Minulá volební období

Schválená usnesení

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Schválená usnesení ve volebním období 2020-2022

1. zasedání AS FF UK 8. října 2020
 1. AS FF UK souhlasí s vyškrtnutím navazujícího magisterského programu Tlumočnictví se specializací Tlumočnictví: čeština – ruština z Podmínek přijímacího řízení ke studiu na FF UK pro studium začínající akademickým rokem 2021/2022, a tedy s neotevřením této specializace pro přijímací řízení.
 2. AS FF UK ustavuje následující komise: hospodářskou, legislativní, studijní, pro vědu, stipendijní, evaluační, ediční, etickou, inventarizační, pro informační zdroje, pro vnější vztahy a zahraniční.
 3. AS FF UK souhlasí se jmenováním Mgr. Jana Chromého, Ph.D., předsedou Hospodářské komise.
 4. AS FF UK souhlasí se jmenováním PhDr. Jana Kalivody předsedou Legislativní komise.
 5. AS FF UK souhlasí se jmenováním Mgr. Štěpána Zbytovského, Ph.D., předsedou Studijní komise.
 6. AS FF UK souhlasí se jmenováním doc. Jiřího Janáka, Th.D., předsedou Komise pro vědu.
 7. AS FF UK souhlasí se jmenováním PhDr. Renaty Kociánové, Ph.D., předsedkyní Stipendijní komise.
 8. AS FF UK souhlasí se jmenováním Mgr. Ing. Jiřího Hudečka, Ph.D., předsedou Evaluační komise.
 9. AS FF UK souhlasí se jmenováním doc. PhDr. Petera Pavúka, Ph.D., předsedou Ediční komise.
 10. AS FF UK souhlasí se jmenováním Jany Krejčové předsedkyní Inventarizační komise.
 11. AS FF UK souhlasí se jmenováním Mgr. Ondřeje Tichého, Ph.D., předsedou Komise pro informační zdroje
 12. AS FF UK souhlasí se jmenováním doc. PhDr. Evy Beránkové, Ph.D., předsedkyní Zahraniční komise.
 13. AS FF UK nemá námitek vůči opatření děkana k výši doktorandských stipendií pro akademický rok 2020/2021.
 14. AS FF UK schvaluje návrh výše stipendií za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2019/2020 v předloženém znění.
 15. AS FF UK vyzývá vedení FF UK, aby akademickému senátu FF UK předložilo podrobnou zprávu o zdrojích finančních ztrát, přijatých úsporách a navrženém řešení včetně přesného či odhadovaného vyčíslení jednotlivých položek v maximálním možném detailu. AS FF UK vyzývá vedení FF UK, aby dohledem nad vytvořením tohoto dokumentu pověřilo pracovní skupinu, která se bude skládat ze zástupců hospodářské komise, AS FF UK, vedoucích ZS, koordinátorů Progres a vedení FF UK.
 16. AS FF UK souhlasí se jmenováním následujících členů Hospodářské komise: Richard Biegel, Jiří Vinopal, Pavel Sládek, Alena Bočková
2. zasedání AS FF UK 12. listopadu 2020
 1. AS FF UK vyhlašuje volby kandidáta/kandidátky na funkci děkana/děkanky FF UK na funkční období únor 2022 až leden 2026 na čtvrtek 10. června 2021. Jako konečný termín podávání návrhů na kandidáty těchto voleb stanovuje pondělí 10. května 2021. AS FF UK rovněž svolává předvolební shromáždění akademické obce a předvolební zasedání AS FF UK k volbám kandidáta na funkci děkana FF UK na 27. května 2021.
 2. AS FF UK souhlasí se jmenováním dr. Lenky Hlávkové předsedkyní Etické komise.
 3. AS FF UK souhlasí se jmenováním dr. Petry J. Poncarové předsedkyní komise pro vnější vztahy.
 4. AS FF UK souhlasí se jmenováním Aleny Bočkové, Zdeňka Štipla, Kláry Trávníčkové a Evy Pospíšilové do Studijní komise.
 5. AS FF UK navrhuje za členy komise pro hodnocení vzdělávací činnosti následující kolegy: J. Dubecký, E. Pospíšilová, D. J. Šlosar, T. Konečný, K. Trávníčková.
 6. AS FF UK bere na vědomí Opatření děkana „Etika vědecké práce“.
 7. AS FF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2021/2022: doktorské studium v předloženém znění. AS FF UK vyjadřuje souhlas s tím, aby vedení fakulty do textu zapracovalo případné úpravy legislativně-technického rázu.
