoval, že pro takovou změnu nenalezl podklady v poznámkách žádného ze zapisujících a děkana fakulty není možné konsultovat z důvodu jeho nepřítomnosti. Dr. Cadorini později podpořil návrh Mgr.Velka jako oprávněný.
 2. Dr. Jettmarová navrhla nahradit spojení „na translatologii“ v bodu 6xx) textem: „na oboru překladateství a tlumočnictví: francouzština“. Dále navrhla nahradit v bodě 6yy) slovo „studujících“ textem „studentek oboru překladatelství a tlumočnictví: angličtina, francouzština a ruština.“ S oběma těmito návrhy souhlasil později také T.Bursík. Dále navrhla v témže bodu vypustit vedlejší větu „neboť obvinila T.Bursíka ze lži,“ protože takto formulovaná tato výtka z úst předsedy AS na jednání senátu nezazněla.
 3. Dr. Pelikán uvedl, že se v rozpravě zastával osoby v posici slabšího ; akceptoval návrh dr.Jettmarové, vypustit inkriminovanou pasáž ze zápisu. T.Bursík navrhl vypustit celou poslední větu bodu 6yy).
 4. Hlasování o pozměňovacích návrzích:
  Vypustit poslední větu bodu 6yy): 11-3-4, návrh byl přijat
  Nahrazení slova „studujících“ bodě 6yy) podle návrhu dr. Jettmarové: 9-2-5, návrh nebyl přijat.
  Nahrazení spojení „na translatologii“ bodě 6xx) podle návrhu dr. Jettmarové: 0-8-9, návrh nebyl přijat.
  Návrh Mgr. Velka na doplnění zápisu: 9-2-5, návrh nebyl přijat.
 5. Zápis byl schválen se zapracovanou připomínkou po hlasování 16-0-1.

3. Volba kandidáta FF UK do Rady VŠ.

Dr.Pelikán připomněl, že AS se na minulém zasedání rozhodl odložit volbu na 31.října. Připomněl rovněž, že předsednictvo navrhlo do této funkce doc. Petra Zemánka. Doc.Zemánek uvedl, že kandidaturu přijímá, neboť se domnívá, že může fakultě prospět, pokud zúročí své zkušenosti z působení v RVŠ v předchozím funkčním období. Dále informoval AS, že v případě svého jmenování má v úmyslu pracovat v ekonomické komisi a věnovat se otázkám financování vysokých škol.

Skrutátory pro tajné hlasování byli ustanoveni Z.Machát a N.Vostrá.

Dr.Cadorini navrhl usnesení:


Usnesení č. 39: „AS FF UK navrhuje jako delegáta FF UK v Radě vysokých škol doc. Petra Zemánka a zároveň ho doporučuje jako člena ekonomické komise.“ Výsledek tajného hlasování: 14-0-3, usnesení bylo přijato.

