Volební období 2002-2004

ARCHIV PODKLADŮ – Žádost o rozšíření akreditace doktorského stud.programu Český jazyk na Ústav pro jazyk český AV ČR

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

ARCHIV PODKLADŮ – Žádost o rozšíření akreditace doktorského stud.programu Český jazyk na Ústav pro jazyk český AV ČR

Univerzita Karlova vPraze

Filozofická fakulta

Žádost o rozšíření akreditace doktorského studijního programu

7310 V Filologie, studijní obor Český jazyk

na Ústav pro jazyk český AV ČR


Praha, říjen 2001

Název a sídlo vysoké školy: Univerzita Karlova, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1

Název a sídlo fakulty: Filozofická fakulta UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Název a sídlo akademického ústavu: Ústav pro jazyk český AV ČR, 118 51 Praha 1, Letenská 4

Název studijního programu: 7310 V Filologie

Název studijního oboru: Český jazyk

Typ studijního programu: doktorské studium

Forma studijního programu: prezenční a kombinované studium

Standardní doba studia: 3 roky

Maximální doba studia: 8 let (prezenční forma studia trvá nejvýše 3 roky)

Garant studijního programu: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

Zpracovatel návrhu: prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc., předseda oborové rady pro doktorské studium voboru český jazyk (tel. 21619209, e-mail: Oldrich.Ulicny@ff.cuni.cz)

Kontaktní osoba: JUDr. Jarmila Handzelová, studijní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (tel. 2319964, e-mail:Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.)

Pořadí předložené verze: 1.verze, 15. 10. 2001


Ústav pro jazyk český AV ČR

Hlavní směry vědecké činnosti

Ústav pro jazyk český je pracovištěm Akademie věd České republiky, které se zabývá vědeckým výzkumem národního jazyka, jeho podob spisovných i nespisovných, a to jak z hlediska synchronního, tak i diachronního. Vústavu je zastoupena zároveň tematika obecně lingvistická a výběrově i zkoumání slovanských a neslovanských jazyků v konfrontaci s češtinou.

Kromě toho, že na základě obsáhlých materiálových souborů vznikají v ústavu slovníky současné i staré češtiny, práce dialektologické, etymologické a onomastické, se vědecká činnost ÚJČ v kontaktu s vývojem oboru ve světě zaměřuje též na oblast lingvistiky textu, řečové komunikace a řečového jednání (v rámci teorie dialogu, rétorikyapod.), sociolingvistiky. Věnuje se též aplikaci získaných poznatků ve školní a mimoškolní výchově v mateřském jazyce.

Jedinečnost ústavu spočívá v archivaci souborů bohemistického (zvláště lexikálního) materiálu – pracoviště disponuje obsáhlými materiálovými sbírkami, jako jsou lexikální archiv novočeský (shromažďovaný od r. 1911), lexikální archiv staročeský (založený v 90. letech minulého stol. J. Gebauerem), archiv dialektologický, onomastický, kartotéky etymologik (založené V. Machkem a J. M. Kořínkem),fonotéka a videotéka současných mluvených projevů, autentických i mediálních, shromažďovaných vaudiovideostudiu ÚJČ.

Všechny tyto fondy jsou nenahraditelným východiskem pro řadu vědeckých publikací a slouží rovněž pro potřeby doktorandů. Při shromažďování jazykového materiálu pomocí počítačů má ÚJČ smluvní spolupráci s Ústavem českého národního korpusu, na jehož činnosti se rovněž podílí.

Značný důraz klade vedení ústavu na získávání a výchovu doktorandů a vytváří jim podmínky pro přípravu k vědecké práci (prostřednictvím školitelského systému, ´častí na grantech, zahraničními stážemi apod.).

Ústav je dobře vybaven počítačovou technikou, audiotechnikou a videotechnikou, kterou mají doktorandi k dispozici.

Knihovna

Knihovna ÚJČ se specializuje na lingvistickou a bohemistickou produkci. Její fond obsahuje asi 50 tisíc svazků a 110 titulů domácích i zahraničních časopisů. Katalog se od roku 1995 zpracovává v počítači. Knihovna slouží nejen pracovníkům akademických ústavů, ale i veřejnosti, včetně studentůa doktorandů.

Bibliografie

V úseku bibliografie se analyticky zpracovává česká lingvistická a zahraniční bohemistická produkce (od roku 1992 v počítači v bázi BCL). Záznamy jsou anotovány, opatřovány třídníky speciálního desetinného třídění a klíčovými slovy. V bázi lze podle různých hledisek snadno vyhledávat a poskytují se z ní rešeršní služby. Dotazy je možno posílat též e-mailem:bibliografie@ujc.cas.cz. Vnitřním potřebám ústavu slouží báze ASEP (evidence publikací pracovníků ústavu).

Úsek bibliografie vydává ročenku Bibliografie české lingvistiky , ročenku Bibliografie české onomastiky a příležitostné tematické nebo personální bibliografie. Přispívá také do mezinárodních lingvistických bibliografií.

Ústav projazyk český AV ČR disponuje studovnou, vníž jsou knihovní a bibliografické prameny snadno přístupné.

Obsah:


1. Charakteristika studijního oboru

2.Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu vdoktorském studijním

programu

3.Zaměření a rozsah požadovaných znalostí ve studijním oboru

4.Studijní předměty doktorského studijního programu, jejichž studiem se získají

požadované znalosti

5.Další povinnosti, které musí student plnit vprůběhu studia

6. Podmínky, které musí student splnit při řádném ukončení studia

6.1.Návrh témat disertačních prací

7.Doklady o zabezpečení studijního programu

7.1.Návrh na složení oborové rady

7.2. Školitelé a přednášející vdoktorském studijním programu

8. Záznamy o projednání návrhu

Příloha: Písemný souhlas pedagogů a členů oborové rady

1. Charakteristika studijního oboru

Studijní obor Český jazyk připravuje doktorandy vširoké oblasti teoretické i aplikované bohemistické lingvistiky. Počty a zaměření studentů se řídí – vsouladu se zájmy uchazečů – aktuálními možnostmi školicího pracoviště a potřebami institucí vysílajících doktorandy.

Prezenční a kombinovaná forma se liší jen maximální dobou studia, povinnosti doktorandů jsou stejné. Zteoretických oblastí je zastoupena gramatika a stylistika češtiny, lingvistická pragmatika, textová lingvistika, psycholingvistika, sociolingvistika sdialektologií, zaplikací jde především o studium češtiny českých neslyšících.

2. Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu vdoktorském studijním programu

Základním požadavkem jsou výrazné předpoklady pro vědeckou práci, vlastní odborná vyhraněnost a dobrá orientace vodborné literatuře bohemistické a obecnělingvistické. Výhodou je publikační činnost.

Při přijímacím pohovoru uchazeč seznámí zkušební přijímací komisi se svým předchozím odborným vývojem, sobory předchozího studia, sodbornou praxí a event. publikační činností voboru. Součástí vstupní přijímací zkoušky je předložení projektu budoucí doktorské disertační práce. O projektu se vede odborný rozhovor, vněmž se prověřuje nejen znalost obecně teoretických základů oboru, ale i znalosti vztahující se kpřipravovanému tématu disertační práce.

Uchazeč také předloží potvrzení o vykonání vstupní zkoušky zjednoho světového jazyka.


3. Zaměření a rozsah požadovaných znalostí vestudijním oboru

Doktorský studijní program v oboru Český jazyk se vÚstavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK Praha realizuje formou individuálního studijního programu, který je zaměřen na prohloubení metodologie a teorie oboru a na získání odborných znalostí, které jsou potřebné knapsání doktorské disertační práce i pro budoucí vědeckou tvůrčí činnost voboru.

