Minulá volební období

Zápis z 25. jednání PAS AS FF UK ze dne 29.4. 2003

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

1. PAS pozve na jednání o Výroční zprávě o hospodaření i bývalé kolegium2. Tajemník FF UK a Mgr. Vondráčková informovali PAS a předsedu hospodářské komise o Výroční zprávě o hospodaření. Z jednání vyplynulo :
– V případě jednorázového nárokování všech položek fakulty (včetně fondů), by fakulta nebyla schopna tyto pohledávky pokrýt. Nepokryté položky za loňský rok se budou hradit z letošních dotací.
– Mgr. Vondráčková konstatovala nepořádnost při hospodaření s granty. Granty jsou přečerpávány a doplatky hradí fakulta. K dnešnímu datu činí dluh za přečerpané granty asi 1,2 mil. korun.
– Tajemník FF UK informoval o mimořádných příjmech vzniklých v době mandátu minulého vedení. Konstatoval nápadnou nevýhodnost smlouvy při prodeji a pronájmu telefonní ústředny (V roce 2001 zakoupila fakulta ústřednu za 1,445 mil. korun a v roce 2002 ji prodala za 994 tis. Fakulta si nadále ústřednu pronajímá za 44 tis. měsíčně bez DPH. Smlouvu podepsal ing. Pelc a proděkan Vavroušek ji označil za mimořádně výhodnou, jak informovala Mgr. Vondráčková). Každý prodej nad 40 tis. korun je záležitostí rektorátu, který o prodeji ústředny nebyl zřejmě informován. Telefonní ústředna je v tabulkách Zprávy zaúčtována pod hlavičkou služby studentům v tab. 2.1.3
– Tajemník konstatoval účetní ztrátu.
– Zvýšení mezd v posledním kvartálu roku 2002 bude klást vyšší rozpočtové nároky na pokrytí plánovaného plošného nárůstu mezd pro rok 2003.
– Tajemník konstatoval dílčí nesrovnalosti zprávy auditorky za rok 2002 se skutečným stavem. Zpráva auditorky (ing. Danuše Prokůpková, uzavřela smlouvu s fakultou v únoru 2002 cca za 12 000 měsíčně = 10 hodin práce) informuje o bezproblémovém hospodaření fakulty.
– Přibývají pravidelné platby (např. pronájem ústředny), ale dotace se nezvyšují.
– Tajemník i vedoucí ekonomického oddělení konstatovali vyčerpání všech volných zdrojů a nutnost vést úspornou hospodářskou politiku.
– V pořádku není evidence majetku.
– Bližší vhled do hospodářské situace fakulty je v Důvodové zprávě, která je jako interní materiál připojena ke Zprávě. Tajemník i Mgr. Vondráčková předložili možných rizicích plynoucích ze zveřejnění výše uvedených skutečností bez důkladného prošetření . Případný postih by dopadl na nové vedení, které tento stav nezavinilo (jak konstatovalo i PAS). Z chybného a nevýhodného hospodaření nevyplývá pro bývalé vedení ani bývalého tajemníka žádná osobní zodpovědnost, jedinou možností je případný pracovně právní postih. Dr. Boschek se také důrazně postavil proti případnému zařazení Důvodové zprávy do Výroční zprávy.
– PAS děkuje ekonomickému oddělení (zejména Mgr. Vondráčkové) a tajemníkovi FF UK za vyhotovení Výroční zprávy. Obzvláště děkuje tajemníkovi ing. Marcollovi za vyhotovení a předložení Důvodové zprávy a za podrobný komentář k ní.3. Dr. Boschek informoval, že hospodářská komise je v troskách.Zapsal: M. Téra
Kontroloval : J. Pelikán