VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 20. 3. 2024 – Ústav filosofie a religionistiky / Job offer from 20 March 2024 – Department of Philosophy and Religious Studies

Č.j.: UKFF/147292/2024

English see below

Ústav filosofie a religionistiky

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent / docent
Obor a zaměření: religionistika, zaměření na dějiny náboženství, současnou religiozitu a metody a dějiny religionistiky
Mzdová třída: AP2/AP3
Úvazek: 1,0 (40 hod. týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • výuka odborných předmětů v bakalářském a magisterském studijním programu Religionistika,
 • vedení závěrečných prací, zejm. bakalářských a diplomových,
 • odborná výzkumná činnost
 • vědecká publikační činnost, a to i mezinárodní
 • podílení se na rozvoji pracoviště v úzké součinnosti s jeho ostatními členy
 • další pedagogická, akademická a organizační činnost, příslušející k pracovnímu zařazení AP2/AP3 dle platného Kariérního řádu FF UK.

Požadavky:

 • ukončené doktorské studium (titul Ph.D. nebo ekvivalent) v oboru
 • vynikající znalost angličtiny v písemném i ústním projevu srovnatelná s úrovní C1, schopnost číst v alespoň jednom dalším cizím jazyce; znalost češtiny není nutná, ale očekává se její praktická znalost na konci třetího roku (srovnatelná s úrovní A1) v případě, že by smlouva měla být prodloužena
 • odborné publikace v oboru, včetně mezinárodních
 • odborné zaměření na teorie a metody religionistiky
 • schopnost vyučovat kurzy k alespoň jednomu tradičnímu náboženství v celém jeho historickém rozsahu (kromě křesťanství, antického Řecka, starých Seveřanů a starého Egypta)
 • schopnost religionisticky analyzovat různé podoby současné religiozity, ať už explicitní, nebo implicitní
 • zkušenost s výukou religionisticky zaměřených předmětů na univerzitě
 • schopnost týmové spolupráce

Další informace:

Filozofická fakulta nabízí 31 400 Kč, další mzdové prostředky lze získat v závislosti na způsobilosti k účasti na grantech a výzkumných projektech. Fakulta hradí sociální a zdravotní pojištění podle předpisů EU. Podle univerzitních pravidel lze smlouvu po třech letech prodloužit; prodloužení je buď na další tříleté období nebo na dobu neurčitou. Zkušební doba je tříměsíční.

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2024
Termín přihlášky: 30. 4. 2024

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ (v přihlášce vždy uvádějte č.j. VŘ)
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)
 • profesní životopis
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • PDF tří Vašich nejvýznamnějších publikací v oboru
 • Ukázkové anotace a sylaby tří Vašich v minulosti vyučovaných religionistických předmětů nejlépe odpovídajících požadovanému odbornému profilu
 • rozvaha o výuce na příštích 5 let ve všech třech výše uvedených oblastech (teorie a metody religionistiky, dějiny konkrétní náboženské tradice, analýza současné religiozity), včetně anotací jednotlivých předmětů
 • podrobný plán vědeckého rozvoje na příští tři roky a alespoň základní plán vědeckého rozvoje v dalších letech s výhledem na zahájení habilitačního řízení nejpozději do devíti let
 • kontakt na dva Vaše dřívější nadřízené, od nichž si můžeme vyžádat reference ohledně Vašeho fungování

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu zuzana.palkova@ff.cuni.cz (na který můžete adresovat též jakékoli případné dotazy)

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

 

 

 

Department of Philosophy and Religious Studies

Job title: Assistant Professor / Associate Professor
Field and specialization: Religious Studies, specialization in method and theory, in history of religion, and in contemporary religious phenomena
Expected salary/job rank: AP2/AP3 level
Full-time position: 1,0 (40 hours per week)

Job description:

 • teaching on B.A. and M.A. levels in the Religious Studies programme,
 • supervision of students’ term papers and theses, especially at the B.A. and M.A. level,
 • research activities,
 • academic publications,
 • contributing to the development of the Religious Studies section in close cooperation with its other members,
 • other pedagogical, academic and administrative pertinent to AP2/AP3 rank according to the valid Career Code of the Faculty.

Job requirements:

 • doctoral degree (Ph.D. or equivalent) in the given area,
 • an excellent command of English, both written and spoken, comparable to C1 level, ability to read in at least one other foreign language; knowledge of Czech is not necessary but is expected by the end of the third year (comparable to A1 level) should the contract be renewed,
 • publications in the given area,
 • specialization in method and theory of religious studies,
 • ability to teach courses on at least one traditional religion in its entire historical range (excluding Christianity, ancient Greek religion, Old Norse religion, and ancient Egyptian religion)
 • the ability to analyse from a religious studies perspective various forms of contemporary religiosity, whether explicit or implicit
 • experience in teaching religious studies classes at a university
 • ability to work in a team.

Conditions of employment

The Faculty of Arts offers starting salary 31 400 CZK per month, additional salary funds can be obtained depending on eligibility for participation in grants and research projects. The Faculty covers social and medical insurance according to EU regulations. According to the university rules the contract can be prolonged after three years; the prolongation is either for another period of three years or tenure. The probationary period is three months.

Expected starting date: October 1, 2024
Application deadline: April 30, 2024

Complete applications will include the following:

 • application form
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)
 • structured CV including professional experience
 • summary of research, teaching and publication activities
 • PDF of your three best publications relevant for religious studies
 • sample annotations and syllabi for three of your previously taught religious studies courses best suited to the professional profile outlined above
 • teaching plan for the next five years in all three of the areas outlined above (method and theory of religious studies, history of a specific religious tradition, analysis of contemporary religiosity)
 • a detailed plan of research for the next three years, and at least a rough plan of research for the subsequent three years
 • contact details of two of your former superiors, from whom we may request references regarding your performance

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz (clarifying questions may also be sent to this address)

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.