4. Podnět prof. PhDr. J. Slámy, CSc. ve věci stanovení výše osobního ohodnocení vedoucích základních součástí FF UK

 1. Prof. Sláma na úvod připomněl, že podstatou jeho podnětu není stížnost, nýbrž že žádá AS o vyjádření k morálnímu problému. Důsledky faktu, že vedoucí základních součástí (ZS) si sami stanovují výši osobního ohodnocení, jsou jednak morální, jednak praktické, neboť to může vyvolávat stížnosti z řad dalších členů ZS. Prof. Sláma dále konstatoval, že p.děkan ve svém stanovisku správně uvádí, že se prof. Sláma nezúčastnil porady vedoucích ZS fakulty, neboť pracovně odcestoval do zahraničí. Také je pravda, že prof. Sláma se tomuto problému věnoval až v poslední době, neboť předtím řešil naléhavější otázky, související zejména s prací na studijním plánu oboru. Prof. Sláma rovněž sdílí stanovisko p.děkana, že se nenabízí žádné dokonalé řešení tohoto problému a že řada vedoucích ZS současný stav akceptuje. Nicméně se domnívá, že je třeba tento morální konflikt nějak vyřešit. Na dotaz dr.Oertera poté upřesnil, že v současné době obsahuje plat vedoucího ZS tři složky: hrubou mzdu, příplatek za vedení ve výši 3-10 tisíc korun a osobní ohodnocení, které je předmětem podnětu prof. Slámy. Prof. Sláma vyzval senátory, aby se vyjádřili, zda vsoučasném způsobu rozdělování osobního ohodnocení spatřují problém. Prof. Sláma vyzval senátory, aby se vyjádřili, zda vsoučasném způsobu rozdělování osobního ohodnocení spatřují problém.
 2. Dr. Mistrová sdělila, že dosavadní způsob považuje za problematický a navrhla, aby se jeho změnou zabývala legislativní komise.
 3. Dr. Oerter označil stávající praxi za nemorální ; jako vedoucí ZS by se cítil povinen stanovit si minimální výši osobního ohodnocení.
 4. Doc. Petříček vyslovil názor, že AS nemůže rozhodovat, co je morální a co nikoli ; problém přidělování osobního ohodnocení by měl řešit děkan na poradě s vedoucími základních součástí.
 5. M. Téra navrhl usnesení: „AS FF UK považuje způsob rozdělování odměn vedoucím ZS fakulty za mravně pochybný. Žádá děkana, aby stanovil přesné zásady ohodnocení vedoucích ZS a informoval o nich AS na následujícím zasedání.“ Svůj návrh později stáhl.
 6. Z. Machát navrhl vypustit z usnesení výraz „přesné“.
 7. Dr. Jettmarová konstatovala, že výraz „odměny“ v návrhu je příliš vágní. Připomněla, že vedoucí ZS i jeho zástupci jsou hodnoceni příplatkem za vedení, který stanovuje děkan. Domnívá se, že dělení způsobů rozdělování na morální a nemorální neodpovídá povaze problému – je třeba hledat co nejpřiměřenější a přitom dostatečně morální systém. Dr. Jettmarová informovala AS, že na Ústavu translatologie byla stanovena přesná pravidla pro určení výše osobního ohodnocení ; jeho výši stanovují dvě osoby na základě písemných podkladů, výsledky jsou přístupné ve formě tabulky. Dr. Jettmarová pokádá takovou praxi za dostatečně morální.
 8. Dr. Pelikán takový způsob rozdělování ocenil jako velmi korektní. Konstatoval, že na jeho pracovišti bohužel tak transparentní systém nefunguje.
 9. Doc. Petříček informoval AS, že na Ústavu filosofie a religionistiky užívají podobný systém jako na Ústavu translatologie. Domnívá se, že nekorektní rozdělování odměn může být problém lokální, nejde však o problém obecný.
 10. Dr. Cadorini uvedl, že současnou praxi pokládá za spíše nemorální. vyzval k vytvoření jednotných pravidel rozdělování os. ohodnocení pro celou fakultu. Připomněl však, že jako základ systému odměňování na fakultě by měly působit tarifní platy.
 11. Dr. Oerter připomněl, že vzhledem k velké rozmanitosti ZS fakulty bude velmi obtížné stanovit jakákoli jednotná pravidla. Děkan fakulty bude proto pravděpodobně trvat na tom, že o rozdělování balíčků mají rozhodovat vedoucí ZS.
 12. M. Voříšek poděkoval dr.Jettmarové a doc. Petříčkovi za informaci o možnostech současného systému rozdělování odměn na ZS. Vyslovil však názor, že o systému a jeho prioritách by měl AS informovat především děkan a navrhl usnesení, které děkana vyzve k předložení přehledného materiálu.
 13. Prof. Sláma se obrátil na AS s žádostí, zda by si nemohl od ZS vyžádat informace o používaných systémech rozdělování osobních ohodnocení.
 14. Dr. Zbořil uvedl, že podle současného systému nese za rozdělování osobních ohodnocení morální odpovědnost vedoucí ZS. Proto je důležité, aby toto rozdělování bylo veřejně kontrolovatelné – podobný systém fungoval také na Ústavu politologie. Doporučil senátu přijmout usnesení, které by děkana upozornilo na potřebu transparentnosti institucí. S tím souhlasil rovněž doc. Petříček.
 15. Prof. Vacek uvedl, že v diskusi zazněly racionální argumenty ve prospěch rozdělování odměn (s přihlédnutím k osobním zásluhám) přímo na ZS.
 16. Dr. Pelikán vyjádřil přesvědčení, že ze systémového hlediska je správné, aby o odměně pracovníka rozhodoval jeho nadřízený, nikoli on sám. Konstatoval dále. že na Ústavu světových dějin bylo rozdělování odměn bohužel vždy neprůhledné. Toto stanovisko podpořil rovněž M.Téra.
 17. Dr. Pelikán a dr. Oerter se shodli, že v bodě 3. a 4. svého stanoviska se děkan fakulty vyjadřuje o prof.Slámovi nekorektním způsobem.
 18. Na návrh T.Bursíka poté AS rozhodl ukončit diskusi po odeznění příspěvků všech přihlášených (hlasování 17-0-1).
 19. Z.Machát doporučil obrátit se s žádostí o stanovisko na vedoucí ZS a na některou z kompetentních fakultních komisí.
 20. Prof. Gabrielová podpořila systém mzdových balíčků, který funguje v současné době a který pokládá za lepší než centrální rozdělování, které na fakultě fungovalo donedávna.
 21. Doc. Petříček upozornil, že osobní ohodnocení v současné své výši představuje významnou motivaci zaměstnanců. Doporučil ponechat právo rozhodnout v rukou vedoucího ZS, avšak zároveň zdůraznil, že toto rozhodnutí má být transparentní.
 22. Z.Machát vyslovil přesvědčení, že hodnotit sám sebe, byť veřejně, není morální.
 23. Dr. Jettmarová, Z.Machát a dr.Pelikán v průběhu projednávání formulovali návrh usnesení:Usnesení č. 40: „AS FF UK děkuje prof. Slámovi za upozornění ve věci stanovení osobního ohodnocení vedoucích základních součástí FF UK a žádá děkana, aby zajistil transparentnost postupu rozdělování osobních příplatků na všech základních součástech fakulty.“ Hlasování: 18-0-0, usnesení bylo přijato.
 24. M.Voříšek poté na doporučení dr.Jettmarové modifikoval svůj návrh usnesení:Usnesení č. 41: „AS FF UK žádá děkana, aby předložil podrobnější materiál, který celkově osvětlí mechanismy rozdělování mzdových prostředků a cíle, jimiž se řídí.“ Hlasování: 12-0-6, usnesení bylo přijato.

