ARCHIV PODKLADŮ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – Návrh na strukturu přijímacích zkoušek na obory stávajícího studijního programu Filologie v roce 2002

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – Návrh na strukturu přijímacích zkoušek na obory stávajícího studijního programu Filologie v roce 2002

25. 9. 2001

Tento dokument je doporučením Rady garantů studijního programu Filologie proděkanovi pro bakalářské a magisterské studium, PhDr. Josefu Hermanovi, CSc. a Akademickému senátu FF.

Garanti stávajícího studijního programu Filologie vycházeli při jeho přípravě z těchto hledisek:

1) Jak už bylo mnohokrát konstatováno, stávající studijní program Filologie je nefunkční a musí být transformován. Požadavky oborů uvedených v tabulce (viz níže) vycházejí mimo jiné i z jejich opodstatněných plánů akreditovat se v nejbližší době jako samostatné studijní programy. Tento krok již učinily obory Anglistika a amerikanistika, Čeština v komunikaci neslyšících a Tlumočnictví a překladatelství a v brzké době udělají též obory Český jazyk a literatura a Čeština pro cizince, které vytvoří studijní programy Bohemistika, dále obory Latina a Řečtina, které vytvoří program Řecká a latinská studia, a obor Komparatistika, jehož vědní a pedagogická specifika vyžadují, aby byl veden jako samostatný studijní program.

Ve všech těchto případech (a také u dalších oborů, které se hodlají transformovat na samostatné studijní programy – např. Lingvistika a fonetika + Fonetika, Germanistika, nederlandistika a skandinavistika aj.) podporuje Rada garantu plně tyto změny a současně předkládá definitivní návrh na transformaci studijního programu Filologie, který byl prodiskutován se všemi pracovišti.

2) Požadavek samostatné přijímací zkoušky pokládáme za závažnou podmínku rozvoje daného oboru/programu, a to nejen v pedagogické, ale i vědecké oblasti (výchova budoucích doktorandů z nejnadanějších uchazečů). Je nepřípustné, aby pracoviště Karlovy univerzity, která mají mnohdy více než stoletou tradici vědeckého bádání, degenerovala v jakási refugia asinorum přijímající a produkující polovzdělance.

3) Ve výjimečných případech (Čeština v komunikaci neslyšících, Romština, apod.) je požadavek samostatné přijímací zkoušky dán specifikou uchazečů, předmětů a vyučování.

Filologické obory, které budou otevírány v akademickém roce 2002/3, lze rozdělit do dvou základních skupin.

1) Obory , které započaly svou transformaci na samostatné studijní programy a které mají legitimní důvody pro samostatnou písemnou přijímací zkoušku . Tyto důvody byly projednány s Radou garantů. V následující tabulce jsou tyto obory uvedeny s příslušnými důvody. Poznámka „specifika oboru“ v znamená, že garanti došli k závěru, že požadavek na samostatnou písemnou přijímací zkoušku není třeba zdůvodňovat.

2) Ostatní obory

1. Obory s legitimními důvody pro samostatnou písemnou přijímací zkoušku

Zjištění jazykové kompetence a kulturní vzdělanosti v daných oborech, schopnosti teoreticky uvažovat o jazyku a rozumět literárnímu textu nelze účinně provést ani ve společné písemce ani při ústních zkouškách. Písemka zahrnuje speciální test praktického jazyka, test schopnosti uvažovat o jazykových jevech, malý esej (interpretace krátkého textu) a test přehledu o daných literaturách.

Požadované znalosti a dovednosti vmateřském jazyce jsou odlišné od ostatních filologických oborů.

Specifika oboru.

Specifika oboru.

Studijní plány obou oboru jsou koncipovány interdisciplinárně, zahrnují, lingvisticko-literární i historické komponenty. Společným testem nelze zjistit hloubku zájmu uchazečů.

Zjištění přehledových znalostí světové literatury a schopnosti srovnávat literární a kulturní jevy nelze adekvátně provést ve společné písemce ani pouze v ústní části zkoušky. Požadují esej a překlad.

Zjištění vloh pro překladatelství a tlumočnictví na základě mezijazykového převodu, ověření kompetence včeském i cizím jazyce a specifických kulturních znalostí. Písemka zahrnuje diktát, překlad, testy reálií a vyjadřovacích schopností včeštině a výtah z textu.

Specifika oboru.

Obor

Forma přijímací zkoušky

Zdůvodnění

1

Anglistika-amerikanistika

Dvoukolová

oborová písemka + ústní zk.

2

Český jazyk a literatura

dvoukolová

oborová písemka + ústní zk.

3

Čeština pro cizince

dvoukolová

oborová písemka + ústní zk.

4

Čeština v komunikaci neslyšících

dvoukolová

oborová písemka+ ústní zk.