Vdoktorském studijním programu je předepsáno složení minimálně pěti a dle potřeby studujícího i více zkoušek; vprvní řadě se jedná o zkoušky zfilozofie a zotázek jazykovědné metodologie. Dále pak jde o nejméně tři zkoušky povinně volitelné podle teoretického zaměření doktoranda a tématu jeho závěrečné práce.

Individuální studijní plán je po vypracování schválen školitelem a předsedou oborové rady. Studium probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Každý rok se zpracovává písemná zpráva o plnění studijních povinností a dalších aktivitách studujícího; tuto zprávu vypracovává školitel a potvrzuje předseda oborové rady.

4. Studijní předměty doktorského studijního programu, jejichž studiem se získávají požadované znalosti

Vzhledem ktomu, že individuální plány se mohou na základě odborného zaměření studujících výrazně lišit, uvádíme tři příklady vybraných individuálních studijních plánů.

Studijní plán

PředmětForma atestace

I. Filozofie (se speciálním zaměřením na filozofii jazyka) zkouška

Otázky jazykovědné metodologie zkouška

Obecná lingvistika:

Syntaktická a morfologická analýza přirozených jazyků zkouška

Lingvistická bohemistika:

Struktura věty a výstavba textu vsoučasné češtině zkouška

Aplikovaná lingvistika: Komunikace a čeština zkouška

Angličtina zkouška

Ruština zkouška


II. Filozofie (se speciálním zaměřením na filozofii jazyka) zkouška

Otázky jazykovědné metodologie zkouška

Obecná lingvistika: Teorie stylu zkouška

Lingvistická bohemistika: Čeština 16. a 17.století zkouška

Aplikovaná lingvistika: Ediční teorie a praxe zkouška

Dějiny české medicíny (se zřetelem kpráci o jazyce a stylu

staročeských lékařských textů) kolokvium

Němčina zkouška

Ruština zkouška


III. Filozofie(se speciálním zaměřením na filozofii jazyka) zkouška

Otázky jazykovědné metodologie zkouška

Obecná lingvistika: Struktura a fungování sémiotických systémů zkouška

Lingvistická bohemistika:

Lexikální a frazeologický systém současné češtiny a jeho dynamika zkouška

Aplikovaná lingvistika: Čeština ve výuce neslyšících zkouška

Lingvistická pragmatika kolokvium

Psycholingvistika kolokvium

Syntax kolokvium

Kognitivní psychologie kolokvium

Menšiny a národnosti kolokvium

Angličtina zkouška

Němčina zkouška

5. Další povinnosti, které musí student plnit vprůběhu studia

Rozsah písemných prací, které se předkládají ke zkoušce zfilozofie a kvybraným odborným zkouškám, činí zpravidla 15 až 20 stran odborného textu na téma dohodnuté se zkoušejícím, u něhož si doktorand zvolil odbornou zkoušku vindividuálním studijním plánu. Tuto povinnost může student splnit formou předložení publikované práce. Předepsány jsou odborné konzultace kdílčím zkouškám a kvypracování disertační práce a účast na odborných seminářích pro doktorandy a na akcích jazykovědných společností. Doktorandi jsou vedeni kvystoupením na domácích i zahraničních lingvistických sympoziích, konferencích apod.

6. Podmínky, které musí student splnit při řádném ukončení studia

Podmínky, které musí student splnit při řádném ukončení studia, jsou stanoveny individuálním studijním plánem. Studium se ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce.

Při státní doktorské zkoušce uchazeč prokáže schopnost pro samostatnou vědeckou práci, předpoklady pro vědeckou diskusi a metodologické, problémové i faktické znalosti oboru. Náplní zkoušky je rozhovor o funkční a strukturní problematice a dynamice českého jazyka a komunikace a o odborných a metodologických otázkách uchazečovy specializace.

Závěrečná disertační práce má rozsah minimálně 120 normovaných stran původního odborného textu. Jejími oponenty jsou přední odborníci zoboru. Témata prací mají odrážet aktuální stav a potřeby oboru.

6.1. Návrh témat disertačních prací

Témata disertačních prací zadává školitel po dohodě sdoktorandem a po konzultaci sčleny oborové rady. Jde např. o následující témata.

Čtení a rozumění vkomunikaci neslyšících

Český jazyk vRumunsku

Částice a presupozice včeštině

Česká gramatologie vraném středověku

Výstavba sémioticky heterogenních komunikátů

Dětská řeč

Rozšíření akreditovaného studijního programu se zaměřuje především na studijní okruhy:

Gramatika současného spisovnéhojazyka (morfologie a syntax)

Teorie a praxe jazykové kultury

Stylistika a sémiotika

Sociolingvistika

Lexikologie a lexikografie novočeská

Lexikologie a lexikografie staročeská

Historická sémantika

Onomastika

Dialektologie

Jazykový zeměpis a jazykové atlasy

Návrh témat disertačních prací, jejichž školiteli mohou být pracovnícu ÚJČ, např.:

Aktuální procesy včeské morfologii

Adaptace cizích slov do češtiny vrovině zvukové a grafické vhistorické perspektivě

Vztah psanosti a mluvenosti vžánrech současnékomunikace

Analýza technologicky podmíněné komunikace

Problematika staročeských biblí

Výzkum chrematonym a jejich fungování vsoučasné komunikaci

Srovnání dialektické situace vČechách, na Moravě a ve Slezsku

7. Doklady o zabezpečení studijního programu

7.1. Oborová rada

Předseda oborové rady

Jméno a příjmení, tituly, rok narození

Oldřich Uličný, prof., PhDr., DrSc., 1936

Zabezpečuje předměty (podíl)

 • Lingvistická bohemistika
 • Obecná lingvistika
 • Aplikovaná lingvistika
 • Otázky jazykovědné metodologie

Forma a rozsah pracovně-právního vztahu kžadateli

Hlavní pracovní poměr, profesor, interní úvazek 8,5 hod.

Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele

hlavního prac. poměru

Univerzita Karlova, Fakulta filozofická, veřejná VŠ, nám. J. Palacha 2, 116 38Praha 1

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 1958 – 1961: učitel na střední škole
 • 1961 – 1972: odborný asistent, PedF VŠP Hradec Králové
 • 1972 – 1990: informatik, výzkumný pracovník
 • 1990 – dosud: FF UK Praha
Interní členové oborové rady (pracovníci Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK Praha)


Jméno a příjmení, tituly, rok narození

Karel Kučera, prof., PhDr., CSc., 1947

Zabezpečuje předměty (podíl)

 • Lingvistická bohemistika
 • Obecná lingvistika
 • Aplikovaná lingvistika

Forma a rozsah pracovně-právního vztahu kžadateli

Hlavní pracovní poměr, profesor, interní úvazek 8,5 hod.

Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele

hlavního prac. poměru

Univerzita Karlova, Fakulta filozofická, veřejná VŠ, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 1971 – 1973: asistent, katedra neslovanských jazyků, Vysoká škola zemědělská Praha-Suchdol
 • 1973 – dosud: FF UK Praha

Jméno a příjmení, tituly, rok narození

Alena Macurová, prof., PhDr., Csc., 1946

Zabezpečuje předměty (podíl)

 • Lingvistická bohemistika
 • Obecná lingvistika
 • Aplikovaná lingvistika

Forma a rozsah pracovně-právního vztahu kžadateli

Hlavní pracovní poměr, profesorka, interní úvazek 8,5 hod.

Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele

hlavního prac. poměru

Univerzita Karlova, Fakultafilozofická, veřejná VŠ, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 1968 – 1969: jazyková škola, Praha
 • 1968 – dosud: FF UK Praha

Jméno a příjmení, tituly, rok narození

Alexandr Stich, prof., PhDr., CSc., 1934

Zabezpečuje předměty (podíl)

 • Lingvistická bohemistika
 • Obecná lingvistika
 • Aplikovaná lingvistika

Forma a rozsah pracovně-právního vztahu kžadateli

Hlavní pracovní poměr, profesor, interní úvazek 8 hod.

Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele

hlavního prac. poměru

Univerzita Karlova, Fakulta filozofická, veřejná VŠ, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 1957 – 1958: učitel na střední škole
 • 1958 – 1982: věd. pracovník ČSAV
 • 1983 – 1990: korektor
 • 1990 – dosud: FF UK Praha

Jméno a příjmení,tituly, rok narození

Petr Mareš, doc., PhDr., CSc., 1954

Zabezpečuje předměty (podíl)

 • Lingvistická bohemistika
 • Obecná lingvistika
 • Aplikovaná lingvistika

Forma a rozsah pracovně-právního vztahu kžadateli

Hlavní pracovní poměr, docent, interní úvazek 8,5 hod.

Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele

hlavního prac. poměru

Univerzita Karlova, Fakulta filozofická, veřejná VŠ, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 1979 – dosud: FF UK Praha

Jméno a příjmení, tituly, rok narození

Iva Nebeská, doc. PhDr., CSc., 1943

Zabezpečuje předměty (podíl)

 • Lingvistická bohemistika
 • Obecná lingvistika
 • Aplikovaná lingvistika

Forma a rozsah pracovně-právního vztahu kžadateli

Hlavní pracovní poměr, docentka, interní úvazek 8,5 hod.

Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele

hlavního prac. poměru

Univerzita Karlova, Fakulta filozofická, veřejná VŠ, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 1968 – 1993: odborná pracovnice ÚJČ ČSAV
 • 1993 – dosud: FF UK Praha

Externíčlenové oborové rady (schváleni MŠMT ČR)

Jméno a příjmení, tituly, rok narození

Jarmila Panevová, prof., PhDr., DrSc., 1938

Zabezpečuje předměty (podíl)

 • Obecná lingvistika

Forma a rozsah pracovně-právního vztahu kžadateli

Hlavní pracovní poměr, profesorka , interní úvazek 8,5 hod.

Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele

hlavního prac. poměru

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, veřejná VŠ, Ke Karlovu 3 a 5, 121 16 Praha 2

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 1961 – 1968: MFF UK Praha
 • 1968 – 1972: FF UK Praha
 • 1972 – dosud: MFF UK Praha

Za Ústav pro jazyk český AV ČR


Jméno a příjmení, tituly, rok narození

František Daneš, univ. prof. , PhDr., DrSc., 1919

Zabezpečuje předměty (podíl)

 • Lingvistická bohemistika
 • Obecná lingvistika
 • Textová lingvistika
 • Sociolingvistika

Forma a rozsah pracovně-právního vztahu kžadateli

Emeritní profesor FF UK

Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele

hlavního prac. poměru

Ústav pro jazyk český AV ČR, Letenská 4,

118 51 Praha 1; snížený úvazek

Praxe odukončení VŠ studia

 • 1947 – 1950: gymnazijní profesor
 • 1947 – 1983: Ústav pro jazyk český ČSAV
 • 1984 – 1989: vdůchodu
 • 1989 – dosud: ÚJČ ČSAV (ÚJČ AV ČR);

vědecký pracovník, vedoucí vědecký pracovník

 • vl. 1964-70 a 1989-94 ředitel ÚJČ

Jméno a příjmení, tituly, rok narození

Jan Kořenský, prof., PhDr., DrSc., 1937

Zabezpečuje předměty (podíl)

 • Gramatika
 • Obecná lingvistika
 • Teoerie textu

Forma a rozsah pracovně-právního vztahu kžadateli

Žádný

Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele

hlavního prac. poměru

Ústav pro jazyk český AV ČR,

Letenská 4, 118 51 Praha 1

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 1959 – 1963: učitel na střední škole
 • 1963 – dosud: ÚJČ ČSAV (AV ČR)

postupně vědecký aspirant, vědecký pracovník, vedoucí vědecký pracovník

 • 1992 – dosud vysokoškolský učitel

FF Univerzity Palackého Olomouc


Jméno a příjmení, tituly, rok narození

Světla Čmejrková, PhDr., CSc., 1950

Zabezpečuje předměty (podíl)

 • Obecná lingvistika
 • Textová lingvistika a stylistika
 • Sociolingvistika
 • Sémiotika

Forma a rozsah pracovně-právního vztahu kžadateli

Žádný

Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele

hlavního prac. poměru

Ústav pro jazyk český AV ČR,

Letenská 4, 118 51 Praha 1

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 1973 – 1978: redaktorka v nakladatelství
 • 1978 – 1982: Kabinet cizích jazyků ČSAV
 • 1982 – dosud: ÚJČ ČSAV (ÚJČ AV ČR);

postupně odborná pracovnice, vědecká aspirantka, vědecká pracovnice, vedoucí vědecká pracovnice


7.2. Školitelé a přednášející vdoktorském studijním programu

Jméno a příjmení, tituly, rok narození

Karel Kučera, prof., PhDr., CSc., 1947

Zabezpečuje předměty (podíl)

 • Lingvistická bohemistika
 • Obecná lingvistika
 • Aplikovaná lingvistika

Forma a rozsah pracovně-právního vztahu kžadateli

Hlavní pracovní poměr, profesor, interní úvazek 8,5 hod.

Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele

hlavního prac. poměru

Univerzita Karlova, Fakulta filozofická, veřejná VŠ, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 1971 – 1973: asistent, katedra neslovanských jazyků, Vysoká škola zemědělská Praha-Suchdol
 • 1973 – dosud: FF UK Praha

Přehled tvůrčí a publ. činnosti (1995-2000)

 • Recepce současné češtiny a reprezentativnost korpusu (Výsledky a některé souvislosti jedné orientační sondy na pozadí budování ČNK).Slovo a slovesnost,58, 1997, s. 117-124. [Spoluautor.]
 • Vývoj účinnosti a složitosti českého pravopisu od konce 13. do konce 20. století.Slovo a slovesnost,59, 1998, s. 178-199.
 • Some Aspects of Orthographic Variety in a Changing Writing System. Text Variety in the Witnesses of Medieval Texts. Proceedings of the International Workshop. Sofie 1998, s. 77-84.
 • The General Principles of the Diachronic Part of the Czech National Corpus. In: Matoušek, V. – Mautner, P. – Ocelíková, J. – Sojka, P., Text, Speech and Dialogue. Berlin, Springer-Verlag 1999, s. 62-65.
 • Dodatek ke kvantitativním charakteristikám vývoje českého pravopisu od 13. do 20. Století.Slovo a slovesnost,60, 1999, s. 301-303.
 • Diachronní složka Českého národního korpusu: obecné zásady, kontext a současný stav.Listy filologické,121, 1998, s. 303-313.

