Komise FF UK

Komise – společné poradní orgány Akademického senátu FF UK a děkana fakulty

Předsedy komisí jmenuje se souhlasem senátu děkan. Senát i děkan dále jmenují do každé komise dva členy. Další členy komise může jmenovat její předseda, a to dva členy sám a případné další členy se souhlasem senátu a děkana. Každá komise má zřízenu svoji webovou stránku v rámci fakultních webových stránek. Předseda komise odpovídá za jejich aktualizaci a za zveřejňování zápisů z jednání komise a dalších materiálů.

Přehled zřízených komisí

 • ediční

  Ediční komise je poradním orgánem pro oblast ediční činnosti fakulty. Stanovisko ediční komise je nezbytným podkladem pro zařazování titulů do edičního plánu Vydavatelství FF UK a do edičních řad realizovaných univerzitním nakladatelstvím Karolinum (AUC Philosophica et Historica, AUC Philologica, ostatní periodika, knižní tituly a skripta). Její činnost upravuje Jednací řád a dále pak Zásady ediční činnosti a procesní stránky výroby publikací vydávaných Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.

 • etická

  Etická komise je stálým poradním orgánem pro etické otázky týkající se všech forem činnosti v rámci akademické obce. Její činnost upravuje Statut Etické komise Filozofické fakulty UK v Praze a dále opatření děkana č. 2/2010, Etika vědecké práce.

 • evaluační

  Evaluační komise by měla především definovat metodiku hodnocení, přičemž realizaci hodnocení zajišťuje na základě této metodiky aparát fakulty. Jedná se především o oblast pedagogické činnosti a vědeckých výkonů, součástí je ovšem i metodika a realizace studentského hodnocení výuky.

 • hospodářská

  Stanoviska hospodářské komise jsou nezbytným podkladem pro AS FF UK při projednávání návrhu rozdělení finančních prostředků fakulty (rozpočet a jeho plnění), výroční zprávy o hospodaření fakulty a dalších záležitostí, předložených jí senátem nebo děkanem. Hospodářská komise zároveň plní roli komise škodní, náhradové a likvidační.

 • inventarizační

  Inventarizační komise je poradním orgánem pro oblast inventarizace majetku. Organizuje inventarizace majetku a závazků.

 • legislativní

  Stanovisko legislativní komise je nezbytným podkladem pro AS FF UK při projednávání návrhů na změny vnitřních předpisů fakulty a dalších věcí, předložených jí senátem nebo děkanem.

 • pro etiku ve výzkumu

  1. Hlavním cílem činnosti Komise je zajištění ochrany práv osob, které jsou předmětem výzkumu v rámci vědeckých a výzkumných projektů, řešených zaměstnanci a studenty fakulty (dále jen „účastníci výzkumu“, „projekt“ a „projekty“).
  2. Komise posuzuje etickou přípustnost návrhů projektů, jichž je fakulta nebo její zaměstnanec koordinátorem či hlavním řešitelem, a to jak z hlediska jejich celkového zaměření, tak z hlediska v rámci řešení projektů plánovaných postupů a nástrojů výzkumu. Komise posuzuje dostatečnost předpokládané informovanosti účastníků výzkumu a opatření pro ochranu jejich práv.
  3. Komise může v případě návrhů projektů, v nichž je fakulta partnerem či vedlejším řešitelem, na základě žádostí koordinátorů či hlavních řešitelů posoudit etickou přípustnost těch částí návrhů projektů, kterou mají být řešeny zaměstnanci a studenty fakulty.
  4. Komise může na základě iniciativy řešitelů poskytovat také předběžné konzultace při přípravě projektů a samotných žádostí o jejich etické posouzení.
  5. Komise při své činnosti vychází zejména z obecných právních předpisů České republiky a poskytovatelů finančních prostředků nebo jiných orgánů a institucí, které nárokují provedení daného posudku.
  6. Komise neposuzuje etičnost chování a jednání jednotlivých řešitelů projektů v průběhu řešení projektů.
 • pro informační zdroje

  Stanovisko komise pro informační zdroje je nezbytným podkladem při projednávání rozpočtu na nákup literatury, vyřazování a odpisu knihovních jednotek z knihovních fondů a všech otázek rozvoje knihovnicko-informačního systému fakulty.

 • pro vědu

  Komise pro vědu je poradním orgánem v oblasti doktorského studia, habilitací, profesur a vědy a výzkumu. Stanovisko komise pro vědu je nezbytným podkladem pro AS FF UK při schvalování návrhů na změnu předpisů týkajících se doktorského studia, při projednávání návrhů na akreditace doktorských studijních programů, při projednávání návrhů studijních plánů a dalších věcí, předložených jí senátem nebo děkanem.

 • pro vnější vztahy

  Komise pro vnější vztahy je poradním orgánem v oblastech organizace fakultních akcí pro veřejnost, celkové komunikační strategie fakulty (web, sociální sítě, média), propagace studia na fakultě, popularizace vědeckých výstupů fakulty, podpory a propagace studentských aktivit, partnerství se vzdělávacími, kulturními a jinými institucemi a rozvíjení vztahů s absolventy a přáteli fakulty.

 • stipendijní

  Stanovisko stipendijní komise je nezbytným podkladem pro AS FF UK při projednávání podmínek pro přiznávání stipendií na fakultě, při projednávání návrhů na změny předpisů týkajících se stipendií a při projednávání žádostí studentů o účelová stipendia.

 • studijní

  Studijní komise je poradním orgánem v oblasti bakalářského a magisterského studia. Stanovisko studijní komise je nezbytným podkladem pro AS FF UK při schvalování návrhů na změny studijních předpisů, při projednávání návrhů na akreditace bakalářských a magisterských studijních programů, při projednávání návrhů studijních plánů a dalších věcí, předložených jí senátem nebo děkanem.

 • zahraniční

  Zahraniční komise projednává žádosti studentů o zahraniční pobyty v rámci meziuniverzitních a mezifakultních dohod a žádosti studentů o finanční podporu z Fondu mobility RUK. Provádí první kolo výběrového řízení před postoupením přihlášek na RUK.

Zrušené komise

 • pro IT – sloučena s knihovní komisí do komise pro informační zdroje
 • náhradová a likvidační – sloučena s hospodářskou komisí
 • knihovní – sloučena s komisí pro IT do komise pro informační zdroje

Základní organizační informace k činnosti komisí

Výňatek ze statutu FF UK

Čl. 12 Poradní orgány děkana a senátu

 1. Stálými poradními orgány děkana jsou Kolegium děkana (dále jen „kolegium”) a Rozšířené kolegium děkana (dále jen „rozšířené kolegium“). Členy kolegia jsou proděkani, tajemník fakulty a případně další osoby jmenované děkanem. Předseda senátu, nebo jím určený zástupce z řad členů senátu, je oprávněn zúčastnit se jednání kolegia. Členy rozšířeného kolegia jsou členové kolegia, předseda senátu, nebo jím určený zástupce, zástupce studentů, ředitel Knihovny fakulty, zástupce největší odborové organizace působící na fakultě a případně další osoby jmenované děkanem.
 2. Stálým poradním orgánem děkana pro koncepční otázky dlouhodobého rozvoje fakulty je Koncepční grémium děkana (dále jen „koncepční grémium“). Podrobnosti o členství v koncepčním grémiu a o jeho činnosti stanoví opatření děkana, k němuž se před jeho vydáním vyjadřuje senát.
 3. Společnými poradními orgány děkana a senátu jsou komise fakulty. O zřízení, zrušení a případně sloučení či splynutí komisí rozhoduje na návrh alespoň jedné třetiny členů senátu nebo na návrh děkana senát. Vždy se zřizují komise hospodářská, komise legislativní, komise studijní, komise pro vědu, komise stipendijní a komise evaluační. Vymezení působnosti a pravomocí jednotlivých komisí stanoví vnitřní předpisy fakulty a opatření děkana, jehož návrh před jeho vydáním schvaluje senát.
 4. Předsedy komisí jmenuje a odvolává se souhlasem senátu děkan. Senát i děkan dále jmenují do každé komise dva členy, které mohou také odvolat. Další členy komise může jmenovat a odvolat její předseda, a to dva členy sám a případné další členy se souhlasem senátu a děkana. Členství v komisi se lze kdykoli vzdát, vzdání je účinné dnem oznámení předsedovi komise, který toto sdělí senátu a děkanovi, resp. v případě předsedy komise dnem oznámení děkanovi, který toto sdělí senátu. Funkční období předsedů a všech členů komisí končí s ustavujícím zasedáním nově zvoleného senátu.
 5. Zasedání komisí a podkladové materiály pro tato zasedání nejsou veřejně přístupné. Předseda komise může na zasedání přizvat hosty. Z každého zasedání komise, se pořizuje zápis. Komise vypracovávají každý rok výroční zprávy o své činnosti, které předkládají děkanovi a senátu. Podrobná pravidla pro činnost a jednání komisí může po dohodě se senátem stanovit děkan.
 6. Zápisy z jednání stálých poradních orgánů děkana a společných poradních orgánů děkana a senátu se zveřejňují ve veřejné části internetových stránek fakulty.

Výňatek z Volebního a jednacího řádu AS FF UK

Čl. 11 Komise

O předsedech komisí a členech komisí jmenovaných senátem jedná a tajně hlasuje senát prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení, nebo hlasovacími lístky zpravidla na svém ustavujícím zasedání. Tajné hlasování zajišťuje a výsledek zjišťuje tříčlenná volební komise z řad členů senátu. Návrhy na členy komisí jmenovaných senátem mohou předkládat pouze členové senátu. Přijetí každého návrhu je podmíněno souhlasem navrhovaného. Jmenováni za členy komisí jmenovaných senátem jsou kandidáti, kteří získají největší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los; losování provede některý z členů volební komise.