VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 16. 6. 2021 – Ústav translatologie / Job offer from 16 June 2021 – Department of Translation Studies

Č.j.: UKFF/270122/2021

English see below

Ústav translatologie

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: studijní program překladatelství a tlumočnictví se zaměřením na německý jazyk
Platová třída: AP2
Úvazek: 0,25 (10 hodin/týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • výuka v oblasti specializace na úrovni bakalářského a navazujícího magisterského studia
 • vedení závěrečných prací (bakalářských a diplomových), účast v komisích závěrečných státních zkoušek
 • zapojení do projektů realizovaných Ústavem translatologie

Požadavky:

 • znalost německého jazyka na úrovni C2 dle Společného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky (CEFR)
 • doktorský titul v oboru bohemistika nebo slavistika
 • odborná znalost češtiny a němčiny umožňující vedení překladatelských seminářů z češtiny do němčiny
 • rozsáhlé znalosti v oboru translatologie
 • rozsáhlá publikační činnost v oblasti česko-německých literárních vztahů se zaměřením na problematiku překladu
 • pedagogická zkušenost s univerzitní výukou v německy mluvících zemích
 • obeznámenost s německým/rakouským vysokoškolským systémem, stipendii a poradenstvím v oblasti stipendijní agendy

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2021
Termín přihlášky: 30. 7. 2021

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

 • e-mailem:
  Přihlášku se všemi přílohami zašlete e-mailem na adresu zuzana.palkova@ff.cuni.cz

  Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

 

Rozhodnutí děkana

Department of Translation Studies 

Job title: Assistant Professor
Field and specialization: Translation Czech – German
Expected salary/job rank: AP2 level
Full-time position: 0,25 (10 hours per week)

Job description:

 • teaching subjects in above mentioned field and specialization
 • supervision of students’ theses
 • research and publication activities

Job requirements:

 • proficiency in German at C2 level according to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
 • doctoral degree in Bohemian or Slavic Studies
 • high level of proficiency in Czech, enabling to conduct translation seminars from Czech into German
 • broad knowledge in the field of translation studies
 • strong publication record in the field of Czech-German literary relations with a focus on translation studies
 • teaching experience in university education in German-speaking countries
 • acquaintance with the German/Austrian university system, scholarships and scholarship guidance

Expected starting date: October 1, 2021
Application deadline: July 30, 2021

Complete applications will include the following:

 • application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.