Volební období 2002-2004

ARCHIV PODKLADŮ – Návrh úprav studijního a zkušebního řádu

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

21.3.2002, předkládá proděkan Josef Herman k projednání na kolegiu děkana, ve studijní a legislativní komisi, na AS

Úpravy Studijního a zkušebního řádu jsou nezbytné prorealizaci úpravy Podmínek pro přijímací řízení 2002/2003, a sice pro zavedení možnosti přijímat uchazeče do studia pouze jednoho oboru dvouoborového studia. Tuto změnu Podmínek i věcný návrh předkládaných úprav SZŘ FF UK odsouhlasilo březnové plénum AS FFUK po předchozím projednání svedením UK a na kolegiu FF UK.

Návrh změn SZŘ vparagrafovém znění

(textace je uvedena tučně, vyškrtnutí textu přeškrtnutým písmem, vložené pasáže jsou podtržené)

1) Včl.2, odst.4 pod písm. b vložit větu:

Studovat jen jeden obor dvouoborového studia může student pouze první rok po zápisu do studia.

Včl.6, odst.5 vložit za první větu:

Pro studenty studující vprvním roce studia pouze jeden obor dvouborového studia je současně podmínkou pro zápis do dalšího roku studia přijetí na další obor, který lze kombinovat s oborem, na němž již student studuje. Do dalšího roku studia bude zapsán jako student takto vytvořené kombinace.

Stanovené bodové limity:

Zdůvodnění: Odstavec vymezuje zvláštní podmínky studia jednoho oboru vrozsahu dvouoborového studijního plánu, tedy studentů přijatých podle úpravy Podmínek přijímacího řízení 2002/2003. Vymezuje rovněž podmínky pro postup do druhého roku studia.

2) možná, nikoli nutná, předkladateli nedoporučovaná úprava: nový článek 12, odst. 2.

Studijní komise konstatuje, že stávající úprava vpřísl. článcích SZŘ je dostatečná.

Studenti studující jen jeden obor dvouoborového studia mohou požádat o uznání atestací dle čl. 6, odst. 10. až po zápisu do druhého roku studia; lhůta podle poslední věty čl. 6, odst. 10 se počítá od zápisu do tohoto roku studia.

Zdůvodnění: Ustanovení může zamezit studentovi pouze jednoho oboru dvouoborového studia požádat o uznání atestací, tedy může ho přinutit vtomto „zkušebním“ roce studia složit atestace vplném bodovém zisku. Nepovažuji tuto úpravu za nezbytnou a ani ne za šťastnou, neboť situaci dostatečně řeší stávající úprava čl. 6 odst. 10. Úprava by navíc do SZŘ vsunula další zvýjimek, když usilujeme o co nejstručnější a nejobecněji formulovaný SZŘ.

3) čl. 6, odst. 5, 1. věta:

Podmínkou pro zápis do každého dalšího studijního roku je dostatečný objem bodů získaných za atestace ve smyslu článku 8, odst. 1 v rámci studijního plánu od začátku studia do konce daného studijního roku.

Zdůvodnění: Jedná se o změnu pravidla pro započítávání bodových zisků za složené atestace, na jejichž základě student postupuje do dalšího roku studia. Dosud se body započítávaly pouze za atestace zapsaného studijního plánu oboru nebo kombinace oborů, úprava navrhuje započítávat do těchto bodových limitů všechny atestace složené na FF UK. Úprava řeší hlavní problém spojený se studiem pouze jednoho oboru dvouoborového studia, a sice pouze poloviční nabídku kursů (=atestací) těmto studentům oproti studentům jednooborovým a dvouoborovým (dvouoborový studijní plán nabízí každý rok zhruba polovinu potřebného bodového zisku), tito studenti tedy další atestace vpříslušném bodovém objemu musí složit mimo zapsaný obor (na společném základu, na uvažovaném druhém oboru, na který se hodlají hlásit, případně zcela volně dle svého zájmu). Ukončení prvního cyklu studia vpříslušných termínech a složením všech atestací zapsaného studijního plánu řeší čl.9 odst.2 (návrh zpřesňující textace viz ad 5 a 6). Navrhovaná změna už nevyžaduje žádné další zvláštní úpravy SZŘ vtomto ohledu, zároveň je vsouladu sobecnými intencemi chystané proměny studia na FF UK. Jiné možné principy řešení daného problému studia pouze jednoho oboru dvouoborového studia by byly soustavou výjimek zobecných ustanovení SZŘ, což je zhlediska koncepce SZŘ a průhledné kontroly studia krajně nevhodné (pro tyto studenty upravit bodové tolerance, případně snížit objem bodů potřebných pro postup do dalšího roku studia).

