VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana (2016)

FF > 2016

Opatření děkana č. 07/2016 – Organizace přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Obsah Toto opatření navazuje zejména na ustanovení § 50 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a na ustanovení čl. 7 a 10 Přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze – Řád přijímacího řízení, v platném znění, a stanoví […]

Opatření děkana č. 06/2016 – Pravidla pro poskytování odměn v úspěšně řešených projektech v rámci mezinárodních a národních dotačních programů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Obsah Toto opatření upravuje pravidla a postup při poskytování odměn zaměstnancům Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „fakulta“), jimiž se pro potřeby tohoto opatření rozumějí osoby, které mají s fakultou uzavřenu pracovní smlouvu, za činnosti prováděné při řešení projektů, které jsou na fakultě úspěšně realizovány v rámci mezinárodních a národních dotačních programů, jejichž pravidla poskytování odměn […]

Opatření děkana č. 05/2016 – Změna opatření děkana č. 23/2015, Přiznávání a vyplácení účelových stipendií a stipendií hrazených ze stipendijního fondu na žádost studentů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Obsah V čl. 5 se na konec vkládá nový odstavec 6, který zní: „V případě, že je přiznávána jen poměrná část prokázaných opodstatněných nákladů dle tohoto opatření, zaokrouhluje se přiznaná částka vždy na celé desítky korun směrem nahoru.“ Plný text

Opatření děkana č. 04/2016 – Podrobnosti k poskytování a k podávání žádostí o příspěvky ze sociálního fondu v roce 2016

Obsah Opatření děkana navazuje na ustanovení čl. 2 odst. 5 a 6 a čl. 2a odst. 8 Opatření rektora č. 26/2007, Poskytování příspěvků zaměstnancům ze sociálního fondu, ve znění Opatření rektora č. 26/2009 (dále jen „OR“) a stanoví podrobnosti k poskytování, podávání žádostí o a vyplácení příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby a k vyplácení příspěvku […]

Opatření děkana č. 03/2016 – Elektronické žádosti a další podání na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Obsah Toto opatření stanovuje podmínky, prostředky a způsoby podávání některých žádostí a dalších podání v elektronické podobě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „fakulta“ a „univerzita“). Plný text

Opatření děkana č. 02/2016 – Vymezení působnosti a pravomocí proděkanů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Obsah Toto opatření navazuje na ustanovení § 28 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), a ustanovení čl. 10 odst. 2 a 3 Statutu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, v platném znění (dále […]

Opatření děkana č. 01/2016 – Plán inventarizací na rok 2016 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Obsah Toto opatření stanovuje v návaznosti na § 6, § 29 a § 30 zákona o účetnictví a v souladu s ustanovením opatření rektora Univerzity Karlovy č. 39/2015 a vnitřními předpisy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (dále jen fakulty) nutné předpoklady pro zajištění inventarizací v roce 2016 a pro přípravu řádné inventarizace majetku a závazků za rok 2016. Plný text