Aktuality

Kříž versus půlměsíc 01-1

Konference představí literární a uměleckou tvorbu jako prostor střetů mezi křesťanstvím a islámem

23.4.2014

FF UK pořádá konferenci u příležitosti 400. výročí vydání Antialkoránu Václava Budovce z Budova.

sofie

Zvídavé děti hledají Sofii už druhým rokem. Zájem je stále velký

22.4.2014

Hledá se Sofie, projekt dětské univerzity Filozofické fakulty UK, oslavil na začátku dubna první výročí existence.

Diviak

Cenu Jana Palacha získal student sociologie

17.4.2014

Děkanka FF UK doc. Mirjam Friedová udělila 17. dubna 2014 Cenu Jana Palacha za vynikající bakalářskou práci s názvem Vztahy globálních měst optikou analýzy sociálních sítí Bc. Tomáši Diviákovi.

amfora

Výstava Umění starověku v paláci Kinských opět přístupná. Část exponátů zapůjčila Filozofická fakulta UK

17.4.2014

Národní galerie po roce otevírá svůj palác Kinských, který návštěvníkům zpřístupní stálé expozice. Část předmětů z období antiky na výstavu zapůjčil Ústav pro klasickou archeologii FF UK.

majales_maly

Blíží se Studentský Majáles

16.4.2014

Ve čtvrtek 1. května 2014 se bude konat 2. ročník Studentského Majálesu.

knihy

Prohlášení Asociace děkanů filozofických fakult k situaci v Grantové agentuře ČR

14.4.2014

Děkanka Filozofické fakulty UK doc. Mirjam Friedová svým podpisem podpořila prohlášení Asociace děkanů filozofických fakult, které vyjadřuje znepokojení nad situací v Grantové agentuře ČR.

as

Byly zveřejněny výsledky voleb do akademického senátu FF UK

11.4.2014

Volební komise zveřejnila výsledky voleb do akademického senátu Filozofické fakulty UK pro funkční období 2014–2016.

psychologove

Konference psychologů poukáže na nutnost všestranného rozvoje žáků

10.4.2014

Sedmý ročník konference Škola jako místo setkávání 2014, kterou pořádá Katedra psychologie Filozofické fakulty UK, se uskuteční v pátek 11. dubna.

Tiskové zprávy

Na Filozofické fakultě UK se koná významná konference o právu a politice

22.4.2014

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze společně s Nejvyšším soudem České republiky pořádá v úterý 6. května 2014 konferenci Společnost, právo a politika. Konference proběhne v hlavní budově Filozofické fakulty UK (nám. Jana Palacha 2) a vystoupí zde řada odborníků z různých profesí, které s právem souvisejí. Záštitu nad akcí převzaly předsedkyně Nejvyššího soudu ČR JUDr. Iva Brožová a děkanka […]

Přijímací řízení pro obor Japonská studia

11.4.2014

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze dodatečně vypisuje přijímací řízení pro bakalářský studijní obor Japonská studia. Pro akademický rok 2014/2015 se počítá s přijetím 15 studentů. Přihlášky je možné podávat do 6. června 2014. Japonská studia nabízejí studentům efektivní zvládnutí moderního japonského jazyka. Součástí studijního programu je i získání všestranného rozhledu v oblasti japonské literatury, dějin, kultury […]

Mluvící hlavy

3.4.2014

Od 3. března 2014 začala Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze na svém oficiálním YouTube kanálu postupně zveřejňovat několikaminutová videa projektu Mluvící hlavy. V tomto studentském videoprojektu hovoří význační profesoři a docenti Filozofické fakulty UK na témata z oblasti humanitních věd. Tématem postupně uveřejňovaného bloku (březen–duben 2014) jsou díla české a světové literatury a základní pojmy z filozofie. Každé krátké video […]

Nový objev českých egyptologů v archeologické koncesi v Abúsíru

24.3.2014

Archeologické práce Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pokračují od března tohoto roku v jižní části jeho archeologické koncese v Abúsíru nedaleko Káhiry. Práce se v současnosti zaměřují zejména na zpracování unikátních archeologických souborů z uplynulého roku. Vrcholem loňské sezony byl objev mastaby lékaře Horního a Dolního Egypta, Šepseskafancha. Tento výzkum byl […]

Den vědy na Filozofické fakultě UK v Praze

19.3.2014

Ve středu 26. března 2014 bude od 13.30 do 23.30 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze probíhat Den vědy 2014. Tématem třetího ročníku je „Svět jako fikce, fikce jako svět“. Hlavní program se uskuteční v hlavní budově na nám. Jana Palacha 2, večerní koncert proběhne ve studentském Klubu K4 v Celetné 20. Akce je otevřena široké veřejnosti […]