5. Podnět Mgr. L.Velka, podnět Mgr. A.Velkové, podnět Mgr. M.Koldinské, PhD.

 1. Mgr. Velek omluvil Mgr. Velkovou, která se nemohla jednání zúčastnit, a poděkoval akademickému senátu za ochotu, s níž se zabýval jejich podněty. Uvedl, že vzhledem k nepřítomnosti vedení fakulty na zasedání se zdrží dalších komentářů a polemik. Mgr.Velek pouze shrnul, že v obou případech šlo o závažné kausy, které by měl akademický senát mít na paměti při volbě děkana a rozhodování o normách fakulty. také pokládá za vhodné zajistit, aby se během výběrových řízení neměnily požadavky na uchazeče.
 2. AS poté rozhodl o udělení slova dr. Koldinské, která není členkou akademické obce FF UK (hlasování: 15-0-1). Dr. Koldinská poděkovala za slovo a připomněla, že AS podala písemnou rekapitulaci svých argumentů. Požádala senát, aby její návrhy zohlednil při projednávání Návrhu hlavních zásad personální politiky.
 3. Dr. Cadorini konstatoval, že vedení fakulty nedává najevo vůli dovést až do důsledků otázku osobní odpovědnosti za konkrétní pochybení v projednávaných kausách. O tom svědčí i nepřítomnost zástupců vedení na tomto zasedání AS.
 4. D. Gabľasová připomněla, že vedení fakulty se ze zasedání omluvilo, což členové předsednictva doplnili, konstatováním, že omluvu má AS k disposici pouze od p. děkana a od proděkana doc.Koti.
 5. Mgr. Velek dodal, že jeho podnět kritisuje proděkana prof. Skřivana a děkana, který za proděkany odpovídá.
 6. Prof. Gabrielová vyjádřila nesouhlasila s názorem Mgr. Velka ; děkana nelze činit odpovědým za jednání proděkana.