 8. AS FF UK souhlasí s vyškrtnutím navazujícího magisterského programu English Language and Linguistics z Podmínek přijímacího řízení ke studiu na FF UK pro studium začínající akademickým rokem 2021/2022: bakalářské a navazující magisterské studium, a tedy s neotevřením tohoto programu pro přijímací řízení.
 9. AS FF UK schvaluje strategický záměr FF UK na období 2021-2025 se zapracováním připomínek vzešlých z diskuse.
 10. AS FF UK navrhuje kolegu J. M. Bejčka jako zástupce do krizového štábu FF UK.
 11. AS FF UK podporuje iniciativu panelistů PřF UK k pandemii Covid a připojuje se k jejich výzvě adresované akademické obci i široké veřejnosti.
3. zasedání AS FF UK 10. prosince 2020
 1. AS FF UK souhlasí s předloženým rozdělením hospodářského výsledku za rok 2019.
 2. AS FF UK souhlasí s čerpáním rezervního fondu ve výši nezbytné pro udržení vyrovnaného výsledku hospodaření FF UK.
4. zasedání AS FF UK 14. ledna 2021
 1. AS FF UK doporučuje žádosti o udělení oprávnění uskutečňovat v rámci institucionální akreditace navazující magisterský studijní program Empirická a komparativní lingvistika, bakalářský studijní program Filozofie se zaměřením na vzdělávání, navazující magisterský studijní program Učitelství filozofie pro střední školy a navazující magisterský studijní program Učitelství češtiny jako druhého jazyka pro střední školy.
 2. AS FF UK bere na vědomí hodnocení aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro AR 2019/2020.
 3. AS FF UK schvaluje Plán realizace Strategického záměru pro rok 2021.
 4. AS FF UK schvaluje změnu Jednacího řádu Vědecké rady FF UK se zapracováním vyjednaných legislativně-technických oprav ze strany legislativní komise AS UK.
 5. AS FF UK odsuzuje praxi, kdy člen akademické obce vystupující v dvojroli studenta i pedagoga udělí sám sobě atestaci z kurzu, který vede. AS FF UK vyzývá vedení fakulty, aby iniciovalo legislativní či administrativní změny, které by takovéto neetické chování eliminovaly.
5. zasedání AS FF UK 11. února 2021
 1. AS FF UK doporučuje žádosti o udělení oprávnění uskutečňovat v rámci institucionální akreditace navazující magisterský studijní program Jihovýchodoevropská studia (prezenční forma studia, dvouletá standardní doba studia).
 2. AS FF UK doporučuje návrh na rozšíření doktorského studijního programu Židovská studia (prezenční forma studia, 4letá standardní doba studia) o společnou realizaci programu s AV ČR.
 3. AS FF UK souhlasí se jmenováním PhDr. Jiřího Vinopala, Ph.D., předsedou Hospodářské komise.
 4. AS FF UK žádá vedení fakulty, aby předložilo Koncepci Knihovny FF UK k projednání v relevantních komisích a následně na plénu AS FF UK. Zároveň AS FF UK žádá vedení fakulty, aby bez schválení Koncepce neprovádělo kroky vedoucí k zásadním změnám ve struktuře a fungování knihoven na FF UK.
 5. AS FF UK vyzývá vedení UK, aby v souladu se stanoviskem FF UK z 4. 2. 2021, jímž vedení fakulty reaguje na evaluační zprávu, upravilo metodiku hodnocení s cílem zajistit porovnatelnost jednotlivých oborů a odstranilo zjevná pochybení, která znevěrohodňují celý proces hodnocení vědy na UK.
6. zasedání AS FF UK 11. března 2021
 1. AS FF UK schvaluje výroční zprávu o činnosti AS FF UK za kalendářní rok 2020.
 2. AS FF UK schvaluje dílčí změnu Podmínek přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2021/2022: Pro studijní programy, u kterých bude akreditační proces dokončen do 31. 3. 2021, se stanovuje lhůta pro podání přihlášky do 14. 5. 2021 a termíny přijímacích zkoušek (řádné i náhradní) pro bakalářské a navazující magisterské programy na 20. 6. –31. 7. 2021 a pro doktorské programy na 16.–30. 6. 2021.
 3. AS FF UK konstatuje, že vedení FF UK rozhodnutím o neobsazení místa knihovníka ÚŘLS a dříve neprojednanou změnou dosavadní praxe výběru zaměstnanců ZS nedbá 4. usnesení AS FF UK z 11.2.2021 a zasahuje do autonomie dotčené ZS.
7. zasedání AS FF UK 8. dubna 2021
 1. AS FF UK schvaluje sdělení děkana č. 1/2021 upravující způsob rozdělení prostředků na jednotlivé PROGRESy na FF UK pro rok 2021 v předloženém znění.
 2. AS FF UK doporučuje vedení FF UK, aby byli knihovníci oborových fondů vybíráni výběrovým řízením. Při přípravě výběrových řízení se doporučuje vycházet z požadavků daných Knihovnou FF UK a jednotlivými ZS. Dále AS FF UK vyzývá vedení, aby ve výběrových komisích byly zastoupeny jednotlivé ZS a Knihovna FF UK takovým způsobem, aby byly naplněny požadavky dané ZS.
 3. AS FF UK schvaluje změnu Pravidel pro organizaci studia na FF UK.
 4. AS FF UK schvaluje změnu opatření děkana č. 12/2020 – Harmonogram akademického roku 2020/2021.
8. (mimořádné) zasedání AS FF UK 22. dubna 2021
 1. AS FF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení ke studiu na FF UK pro studium začínající akademickým rokem 2021/2022 v předloženém znění.
 2. AS FF UK schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FF UK za kalendářní rok 2020 ve znění s úpravami vzešlými z návrhů HK FF UK.
9. zasedání AS FF UK 13. května 2021
 1. AS FF UK schvaluje návrh rozpočtu FF UK pro rok 2021.
 2. AS FF UK schvaluje předložené změny ve Výroční zprávě o hospodaření FF UK za kalendářní rok 2020.
 3. AS FF UK schvaluje Výroční zprávu FF UK za rok 2020.
 4. AS FF UK schvaluje změny Podmínek přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2021/2022 v předloženém znění.
 5. AS FF UK navrhuje za člena komise pro hodnocení vzdělávací činnosti kolegu Martina Pijáka.
 6. AS FF UK vyzývá příslušné úřady Egyptské arabské republiky, aby neprodleně a bezpodmínečně propustily na svobodu Ahmeda Samira Santawy, studenta Středoevropské univerzity a badatele v oblasti ženských práv, který je od 1. února 2021 svévolně zadržován na základě smyšlených obvinění z terorismu a ve vězení vystavován špatnému zacházení, a aby se zasadily o to, že jeho případ bude rychle, nestranně a transparentně prošetřen. // The Senate of the Faculty of Arts, Charles University, Prague, Czech Republic, calls upon the competent Egyptian authorities to immediately and unconditionally release Ahmed Samir Santawy, a student of the Central European University and researcher in the field of women’s rights who has been arbitrarily detained and ill-treated since 1 February 2021 on bogus terrorism-related charges, and to ensure a prompt, independent, impartial, and transparent investigation of his case.
10. zasedání AS FF UK 10. června 2021
 1. AS FF UK schvaluje jmenování členů disciplinární komise předložené děkanem.
 2. AS FF UK souhlasí s návrhem smlouvy o nájmu prostor pro provozování bufetu v prostorách hl. b. FF UK v předloženém znění.
 3. AS FF UK schvaluje doplnění Podmínek přijímacího řízení ke studiu na FF UK pro studium začínající akademickým rokem 2021/2022 v předloženém znění. AS FF UK vyjadřuje souhlas s tím, aby vedení fakulty do textu zapracovalo případné úpravy legislativně-technického rázu.
 4. AS FF UK zvolil kandidátkou na funkci děkanky FF UK pro funkční období od 1. února 2022 Mgr. Evu Lehečkovou, Ph.D. (výsledek tajného hlasování: 24 hlasů pro Evu Lehečkovou, 7 hlasů pro Ladislava Stanča).
 5. AS FF UK navrhuje prof. Michala Stehlíka jako kandidáta na funkci rektora.
11. zasedání AS FF UK 9. září 2021
 1. AS FF UK schvaluje harmonogram zasedání na AR 2021/2022.
 2. AS FF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2022/2023: bakalářské a navazující magisterské studium v předloženém znění. AS FF UK vyjadřuje souhlas s tím, aby vedení fakulty do textu zapracovalo případné úpravy legislativně-technického rázu.
