Minulá volební období

POZVÁNKA na 15. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 15. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 8. prosince 2011 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

  1. Program zasedání

  2. Návrh zápisu z 14. zasedání AS FF UK

  3. Výše stipendií za vynikající studijní výsledky v ak. roce 2010/2011

  4. Programy rozvoje vědních oblastí na UK

    1. Poslední verze Zásad (bez zapracovaných připomínek)

    2. Soubor připomínek širšího kolegia rektora a ekonomické komise AS UK (materiál schválen AS UK se zapracováním těchto připomínek)

  5. Různé

Jan Chromý