Vysídlené osoby v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině mohou podávat přihlášky na Univerzitu Karlovu bez poplatku

Na základě Opatření rektora č. 5/2024 z 19. února 2024 jsou uchazeči o studium, jimž byla poskytnuta dočasná ochrana v ČR kvůli ozbrojenému konfliktu na Ukrajině, osvobozeni od:

  1. poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením
  2. poplatku za úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu

Postavení cizince s poskytnutou dočasnou ochranou v ČR uchazeč prokazuje na kterékoli fakultě UK:

  1. prostou kopií příslušného dokladu s uvedením data pořízení kopie a vlastnoručním podpisem, který nemusí být ověřen, nebo
  2. předložením příslušného dokladu, ze kterého fakulta pořídí prostou kopii s uvedením data pořízení kopie a podpisem referenta.

Toto opatření se vztahuje na cizince, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Přihlášky na většinu bakalářských studijních programů můžete podávat do 29. února 2024, na později akreditované programy do 31. 3. 2024. Přihlášky na navazující magisterské studijní programy lze podávat do 31. března 2024 a na doktorské studijní programy do 30. dubna 2024. K těmto termínům je nezbytné doložit i doklad o udělení dočasné ochrany.


Související články