Minulá volební období

Zápis ze 14. zasedání PAS ze 7. 11. 2002

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Přítomni: G. Cadorini, J. Pelikán, M. Téra, M. Voříšek, J. Wiendl.1. Přípravou materiálů na další zasedání byli pověřeni J. Pelikán a M. Téra.
2. Předseda přednesl body, které by měly být součástí programu příštího zasedání pléna.
3. Program následujícího senátního zasedání:
a) stipendia
b) přijímací řízení do doktorského studia
c) návrh usnesení prof. Uličného
d) podnět prof. Uličného
e) Závěrečná zpráva proděkana Vavrouška
f) personálie
g) akreditace
4. PAS konstatuje, že proděkan Vavroušek opět nedodal písemnou podobu Závěrečné zprávy týkající se hodnocení vědecko-pedagogických pracovníků. Dr. Pelikán vyzve vedení k vyřízení zanedbané záležitosti.
5. PAS se zabývalo formou zpřístupnění podkladů návrhů akreditací.
6. Předseda požádá vedení o lepší kopírku do sekretariátu AS FF UK.
7. PAS se zabývalo dopisem dr. Jettmarové proděkanovi Hermanovi.
8. Příští zasedání PAS se bude konat 15.11. v devět hodin.
9. Dott. Cadorini sestaví znění plakátu upozorňujícího na předvolební zasedání senátu.
10. Dr. Pelikán informoval o průběhu zasedání kolegia děkana FF UK.Zapsal: M. Téra
Kontroloval: J. Pelikán
Schváleno PAS dne 5.12.2002