5

Řecká a latinská studia

(Latina, Řečtina)

dvoukolová

oborová písemka (varianty pro obory v závorce)

+ ústní zk.

6

Komparatistika

dvoukolová

oborová písemka+ ústní zk.

7

Překladatelství a tlumočnictví

dvoukolová

oborová písemka

v5 variantách (řešení bude dohodnuto svedoucí základní součásti)

+ ústní zk.

8

Romština

Dvoukolová

oborová písemka+ ústní zk.

Doporučujeme, aby za úroveň a kvalitu těchto přijímacích zkoušek odpovídali vedoucí daných základních součástí, eventuelně jimi pověření představitelé oborů.


Ostatní obory

Dělí se do dvou skupin:

1) Obory s větším počtem uchazečů a se specifickými vstupními požadavky kompetence v evropských jazycích vyučovaných na středních školách:

1. Francouzština

2. Germanistika (němčina)

3. Rusistika

b) Obory s menším počtem uchazečů a s požadavkem minimální vstupní jazykové kompetence, eventuelně bez požadavku na tuto kompetenci. Většina z nich nepožaduje samostatnou písemnou zkoušku.

1. Arabistika

2. Bengálština

3. Finština

4. Fonetika (nově akreditovaný)

5. Hindština

6. Holandština

7. Japanologie

8. Koreanistika

9. Lingvistika a fonetika

10. Maďarština

11. Perština

12. Portugalština

13. Rumunština

14. Sinologie

15. Slavistická studia

16. Španělština

17. Švédština

18. Turkologie

U těchto oborů (ve skupinách a, b) doporučujeme společnou písemnou přijímací zkoušku v prvním kole a oborovou ústní zkoušku ve 2. kole.

Celkový počet oborových přijímacích zkoušek na stávající program Filologie tedy 9 , přičemž, 3 z těchto zkoušek budou pro malý počet uchazečů a se žádnou nebo velmi omezenou kombinovatelností. Většina zkoušek (7) bude trvat maximálně 2 hodiny. U společné zkoušky je doba trvání 3 hodiny a zkouška z překladatelství-tlumočnictví trvá se všemi variantami 8 hodin.


Struktura a náplň společné přijímací zkoušky

Zkouška bude mít dva společné komponenty a jeden volitelný. Tento komponent si uchazeč vybere podle doporučení jednoho z oborů, na které se hlásí. V tomto oboru by měl mít největší naději na úspěch.

1. Společné komponenty (maximálně 35 bodů) budou stejné jako minulý rok, tj. test ovládání češtiny s variantou čeština pro cizince (max. 15 bodů) a test obecných předpokladů k filologickému studiu (max. 20 bodů). Budou však více soustředěny na předpoklady ke studiu (ne na faktografii) a budou mít vetší rozlišovací schopnost. První komponent připraví Ústav českého jazyka a teorie komunikace. Druhý komponent – základní test verbální inteligence – připraví Katedra psychologie ve spolupráci s garanty a autorem prvého komponentu (nutná důkladná jazyková revize).

2. Volitelný oborový komponent (maximálně 15 bodů) ve 2 variantách.

Tyto varianty budou k dispozici u prezence v zalepených obálkách.

a) Cizí jazyk

angličtina, francouzština, němčina, ruština

4 různé testy v jedné obálce, volitelný pouze jeden z nich

V případě francouzštiny, němčiny, ruštiny připraví jazykové testy příslušné základní součásti. V případě angličtiny připraví tento komponent Jazykové centrum. Tento komponent však nebude kvalifikovat k postupu do 2. kola na oborech anglistika a amerikanistika a PTA, které mají samostatné písemky. Všechny testy budou vycházet zmaturitní znalosti daného cizího jazyka. Koordinaci testů zajistí doc. Procházka.

b) Lingvistická analýza textu

Tento komponent je určen pro obory Fonetika a Lingvistika a fonetika, ale mohou se pro něj rozhodnout i další filologické obory, s výjimkou těch, které požadují vstupní jazykovou kompetenci. Připraví Fonetický ústav a Ústav lingvistiky a ugrofinistiky.

Všechny součásti a testy společné písemné zkoušky musí být koncipovány tak, aby byly strojově opravitelné. Jejich výsledky budou uchazeči zaznamenávat na skórovacích listech, které se budou lišit podle typu volitelného komponentu (a typu testu – u komponentu a ). Bude tedy celkem 6 variant skórovacích listů.

Doporučujeme, aby garanty společné písemné zkoušky byli prof. Vacek (společná část) a doc. Procházka (volitelné oborové komponenty). Zároveň navrhujeme, aby pro účely rozdělení programu Filologie a pro lepší koordinaci přijímacích zkoušek byli jmenováni 2-3 další garanti. Návrhy jsme ochotni předložit.

V Praze, dne 21. 9. 2001

Rada garantů stávajícího

studijního programu Filologie