VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Opatření děkana (2008)

FF > 2008

Opatření číslo 12/2006 – kterým se stanovují působnost a pravomoci proděkanů FF UK

zpět Na základě Čl. 10 Statutu FF UK a v návaznosti na činnost oddělení děkanátu se stanovují působnosti proděkanů takto: Čl. 1 Proděkan pro vědu Proděkan pro vědu zastupuje děkana ve svěřeném úseku činnosti a zároveň je mu za svěřený úsek přímo zodpovědný. Proděkana jmenuje děkan po vyjádření akademického senátu fakulty. Oblast činnosti proděkana pro vědu […]

07

zpět Opatření číslo 7/2006 – Pravidla pro užití prostředků z Visegradského fondu. Novelizace k 30. 4. 2009. Stanovuji, že z prostředků Visegradského fondu, které fakulta získává jako neúčelovou podporu v souvislosti s pobytem stipendistů fondu, náleží: 80 % pracovišti kde stipendista pobývá. Prostředky mohou být užity na pokrytí osobních nákladů souvisejících s pobytem stipendisty a vybavení pracoviště včetně pořízení knih, 20 % režie fakultě. Akceptační […]

Opatření číslo 6/2006 – ceník za užívání prostor Filozofické fakulty a související služby

1. Nájem poslucháren Místnost číslo Poznámka Cena v Kč / hodinu 131 náměstí Jana Palacha velká posluchárna mezipatro hlav. budovy s balkonem 400 míst 3000,- 200 náměstí Jana Palacha 2.patro hlav.budovy 170 míst 2000,- 300 náměstí Jana Palacha 3.patro hlav.budovy 144 míst 2000,- 301 náměstí Jana Palacha 3.patro hlav.budovy 120 míst 2000,- 104 náměstí Jana Palacha 1.patro […]

Opatření číslo 5/2006 – pro zajištění urychlení přípravy dalšího postupu v habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem

Dle úplného znění zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 552/2005 Sb., § 71 – § 75. Dále pak příloha ke kritériím pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Karlově v Praze a Řádu habilitačního […]

Opatření číslo 4/2006

zpět Opatření číslo 4/2006 – k přiznávání účelových stipendií studentům doktorských studijních programů podle čl. 5, odst. 1a Stipendijního řádu UK. Stipendium je přiznáváno studentům studujícím poprvé v  doktorském studijním programu v prezenční formě studia. Stipendium lze přiznat studentovi pokud odstudovaná doba dosáhne 1094 dní včetně a zároveň jestliže: student předloží disertační práci, kterou oba oponentské posudky doporučují […]

Opatření číslo 3/2006 – k zajištění obhajob disertačních prací pro studenty přijaté ke studiu v akademickém roce 1998

Toto opatření je vydáno v souladu s  čl. 9, odst. 1 studijního a zkušebního řádu UK, který stanoví maximální dobu studia v doktorském studijním programu na 8 let a z něj vyplývající skutečnosti, že studujícím doktorských studijních programů, kteří byli přijati ke studiu v akademickém roce 1998, uplyne maximální doba studia 30. září 2006. Do tohoto data musí proběhnout i […]