VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 20. 3. 2024 – Katedra pomocných věd historických a archivního studia / Job offer from 20 March 2024 – Department of Auxiliary Historical Sciences nad Archive Studies

Č.j.: UKFF/141179/2024

English see below

Katedra pomocných věd historických a archivního studia

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: pomocné vědy historické a archivistika – zaměření na období novověku
Platová třída: AP2
Úvazek: 0,25 (10 hod. týdně)

Popis práce:

 • Výuka v rámci bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia
 • Vedení kvalifikačních prací, účast v komisích SZK.
 • Podíl na administrativním a praktickém provozu pracovišti
 • Publikační činnost
 • Účast na vědeckých aktivitách pracoviště

Požadavky:

 • Hodnost PhD. v oboru pomocné vědy historické
 • Zaměření na období novověku s důrazem na diplomatiku a archivistiku, zvl. digitální dokumenty.
 • Vysokoškolská pedagogická praxe
 • Publikační činnost v oboru

Předpokládaný nástup: od 1. 9. 2024
Termín přihlášky: do 30. 4. 2024

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání
 • rámcový plán vědeckého rozvoje směřující k zahájení habilitačního řízení nejpozději do devíti let od předpokládaného počátku pracovního poměru

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

 

 

Department of Auxiliary Historical Sciences nad Archive Studies

Job title: academic staff member – assistant professor
Field of study: auxiliary historical sciences and archival science – focus on the modern period
Salary grade: AP2
Time commitment: 0,25 (10 hours per week)

Job Description:

 • Teaching  in the context of undergraduate and postgraduate studies
 • Supervision of BA., MA. theses
 • Participating in the administrative and practical operation of the department
 • Publication activities
 • Participation in scientific activities of the department

Requirements:

 • Doctoral degree (PhD. or equivalent) in auxiliary historical sciences
 • Focusing on the modern period with emphasis on diplomatics and archival science, especially digital records
 • University teaching experience
 • Publication activity in the field

Excected start date: 1st Septembet 2024
Application deadline: to 30th April 2024

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • professional CV
 • summary of professional experience to date
 • summary of scientific, teaching and publication activities
 • copies of educational documents
 • the candidate’s academic career development plan expecting the candidate to commence the habilitation procedure (procedure for the granting of associate professorship) no later than nine years after the expected beginning of employment

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.