Neboť nebyly podány další přihlášky do diskuse ani návrhy usnesení, bylo projednávání bodu ukončeno.

6. Podnět PhDr. P. Müllerové, PhD

 1. Dr. Pelikán uvedl projednávaný a připomněl, že část rozpravy proběhla již na minulém zasedání AS.
 2. M. Voříšek dodal, že shrnutí rozpravy je přístupné v zápisu z minulého zasedání. Dále uvedl, že vystoupení doc. Lomové jej přesvědčilo, že vedení základní součásti pracuje na zachování vietnamistiky na fakultě v nejširší možné podobě. poté podal návrh usnesení:

  „AS FF UK bere na vědomí podnět PhDr. P. M llerové, PhD., stanovisko, které senátu v této věci poskytl děkan FF UK, a s uspokojením bere na vědomí vysvětlení, které v této věci podala doc. PhDr. Olga Lomová, PhD.“

 3. Dr. Cadorini vyslovil názor, že případ pozukazuje na příliš velké pravomoci vedoucích základních součástí (dále ZS): vedoucí dr. M llerové sama nejen rozhodla, že na vietnamistice je příliš mnoho pracovníků (tři), ale také určila, kdo zůstane a kdo musí odejít. Dr.Cadorini také uvedl, že s ohledem na situaci, že vietnamistika na FF je jediná v republice pokládá situaci, kdy by ji vyučovali pouze dva pracovníci, za neuspokojivou.
 4. M. Téra připomněl, že dr M llerová čerstvě obhájila titul PhD. a mohla perspektivně obor zaštítit habilitací. Domnívá se, že není správné přijímat usnesení, aniž by senát vyslechl dr. M llerovou.
 5. Dr. Pelikán konstatoval, že dr. M llerová bylo k projednávání bodu pozvána, avšak na zasedání AS se nedostavila. Dále vyslovil přesvědčení, že projednávaný případ není banální a poukazuje na závažnou skutečnost, že pouze teoretické projednání zásad personální politiky by mohlo vést k pochybením. Poukazuje také na to, že lze potenciálně tato pravidla využít a zneužít. Dr. M llerová obhájila před rokem PhD. – podle právě projednávaných Hlavních zásad by tedy měla 10 let na habilitaci – a přece odchází. Písemné zdůvodnění doc. Lomové pokládá dr. Pelikán za krajně vágní a nepřesvědčivé, nepřesvědčilo jej ani vystoupení doc. Lomové na zasedání akademického senátu. tento případ zcela obecně poukazuje na to, že nerozumný vedoucí ZS na FF UK může personálně oklešťovat obory, aby získal disponibilní prostředky v rozpočtu. A proti jeho postupu není dovolání. Konstatoval, že projednávání není přítomna doc. Lomová ani vedení fakulty. AS se tedy nedostane vysvětlení v důležitých otázkách, např. proč nebylo vypsáno nové výběrové řízení na vietnamistiku. Stávající personální zajištění tohoto oboru nepokládá za dostatečné, zvláště s ohledem na význam vietnamské menšiny v ČR. Vedení fakulty podle názoru dr. Pelikána nesmí malým oborům pouze nastavovat podmínky, ale musí jim aktivně pomáhat tyto obory dále rozvíjet. Na závěr dr. Pelikán připomněl, že případ má rovněž lidský rozměr – dr. M llerová byla vážně nemocná. K projednání případu nebyl vedením fakulty přizván garant oboru, stanovisko vedení, poskytnuté AS, pokládá dr. Pelikán za alarmující signál nesprávných tendencí v přístupu k věci.
 6. Prof. Gabrielová uvedla, že z obecného hlediska je správné, aby měli vedoucí ZS značnou odpovědnost. Jinak by ZS beměli smysl a fakultu by bylo nutné řídit centrálně. Na významu však v tomto světle nabývá otázka výběru a kontroly vedoucích ZS: možná, že by bylo správnější nahradit dosavadní volbu na pracovišti a následné jmenování (případně podle rotačního principu) výběrovým řízením na místa vedoucích ZS.
 7. Dr. Pelikán pokládá za nejasné, komu jsou v současné situaci vedoucí ZS zodpovědní. Za současného stavu podle dr. Pelikána nejsou dostatečné záruky, že vedoucí ZS nebude rozhodovat např. podle osobního rozmaru.
 8. Prof. Gabrielová podpořila potřebu důrazu na osobní odpovědnost vedoucích ZS, kteří mohou být v odpovídajícím případě také odvoláni.
 9. T.Bursík se připojil k názoru, že vystoupení doc. Lomové na minulém zasedání AS nebylo přesvědčivé. Připomněl rovněž, že s dr. M llerovou ztratila fakulta také možnost čerpat velký grant.
 10. M. Téra vyslovil přesvědčení, že vedoucí AS nesmí být samoděržavec, zodpovědný pouze Bohu.
 11. Dr. Oerter uvedl, že na případu dr. Koldinské pokládal za alarmující situaci, kdy vedení fakulty ignorovalo stanovisko ZS. Za řešení pokládá systemisaci míst, která zabrání osobně motivovaným zásahům. Při vší opatrnosti však vedoucím ZS musí zůstat jisté rozhodovací pravomoci.
 12. Doc. Petříček vyslovil domněnku, že u pochopitelně převládá sklon stavět se k pravomocem vedoucích ZS podle vlastní zkušenosti. Pokud bychom se řídili pouze negativními zkušenostmi, mohli bychom obory poškodit a zabránit jim v potřebných proměnách, například v energické obnově personálního obsazení. Pravomoci jistě mohou být zneužity, ale to není důvod k jejich odmítnutí. Doc. Králová později se spolupráce s garanty studijních programů.
 13. Dr. Jettmarová podpořila stanovisko doc. Petříčka a M. Voříška. Odpovědnost a kompetence vedoucích ZS upravuje uspokojivě čl. 16 Statutu FF UK. Uvedla rovněž, že při kalkulaci se státním příspěvkem na jednoho studenta dospějeme k závěru, že dva úvazky na šest studujících jsou zcela adekvátní. Dr. Jettmarová dále připomněla, že dr. M llerová požadovala stanovisko vedení fakulty k malým oborům, které AS dostal k disposici a že o plánech na rozvoj oboru vietnamistika informovala na zasedání doc. Lomová. Doporučuje držet se obsahu podnětu dr. M llerové a přijmout navržené usnesení.
 14. Dr. Zbořil připomněl, že fakulta již prodělala období útoků na malé obory, doprovázených nevhodnými argumenty o tom, že FF není jazyková škola, a „caristickou“ dikcí. Způsob, kterým fakulta zachází s malými obory není správný. Dr. Zbořil respektuje odpovědnost doc. Lomové za rozvoj její ZS. Na druhé straně pokládá za obecně prospěšné, aby za každý obor na fakultě ručila odborná autorita s postavením někdejšího řádného profesora s vlastní universitní stolicí.
 15. Dr. Cadorini uvedl, že výměna personálu je jiný případ než redukce personálu, o kterou šlo na vietnamistice ; fakulta přichází o jednoho pracovníka na tomto oboru. Hlavní odpovědnost za personální politiku fakulty nese její děkan – jak sám p. děkan připomíná. Do problému vietnamistiky ale sám nezasáhl, spolehl se pouze na výrok vedoucí ZS a na svou odpovědnost resignoval. Dlouhodobá rozhodnutí by podle názoru dr. Cadorini neměli dělat vedoucí ZS, ale děkan. Na FF UK je jediná vietnamistika v republice, kterou by bylo legitimní obsadit i deseti pedagogy. Propuštění jednoho ze tří zaměstnanců je nesprávné.
 16. Z. Machát navrhl vyžádat si statistiku zachycující neprodloužené smlouvy ve vztahu ke stanoviskům vedoucích ZS.
 17. Doc. Králová konstatovala, že u oboru, kterému pozastavena akreditace, je legitimní, pokud si vedoucí ZS položí otázku personálního zajištění a vyhlídek oboru. Spolupráce s garanty může být nastavena smysluplně, není však správné žádat po garantech přímé zásahy do výuky.
 18. Garant studijního programu Prof. Vacek uvedl, že respektuje doc. Lomovou jako zodpovědnou a věcně uvažující vedoucí ZS a že přijal její ujištění, že nemá v úmyslu rušit vietnamistiku. Domnívá se, že projednávaný případ poukazuje na potřebu předem ošetřit situaci, kdy nenavrhne vedoucí ZS prodloužení smlouvy. V takových případech je třeba obezřetnosti, k níž vyzýval dr. Pelikán. Tzv. „malé obory“ jsou vážným problémem – vesměs ale nikoli proto, že by nedisponovaly vhodnými a perspektivními kandidáty na učitelská místa, ale proto, že nemají prostředky na financování těchto míst. Problém je nutné začít řešit v ekonomické oblasti a nárokovat příslušné prostředky od státu.
 19. Dr. Zbořil doplnil, že orientalisté representují fakultu vynikajícími výsledky ve světě. Ovšem je třeba vytvořit jim podmínky, aby se na FF také vraceli.
 20. Na návrh dr. Oertera rozhodl senát o ukončení rozpravy (hlasování: 17-0-0).
 21. Prof. Gabrielová předložila návrh usnesení:
  „AS FF UK bere na vědomí podnět PhDr. P. M llerové, PhD., stanovisko, které senátu v této věci poskytl děkan FF UK, a vysvětlení, které v této věci podala doc. PhDr. Olga Lomová, PhD.“ Hlasování: 11-4-2, návrh nebyl přijat
 22. Hlasování o návrhu M.Voříška: 4-6-7, návrh nebyl přijat.

7. Návrh Z. Macháta na změnu způsobu vedení zápisů ze zasedání AS FF UK

 1. Z. Machát uvedl svůj návrh s tím, že jeho hlavním smyslem je přispět k dalšímu zprůhlednění činnosti AS. Zasedání senátu jsou veřejná a také jeho rozhodování by mělo být veřejně kontrolovatelné. Rozhodování senátu ve stanovených případech se neodvíjí od kolektivního mandátu AS jako celku, ale od individuálních mandátů členek a členů senátu. Proto je vhodné, aby záznamy o hlasování jednotlivých členek a členů senátu o návrzích usnesení byly veřejné. Již dnes ostaně zveřejňuje AS podrobné zápisy. V daném případě nejde o snahu vyvíjet tlak na AS, ale o opatření, vyplývající ze současného stavu. M. Voříšek poté informoval, že AS doposud provedl průměrně 7,5 hlasování o návrzích usnesení za zasedání.
 2. Doc. Petříček vyslovil názor, že členky a členové akademické obce mohou kontrolovat činnost AS svou přítomností na zasedání, na niž mají podle vnitřních předpisů právo. Činnost AS je dostatečně kontrolovatelná již dnes a není důvod přijímat další opatření. Dr. Drnková se později ztotožnila s tímto názorem a doplnila, že návrh Z. Macháta nemá precedens ani v jiných akademických senátech.
 3. Dr. Pelikán navrhl, aby jako podmínka pro jmenný záznam hlasování byla stanovena žádost alespoň jedné třetiny členů AS.
 4. M. Voříšek navrhl nepřijímat v této věci žádné usnesení, zaznamenat průběh hlasování, pokud o to požádá některý člen AS, a chápat jako praktické proveditelnosti návrhu Z. Macháta..
 5. Po krátké přestávce navrhl Z. Machát usnesení:
  „AS FF UK bude zapisovat výsledky hlasování o usneseních FF Uk jmenovitě a u jakéhokoli dalšího hlasování, pokud o to požádá kterýkoli z členů akademické obce.“ Hlasování: 4-10-4, návrh nebyl přijat.