Pietní setkání za oběti ukrajinského Majdanu

5.3.2014

Ve čtvrtek 6. března 2014 pořádají studenti Ústavu filosofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci se studenty Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pietní setkání k uctění památky obětí násilných zásahů proti demonstrujícím na kyjevském náměstí Nezávislosti. Setkání se uskuteční před hlavní budovou Filozofické fakulty UK u posmrtné masky Jana Palacha od 19.30 hodin. […]

Debata kandidátů na pozici ředitele ÚSTR

14.2.2014

V úterý 18. února 2014 pořádá Spolek studentů historie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze panelovou debatu kandidátů na pozici ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Debata proběhne v místnosti č. 200 v hlavní budově FF UK, nám. Jana Palacha 2, od 19:00. Debatu bude moderovat doc. Michal Stehlík, bývalý děkan FF UK a bývalý člen Rady […]

Výstava fotografií Civilizace na Nilu

19.1.2014

V úterý 21. ledna 2014 bude v 17.00 hodin v přízemí hlavní budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze zahájena výstava „Civilizace na Nilu: nejnovější české archeologické objevy v Egyptě a Súdánu“, kterou pořádá Český egyptologický ústav Filozofické fakulty UK. Fotografická výstava představuje úspěchy, kterých na archeologických koncesích v Egyptě a Súdánu dosáhl v letech […]

Úřední deska

Opatření děkana č. 7/2014 – Nahlížení uchazečů o studium do dokumentace o přijímacím řízení na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze pro studium začínající akademickým rokem 2014/2015

10.4.2014

Čl. 1 Úvodní ustanovení Toto opatření navazuje na ustanovení § 50 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a na ustanovení čl. 10 Přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze Řád přijímacího řízení, v platném znění, a stanoví organizačně […]

Opatření děkana č. 6/2014 - Realizace přijímacího řízení na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze pro studium začínající akademickým rokem 2014/2015

10.4.2014

Čl. 1 Úvodní ustanovení Toto opatření navazuje na ustanovení Přílohy č. 5 Statutu Univerzity Karlovy v Praze Řád přijímacího řízení, v platném znění, zejména pak na čl. 7.  Čl. 2 Harmonogram přijímacího řízení Do dne 4. 4. 2014 Oddělení přijímacího řízení děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „OPŘ“, „fakulta“ a „univerzita“) zajistí odeslání pozvánek uchazečům […]

Dodatečné přijímací řízení na Japonská studia

3.4.2014

Filozofická fakulta UK vypsala přijímací řízení na obor Japonská studia (bakalářské studium jednooborové).

Opatření děkana č. 5/2014 - Výpůjční řád Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

18.3.2014

Čl. 1 Základní ustanovení Knihovna Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, včetně  všech svých dílčích složek (dále jen „Knihovna FF UK“) je knihovnou podle  ustanovení § 2 písm. a) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách  provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen  „knihovní zákon“), a to knihovnou specializovanou […]

Opatření děkana č. 4/2014 - Zajištění obhajob disertačních prací studentů, kteří zahájili doktorské studium v akademickém roce 2006/2007

18.3.2014

Čl. 1 Úvodní ustanovení Toto opatření se vydává v souladu s ustanovením čl. 9 odst. 1 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „SZŘ UK“), které stanoví maximální dobu studia v doktorském studijním programu jako standardní dobu studia tohoto studijního programu navýšenou o pět let. S ohledem na to, že doktorské studijní programy na Filozofické […]

Opatření děkana č. 3/2014 - Pravidla pro financování studijních pobytů v rámci programu Erasmus+

18.3.2014

Čl. 1 Úvodní ustanovení Toto opatření stanoví pravidla pro financování studijních pobytů studentů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „fakulta“ a „univerzita“) v rámci programu Erasmus+. Čl. 2 Pravidla financování studijních pobytů V případě, že prostředky na stipendia pro financování studijních pobytů studentů fakulty v rámci programu Erasmus+ přidělené fakultě Rektorátem univerzity pro studijní pobyty realizované […]

Opatření děkana č. 2/2014 - Pravidla pro čerpání dovolené zaměstnanců Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

6.3.2014

Čl. 1 Úvodní ustanovení Toto opatření navazuje na ustanovení § 211 až 233 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), a na ustanovení čl. 3.13. až 3.15. kolektivní smlouvy uzavřené mezi Univerzitou Karlovou v Praze a příslušnými odborovými organizacemi ve znění pozdějších změn. Čl. 2 Základní pravidla pro čerpání […]

Opatření děkana č. 1/2014 - Podrobnosti k poskytování a k podávání žádostí o příspěvky

4.3.2014

Čl. 1 Úvodní ustanovení Opatření děkana navazuje na ustanovení čl. 2 odst. 5 a 6 a čl. 2a odst. 8 Opatření rektora č. 26/2007 Poskytování příspěvků zaměstnancům ze sociálního fondu ve znění Opatření rektora č. 26/2009 (dále jen „OR“) a stanoví podrobnosti k poskytování, podávání žádostí o a vyplácení příspěvku na úroky z úvěru na […]