VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 27. 5. 2021 – Ústav hospodářských a sociálních dějin / Job offer from 27 May 2021 – Institute of Economic a Social History

Č.j.: UKFF/205699/2021

English see below

Ústav hospodářských a sociálních dějin

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: hospodářské a sociální dějiny Evropy 20. století s teritoriálním i tematickými přesahy a znalostí středoevropského prostoru 20. století
Platová třída: AP2
Úvazek: 0,5 (20 hod./týdně)

Popis pracovní činnosti:

 • výuka v oblasti specializace na obou stupních studia
 • vedení závěrečných prací (bakalářských, diplomových a disertačních)
 • výzkumná a publikační činnost
 • zapojení do projektů realizovaných ÚHSD

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru dějiny
 • titul Ph.D. z historie s perspektivou brzké habilitace
 • němčina, angličtina, další jazyky výhodou
 • přiměřená publikační činnost v oboru
 • organizační a administrativní schopnosti

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2021
Termín přihlášky: 2. 7. 2021

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

Rozhodnutí děkana

Institute of Economic a Social History

Job title: Assistant Professor
Field and specialization: economic and social history of 20th century Europe with territorial and thematic overlaps and knowledge of Central European area of the 20th century
Expected salary/job rank: AP2 level
Full-time position: 0,5 (20 hours per week)

Job description:

 • Teaching in the required specialization – mainly BA and MA degree
 • Supervision of students’ theses and projects
 • Research and publishing in the field
 • Participation in the projects of the Institute of Economic and Social History

Job requirements:

 • MA in history
 • PhD degree, in history with the perspective of early habilitation
 • Germany, English, other languages an advantag
 • adequate publishing activity in the field
 • organizational and administrative skills

Expected starting date: October 1, 2021
Application deadline: July 2, 2021

Complete applications will include the following:

 • application form
 • a curriculum vitae including the professional experience
 • summary of work experience in the field
 • summary of teaching, research, and publication activities
 • copies of completed education certificates

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the addresspalkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.