8. Různé – I.

a) Dopis studentů CNES rektorovi UK

M. Voříšek navrhl usnesení:


Usnesení č. 42: „AS FF UK bere na vědomí dopis studentů oboru čeština v komunikaci neslyšících rektorovi UK a odpověď proděkana dr.Hermana v této věci. “ Hlasování: 18-0-0, usnesení bylo přijato.

b) Stanovisko vedení FF UK k otázce závaznosti Seznamu přednášek

M. Voříšek navrhl usnesení, v němž AS bere s uspokojením na vědomí stanovisko vedení fakulty v této věci. Dr. Pelikán upozornil, že Seznam přednášek není přístupný ve fysické podobě, což diskriminuje studenty se ztíženým přístupem k internetu. Dr. Jettmarová uvedla, že Seznam přednášek bude v tištěné podobě vydán a že tato skutečnost není jinak zpochybněna ani ve stanovisku vedení FF UK.

Usnesení č. 43: „AS FF UK bere s uspokojením na vědomí stanovisko vedení fakulty k otázce závaznosti Seznamu přednášek.“ Hlasování: 11-5-2, usnesení bylo přijato.

c) Korespondence ve věci resignace dr. Štěpánkové na funkci koordinátorky programu SOCRATES / ERASMUS

Dr. Pelikán informoval AS, že se jako zástupce senátu zúčastnil výběrového řízení na místo vedoucí/vedoucího zahraničního oddělení. průběh řízení podle dr. Pelikána nesvědčil o dobré posici FF UK, neboť bylo zřejmé, že řadu kvalitních zájemců odrazuje nízké finanční ohodnocení práce na fakultě. Dr. Cadorini navrhl usnesení:

Usnesení č. 44: „AS FF UK děkuje dr.Štěpánkové za práci, kterou vykonala ve prospěch FF UK. “ Hlasování: 14-0-3, usnesení bylo přijato.

9. Návrh hlavních zásad personální politiky – druhá verse

M. Voříšek připomněl, že senát bude postupovat podle procedurálního návrhu, který schválil na 6. zasedání: tj. rozprava se povede po jednotlivých odstavcích návrhu a na závěr bude určena konečná podoba usnesení. Senát se dále shodl, že bude hlasovat o doporučeních na změny Návrhu hlavních zásad již u každého projednávaného odstavce. Rozprava se povede vždy ke konkrétnímu pozměňovacímu návrhu. Přijaté návrhy doporučených změn se vtělí do textu usnesení, začínajícího slovy

„AS FF UK doporučuje provést v materiálu Návrh hlavních zásad personální politiky – druhá verse následující změny:“

K jednotlivým návrhům se vedla krátká rozprava s cílem vyjasnit jejich smysl nebo stručně vyjádřit stanovisko k návrhu. (Přijaté návrhy jsou níže uvedeny podtrženým jménem navrhovatele nebo navrhovatelů)

A) Obecné úpravy

 1. Návrh J. Bárty: „Všude v textu zásad psát místo “ prodloužení“obnovení „“
  Hlasování:11-0-6, návrh byl přijat.
 2. Návrh J. Bárty: „Pasáže o časových limitech opatření a přechodných obdobích soustředit na závěr dokumentu do sekce Přechodná ustanovení.“
  Hlasování: 15-1-1, návrh byl přijat.
 3. Návrh dr. Jettmarové a doc. Králové: „AS FF UK doporučuje děkanovi, aby inicioval zařazení kategorie „odborný lektor“ v 8. platové třídě do universitního platového předpisu.“
  Hlasování: 17-0-1, návrh byl přijat.

