VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření číslo 5/2006 – pro zajištění urychlení přípravy dalšího postupu v habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem

Dle úplného znění zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 552/2005 Sb., § 71 – § 75.

Dále pak příloha ke kritériím pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Karlově v Praze a Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Karlově v Praze.

§ 72 odst. 2 – habilitační řízení se zahajuje na návrh uchazeče, který je povinen předložit úplný seznam všech potřebných dokladů k tomuto řízení.

§ 74 odst. 2 – řízení ke jmenování profesorem se zahajuje rovněž na návrh uchazeče, který je povinen předložit úplný seznam všech potřebných dokladů k tomuto řízení.

V případě, že uchazeč tuto podmínku splní, děkan a vedení FF UK usilují o urychlení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem. Z tohoto důvodu činí následující opatření :

  1. Vedoucí katedry (ředitel ústavu) je povinen po písemném vyrozumění z oddělení vědy nejpozději do 1 měsíce odevzdat návrh příslušné habilitační nebo profesorské komise. V případě, že tento termín nedodrží, je nutné předložit písemné zdůvodnění, proč požadovaná komise nebyla sestavena.

  2. Předseda příslušné komise je povinen nejpozději do 2 měsíců od převzetí úplných podkladů, které osobně převezme v oddělení vědy, odevzdat zpět celou komisí vypracovaný materiál „Stanovisko hodnotící komise“, „Zápis“ popřípadě i „Návrh ke jmenování profesorem“.

V Praze dne 15. 3. 2006

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan