Minulá volební období

POZVÁNKA na 3. zasedání AS FF UK

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Pozvánka na 3. zasedání AS FF UK

které se koná ve čtvrtek dne 14. října 2010 v 13,30 hodin v místnosti č. 104 / 1. patro hlavní budovy FF UK.

Navrhovaný program:

 1. Schválení programu zasedání

 2. Projednání návrhu zápisu z 2. zasedání AS FF UK

 3. Projednání akreditačních materiálů

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Stanovisko studijní komise FF UK

  3. Žádost o rozšíření akreditace navazujícího magisterského SP Filologie o SO Německý jazyk a literatura (prezenční forma studia, jednooborové a dvouoborové studium)

  4. Žádost o udělení akreditace navazujícímu magisterskému SP Philologie, SO Deutsche Sprache und Literatur

  5. Žádost o rozšíření akreditace bakalářského SP Filologie o SO Rusistika (prezenční forma studia, jednooborové studium)

  6. Žádost o prodloužení akreditace SO Dějiny umění v navazujícím magisterském SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury (prezenční, jednooborové studium)

  7. Žádost o prodloužení akreditace SO Religionistika v bakalářském SP Filozofie (prezenční forma studia, jednooborové studium)

  8. Žádost o o prodloužení akreditace SO Historie v bakalářském SP Historie na dostudování stávajících studentů (kombinovaná forma studia, jednooborové studium)

  9. Žádosti ve formátu .zip

 4. Projednání návrhu na jmenování prof. PhDr. Ivany Čeňkové, CSc. proděkankou pro zahraničí a vnější vztahy

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Životopis prof. PhDr. Ivany Čeňkové, CSc.

  3. Programové teze

 5. Projednání Hodnocení Aktualizace dlouhodobého záměru FF UK na akademický rok 2009/2010

  1. Průvodní dopis děkana fakulty

  2. Hodnocení Aktualizace dlouhodobého záměru FF UK na akademický rok 2009/2010

 6. Různé

  1. Cestovní mapa ČR velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace

Poznámka:

Materiály pro senátory jsou také k dispozici na veřejných webových stránkách AS FF UK s výjimkou materiálů k akreditacím, které jsou z důvodu ochrany duševního vlastnictví jejich autorů k dispozici pouze na sekretariátu AS FF UK v tištěné podobě nebo v zaheslovaném archivu. Heslo k otevření archivu vydává předsednictvo AS FF UK senátorům emailem.

Jan Chromý