 3. AS FF UK nemá námitek vůči opatření děkana Statut Centra učitelství Filozofické fakulty.
12. zasedání AS FF UK 14. října 2021
 1. AS FF UK nemá námitek vůči opatření děkana k výši doktorandských stipendií pro akademický rok 2021/2022.
 2. AS FF UK schvaluje návrh výše stipendií za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2020/2021 v předloženém znění.
 3. AS FF UK vyzývá vedení UK k vysvětlení situace v souvislosti s rekonstrukcí objektu Celetná 20, které zkomplikovaly zahájení akademického roku a způsobily ztrátu prestiže naší fakulty a celé UK v očích veřejnosti. Zároveň s tím AS FF UK vyzývá vedení UK k veřejné omluvě studentům a akademikům a k finanční kompenzaci FF UK z důvodu znemožnění běžné výuky na začátku akademického roku, nedůstojných podmínek pro práci i nutnosti úklidu, zajišťovaného mj. i akademickými pracovníky samotných základních součástí FF UK.
13. zasedání AS FF UK 11. listopadu 2021
 1. AS FF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2022/2023: doktorské studium v předloženém znění. AS FF UK vyjadřuje souhlas s tím, aby vedení fakulty do textu zapracovalo případné úpravy legislativně-technického rázu.
 2. AS FF UK doporučuje návrh na rozšíření doktorského studijního programu Obecná lingvistika (prezenční forma studia, 4letá standardní doba studia) o společnou realizaci programu s AV ČR.
14. zasedání AS FF UK 9. prosince 2021
 1. AS FF UK nemá námitek proti využití fakultního podílu z univerzitního výsledku hospodaření za rok 2020 podle předložených materiálů.
15. zasedání AS FF UK 13. ledna 2022
 1. AS FF UK schvaluje úpravy Statutu FF UK v navržené podobě.
 2. AS FF UK schvaluje úpravy Jednacího řádu AS FF UK v navržené podobě.
 3. AS FF UK nemá námitek vůči opatření děkana Statut Centra strategických regionů.
 4. AS FF UK souhlasí se jmenováním kol. M. Harasimowicz do komise pro vnější vztahy.
16. zasedání AS FF UK 10. února 2022
 1. AS FF UK souhlasí se jmenováním prof. PhDr. Jana Čermáka, CSc. proděkanem pro vědu a výzkum. (20-0-0)
 2. AS FF UK souhlasí se jmenováním Mgr. Andrey Hudákové, Ph.D. proděkankou pro studium a přijímací řízení. (17-0-3)
 3. AS FF UK souhlasí se jmenováním doc. Daniela Berounského, Ph.D. proděkanem pro hodnocení kvality a akreditace. (20-0-0)
 4. AS FF UK souhlasí se jmenováním PhDr. Milana Žonci, Ph.D. proděkanem pro zahraničí. (18-0-1)
 5. AS FF UK souhlasí se jmenováním Mgr. Michaely Slussareff, Ph.D. proděkankou pro vnější vztahy a další vzdělávání. (20-0-0)
 6. AS FF UK souhlasí se jmenováním Mgr. Martina Pehala, Ph.D. proděkanem pro projektové řízení a grantovou činnost. (20-0-0)
 7. AS FF UK souhlasí se jmenováním PhDr. Jana Koury, Ph.D. proděkanem pro informační zdroje. (18-0-2)
 8. AS FF UK souhlasí se jmenováním doc. PhDr. et JUDr. Jakuba Rákosníka, Ph.D. proděkanem pro infrastrukturu. (15-0-3)
 9. AS FF UK bere na vědomí Akreditační výhled FF UK.
 10. AS FF UK souhlasí se jmenováním Mgr. Jaroslava Iry, Ph.D. do zahraniční komise.
17. zasedání AS FF UK 10. března 2022
 1. AS FF UK schvaluje změnu Pravidel pro organizaci studia na FF UK v předloženém znění.
 2. AS FF UK souhlasí se jmenováním člena Vědecké rady FF UK: Doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.
  AS FF UK souhlasí se jmenováním člena Vědecké rady FF UK: Prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
  AS FF UK souhlasí se jmenováním člena Vědecké rady FF UK: Doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
  AS FF UK souhlasí se jmenováním člena Vědecké rady FF UK: Prof. Mgr. Lucie Doležalová, Ph.D.
  AS FF UK souhlasí se jmenováním člena Vědecké rady FF UK: Prof. PhDr. Vratislav Doubek, Ph.D.
  AS FF UK souhlasí se jmenováním člena Vědecké rady FF UK: Prof. PhDr. David Eben, Ph.D.