GRANTY:

 • 1995 – 1997 spoluřešitel grantu GA ČR „Programové nástroje pro komputační zpracování

českých textů“

 • 1996 – 2000 spoluřešitel projektu MŠMT „Počítačový korpus českého jazyka“
 • 1996 – 2001 spoluřešitel komplexního grantu GA ČR „Čeština ve věku počítačů“
 • 1999 – spoluřešitel výzk. záměru „Český nár. korpus a korpusy dalších jazyků“

Anotace nejvýznamnějších prací za dobu vědecké a tvůrčí činnosti

 • VpráciJazyk českých spisů J.A. Komenského(Praha, Univerzita Karlova 1980, 131 s.) byl podán první souvislý podrobný popis a analýza češtiny J. A. Komenského. Současně šlo o jednu zprvních rozsáhlejších sond do dosud jen mezerovitě prozkoumané češtiny tzv. střední doby.

 • MonografieČeský jazykv USA(Praha, Univerzita Karlova 1990, 243 s.) podává první podrobnější popis a analýzu nejrozsáhlejší vystěhovalecké varianty českého jazyka.

Údaje o působení vzahraničí

 • 1985: přednáškový pobyt, uni Uppsala
 • 1985 – 1988: lektor, Nebraská univerzita vOmaze
 • 1992: přednáškový pobyt, uni Uppsala
 • 1993: lektor, uni Amsterdam

Obor a rok habilitačního/jmenovacího řízení nebo udělení věd. hodnosti; přehledy ohlasů publikací

CSc. – FF UK Praha, 1976

doc. – FF UK Praha, 1986

prof. – FF UK Praha, 1999


Jménoa příjmení, tituly, rok narození

Alena Macurová, prof., PhDr., CSc., 1946

Zabezpečuje předměty (podíl)

 • Lingvistická bohemistika
 • Obecná lingvistika
 • Aplikovaná lingvistika

Forma a rozsah pracovně-právního vztahu kžadateli

Hlavní pracovní poměr, profesorka, interní úvazek 8,5 hod.

Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele

hlavního prac. poměru

Univerzita Karlova, Fakulta filozofická, veřejná VŠ, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 1968 – 1969: jazyková škola, Praha
 • 1968 – dosud: FF UK Praha

Přehled tvůrčí a publ. činnosti (1995-2000)

 • Čeština a čeští neslyšící. Čeština doma a ve světě,3 ,1994, s. 175-177. [Přetištěno:Tvar, č. 11/1995, 1. 6. 1995, s. 13.]
 • … protože já bavím spolu vypravovat (Komunikace vdopisech českých neslyšících). Slovo a slovesnost, 56, 1995, s. 23-33.
 • Od stylu ksmyslu. Stylistyka IV, 1995, s. 265-267. [S P. Marešem.]
 • Poslední slovesný výkon Boženy Němcové. Česká literatura , 44, 1996, s. 3-16. [S J. Janáčkovou.]
 • Kávu nepí, nekuř mnoho (…) a o peníze mu nepíš. Život a komunikace podle Boženy Němcové.In: Jazyk ajeho užívání.Praha 1996, s. 230-239.
 • Proč a jak zapisovat znaky českého znakového jazyka.Speciální pedagogika, 6, 1996, s. 5-19.
 • Soužití a střet. Ke stylu vícejazyčného textu.StylistykaV, 1996, s. 164-182. [S P. Marešem.]
 • Jazyk, styl, smysl, text – a stylistika . In : K. Hausenblas: Od tvaru ksmyslu textu. Stylistické reflexe ainterpretace. Praha 1996, s. 5-12.
 • Vícejazyčnost v korespondenci Boženy Němcové. Sonda první: němčina.Slovo a slovesnost,58, 1997, s. 86-95. [S J. Janáčkovou.]
 • Čeština a jiné jazyky (K jednomu typu vícejazyčnosti vjedné próze Boženy Němcové). In: Přednášky z XL. běhuLŠSS . Praha 1997, s. 58-67.
 • Výzkum komunikace neslyšících. Český znakový jazyk.Speciální pedagogika,7, 1997, s. 1-15. [S I. Homoláčovou a V. Ptáčkem.]
 • Komunikace neslyšících: možnosti, které čekají. In:Štylistika neverbálnej komunikácie. Bratislava 1997, s. 137-142.
 • Naše řeč? Naše řeč, 81, 1998, s. 179-188.
 • „Nová slova já neznám“. Slovo (a jazyk) vdopisech neslyšících Čechů. Čeština doma a ve světě, 6, 1998, s. 109-112.
 • Umíme číst a psát česky. Učebnice češtiny pro neslyšící.Praha 1998. [S J. Homoláčem, A. Schwabikovou a I. Vaňkovou.]
 • Vícejazyčnost v korespondenci Boženy Němcové. Sonda druhá: Poznámky ke slovenštině.Česká literatura, 47, 1999, s. 144-161. [S J. Janáčkovou.]
 • Předpoklady čtení.In:Četba sluchově postižených. Praha 2000, s. 35-42.

GRANTY:

 • 1995 řešitelka grantu FRVŠ „Vícejazyčný text. Problémy porozumění“
 • 1995 – 1997 spoluřešitelka grantu GA UK „Dopisy Boženy Němcové jako literární dílo“
 • 1996 řešitelka grantu FRVŠ „Čeština ve vzdělávání českých neslyšících“
 • 1996 spoluřešitelka grantuMŠMT „Komunikace neslyšících. Český znakový jazyk“
 • 1996 – 1998 řešitelka grantu GA UK „Výstavba a smysl sémioticky heterogenního textu.

Problémy porozumění vmultikulturní komunikaci“

 • 1997 – 1998 řešitelka publikačního grantu Higher Education Support Program „V. Strnadová:

Hluchota a jazyková komunikace“

Přehled tvůrčí a publ. činnosti (1995-2000) – pokračování

 • 1997 – 1999 řešitelka grantu Higher Education Support Program „Čeština v komunikaci

neslyšících. Zřízení studijního oboru a mezioborového doplňku na FF UK vPraze“

 • 1998 – 1999 řešitelka publikačního grantu Higher Education Support Program „A. Macurová a

kol. Umíme číst a psát česky“

 • 1998 – 1999 řešitelka publikačního grantu Higher Education Support Program „J. Hrbáček: Úvod

do studia jazyka“

 • 1998 – 1999 řešitelka grantu FRVŠ „Čeština vkomunikaci neslyšících. Realizace 1. sem.

Rozšiřujícího studia oboru“

 • 1999řešitelka grantu FRVŠ „Čeština vkomunikaci neslyšících. Realizace 2. a 3.Sem.

Rozšiřujícího studia oboru“

 • 1999 -2001 řešitelka grantu Vzdělávací nadace Jana Husa „Zavedení šesti předmětů do nového

studijního programu Čeština vkomunikaci neslyšících“

 • 2000 řešitelka grantu FRVŠ“Čeština vkomunikaci neslyšících. Realizace 4. a 5.Sem.

Rozšiřujícího studia oboru“

 • 2000 spoluřešitelka grantuGA UK „Adresát: jazyk, text, komunikace“

Anotace nejvýznamnějších prací za dobu vědecké a tvůrčí činnosti

 • V centru zájmu lingvostylistických prací stojí – řešeny na materiálu různého typu – problémy souvztažnosti stylu a smyslu textu a otázky porozumění. Široký rámec komunikace, do něhož jsou tyto otázky zasazeny, zahrnuje i specifika komunikace neslyšících, nahlížená na pozadí vztahu dvou jazyků (českého znakového jazyka a češtiny) a dvou kultur.

