VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření číslo 3/2006 – k zajištění obhajob disertačních prací pro studenty přijaté ke studiu v akademickém roce 1998

Toto opatření je vydáno v souladu s  čl. 9, odst. 1 studijního a zkušebního řádu UK, který stanoví maximální dobu studia v doktorském studijním programu na 8 let a z něj vyplývající skutečnosti, že studujícím doktorských studijních programů, kteří byli přijati ke studiu v akademickém roce 1998, uplyne maximální doba studia 30. září 2006. Do tohoto data musí proběhnout i obhajoba disertační práce.

S ohledem na výše uvedené právní předpisy stanovuji v případě předložení disertační práce studujících, kteří byli přijati v roce 1998, následující povinnost pro předsedy oborových rad příslušných doktorských studijních oborů:

  1. Nejpozději v den odevzdání práce, tj. do 31.3. 2006, předložit písemně stanovené oponenty (včetně jejich předběžného souhlasu s vypracováním posudku do jednoho měsíce od obdržení disertační práce) a posudek školitele.

  2. Ve stejném termínu písemně předložit návrh na jmenování komise pro obhajobu disertační práce.

V případě nedodržení výše uvedených termínů bere na sebe předseda oborové rady zodpovědnost za případné ukončení studia bez možnosti obhajoby disertační práce těch studujících, jejichž obhajoba z důvodů nečinnosti oborové rady neproběhne do 30. září 2006.

V Praze dne 20. února 2006

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan FF UK