  AS FF UK souhlasí se jmenováním člena Vědecké rady FF UK: Prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
  AS FF UK souhlasí se jmenováním člena Vědecké rady FF UK: Doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.
  AS FF UK souhlasí se jmenováním člena Vědecké rady FF UK: PD Dr. phil. Markus Giger, Ph.D.
  AS FF UK souhlasí se jmenováním člena Vědecké rady FF UK: Doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
  AS FF UK souhlasí se jmenováním člena Vědecké rady FF UK: Prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.
  AS FF UK souhlasí se jmenováním člena Vědecké rady FF UK: Doc. Mgr. Lada Hubatová Vacková, Ph.D.
  AS FF UK souhlasí se jmenováním člena Vědecké rady FF UK: Doc. RNDr. Petr Jehlička, Ph.D.
  AS FF UK souhlasí se jmenováním člena Vědecké rady FF UK: Doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.
  AS FF UK souhlasí se jmenováním člena Vědecké rady FF UK: Doc. Dr. Ing. Jana Klečková
  AS FF UK souhlasí se jmenováním člena Vědecké rady FF UK: Doc. PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.
  AS FF UK souhlasí se jmenováním člena Vědecké rady FF UK: Prof. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.
  AS FF UK souhlasí se jmenováním člena Vědecké rady FF UK: Doc. Mgr. Karel Kouba, Ph.D. M.A.
  AS FF UK souhlasí se jmenováním člena Vědecké rady FF UK: Prof. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
  AS FF UK souhlasí se jmenováním člena Vědecké rady FF UK: Prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.
  AS FF UK souhlasí se jmenováním člena Vědecké rady FF UK: Doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.
  AS FF UK souhlasí se jmenováním člena Vědecké rady FF UK: Prof. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.
  AS FF UK souhlasí se jmenováním člena Vědecké rady FF UK: Prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.
  AS FF UK souhlasí se jmenováním člena Vědecké rady FF UK: Doc. PhDr. Peter Pavúk, Ph.D.
  AS FF UK souhlasí se jmenováním člena Vědecké rady FF UK: Doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.
  AS FF UK souhlasí se jmenováním člena Vědecké rady FF UK: Prof. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D. Th.D.
  AS FF UK souhlasí se jmenováním člena Vědecké rady FF UK: Prof. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D.
  AS FF UK souhlasí se jmenováním člena Vědecké rady FF UK: Doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D.
  AS FF UK souhlasí se jmenováním člena Vědecké rady FF UK: Doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
  AS FF UK souhlasí se jmenováním člena Vědecké rady FF UK: Doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.
  AS FF UK souhlasí se jmenováním člena Vědecké rady FF UK: Doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D.
  AS FF UK souhlasí se jmenováním člena Vědecké rady FF UK: Doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.
  AS FF UK souhlasí se jmenováním člena Vědecké rady FF UK: Doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
  AS FF UK souhlasí se jmenováním člena Vědecké rady FF UK: Doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
  AS FF UK souhlasí se jmenováním člena Vědecké rady FF UK: Prof. PhDr. Lenka Vaňková, Ph.D.
  AS FF UK souhlasí se jmenováním člena Vědecké rady FF UK: Prof. Dr. Phil. Josef Vojvodík, M.A.
  AS FF UK souhlasí se jmenováním člena Vědecké rady FF UK: Doc. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D.
  AS FF UK souhlasí se jmenováním člena Vědecké rady FF UK: Doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
  AS FF UK souhlasí se jmenováním člena Vědecké rady FF UK: Prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
  AS FF UK souhlasí se jmenováním člena Vědecké rady FF UK: Doc. Mgr. Lukáš Zádrapa, Ph.D.
  AS FF UK souhlasí se jmenováním člena Vědecké rady FF UK: Prof. Mgr. Lic. Lenka Zajícová, Ph.D.
  AS FF UK souhlasí se jmenováním člena Vědecké rady FF UK: Prof. PhDr. Petr Zemánek, Ph.D.
