VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 8. 3. 2024 – Ústav asijských studií / Job offer from 8 March 2024 – Institute of Asian studies

Č.j.: UKFF/130234/2024

English see below

Ústav asijských studií

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: vietnamistika, fonetika vietnamštiny
Platová třída: AP2
Úvazek: 0,25 (10 hodin týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • výuka v předmětech specializace vietnamistika
 • podíl na přijímacích a státních zkouškách
 • vedení a oponování bakalářských a diplomových prací
 • zapojení do vědeckých aktivit základní součásti
 • pravidelná publikační činnost
 • administrativní činnost – podíl na provozu základní součásti

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání, titul Ph.D.
 • absolvent/absolventka oboru nebo specializace vietnamistika
 • dlouhodobější studium nebo stáží ve Vietnamu

Předpokládaný nástup: 1. 5. 2024
Termín přihlášky do: 8. 4. 2024

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • rámcový plán vědeckého rozvoje směřující k zahájení habilitačního řízení nejpozději do devíti let od předpokládaného počátku pracovního poměru
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu zuzana.palkova@ff.cuni.cz

  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

 

Institute of Asian studies

Job title: Assistant Professor
Field and specialization: Vietnamese studies, Vietnamese phonetics
Expected salary/job rank: AP2
Full-time position: 0,25 (10 hours per week)

Job description:

 • reading lectures for the specialisation Vietnamese studies
 • participation in entrance and state examinations
 • supervising and opposing bachelor and master theses
 • participation in the scientific activities of the basic unit
 • regular publishing activities
 • administrative activities – participation in the operation of the institute

Job requirements:

 • university degree, Ph.D.
 • graduate of Vietnamese studies or the specialization Vietnamese studies
 • long-term study or internship in Vietnam

Expected starting date: May 1, 2024
Application deadline to: April 8, 2024

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • the candidate’s academic career development plan expecting the candidate to commence the habilitation procedure (procedure for the granting of associate professorship) no later than nine years after the expected beginning of employment
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.