Komise pro vědu

seznam členů e-mail: komiseprovedu@ff.cuni.cz zápisy z jednání komise

Působnost a pravomoce

Komise pro vědu je poradním orgánem v oblasti doktorského studia, habilitací, profesur a vědy a výzkumu. Stanovisko komise pro vědu je nezbytným podkladem pro AS FF UK při schvalování návrhů na změnu předpisů týkajících se doktorského studia, při projednávání návrhů na akreditace doktorských studijních programů, při projednávání návrhů studijních plánů a dalších věcí, předložených jí senátem nebo děkanem.