VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Opatření číslo 20/2006 – k elektronickému zápisu do kurzů v akademickém roce 2006/2007

1. Úvodní ustanovení

 1. V souvislosti s budováním informačního systému UK a vydávání dodatků k diplomu podle pravidel ECTS upravuje toto opatření povinnosti studujících v rámci studijního informačního systému FF UK. Povinnosti vyučujících jsou upraveny opatřením děkana č. 21/2006.

 2. Toto opatření se týká všech studujících přijatých od akademického roku 2003/2004 nebo později ke studiu bakalářského, magisterského, navazujícího studijního programu nebo ke studiu podle §60 v rámci akreditovaných studijních programů.

 3. Studijní informační systému je přístupný na adrese http://is.ff.cuni.cz. Informace o uživatelském jménu a heslech, stejně jako další nápověda pro používání informačního systému jsou k dispozici na téže webové stránce.

 4. V akademickém roce 2006/2007 budou studující v rámci studijního informačního systému zapisovat všechny kurzy za zimní a letní semestr v termínech uvedených v čl. 2. kromě filozofie, jazykových kurzů a zkoušek v rámci společného základu.

  Zapisování do kurzů filozofie, jazykových kurzů a zkoušek v rámci společného základu je upraveno opatřením děkana č. 19/2006.

  Dále budou studující provádět kontrolu zapsaných výsledků atestací.

 5. Pro kontrolu studijních povinností pro zápis do dalšího roku studia podle čl. 6 odst. 5 a pro kontrolu studijních povinností před PZK, BZK a SZZK jsou v akademickém roce 2006/2007 rozhodující údaje uvedené ve studijním informačním systému. Pokud si studující kurz nezapíše v souladu s následujícími pokyny, kurz nebude považován za absolvovaný ani v případě, kdy bude atestace zapsána ve výkazu o studiu a na kartě atestací, a nebudou za ni tedy při kontrole studijních povinností započítány body.

2. Zapisování do kurzů za zimní a letní semestr

 1. V období od pondělí 2. října 2006 10 hodin do pondělí 30. října 2006 18 hodin budou studující zapisovat kurzy navštěvované v zimním semestru 2006/2007, ze kterých budou skládat atestace v bezprostředně následujícím či v souladu s čl. 10 odst. 4 SZŘ v následujících zkouškových obdobích.

 2. V období od pondělí 19. února 2007 10 hodin do pátku 16. března 2007 18 hodin budou studující zapisovat kurzy navštěvované v letním semestru 2006/2007, ze kterých budou skládat atestace v bezprostředně následujícím či v souladu s čl. 10 odst. 4 SZŘ v následujících zkouškových obdobích.

 3. Po uplynutí výše uvedených období nelze kurzy zapisovat ani zapsané kurzy škrtat.

 4. Studující nesmí kurz zapsat v případě, kdy se údaje o kurzu ve studijním informačním systému neshodují s údaji uvedenými v Seznamu přednášek pro rok 2006/2007 a zejména s praktickou realizací kurzu (název kurzu, hodinová dotace, semestr realizace, druh atestace, vyučující). V tomto případě studující kontaktuje osobu zodpovědnou za správu studijního informačního systému na příslušné základní součásti; jejich seznam je uveden na webových stránkách studijního informačního systému.

 5. Kurzy zapisuje student do konkrétního semestru akademického roku. Zkouškové období následující po semestru, ve kterém kurz podle zápisu končí, je považováno za první zkouškové období následující po ukončení kurzu podle čl. 10, odst. 4 studijního a zkušebního řádu.

 6. Po zapsání všech kurzů je studující povinen provést Kontrolu zápisu a upravit zapsané kurzy podle jejího výsledku. Kontrola zápisu ověří, zda jsou splněny všechny podmínky pro zápis do kurzu; v případě nerespektování výsledku kontroly nebude studujícímu zapsán žádný předmět. Návod k provedení Kontroly zápisu obsahuje nápověda ke studijnímu informačnímu systému.

3. Kontrola zapsaných výsledků atestací.

 1. Studující provádí kontrolu zapsaných výsledků atestací průběžně (viz čl. 2.1 opatření č. 21/2006).

 2. V případě zjištěných nesrovnalostí (neshoda data zápisu ve výkazu o studiu a v informačním systému, neshoda ve výsledku atestace, absence výsledku atestace aj.) kontaktuje studující přímo příslušné zkoušející, jejichž povinností je zajistit neprodleně nápravu.

V Praze dne 21. června 2006

PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

děkan FF UK