Včl.6, odst.5 ve všech výčtech bodových limitů (celkem na 4 místech) změnit slova “ bodový objem odpovídá splnění studijního plánu“ slovy „splnění studijního plánu“

4) za čl. 7, odst. 3, vložit nový odstavec 4.:

V každém akademickém roce musí základní součást zajišťující výuku oboru vypsat kurzy ukončené atestacemi v hodnotě nejméně 20 bodů u dvouoborového studia a 40 bodů u studia jednooborového tak, aby bylo možné složit všechny atestace stanovené studijním plánem nejpozději do konce standardní doby studia.

Stávající odst.4 přečíslovat na odst. 5.

Zdůvodnění: Vzhledem kpředešlému bodu je nezbytné přesně vymezit penzum atestací, které jsou jednotlivé obory povinny vypsat vakademickém roce. Přijetím úpravy ad 3) navíc může poněkud klesnout přirozený tlak studentů na obory ohledně vypisování dostatečného počtu kursů a atestací. Obdobné ustanovení dosud ve SZŘ chybělo.

5) čl. 9, odst. 2, 1. věta

PZK může student skládat po složení všech atestací prvního cyklu studiastudijního plánu oboru.

Zdůvodnění: Zpřesnění stávající formulace. Ustanovení nabývá na důležitosti vsouvislosti súpravou ad 3), neboť se vněm a v čl.9 odst. 2 (viz ad 6) ukotvuje povinnost studenta ukončit první cyklus studia splněním všech příslušných atestací studijního plánu vpříslušných termínech (návaznost na změnu ad 3).

6) čl. 9, odst. 2, 3. věta

Tato lhůta se počítá od zápisu studenta do studia azahájení studia oboru, nezapočítává se do ní doba přerušení studia a započítává se do ní počet let prohlášených za absolvované podle čl. 6, odst. 10 .

Zdůvodnění: Zpřesnění stávající formulace ze stejných důvodů jako vpředchozím bodu.

7) čl. 18, odst. 1, písmeno b

nesplněním požadavků vyplývajících ze studijního programu podle studijního a zkušebního řádu , tedy pokud student:

Zdůvodnění: Zpřesnění formulace.

8) za čl. 18, odst 1, písmeno be) vložit nový bod bf), stávající bod bf) bude přejmenován na bg):

studující jeden obor dvouoborového studia podle čl. 12 nebude přijat před zápisem do dalšího roku studia na další obor, jenž lze kombinovat s oborem, který již student studuje.

Zdůvodnění: Doplnění soupisu důvodů pro jiné ukončení studia o důvod vyplývající zúpravy ad 1.

9) Specifické podmínky pro přerušení studia studentů studujících pouze jeden obor dvouoborového studia není nutné stanovovat. Na tyto studenty se vztahuje obecné omezení přerušení studia vprvní roce studia, kdy je možné přerušit pouze ze zdravotních důvodů. Student tedy může dle platného znění SZŘ přerušit až první semestr druhého roku studia za předpokladu, že splní podmínky pro zápis, tj. bodový limit a přibrání dalšího oboru studia.

10) Způsob přijímání studentů pouze jednoho oboru dvouoborového studia doporučuji dle dobrozdání březnového pléna AS ve SZŘ neřešit (tj. neomezovat): tito studenti mají možnost přihlásit se jak do řádného, tak do vnitrofakultního přijímacího řízení.

Studijní a legislativní komise po projednání a zapracování připomínek doporučují přijmout navrhované změny SZŘ FF UK na příštím jednání AS FF UK.