ARCHIV PODKLADŮ

Rozpočet UK na rok 2001

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Hlavní činnost Hlavní činost Doplňková činnost tis. Kč
Dotace Mimo dotaci Mimo dotaci
711xxx Fakulta 712xxx Děkanát 713xxx katedry a ústavy 714xxx Budovy 72xxxx Exkurze 74xxxx nájmy z dotace výdej Dotace celkem 81xxxx Dary 82xxxx Přijímací řízení 83xxxx CŽV 84xxxx Granty (zahraniční) 85xxxx Ostatní (konference) 86xxxx kurzy KTV 88xxxx FKSP HČ mimo dotaci celkem 91xxxx kurzy DČ 93xxxx ost. DČ 94xxxx KTV 92xxxx nájmy příjem DČ celkem 2xxxxx Granty 96xxxx Režie FF Suma
DOTACE základní 142 085 142 085 0 0 1 000 143 085
DOTACE Inst. prostř. na nespec. výzk. 11 884 11 884
PGS – stipendia 10 040 10 040
Zahr. rozvojová pomoc (stip.zahr.studenti) 3 000
PŘIJATÉ INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY 4 075 4 075 0 0 4 075
PŘIJATÉ ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY,DARY 0 0 0 0
PŘÍJMY Z PRODEJE SLUŽEB 0 0 30 000 30 000 6 000 36 000
PŘÍJMY Z POPLATKŮ OD STUDENTŮ 1 000 1 000 4 250 4 250 0 5 250
OSTATNÍ PŘÍJMY 0 400 400 500 500 900
SPLÁTKY PŮJČEK FKSP 0 200 200 0 200
Souhrnné příjmy 0 0 0 0
Příjmy celkem 172 084 0 0 0 0 0 172 084 0 4 250 0 0 400 0 200 4 850 30 000 500 30 500 1 000 6 000 214 434
0
MATERIÁL 1 855 0 0 0 0 0 1 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 0 0 2 155
z toho: materiál všeobecný 0 0 0 0
knihy,časopisy 1 800 1 800 0 300 300 2 100
ochranné pomůcky 0 0 0 0
uklidové prostředky 0 0 0 0
kanc.potřeby 0 0 0 0
PHM 55 55 0 0 55
DHIM do 40000,- 0 0 0 0
ENERGIE 2 205 0 0 0 0 0 2 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 205
z toho: voda 275 275 0 0 275
plyn 720 720 0 0 720
elekřina 1 210 1 210 0 0 1 210
OPRAVY A ÚDRŽBA 750 0 0 100 0 0 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 450 0 0 1 300
z toho: budovy 100 100 0 0 100
stroje a zaříz. 750 750 0 450 450 1 200
CESTOVNÉ 250 702 0 0 0 0 952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 952
z toho: tuzemsko 50 50 0 0 50
zahraničí 200 580 780 0 0 780
diety zahr.hostům 122 122 0 0 122
NÁKLADY NA REPREZENTACI 200 200 0 0 200
SLUŽBY 8 770 950 0 0 0 1 000 10 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 720
z toho: poštovné 560 560 0 0 560
spoje telefon 1 750 1 750 0 0 1 750
nájemné 950 1 000 1 950 0 0 1 950
DNIM 0 0 0 0
školení 90 90 0 0 90
úklid 1 600 1 600 0 0 1 600
stravování 1 370 1 370 0 0 1 370
ostraha 900 900 0 0 900
inzerce 100 100 0 0 100
medial. studia 300 300 0 0 300
o s t a t n í služby 2 100 2 100 0 0 2 100
MZDOVÉ NÁKLADY c e l k e m 96 000 0 0 0 0 0 96 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 000
z toho: mzdové náklady 96 000 96 000 0 0 96 000
OON 0 0 0 0
ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ (zdrav. a soc.) 33 888 33 888 0 0 33 888
OSTATNÍ SOC. NÁKLADY – civilní služba 600 600 0 0 600
DAŇ SILNIČNÍ 8 8 0 0 8
JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY 14 642 0 0 0 0 0 14 642 0 0 0 0 400 0 0 400 0 0 0 0 0 15 042
z toho: stipendia PGS 10 040 10 040 0 0 10 040
zahraniční. rozvojová pomoc 3 000 3 000 0 0 3 000
účelová stipendia 1 407 1 407 400 400 0 1 807
pojistné 70 70 0 0 70
poplatky (bankovní a jiné) 125 125 0 0 125
ČERPÁNÍ INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKU 4 075 4 075 0 0 4 075
ČERPÁNÍ ÚČEL.PROSTŘEDKU,DARU 0 0 0 0
INVESTIĆNÍ VÝDAJE 0 0 0 0
ODPISY 10 700 10 700 200 200 0 10 900
Souhrnné výdaje 1 500 143 1 643 4 250 4 250 30 000 50 30 050 446 36 389
Výdaje celkem 173 943 1 652 1 500 100 143 1 000 178 338 0 4 250 0 0 400 0 200 4 850 30 000 800 30 800 0 446 214 434
Příjmy – výdaje -1 859 -1 652 -1 500 -100 -143 -1 000 -6 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -300 -300 1 000 5 554 0