VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 20. 3. 2024 – Katedra pomocných věd historických a archivního studia / Job offer from 20 March 2024 – Department of Auxiliary Historical Sciences nad Archive Studies

Č.j.: UKFF/141177/2024

English see below

Katedra pomocných věd historických a archivního studia

Název pracovní pozice: akademický pracovník – docent
Obor a zaměření: pomocné vědy historické – zaměření na období raného novověku
Platová třída: AP 3
Úvazek: 0,5 (20 hod. týdně)

Popis práce:

 • Výuka v rámci bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia
 • Vedení kvalifikačních prací včetně prací disertačních, účast v komisích SZK.
 • Podíl na administrativním a praktickém provozu pracoviště
 • Publikační činnost
 • Účast na vědeckých aktivitách pracovišti

Požadavky:

 • Hodnost docenta v oboru pomocné vědy historické nebo příbuzném
 • Zaměření na období raného novověku s důrazem na diplomatiku, nauku o pramenech a dějiny správy
 • Vysokoškolská pedagogická praxe
 • Publikační činnost v oboru

Předpokládaný nástup: od 1. 9. 2024
Termín přihlášky: do 30. 4. 2024

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

 

 

Department of Auxiliary Historical Sciences nad Archive Studies

Job title: academic staff member – associate professor
Field of study: auxiliary historical sciences – focus on the early modern period
Salary grade: AP 3
Time commitment: 0,5 (20 hours per week)

Job Description:

 • Teaching in the context of undergraduate and postgraduate studies
 • Supervision of BA., MA. and Ph.D. theses
 • Participating in the administrative and practical operation of the department
 • Publication activities
 • Participation in scientific activities of the department

Requirements:

 • The title of associate professor in auxiliary historical sciences or related disciplines
 • Focusing on the early modern period with emphasis on diplomatics, source studies and administrative history
 • University teaching experience
 • Publication activity in the field

Excected start date: 1st Septembet 2024
Application deadline: to 30th April 2024

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • professional CV
 • summary of professional experience to date
 • summary of scientific, teaching and publication activities
 • copies of educational documents

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.