O senátu

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Všeobecné informace

Akademický senát fakulty je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Má třicet jedna členů, z toho šestnáct pedagogů a patnáct studentů. Členy akademického senátu fakulty volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. Funkční období jednotlivých členů akademického senátu fakulty dvouleté.

Informace o Akademickém senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy naleznete také na facebookové stránce.

Pravomoci

Mezi pravomoci akademického senátu patří zejména:

Předsednictvo

Výkonným orgánem senátu je předsednictvo sestávající z předsedy (pedagog), dvou místopředsedů (pedagog+student) a dvou členů předsednictva (pedagog+student). Předsednictvo svolává zasedání senátu, navrhuje jejich program, řídí jejich průběh a dohlíží na realizaci usnesení senátu. Taktéž za akademický senát jedná navenek.

Komise

Jako poradní orgány senátu a děkana jsou zřizovány komise. Při projednávání změn vnitřních předpisů je nezbytným podkladem písemné stanovisko legislativní komise, při projednávání změn pravidel pro organizaci studia na fakultě, při projednávání návrhů studijních programů a při projednávání návrhů studijních plánů stanovisko studijní komise, při projednávání návrhu rozdělení finančních prostředků fakulty a výroční zprávy o hospodaření fakulty stanovisko hospodářské komise.

Jednání senátu

Jednání AS se koná zpravidla druhý čtvrtek v měsíci ve 13,30 hodin v místnosti č. 104/1. patro hlavní budovy, nam. Jana Palacha 2, Praha 1. Zasedání akademického senátu fakulty jsou veřejně přístupná. Každý člen akademické obce fakulty má právo vznášet podněty pro jednání senátu a na zasedání senátu vystoupit v rozpravě. Podněty pro jednání musí být zaslány předsednictvu nejpozději sedm dní před zasedáním senátu.

Jak podat podnět?

Podnět musí být podán předsednictvu, a to elektronickou (pas@ff.cuni.cz) nebo písemnou formou. O zařazení na program jednání rozhodne předsednictvo. Pokud je podnět podán později než sedm dní před plánovaným jednáním senátu (viz harmonogram), krom výjimečných situací nemůže být na toto jednání zařazen. Pokud o jeho projednání předsednictvo rozhodne kladně, bude zařazen až na jednání následující.

Aby mohl být podnět akademickým senátem projednán, musí obsahovat jméno navrhovatele, kontakt na nějpopis záležitosti, kterou se má senát dle navrhovatele zabývat. Pro zvýšení pravděpodobnosti projednání je vhodné, aby tento popis byl dostatečně zevrubný a podnět obsahoval také návrh kroků, které by měl senát podniknout či iniciovat, a ideálně i návrh usnesení.

Pokud předsednictvo rozhodne o zařazení podnětu na jednání senátu, bude o tom navrhovatel vyrozuměn a na toto jednání jmenovitě pozván. Je vhodné, aby se navrhovatel na toto jednání dostavil a k bodu vyplývajícímu z jeho podnětu přednesl úvodní slovo.

Legislativa senátu

Postavení akademického senátu a pravidla voleb do něj a jeho jednání se řídí zejména následujícími předpisy: