Akademický senát

O senátu

Akademický senát FF UK

volební období
2018 – 2020 

senatff@ff.cuni.cz

 

Všeobecné informace

Akademický senát fakulty je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Má třicet jedna členů, z toho šestnáct pedagogů a patnáct studentů. Členy akademického senátu fakulty volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. Funkční období jednotlivých členů akademického senátu fakulty dvouleté.

Informace o Akademickém senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy naleznete také na facebookové stránce.

Pravomoci

Mezi pravomoci akademického senátu patří zejména:

Předsednictvo

Výkonným orgánem senátu je předsednictvo sestávající z předsedy (pedagog), dvou místopředsedů (pedagog+student) a dvou členů předsednictva (pedagog+student). Předsednictvo svolává zasedání senátu, navrhuje jejich program, řídí jejich průběh a dohlíží na realizaci usnesení senátu. Taktéž za akademický senát jedná navenek.

Komise

Jako poradní orgány senátu a děkana jsou zřizovány komise. Při projednávání změn vnitřních předpisů je nezbytným podkladem písemné stanovisko legislativní komise, při projednávání změn pravidel pro organizaci studia na fakultě, při projednávání návrhů studijních programů a při projednávání návrhů studijních plánů stanovisko studijní komise, při projednávání návrhu rozdělení finančních prostředků fakulty a výroční zprávy o hospodaření fakulty stanovisko hospodářské komise.

Jednání senátu

Jednání AS se koná zpravidla druhý čtvrtek v měsíci ve 13,30 hodin v místnosti č. 104/1. patro hlavní budovy, nam. Jana Palacha 2, Praha 1. Zasedání akademického senátu fakulty jsou veřejně přístupná. Každý člen akademické obce fakulty má právo vznášet podněty pro jednání senátu a na zasedání senátu vystoupit v rozpravě. Podněty pro jednání musí být zaslány předsednictvu nejpozději sedm dní před zasedáním senátu.

Jak podat podnět?

Podnět musí být podán předsednictvu, a to elektronickou (pas@ff.cuni.cz) nebo písemnou formou. O zařazení na program jednání rozhodne předsednictvo. Pokud je podnět podán později než sedm dní před plánovaným jednáním senátu (viz harmonogram), krom výjimečných situací nemůže být na toto jednání zařazen. Pokud o jeho projednání předsednictvo rozhodne kladně, bude zařazen až na jednání následující.

Aby mohl být podnět akademickým senátem projednán, musí obsahovat jméno navrhovatele, kontakt na něj a popis záležitosti, kterou se má senát dle navrhovatele zabývat. Pro zvýšení pravděpodobnosti projednání je vhodné, aby tento popis byl dostatečně zevrubný a podnět obsahoval také návrh kroků, které by měl senát podniknout či iniciovat, a ideálně i návrh usnesení.

Pokud předsednictvo rozhodne o zařazení podnětu na jednání senátu, bude o tom navrhovatel vyrozuměn a na toto jednání jmenovitě pozván. Je vhodné, aby se navrhovatel na toto jednání dostavil a k bodu vyplývajícímu z jeho podnětu přednesl úvodní slovo.

Legislativa senátu

Postavení akademického senátu a pravidla voleb do něj a jeho jednání se řídí zejména následujícími předpisy: