Minulá volební období

ARCHIV PODKLADŮ – Podnět mgr. Lainové

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Radka Lainová

Nosačická 1059

274 01 Slaný

Akademický senát FF UK

nám. Jana Palacha 2

116 38 Praha 1

Slaný, 30. dubna 2002

Vážený pane předsedo,

vážené členky a členové Akademického senátu FF UK,

obracím se na Akademický senát s podnětem na změnu znění článku 16 odstavce 6 Studijního a zkušebního řádu FF UK Praha.

Navrhuji změnu znění článku 16 odstavce 6 tak, aby komise musela své závěrečné rozhodnutí – ať pozitivní či negativní zdůvodnit a v případě odmítnutí práce jasně stanovit, jak je práci nutné doplnit nebo přepracovat.

K podání tohoto podnětu mě vede má vlastní konkrétní zkušenost s prací komise pro obhajobu doktorských dizertací na oboru historie/obecné dějiny, které předsedal proděkan pro vědu prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.

Akademickému senátu poskytuji k dispozici všechny relevantní dokument k této záležitosti, které jsem zároveň zveřejnila na internetových stránkách Akademického senátu FF UK v oddílu Diskuze k aktuálním tématům.

Doktorská dizertace i posudky oponentů jsou k nahlédnutí na oddělení vědy.

S pozdravem Mgr. Radka Lainová

počet příloh: 14

Radka Lainová

Nosačická 1059

274 01 Slaný

Akademický senát FF UK

nám. Jana Palacha 2

116 38 Praha 1

Slaný, 22. května 2002

Vážený pane předsedo,

vážené členky a členové Akademického senátu FF UK,

ke svému podání z 30. dubna, vněmž navrhuji změnu znění Studijního a zkušebního řádu FF UK vPraze podávám ještě doplňující návrh. Návrhy na změny vyznačuji vtextu výrazně.

Článek 16 odstavec 4

Předsedu a členy komise jmenuje na návrh oborové rady děkan fakulty z profesorů, docentů a odborníků schválených vědeckou radou fakulty; alespoň jeden člen komise není členem akademické obce fakulty. Členem komise je zpravidla školitel. Předseda je členem komise. Další členy komise jmenuje ministerstvo. O konání obhajoby se vyhotoví zápis, který podepisuje předseda nebo v zastoupení jiný člen komise a všichni přítomní členové komise

a doktorand ; počet přítomných členů komise nesmí být menší než tři. Pro jeden studijní program lze zřídit více komisí.

Článek 16 odstavec 6

Obhajoba disertační práce se klasifikuje „prospěl“ – „neprospěl“. O klasifikaci rozhoduje komise v neveřejném hlasování; v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Pokud komise stanovila klasifikaci „neprospěl“, určí, zda a jak je nutné práci přepracovat nebo doplnit. Vobou případech komise písemně seznámí doktoranda vjakých bodech práce nevyhověla a je ji proto nutné přepracovat nebo doplnit. Opakování obhajoby je možné nejdříve za šest měsíců. Obhajobu lze opakovat jen jednou.

Spozdravem Mgr. Radka Lainová