Údaje o působení vzahraničí

 • 1981: studijní a přednáškový pobyt, uni Krakov
 • 1983: studijní a přednáškový pobyt, uni Krakov
 • 1988: studijní a přednáškový pobyt, uni Uppsala

Obor a rok habilitačního/jmenovacího řízení nebo udělení věd. hodnosti; přehledy ohlasů publikací

CSc. – FF UK Praha, 1989

doc. – FF UK Praha, 1991

prof. – FF UK Praha, 1995

Jméno a příjmení, tituly, rok narození

Alexandr Stich, prof., PhDr., CSc., 1934

Zabezpečuje předměty (podíl)

 • Lingvistická bohemistika
 • Obecná lingvistika
 • Aplikovaná lingvistika

Forma a rozsah pracovně-právního vztahu kžadateli

Hlavní pracovní poměr, profesor, interní úvazek 8 hod.

Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele

hlavního prac. poměru

Univerzita Karlova, Fakulta filozofická, veřejná VŠ, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 1957 – 1958: učitel na střední škole
 • 1958 – 1982: věd. pracovník ČSAV
 • 1983 – 1990: korektor
 • 1990 – dosud: FF UK Praha

Přehled tvůrčí a publ. činnosti (1995-2000)

 • Česká spisovnost a nespisovnost – kořeny a přítomnost (Naše postoje k češtině 17. a 18. Století). In: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. Praha, FF UK 1995, s. 49-56.
 • Veršující mouřenín.Literární noviny, 6, 1995, 28. 9., s. 6
 • Sto let sporu o smysl českých dějin.Lidové noviny, 8, 1995, 29. 4., s. VII.
 • Rozhovor sAlexandrem Stichem o Slovanech a slávě jich, o Slovinsku a Slovensku a slavistice především.Souvislosti, 6, 1995, č. 2, s. 6-17.
 • O andělích a ďáblech v baroku i v nás.Lidové noviny, 8, 1995, 21. 1., s. II.
 • Něco o národu a jazyku.Lidové noviny, 8, 1995, 22. 3., s. 8.
 • Medotekoucí chvála a srdcervoucí žal.Literární noviny, 6, 1995, 1. 6., s. 7.
 • Jak (a proč vůbec) poznávat a učit (se) starší českou literaturu (?).Literární noviny, 6, 1995, 2. 3., s. 6.
 • Existuje u nás pocit ohrožení jazyka? Naše řeč, 78, 1995, s. 61-73.
 • Kázání o nejhořčejším životě a smrti Josefa Bonaventury Pitra.Wiener Slawistischer Almanach, 36, 1995, s. 173-189. [S J. Lindou.]
 • Kopací míč Jirásek.Literární noviny,VI, 1995, č. 13, s. 1-6.
 • Nový česko-německý dialog.Literární noviny,VI, 1995, č. 20, s. 1-3.
 • Smetanovský a barokologický počin.Literárnínoviny,VI, 1995, č. 15, s. 4-5.
 • Útěcha zfilologie.Literární noviny,VI, 1995, č. 43, s. 4.
 • Zpráva o vzdělanosti budoucích učitelů.Literární noviny,VI, 1995, č. 36, s. 1.
 • Český jazyk pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť všech typů. Praha 1996. [Spoluautor.]
 • Země beze jména?Literární noviny, 7, 1996, 30. 1., s. 4.
 • Význam slova není ukryt ve slovníku. Lidové noviny , 9, 1996, 29. 3., s. 10.
 • Regionální dějiny nejsou bezvýznamné.Plzeňský deník, 5, 1996, 30. 8., s. 5.
 • Posel z Budče. Č. 9, 1996.Literární noviny, 7, 1996, 14. 2., s. 5.
 • Pět odpovědí … Alexandra Sticha.Tvar, 7, 1996, 31. 10., s. 3.
 • O české literatuře starší, zvláště barokní. Česká literatura, 44, 1996, s. 443-458.
 • Návrat kazatelů(v).Literární noviny, 7, 1996, 21. 2., s. 7.
 • Kopací míč Jungmann.Literární noviny, 7, 1996, 28. 8., s. 1, 3.
 • Dvě kulturní svítedlnice – Vysoké Mýto a Rakovník.Literární noviny, 7, 1996, 6. 11., s. 1, 4-5.
 • Tajemné slovinsko-české setkání. Souvislosti, 8, 1996, č. 1, s. 97-104.
 • Jak viděla česká literatura jihoslovanský komplex a mýtus. Literatura v obklíčení a ve vyhnanství . Referáty a diskuse z česko-bosenskohercegovského semináře.Praha 1996, s. 32-35.

Přehled tvůrčí a publ. činnosti (1995-2000) – pokračování

 • O české literatuře starší, zvláště barokní. Česká literatura, 44, 1996, s. 443-458.
 • Rozhovor s F. V. Marešem. Historické listy 1995, č. 4, s. 39-41.[Spoluautor.]
 • Věc vzdělanců.Reflex, 7, 1996, č. 6, s. 40-41.
 • O stavu společenských věd a vysokých škol.Lidové noviny, 10, 1997, 10. 11., s. 11.
 • O česko-německém narovnávání.Literární noviny, 8, 1997, 2. 4., s. 1, 3.
 • Aby všickni jazyk ve vážnosti měli.Lidové noviny, 10, 1997, 25. 1., s. 9.
 • Bible jakožto skutečnost a mocnost kulturní. Literární noviny , 8, 1997, 24. 12., s. 1, 5.
 • Česko-slovinské „slavíčkovské sonáty“? J. Kořínek a J. Petelin-Gallus-Handl.Souvislosti, 8, 1997, s. 87-96.
 • Co vlastně ohrožuje budoucí vzdělanost?Lidové noviny, 10, 1997, 14. 2., s. 11.
 • Dvě benediktinské modlicí knížky z 18. Století (Jozef Bonaventura Pitr/Piter a Aemilian Malha). In: Břevnov včeských dějinách . Eds. M. Bláhová a J. Hlaváček. Praha 1997, s. 73-91.
 • Josef Bonaventura Pitr a střeva milosrdenství.Listy filologické, 119, 1997, s. 70-87.
 • Rané obrození. In: Lehár, J. – Stich, A.,Česká literatura I. Od počátku do raného obrození.

Praha 1997, s. 171-217. [Přetištěno in: Lehár, J. – Stich, A. – Janáčková, J. – Holý, J .: Česká

literatura od počátku kdnešku.Praha 1998, s. 151-201.]

 • M. Hamada: Zrod novodobej slovenskej kultúry. Bratislava, Slovac Academic Press Veda. In: Acta Comeniana 12 (XXXVI), 1997, s. 246-252. [Recenze.]
 • Nejen o plzeňské filologické vědě. Plzeňský deník, 6, 1997, 24. 1., s. 13.
 • Hradec Králové: opakujme si (slovesné) baroko. Literární noviny , 8, 1997, 19. 11., s. 7.
 • O české jazykověliterární kontinuitě a diskontinuitě.Literární noviny, 8, 1997, 30. 7., s. 1, 6-7.
 • Havlíček kontra Sabina v letech 1848-1849 a v pozdější tradici. In:Národní obrození a rok1848 v

evropském kontextu. Sborník příspěvků zmezioborového vědeckého symposia v Litomyšli.

Litomyšl 1998.

