VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření číslo 12/2006 – kterým se stanovují působnost a pravomoci proděkanů FF UK

Na základě Čl. 10 Statutu FF UK a v návaznosti na činnost oddělení děkanátu se stanovují působnosti proděkanů takto:

Čl. 1 Proděkan pro vědu

 1. Proděkan pro vědu zastupuje děkana ve svěřeném úseku činnosti a zároveň je mu za svěřený úsek přímo zodpovědný. Proděkana jmenuje děkan po vyjádření akademického senátu fakulty.

 2. Oblast činnosti proděkana pro vědu pokrývá zejména oblasti vědecké, výzkumné, vývojové a inovační činnosti, záležitosti vědeckých hodností, doktorského studia, ediční politiky fakulty.

 3. Podmínky pro činnost proděkana zabezpečuje oddělení vědy a ediční oddělení fakulty

Čl. 2 Proděkan pro studijní záležitosti

 1. Proděkan pro studijní záležitosti zastupuje děkana ve svěřeném úseku činnosti a zároveň je mu za svěřený úsek činnosti přímo zodpovědný. Proděkana jmenuje děkan po vyjádření akademického senátu fakulty.

 2. Oblast činnosti proděkana pro studijní záležitosti pokrývá zejména celou agendu studijních programů, jejich uskutečňování a přípravy akreditací, přijímacího řízení, rozhodování o právech a povinnostech studentů, přezkumného řízení, rigorózních zkoušek, celoživotního vzdělávání a dokladů o studiu.

 3. Podmínky pro činnost proděkana zabezpečuje studijní oddělení fakulty

Čl. 3 Proděkan pro zahraniční a vnější vztahy

 1. Proděkan pro zahraniční a vnější vztahy zastupuje děkana ve svěřeném úseku činnosti a zároveň je mu za svěřený úsek činnosti přímo zodpovědný. Proděkana jmenuje děkan po vyjádření akademického senátu fakulty.

 2. Oblast činnosti proděkana pro zahraniční a vnější vztahy pokrývá oblasti zahraničních vztahů, zejména mezinárodní výměny studentů, mezinárodních dohod, mezinárodních studijních programů a ve spolupráci se sekretariátem děkana oblast vnějších vztahů fakulty.

 3. Podmínky pro činnost proděkana zabezpečuje zahraniční oddělení fakulty

Čl. 4 Proděkan pro rozvoj

 1. Proděkan pro rozvoj zastupuje děkana ve svěřeném úseku činnosti a zároveň je mu za svěřený úsek přímo zodpovědný. Proděkana jmenuje děkan po vyjádření akademického senátu fakulty.

 2. Oblast činnosti proděkana pro rozvoj pokrývá zejména oblast přípravy strategických dokumentů v oblasti investičních a neinvestičních akcí a rozvoje fakulty, agendu investiční výstavby, rekonstrukcí, modernizace a oprav budov a zařízení. Dále proděkan pro rozvoj dohlíží na činnost provozně správního úseku fakulty, zejména v oblasti tvorby rozpočtu fakulty a jejich základních součástí.

 3. Podmínky pro činnost proděkana zabezpečuje provozně správní úsek fakulty, včetně kanceláře tajemníka fakulty.

Čl. 5 Proděkan pro informační zdroje

 1. Proděkan pro informační zdroje zastupuje děkana ve svěřeném úseku činnosti a zároveň je mu za svěřený úsek přímo zodpovědný. Proděkana jmenuje děkan po vyjádření akademického senátu fakulty.

 2. Oblast činnosti proděkana pro informační zdroje pokrývá zejména oblasti informačních technologií, informačních systémů a oblasti knihovních služeb fakulty, dále pak rozvoj internetové prezentace fakulty.

 3. Podmínky pro činnost proděkana zabezpečují pracoviště Středisko vědeckých informací a Laboratoř výpočetní techniky.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 30. 4. 2006.

Praha 26. 4. 2006

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan