VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření číslo 19/2006 – k elektronickému zápisu do kurzů a atestací společného základu v akademickém roce 2006/2007

1. Úvodní ustanovení

 1. V souvislosti s budováním informačního systému UK a vydávání dodatků k diplomu podle pravidel ECTS upravuje toto opatření povinnosti studujících v rámci studijního informačního systému FF UK. Povinnosti vyučujících jsou upraveny opatřením děkana č. 21/2006, povinnosti studujících přijatých ke studiu od akademického roku 2003/2004 nebo později upravuje opatření děkana č. 20/2006.

 2. Toto opatření se týká všech studujících v bakalářských, magisterských, navazujících studijních programech nebo podle §60 v rámci akreditovaných studijních programů bez ohledu na rok přijetí.

 3. Studijní informační systém je přístupný na adrese http://is.ff.cuni.cz. Informace o uživatelském jménu a heslech, stejně jako další nápověda pro používání informačního systému jsou k dispozici na téže webové stránce.

 4. V akademickém roce 2006/2007 budou studující v rámci studijního informačního systému zapisovat:

  • kurzy a termíny na atestace z filozofie v rámci společného základu;

  • kurzy jazyků v rámci společného základu;

  • zkoušky a konkrétní termíny z jazyků v rámci společného základu.

  Dále budou studující provádět kontrolu zapsaných výsledků atestací.

 5. Bez elektronického zápisu do kurzů nemůže studující vykonat příslušné atestace.

2. Zapisování do kurzů

 1. Konkrétní harmonogram a podmínky pro zápis do kurzů filozofie, jazykových kurzů a zkoušek v rámci společného základu bude stanoven vedoucími pracovišť zajišťujících výuku (Jazykové centrum, Ústav filozofie a religionistiky) nejpozději do 8. září 2006 a zveřejněn obvyklým způsobem. Tyto podmínky jsou závazné pro všechny studenty.

 2. Po uplynutí období stanovených dle čl. 2.1. nelze kurzy zapisovat ani zapsané kurzy škrtat.

 3. Kurzy zapisuje student do konkrétního semestru akademického roku. Zkouškové období následující po semestru, ve kterém kurz podle zápisu končí, je považováno za první zkouškové období následující po ukončení kurzu podle čl. 10, odst. 4 studijního a zkušebního řádu.

 4. Po zapsání všech kurzů je studující povinen provést Kontrolu zápisu a upravit zapsané kurzy podle jejího výsledku. Kontrola zápisu ověří, zda jsou splněny všechny podmínky pro zápis do kurzu; v případě nerespektování výsledku kontroly nebude studujícímu zapsán žádný předmět. Návod k provedení Kontroly zápisu obsahuje nápověda ke studijnímu informačnímu systému.

3. Kontrola zapsaných výsledků atestací.

 1. Studující provádí kontrolu zapsaných výsledků atestací průběžně (viz čl. 2.1. opatření č. 21/2006).

 2. V případě zjištěných nesrovnalostí (neshoda data zápisu ve výkazu o studiu a v informačním systému, neshoda ve výsledku atestace, absence výsledku atestace aj.) kontaktuje studující přímo příslušné zkoušející, jejichž povinností je zajistit neprodleně nápravu.

V Praze dne 21. června 2006

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan FF UK