 • Josef Mirovit Král jako básník a teolog (obrození a/kontra baroko). In:Východočeské Athény a Josef Liboslav Ziegler. Ed. J. Tydlitát. Rychnov nad Kněžnou 1998, s. 58-75.
 • O bohemistice, slavistice, baroku a jiných věcech pekelných.Xantypa, září 1998, s. 100-101.
 • Malý otřes ve velkém polemickém tématu aneb Země dobrá, to jest země česká.Literární noviny,IX, 1998, č.50, s. 4.
 • Pocta bohemistů Univerzitě Karlově.Literární noviny,IX., 1998, č. 34, s. 1.
 • Seifertova Světlem oděná. Praha, Argo 1998. 133 s.
 • Univerzity Karlova a český jazyk. In: Pocta 650. výročí založení Univerzity Karlovy vPraze. 1. díl. Ed. O. Mališ. Praha 1998, s. 7-9.
 • Nástup České knižnice. Dějiny a současnost , 20, 1998, č. 4, s. 52-53.
 • Josef Dobrovský und das Tschechische de 17. 18. Jahrhunderts. Wiener Slavistisches Jahrbuch , Band 45, 1999, s. 179-187.
 • K stylistice historické prózy. Zikmund Winter. In:Zikmund Winter. Mezi historií a uměním. Materiály zmezioborové konference, Rakovník 12.-14. prosince 1996 . Rakovník 1999, s. 125-135.
 • O českém katolictví a literatuře (ale ne naopak). Nad knihou M. C. Putny Česká katolická literatura 1848-1918.Lidové noviny, 12, 1999, 4. 2., s. 17, 19.
 • O Sebastopolu. Lidové noviny , 12, 1999, 29. 9., s. 17.
 • Šlechetné bouchnutí do stolu čili Jazykový zákon.Lidové noviny, 12, 1999, 20. 9., s. 11.
 • Neodbytný Josef Jungmann. Literární noviny , 10, 1999, 6. 1., s. 11.
 • Czeska barokistyka. In:Barok w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Drogi przemian i osmozy kultur. Varšava(v tisku).
 • Nebohé Lucerny. Divadelní noviny , 9, 2000, 7. 3., s. 12.
 • Debata vHavlíčkově Borové: Karel Havlíček očima.Listy, 30, 2000, č. 5, s. 16-20.[S M. Vlkem.]

GRANTY:

 • 1995 – 1997 řešitel grantu GA ČR „Repertorium rukopisů Čech, Moravy a Slezska 17. a 18.

Století“

 • 1998 – 2003 řešitel grantu GA ČR „Komplexní filologický výzkum jazyka a literatury 17. a 18.

Století v středoevropských souvislostech“

Přehled tvůrčí a publ. činnosti (1995-2000) – pokračování

 • F. X. Šalda a A. Jirásek – střetání dvou kulturních koncepcí. In: Alois Jirásek: Lucerna. Divadlo F. X. Šaldy vLiberci. Liberec (v tisku).
 • Slovinská (a trochu i česká jazykověda o vojenském jazyku. Naše řeč, 83, 2000, s. 204-210.

GRANTY:

 • 1995 – 1997 řešitel grantu GA ČR „Repertorium rukopisů Čech, Moravy a Slezska 17. a 18.

Století“

 • 1998- 2003 řešitel grantu GA ČR „Komplexní filologický výzkum jazyka a literatury 17. a 18.

Století v středoevropských souvislostech“

Anotace nejvýznamnějších prací za dobu vědecké a tvůrčí činnosti

 • Účelem knížkyOd Havlíčka k Halasovi(Praha, Torst 1996, 330 s.) bylo prezentovat lingvoliterární metodu v diachronním aspektu jakožto jednu z možných spojnic mezi „jazykem“ a „literaturou“, a to na materiálu české slovesnosti od 17. Do 20. století, v oboru prózy, poezie i dramatu. Prostředkem k tomu byla lingválně zakotvená tematologie a její základní složka, historicky pojatý motivém.

 • Seifertova Světlem oděná(Praha, Argo 1998, 133 s.) je pokračováním knihy Od Havlíčka k Halasovi, precizující lingvoliterární metodu hloubkovou analýzou dvou konkrétních děl (Seifertových válečných sbírek, Světlem oděné a Kamenného mostu), s tím, že se dílo vpojí do relevantních souřadnic v čase se pohybující struktury domácího písemnictví (od Chelčického přes Vrchlického až k samému Seifertovi)a je typologicky porovnáváno s relevantními díly literatury světové (v tomto případě Goethe).

Údaje o působení vzahraničí

 • Pouze krátké přednáškové a pracovní pobyty: Polsko, Slovinsko, Rusko, Bulharsko, Německo, Itálie, Norsko.

Obor a rok habilitačního/jmenovacího řízení nebo udělení věd. hodnosti; přehledy ohlasů publikací

CSc. – ÚJČ ČSAV Praha, 1963

doc. – FF UK Praha, 1990

prof. – FF UK Praha, 1992

Jméno a příjmení, tituly, rok narození

Oldřich Uličný, prof., PhDr., DrSc., 1936

Zabezpečuje předměty (podíl)

 • Lingvistická bohemistika
 • Obecná lingvistika
 • Aplikovaná lingvistika
 • Otázky jazykovědné bohemistiky

Forma a rozsah pracovně-právního vztahu kžadateli

Hlavní pracovní poměr, profesor, interní úvazek 8,5 hod.

Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele

hlavního prac. poměru

Univerzita Karlova, Fakulta filozofická, veřejná VŠ, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 1958 – 1961: učitel na střední škole
 • 1961 – 1972: odborný asistent, PedF VŠP Hradec Králové
 • 1972 – 1990: informatik, výzkumný pracovník
 • 1990 – dosud: FF UK Praha

Přehled tvůrčí a publ. činnosti (1995-2000)

 • Český jazyk a literární výchova. In:Návrh učebních osnov obecné školy. 2. vyd. Praha, Portál 1995. [S K. Šebestou a J. Šlédrovou.]
 • O Čapkových Hovorech s TGM. Slovo a slovesnost , 56, 1995, s. 150-152.
 • Učebnice češtiny pro obecnou školu. Čeština doma a ve světě, 3, 1995, s. 150. [S K. Šebestou.]
 • Cílový standard a kmenové učivo na obecné škole (1. – 5. r. ZŠ) – český jazyk. Čeština doma a ve světě, 3, 1995, s. 151-153.
 • Čeština a škola.In:Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. Praha, FF UK 1995, s. 269-278.
 • Čeština se vyvíjí i dnes. Čeština doma a ve světě, 3, 1995, s. 124-127.
 • Jak se v nových knihách skládají slova do vět. Čeština doma a ve světě,3, 1995, s. 17-18.
 • Ke koncepci popisu pádového systému v češtině. In: Přednášky z XXXIV. a XXXV. běhu LŠSS. Eds. J. Hasil, J. Kuklík. Praha, UK 1995, s. 125-133 .
 • Myslet češtinu.Tvar,6, 1995, č. 18, s. 9.
 • O spisovné češtině kdysi a nyní. In:František Martin Pelcl. Sborník příspěvků zodborného semináře. Rychnov nad Kněžnou, Městský úřad Rychnov nad Kněžnou 1995, s. 10-13.
 • O vulgárnosti vjazyce a v psýše, jakož i o Babičce B. Němcové. Čeština doma a ve světě, 3, 1995, s. 12-15.
 • Jméno pro naši vlast: Česká republika, Čechy, Česko, Čechie?Tvar, 6, 1995, 1. 6., s. 12-13.
 • Spisovná čeština a hodnotová orientace.In:Spisovná čeština a jazyková kultura 1993.Praha 1995, s. 65-71.
 • Vitás kérdések a cseh helyesírás kőrül. Prágai Tükőr ,1995,č. 3,s. 15-19.
 • Umíte česky?Tvar, 6, 1995, 1. 6., s. 12.
 • Možnosti a meze česko-německého usmíření.MF DNES, 7, 1996, 28. 3., s. 13.
 • Šedesátník Jan Kořenský.Slovo a slovesnost, 58, 1997, s. 236-237.
 • Russisch im Wandel. Die russische Sprache seit der Perestrojka. Slovo a slovesnost , 58, 1997, s. 147-150.
 • Lingvistická terminologie a škola.Čeština doma a ve světě, 5, 1997, s. 4-8.
 • České školství (zase jednou) na rozcestí?MF DNES, 8, 1997, 4. 10., s. 13.
 • Ausdrucksmittel der Textwiedergabe im Russischen und Deutschen: Metatextuelle Partikeln. In: Issues of valency and meaning – Studies in honour of Jarmila Panevová . Prague, Karolinum 1998, s. 282n.
 • Danielle Steel a Joy Fieldingová.Čeština doma a vesvětě,6,1998, s.118-119.
 • Gramatická a informační struktura věty.Jazykovědné aktuality, 35, 1998, zvl. číslo, s. 91-94.
 • K článku prof. Sgalla „Neochuzujme spisovnou češtinu“. Český jazyk a literatura,49, 1998-1999, s. 35-39.