 3. AS FF UK schvaluje výroční zprávu o činnosti AS FF UK za kalendářní rok 2021.
18. zasedání AS FF UK 7. dubna 2022
 1. AS FF UK vyhlašuje volby do AS FF UK (pro volební období od 15. 9. 2022 do 31. 1. 2025), které se uskuteční v období od 10 hodin 17. května do 17 hodin 18. května 2022. Volby se uskuteční elektronicky prostřednictvím webové aplikace přístupné přes internet.  AS FF UK vyzývá členy akademické obce FF UK, aby předložili návrhy kandidátů do AS FF UK do dne 23. 4. 2022. AS FF UK ukládá zvolené volební komisi, aby akademické obci FF UK poskytla do  15. 4. 2022 potřebné informace o náležitostech návrhů kandidátů a o místě, času a způsobu voleb. (Nedílnou součástí tohoto usnesení je příloha o technických podrobnostech organizace, průběhu a zabezpečení voleb.)
 2. AS FF UK schvaluje Plán realizace Strategického záměru pro rok 2022.
19. zasedání AS FF UK 12. května 2022
 1. AS FF UK schvaluje změnu Pravidel pro organizaci studia na FF UK v předloženém znění.
 2. AS FF UK schvaluje Výroční zprávu FF UK za rok 2021.
 3. AS FF UK schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FF UK za kalendářní rok 2021.
 4. AS FF UK nemá námitek k záměru zřízení věcného břemene k plánovanému přemístění trafostanice v rámci rekonstrukce objektů v Opletalově ulici č. 47/49.
20. zasedání AS FF UK 9. června 2022
 1. AS FF UK souhlasí se jmenováním Mgr. Zdeňky Filipové tajemnicí FF UK od 10. 6. 2022.
 2. AS FF UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu OD Kariérní řád na FF UK a podporuje zavedení principů kariérního řádu do praxe na FF UK.
 3. AS FF UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu OD Hodnocení akademických pracovníků, vědeckých pracovníků a lektorů na FF UK a podporuje zavedení principů hodnocení pracovníků do praxe na FF UK.
 4. AS FF UK stanovuje, že volby do AS UK (pro volební období 2023–2026) se budou na FF UK konat od 10 hodin 8. listopadu 2022 do 13 hodin 10. listopadu 2022. Volby se uskuteční elektronicky prostřednictvím webové aplikace přístupné přes internet. AS FF UK vyzývá členy akademické obce FF UK, aby předložili návrhy kandidátů do AS UK do dne 31. 10. 2022. AS FF UK ukládá zvolené volební komisi, aby akademické obci FF UK poskytla do 10. 10. 2022 potřebné informace o náležitostech návrhů kandidátů. Nedílnou součástí tohoto usnesení je Příloha o technických podrobnostech organizace, průběhu a zabezpečení voleb.
 5. AS FF UK schvaluje Podmínky mimořádného přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2022/2023: bakalářské a navazující magisterské studium v předloženém znění. AS FF UK vyjadřuje souhlas s tím, aby vedení fakulty do textu zapracovalo případné úpravy legislativně-technického rázu.
 6. AS FF UK doporučuje návrhy na prodloužení platnosti akreditací následujících studijních programů:
  • bakalářského studijního programu Andragogika a personální řízení (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia),
  • bakalářského studijního programu Estetika (prezenční forma studia, 3letá standardní doba studia),
  • navazujícího magisterského studijního programu Andragogika a personální řízení (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia),
  • navazujícího magisterského studijního programu Studia nových médií (prezenční forma studia, 2letá standardní doba studia).
 7. AS FF UK nemá námitek proti návrhu opatření děkana Organizační řád děkanátu.
 8. AS FF UK podporuje požadavky vyjádřené v otevřeném dopise Iniciativy Nahlas.
21. (mimořádné) zasedání AS FF UK 23. června 2022
 1. AS FF UK schvaluje návrh rozpočtu FF UK pro rok 2022. (hlasování: 20-0-0)
 2. AS FF UK schvaluje OD k principům rozdělení prostředků Cooperatio v roce 2022. (hlasování: 20-0-1)
22. zasedání AS FF UK 8. září 2022
 1. AS FF UK schvaluje harmonogram zasedání na AR 2022/2023.
 2. AS FF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2023/2024: bakalářské a navazující magisterské studium ve znění po zapracování dodatečných úprav představených předkladatelem v diskusi. AS FF UK vyjadřuje souhlas s tím, aby vedení fakulty do textu zapracovalo případné úpravy legislativně-technického rázu.
 3. AS FF UK bere na vědomí opatření děkana k výši doktorandských stipendií pro akademický rok 2022/2023.
 4. AS FF UK apeluje na vedení FF UK, aby se snažilo kompenzovat stav základního stipendia jinými finančními nástroji tak, aby minimalizovalo dopad na sociálně nejslabší studenty a studentky