Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

Informační povinnost správce osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů – newsletter

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

 

Tímto krokem udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů dále uvedenému správci osobních údajů za níže uvedených podmínek.

 

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, IČO: 00216208, kontaktní adresa Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1 (dále jen „správce“).

K poskytnutým osobním údajům má přístup správce, jeho pracovníci a případně smluvně zavázaný zpracovatel osobních údajů.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřence pro ochranu osobních údajů Univerzity Karlovy je možné kontaktovat na e-mailové adrese gdpr@cuni.cz.

 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat ve Vámi poskytnutém rozsahu v souvislosti s přihlášením k odběru e-mailových sdělení. Konkrétně bude správce zpracovávat: e-mail.

 

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Správce bude poskytnuté osobní údaje zpracovávat za účelem: zasílání e-mailových sdělení o událostech týkajících se správce a za účelem přímého marketingu, tedy nabízení produktů a služeb správce, včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

Právním základem pro zpracování poskytnutých osobních údajů je tento Váš souhlas. Tento právní základ je založen na ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ze dne 27. 4. 2016 (dále jen „GDPR“).

Poskytnutí osobních údajů není z Vaší strany nikterak povinné. Pokud však osobní údaje neposkytnete, nebude možné Vám zasílat informace, k jejichž odběru se přihlašujete. Je zcela Vaším rozhodnutím, zda se chcete k odběru informací přihlásit.

 

Doba zpracovávání osobních údajů a odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Správce bude poskytnuté osobní údaje zpracovávat do doby, kdy udělený souhlas odvoláte.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to zasláním e-mailu na adresu pr@ff.cuni.cz. Odvolání souhlasu je rovněž možné přímo z každého Vám zaslaného e-mailového sdělení prostřednictvím zde uvedeného odkazu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

 

Práva související s ochranou osobních údajů

Máte zejména právo:

  • požádat o přístup k Vašim osobním údajům a o informaci, jaké osobní údaje a jakým způsobem jsou o Vás zpracovávány a komu jsou případně zpřístupněny,
  • požádat o vymazání osobních údajů, pokud se domníváte, že není důvod pro jejich zpracování,
  • požádat o opravu či doplnění osobních údajů, pokud jsou nepřesné či neúplné,
  • vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů,
  • požádat, aby nebyly Vaše osobní údaje zpracovávány do doby, než bude vyřešena oprávněnost Vašich námitek či stížností proti zpracovávání osobních údajů,
  • požádat o umožnění přenesení Vašich osobních údajů jinému správci,
  • podat stížnost u dozorového úřadu, jímž je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).

Svá práva vůči správci můžete uplatnit:

  • e-mailem s ověřeným elektronickým podpisem na adresu gdpr@cuni.cz;
  • elektronicky prostřednictvím datové správy do datové schránky ID piyj9b4;
  • v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

Podrobnosti k uplatnění Vašich práv a Vaše další práva jsou uvedeny v GDPR.

 

Text tohoto souhlasu byl vypracován ke dni 25. 5. 2018.