B) Preambule/nový článek

 1. Návrh dr. Jettmarové: “ Děkan se řídí výše uvedenými zásadami, pokud mu vedoucí základní součásti nenavrhne jiné, přesvědčivě zdůvodněné řešení.
  Hlasování 16-0-1, návrh byl přijat.
 2. Návrh prof. Bouzka: “ Se sporným případem neprodloužení pracovní smlouvy se lze obrátit na akademický senát.
  Hlasování 5-10-2, návrh nebyl přijat.
 3. Návrh M. Voříška ve versi I se zapracovanýmdoplňujícím návrhem prof. Gabrielové: “ Smlouvy na dobu určitou se uzavírají zpravidla na 5 let. K uzavření smlouvy na kratší dobu je třeba přesvědčivě zdůvodněné žádosti vedoucího základní součásti. V případě žádosti vedoucího základní součásti o obnovení smlouvy na základě výjimky ze zásad podle bodu 3.,4. a 5. se smlouvy na dobu určitou uzavírají nejvýše na 3 roky.
  Hlasování 17-0-1, návrh byl přijat.
  O versi II: „AS FF UK doporučuje děkanovi doplnit do hlavních zásad personální politiky bod, který stanoví standardní dobu, na kterou budou uzavírány smlouvy na dobu určitou,“
  se nehlasovalo.
 4. Návrh Dr. Cadoriniho: „O prodloužení své smlouvy může požádat pracovník sám.“
  Hlasování: 8-3-6, návrh nebyl přijat.

C) Ad 2. Návrhu hlavních zásad

 1. Návrh dr. Bílka: „Celý bod vypustit, příslušné případy posuzovat podle stávajícího bodu 3.“ hlasování: 14-0-3, návrh byl přijat.
 2. O návrhu ing. Rosena, dr. Skoumalové a doc. Petkeviče: „Vypustit slovo „automaticky“ „, se nehlasovalo.

D) Ad 3. Návrhu hlavních zásad

 1. Návrh dr. Jettmarové a doc. Králové: „Výraz “ školení studujících“ nahradit výrazem „působení“.
  Hlasování: 16-0-0, návrh byl přijat.
 2. Návrh J.Bárty a prof.Bouzka: „Zpřesnit formulaci podmínek prodloužení smlouvy.“
  Hlasování: 2-2-13, návrh nebyl přijat.
 3. Návrh doc. Králové: „Doplnit kritéria na „(vědecké monografie v články v odborných časopisech nebo recenzovaných sbornících, skripta a učebnice, příp. slovníky nebo edice)“.“
  Hlasování: 17-0-0, návrh byl přijat.
 4. Návrh dr. Jettmarové ve versi I.: „Rozhodující období prodloužit na 10 let.“
  Hlasování 8-5-4, návrh nebyl přijat.
  Návrh dr. Jettmarové ve versi II. : „Doplnit předposlední větu: „Pro posouzení pedagogické činnosti rozhoduje období posledních 5 let , pro posouzení publikační činnosti období posledních pěti let a anotace nejvýznamnějších prací podle akreditačních podmínek .““
  Hlasování: 17-0-0, návrh byl přijat.
 5. Návrh dr. Jettmarové po úpravě na místě: „Nahradit poslední větu následující větou: „Pro posouzení si děkan může vyžádat stanovisko odborné komise jmenované pro tento účel.“
  Hlasování: 16-0-1, návrh byl úpřijat.
 6. Návrh prof. Gabrielové: „Vypustit slova “ na něž se nevztahuje předchozí odstavec „.“
  Hlasování: 17-0-0, návrh byl přijat.

E) Ad 4. Návrhu hlavních zásad

 1. Návrh dr. Bílka: „Vypustit bod 4.“
  Hlasování: 7-5-4, návrh nebyl přijat.

 1. Návrh dr. Pelikána , označený na místě písmenem e): “ Toto ustanovení se nevztahuje na pracovníky FF UK, kterým do 8 let od vypršení lhůty vznikne nárok na starobní důchod.
  Hlasování: 15-0-1, návrh byl přijat.

Poté akademický senát na návrh předsedy dr.Pelikána rozhodl ukončit zasedání pro pokročilou hodinu. (Hlasování: 15-0-1)

Zapsali: dr. Cadorini, Z. Machát, M. Ničová, M. Voříšek

Kontroloval: dr. J. Pelikán

Schválil AS FF UK dne: 12.12.2002