VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 20. 3. 2024 – Jazykové centrum / Job offer from 20 March 2024 – Language Centre

Č.j.: UKFF/147224/2024

English see below

Jazykové centrum

Název pracovní pozice: akademický pracovník – lektor
Obor a zaměření: anglický jazyk
Mzdová třída: L2
Úvazek: 1,0 (40 hod/týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • Výuka angličtiny pro neoborové studenty; kurzy obecného jazyka i kurzy specializované (na konkrétní dovednosti nebo obory)
 • Pravidelná inovace stávajících kurzů, tvorba a vedení nových kurzů
 • Tvorba výukových materiálů jak pro prezenční výuku, tak i pro online podporu kurzů v Moodle
 • Příprava zkoušek a jejich realizace
 • Aktivní účast na metodických workshopech a konferencích
 • Publikační a/nebo jiná tvůrčí činnost
 • Účast na projektech
 • Podíl na administrativní práci pracoviště

Požadavky:

 • Vysokoškolské vzdělání (Mgr.), preference vystudovaného oboru s filologickým a/nebo pedagogickým zaměřením, Ph.D. nebo směřování k němu vítáno
 • Znalost angličtiny na úrovni C2
 • Zkušenosti se skupinovou výukou angličtiny jako cizího jazyka
 • Znalost češtiny na úrovni rodilého mluvčího
 • Publikační a/nebo tvůrčí činnost v oblasti didaktiky cizího jazyka, lingvistiky nebo literatury
 • Ochota se dále vzdělávat
 • Schopnost týmové spolupráce
 • Komunikativnost

Nabízíme:

 • Spolupráci na plný úvazek (40 hodin, z toho 14 hodin přímé výuky týdně)
 • Flexibilitu pracovní doby, možnost částečné práce z domova
 • Stabilní zázemí velké vzdělávací instituce
 • Zajímavou a inovativní práci v příjemném kolektivu
 • Pracoviště v centru Prahy s výbornou dopravní dostupností
 • Zaměstnanecké benefity (stravenky, příspěvek na penzijní připojištění)
 • Osobnostní a profesní rozvoj (školení, workshopy, jazykové kurzy, možnost vyjet přes Erasmus+ do zahraničí)
 • Možnost výuky nad rámec pracovních povinností v komerčních kurzech

Předpokládaný nástup: od 1. 9. 2024
Termín přihlášky: do 30. 4. 2024

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • Profesní životopis
 • Přehled dosavadní pedagogické praxe
 • Přehled publikační a jiné tvůrčí činnosti
 • „Teaching statement“ v češtině a angličtině obsahující reflexi vlastní učitelské činnosti (Jaké jsou Vaše výukové cíle? Co považujete za důležité? Jaké metody ve výuce používáte?) – cca 1 stránka A4 v češtině a 1 stránka A4 v angličtině
 • Návrh nově vytvořeného dovednostně, tématicky nebo oborově zaměřeného semestrálního kurzu (1x týdně 90 minut) na úrovni B2/C1, který byste rád/a nabídl/a neoborovým studentům FF UK (název, anotace, cíle, tematické okruhy)
 • Kopii dokladů o vzdělání

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

 

 

 

Language Centre

Job title: academic staff member – lecturer
Field of study: English language
Salary grade: L2
Time commitment: 1,0 (40 hours per week)

Job Description:

 • Teaching English to non-disciplinary students; general language courses and specialized courses (specific skills or disciplines)
 • Regularly innovating existing courses, creating and delivering new courses
 • Creating teaching materials for both face-to-face and online course support in Moodle
 • Preparation of exams and their implementation
 • Active participation in methodological workshops and conferences
 • Publication and/or other creative activities
 • Participation in projects
 • Participation in the administrative work of the department

Requirements:

 • University degree (M.A.), preference for a degree in philology and/or education, Ph.D. or working towards it welcome
 • Knowledge of English at C2 level
 • Experience in group teaching of English as a foreign language
 • Knowledge of Czech at native speaker level
 • Publication and/or creative activity in the field of foreign language didactics, linguistics or literature
 • Willingness to undertake further training
 • Ability to work as part of a team
 • Communication skills

What do we offer you?

 • Full-time collaboration (40 hours, 14 hours of direct teaching per week)
 • Flexibility of working hours, possibility to work part-time from home
 • Stable background in a large educational institution
 • Interesting and innovative work in a pleasant team
 • Workplace in the centre of Prague with excellent transport accessibility
 • Employee benefits (meal vouchers, pension contribution)
 • Personal and professional development (training, workshops, language courses, possibility to go abroad via Erasmus+)
 • Possibility of teaching beyond the scope of work in commercial courses

Expected start date: 1st September 2024
Application deadline: to 30th April 2024

Complete applications will include the following:

 • Application form
 • Structured CV including professional experience
 • A summary of previous teaching experience
 • An overview of publications and other creative activities
 • A „teaching statement“ in English and Czech containing a reflection on your own teaching activities (What are your teaching goals? What do you consider important? What methods do you use in teaching?) – approx. 1 standard page in Czech and 1 standard page in English
 • A proposal for a new skills-development, topic or subject-specific semester course (once a week for 90 minutes) at B2/C1 level that you would like to offer to non-disciplinary students of the Faculty of Arts (title, annotation, objectives, subject areas)
 • Copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.