VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 9. 6. 2021 – Ústav východoevropských studií / Job offer from 9 June 2021 – Department of East European Studies

Č.j.: UKFF/251607/2021

English see below

Ústav východoevropských studií

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: východní Evropa
Platová třída: AP2
Úvazek: 0,5 (20 hod./týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • Výuka v požadované specializaci uchazeče, očekává se především výuka na úrovni bakalářského a  magisterského studia
 • Vedení studentských prací a projektů
 • Výzkum v požadované specializaci uchazeče
 • Podíl na tvorbě projektů financovaných z externích zdrojů, jejichž cílem je rozvoj mezinárodní a jiné spolupráce; organizování mezinárodních workshopů a vědeckých konferencí
 • Podpora a koordinace vědeckých aktivit v rámci projektových a badatelských aktivit Ústavu východoevropských studií (PRIMUS, ISSR, CRP, Akademické centrum Borise Němcova pro výzkum Ruska, 4EU+Alliance, Erasmus+, spolupráce se zahraničními univerzitami a institucemi a další)

Požadavky:

 • titul Ph.D. v relevantním studijním programu s perspektivou zahájení habilitačního řízení v roce 2023
 • výborná znalost anglického, ruského jazyka; znalost dalšího jazyka/jazyků cílových areálových zemí výhodou
 • schopnost učit v anglickém jazyce a v ruském jazyce
 • přiměřená odborná a publikační činnost v oboru
 • organizační a administrativní schopnosti
 • znalost českého jazyka slovem a písmem

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2021
Termín přihlášky: 16. 7. 2021

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.  Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

Rozhodnutí děkana o přijetí

 

Department of East European Studies

Job title: Assistant Professor
Field and specialization: Eastern Europe
Expected salary/job rank: AP2 level
Full-time position: 0,5 (20 hours per week)

Job description:

 • teaching within the applicant’s specialization, primarily B.A. and M.A. level courses will be expected
 • supervision of students’ projects and theses
 • conducting independent research program within the applicant’s areas of expertise
 • development of projects with external funding, aiming toward strengthening international cooperation; organizing of international workshops and scientific conferences
 • support and coordination of scientific activities within the project and research activities of the Department of East European Studies (PRIMUS, ISSR, CRP, Academic Centre of Boris Nemtsov for Research of Russia, 4EU+ Alliance, Erasmus+, cooperation with foreign universities and institutions, etc.)

Job requirements:

 • Ph.D. in the relevant study program with perspective to start habilitation process till 2023
 • excellent knowledge of English and Russian language; knowledge of other languages of Easter European area is desirable
 • ability to teach in English and Russian language
 • adequate publication record in the field of specialization
 • organizational and administrative skills
 • knowledge of Czech language (speaking and writing)

Expected starting date: September 1, 2021
Application deadline: July 16, 2021

Complete applications will include the following:

 • application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview. Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html