Sponse

KONTAKT

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

nám. Jana Palacha 2

116 38 Praha 1

hl. budova, přízemí, místnost č. 4

ČESKÝ PŘEKLAD SPONSE

Vážení diplomanti, vykonali jste s úspěchem zkoušky, které jsou zákonem předepsány k prověření vědomostí těch, kdož chtějí dosáhnout titulu a hodnosti DOKTOR.

Předstupujete nyní před nás se žádostí, abychom v tomto slavnostním shromáždění udělili hodnost, o níž se ucházíte. Dříve však musíte složit slib, že se vždy budete chovat tak jak to od vás vyžaduje vznešená hodnost, jíž nabudete, a jak to i my od vás očekáváme.

Slíbíte tedy:

Především, že trvale uchováte ve věčné paměti tuto univerzitu, na níž dosáhnete hodnosti DOKTOR, a že vždy budete podle svých sil podporovat její činnost a zájmy.

Dále, že hodnost, kterou vám udělím, uchováte bez poskvrny a bez úhony.

Konečně, že se budete věnovat s neúnavnou pílí humanitním studiím, ne pro špinavý zisk, ani pro prázdnou slávu, ale pro to, aby byla šířena pravda a aby se jasněji skvělo její světlo, na němž spočívá blaho lidského rodu.

Slibujete to na své dobré svědomí?

Slibuji.

Nic již tedy nebrání tomu, abychom vám udělili hodnosti, kterých si přejete dosáhnout. Pročež já, řádem ustanovený promotor, vás z moci svého úřadu ustanovuji DOKTOREM, vaše jmenování veřejně vyhlašuji a uděluji vám veškerá práva a výsady magistrů. Na doklad toho vám dávám do rukou tyto diplomy s pečetí Univerzity Karlovy.