ARCHIV PODKLADŮ

Návrh na podporu mezinárodní vědecké spolupráce a mobility

Akademický senát FF UK

volební období
2022 – 2025 

senatff@ff.cuni.cz

 

Vážená paní předsedkyně,

obracíme se na Vás s žádostí o projednání navrhovaných usnesení, jež vycházejí z konkrétních zkušeností Semináře obecných a komparativních dějin ÚSD. Poněvadž se domníváme, že se tu především jedná o obecný a precedentní problém celofakultního významu, s nímž se může kdykoliv potýkat kterékoliv jiné pracoviště na FFUK, obracíme se na AS s návrhem usnesení, které je v souladu s programovou koncepcí rozvoje FF UK i dlouhodobými záměry rektora UK a podobným nedopatřením by napříště dokázalo zabránit. Pan děkan byl vedoucí Semináře, doc. L. Klusákovou v osobním rozhovoru o naší iniciativě informován.

Návrh usnesení č. 1

Akademický senát FF UK žádá všechny vedoucí pracovníky FFUK, aby v rámci svých kompetencí a v souladu se základními programovými dokumenty rektora UK i děkana FF UK maximálně podporovali v okruhu své působnosti intenzívní spolupráci se zahraničními univerzitami a badatelskými institucemi. V případech, kdy akademický pracovník FF UK bude přizván k dlouhodobé spolupráci se zahraničním partnerem, nechť je mu v plném rozsahu umožněno takovou spolupráci realizovat tak, aby se mohl po ukončení spolupráce bez problémů vrátit na mateřské pracoviště. Základní organizační jednotce (semináři, oddělení apod.), jejímž pracovním a badatelským výsledkům se takovým pozváním dostává mezinárodního uznání, nechť je po dobu nepřítomnosti daného pracovníka umožněno přijmout na jeho místo a za ušetřené finanční prostředky adekvátní náhradu.

Návrh usnesení č. 2

Akademický senát FF UK doporučuje všem vedoucím pracovníkům FFUK, aby do pracovního úvazku zaměstnanců FFUK započítávali práci koordinátora a cizojazyčnou výuku zahraničních studentů realizovanou zejména v rámci programu ERASMUS.