Přehled tvůrčí a publ. činnosti (1995-2000) – pokračování

 • K teoretickým otázkám grafickéadaptace přejatých slov v češtině. In: Jazyk a kultura vyjadřování . Eds. P. Karlík, M. Krčmová. Brno, Masarykova Univerzita 1998, s. 101-106.
 • Komunikační dominanta. In:Prace filologiczne43. Ed. H. Jurkowski, W. Kupiszewski, J. Siatkovski, W. Decyk. Warszawa: Instytut Jęnzyka Polskiego 1998, s. 485-488.
 • Naďa Svozilová – Hana Prouzová – Anna Jirsová: Slovesa pro praxi. Valenční slovník.Slovo a slovesnost,59, 1998, s. 216-218.
 • O hledání bohemistické pravdy na pražské univerzitě i mimo ni. Čeština doma a ve světě,6, 1998, s.3-5.
 • Otázky kodifikace slovanských spisovných jazyků vpostkomunistickém období. In: Česká slavistika 1998. České přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 1998.Praha, Euroslavica 1998, s. 155-160.
 • Ksociolingvistické problematice ve slavistice a bohemistice komunistické éry. In:Práce zdějin slavistiky ačesko-jinoslovanských vztahů. Praha, UK 1998, s. 129-138.
 • Český jazyk, 7. ročník. Úvaly, Jinan 1998. 146 s. [S E. Hájkovou, K. Šebestou, J. Šlédrovou a kol.]
 • Český jazyk, 7. ročník. Cvičení.Úvaly,Jinan1998. [S E. Hájkovou, K. Šebestou, J. Šlédrovou a kol.]
 • Hlas svědomí a mluvní akty. In:Prace filologiczne44. Warszava 1999, s. 529n. [Též in: Přednášky z 43. běhu LŠSS. Praha, UK FF 2000, s. 97-100.]
 • K problematice analýzy komunikačních funkcí výpovědí textu (mluvních aktů) v češtině. Návody k testování. In:Opera linguae bohemicae studentium, sv. 2. Ed. O. Uličný. Praha, FF UK 1999, s. 145-150.
 • Necháme se terorizovat od dětí a mládeže? Učitelskénoviny ,1999,č.102,s.13.
 • Nezbývá než zvítězit. In: Přednášky z XLII. běhu Letní školy slovanských studií. Praha 1999, s. 63-66.
 • Zákon na ochranu češtiny je zbytečný.Lidovénoviny,12,1999,č. 218,s.3.
 • Instrumentál vstruktuře české věty. 2. vyd. AUC. Praha, Karolim 2000. 166 s.
 • Český jazyk, 8. ročník.Úvaly, Jinan 2000. [ S E. Hájkovou, K. Šebestou, J. Šlédrovou a kol. ]
 • Český jazyk, 8. ročník. Cvičení.Úvaly, Jinan 2000. [ S E. Hájkovou, K. Šebestou, J. Šlédrovou a kol. ]
 • Causa teatralizace: Ke kultuře veřejných projevů. In: Psychosomatický základ veřejného vystupování. Praha, AMU vPraze 2000, s. 18-21.

Odpovědi (na otázku o překladu Žalmu 30).Souvislosti, 2000, č. 1, s. 147.

 • O funkčních aspektech některých morfologických prostředků českého národního jazyka. In: Stylistyka IX. Warszawa, Krakóv, Opole 2000, s. 209-215.
 • Český jazyk, 9. ročník.Úvaly, Jinan (v tisku). [ S E. Hájkovou, K. Šebestou, J. Šlédrovou a kol. ]
 • Český jazyk, 9. ročník. Cvičení.Úvaly, Jinan (v tisku). [ S E. Hájkovou, K. Šebestou, J. Šlédrovou a kol. ]

GRANTY.

 • 1995 řešitel grantu FRVŠ „Výměnné výzkumné pobyty vybraných studentů češtiny FF UK

Praha, FF MU Brno a FF OU Ostrava“

Anotace nejvýznamnějších prací za dobu vědecké a tvůrčí činnosti

 • Instrumentál vstruktuře české věty(Praha 1984, 2. vyd. 2000) přináší originální koncepci popisu pádového systému v češtině na základě využití koncepce dvou rovin větné syntaxe, relační logiky a koncepce jazykového centra a periferie.

 • Vknize Prostor pro jazyk a styl(1. vyd. 1987, 2. vyd. 1994; sJ. Horákem) se podává lingvostylistická analýza prózy pro děti a mládež od r. 1950.

 • Do akademické Mluvnice češtiny 2 (Praha 1986) přispěl autor studiemi Částice a Citoslovce, kde navrhl funkční pojetí slovního druhu částice na základě morfologických, textových a pragmatických kritérií.

Údaje o působení v zahraničí

 • 1972: vědecká stáž (prof. Růžička), uni Lipsko
 • 1994: hostující profesor (slavistika), uni Bern
 • 1995: hostující profesor, uni Amsterdam
 • 1995 – 1996: řádný profesor (slavistika, bohemistika), uni Lipsko

Obor a rok habilitačního/jmenovacího řízení nebo udělení věd. hodnosti; přehledy ohlasů publikací

DrSc. – FF UK Praha 1990

doc. – FF UK Praha, 1992

prof. – FF UK Praha, 1994

Jméno a příjmení, tituly, rok narození

Petr Mareš, doc., PhDr., CSc., 1954

Zabezpečuje předměty (podíl)

 • Lingvistická bohemistika
 • Obecná lingvistika
 • Aplikovaná lingvistika

Forma a rozsah pracovně-právního vztahu kžadateli

Hlavní pracovní poměr, docent, interní úvazek 8,5 hod.

Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele

hlavního prac. poměru

Univerzita Karlova, Fakulta filozofická, veřejná VŠ, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 1979 – dosud: FF UK Praha

Přehled tvůrčí a publ. činnosti (1995-2000)

 • Publicistika Josefa Čapka.Praha, Univerzita Karlova 1995. 139 s.
 • Spisovná a nespisovná čeština vumělecké literatuře. In: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. Sborník zolomoucké konference 23. – 27. 8. 1993.Praha, UK FF 1995, s. 233-240.
 • „Tajnej a otevřenej jazyk“ (Spisovnost a nespisovnost vrománu Jáchyma Topola Sestra). In:Spisovnost a nespisovnost dnes. Ed. Rudolf Šrámek. Brno, MU PedF 1996, s. 176-178.
 • Tschechische und deutsche Umgangssprache – Probleme der Übersetzung literarischer Texte. In: Slawische und deutsche Sprachwelt. Typologische Spezifika der slawischen Sprachen im Vergleich mit dem Deutschen. Eds. Wolfgang Gladrow – Sonja Heyl. Frankfurt a. M. (etc.), Peter Lang 1996, s. 300-306.
 • „Mašíren marš, án, cvó!“ Kvícejazyčnosti vliteratuře pro děti a mládež. In: Jazyk a jeho užívání. Sborník kživotnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného.Eds. Iva Nebeská – Alena Macurová. Praha, UK FF 1996, s. 212-221.
 • Soužití a střet. Ke stylu vícejazyčného textu.StylistykaV, 1996, s. 164-182. [S A. Macurovou.]
 • „Gehen Sie in mein Zimmer…“ Kvícejazyčné komunikaci ve filmu.Iluminace,8, 1996. č. 2, s. 37-53.
 • Krok za krokem. Ein Kursbuch durch die tschechische Grammatik. Teil 1.Berlin, Humboldt-Universität 1998, 2. uprav. vyd. 1999, 3. vyd. 2000. [S H. Adam, E. Hošnovou a M. Hrdličkou.]
 • „Ich rozumíš schon“ (O vícejazyčnosti včeské literatuře devatenáctého století). In: Přednášky zXLI. běhu Letní školy slovanských studií.Praha, UK FF 1998, s. 101-112.
 • Kvícejazyčnosti vuměleckém textu (Cizojazyčné prvky včeských uměleckých textech). In: Česká slavistika 1998. České přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 1998.Praha, Euroslavica 1998, s. 25-30.
 • Poněvač hír vír in Keneda. Jazyk a jazyky vPříběhu inženýra lidských duší.Česká literatura,46, 1998, s. 498-517.
 • Two Czech Silent Films: Narration and Intertitles. In: Scrittura e immagine. La didascalia nel cinema muto. / Writing and Image. Titles in Silent Cinema. Udine, Forum 1998, s. 423-429.
 • Poznámky o germanismech včeštině. Riječ (Rijeka), 4, 1998, č. 2, s. 21-26.
 • „Krupař Vantoch, do you remember?“ Válka sMloky jako vícejazyčný text. Naše řeč,82, 1999, s. 57-64.
 • Fikce, konvence a realita. Kvícejazyčnosti vuměleckých textech.Slovo a slovesnost,61, 2000, s. 47-53.
 • O nespisovné češtině vsoučasné literatuře. In: Přednášky zXLII. běhu Letní školy slovanských studií. I. díl. Přednášky zjazykovědy.Praha 1999, s. 93-98.

GRANTY:

 • 1995 spoluřešitel grantu FRVŠ „Vícejazyčný text. Problémy porozumění“
 • 1996 – 1998 spoluřešitel grantu GA UK „Výstavba a smysl sémioticky heterogenního textu.

Problémy porozumění vmultikulturní komunikaci“

 • 2000 – 2002 řešitel grantu GA UK „Adresát: jazyk, text, komunikace“

Anotace nejvýznamnějších prací za dobu vědecké a tvůrčí činnosti

 • Styl, text, smysl. O slovesném díle Josefa Čapka(Praha, Univerzita Karlova 1989, 144 s.) – monografie o stylu literárního díla Josefa Čapka. Hlavní pozornost je věnována analýze filozofické prózy Kulhavý poutník.

 • Film a verbální komunikace. Kuplatnění verbálního jazyka ve filmu (in: Macurová , A. – Mareš, P.:Text a komunikace. Jazyk vliterárním díle a ve filmu. Praha, Univerzita Karlova 1993, s. 63-163) – studie věnovaná teoretickým i historickým aspektům uplatnění verbálního jazyka ve filmu, jenž je chápán jako složité mnohokódové sdělení.

 • Publicistika Josefa Čapka(Praha, Univerzita Karlova 1995, 139 s.) – monografie o vývoji slovesné (a částečně i výtvarné) publicistiky Josefa Čapka. Důraz je kladen zvláště na rozbor stylu Čapkových publicistických textů a na postižení vývoje tohoto stylu.

Údaje o působení vzahraničí

 • 1987: studijní a přednáškový pobyt, uniUppsala
 • 1989 – 1992: lektor, uniBonn
 • 1996: přednáškový pobyt, uniPoznaň
 • září 1997, září 1998, září 1999, září 2000: jazykové kursy, přednášky a vedení workshopů, Humboldtova univerzita vBerlíně
 • září 1999: jazykové kursy, přednášky, uni Lipsko

Obor a rok habilitačního/jmenovacího řízení nebo udělení věd. hodnosti; přehledy ohlasů publikací

CSc. – FF UK Praha, 1985

doc. – FF UK Praha, 1995

Jméno a příjmení, tituly, rok narození

Iva Nebeská, doc. PhDr., CSc., 1943

Zabezpečuje předměty (podíl)

 • Lingvistická bohemistika
 • Obecná lingvistika
 • Aplikovaná lingvistika

Formaa rozsah pracovně-právního vztahu kžadateli

Hlavní pracovní poměr, docentka, interní úvazek 8,5 hod.

Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele

hlavního prac. poměru

Univerzita Karlova, Fakulta filozofická, veřejná VŠ, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 1968 – 1993: odborná pracovnice ÚJČ ČSAV
 • 1993 – dosud: FF UK Praha

Přehled tvůrčí a publ. činnosti (1995-2000)

 • Funkčnost a kultivovanost v každodenní komunikaci.In:Spisovná čeština a jazykovákultura 1993. Eds. J. Jančáková, M. Komárek, O. Uličný.Praha, FF UK 1995, s. 97-100.
 • Současná psycholingvistika. Jazykovědné aktuality, 32, 1995, s. 6-17.
 • Kurs pozitivní komunikace 5: Rozhovor ať je spolupráce mezi partnery. Čeština doma a ve světě, 3, 1995, s. 50-56.
 • Kurs pozitivní komunikace 6: Komplimenty.Čeština doma a ve světě, 3, 1995, s. 131-133.
 • Kurs pozitivní komunikace 8: Manipulativní komunikace.Čeština doma a ve světě, 3, 1995, s. 265-269.
 • Jsou textové vzory užitečné? Čeština doma a ve světě, 3, 1995, s. 46-47.
 • Jazyk – norma – spisovnost . Praha, Univerzita Karlova 1996, dotisk 1999.
 • Two Methodological Approaches to Verbal Communication. In: S. Contento (ed.): Psycholinguistics as a Multidisciplinarily Connected Science . Forli-Cesena, Universita In Romagna. Societa Editrice „Il Ponte Vecchio“, 1996, s. 265-268.
 • Normy vřečové komunikaci. In:Sociolingvistické a psycholingvistické aspekty jazykovejkomunikácie . Ed. J. Patráš. Banská Bystrica, Univerzita M. Béla 1996, s. 78-83.
 • Normy a spisovnost. In: Spisovnost a nespisovnost dnes. Ed. R. Šrámek. Brno, Pedagogická fakulta MU 1996, s. 72-74.
 • Funkčnost jazyka a funkčnost komunikace.In:Jazyk a jeho užívání. Eds. A. Macurová, I. Nebeská. FF UK Praha 1996, s. 187-194.
 • K produkci učebního textu pro vysokoškoláky. In: Učební text – jeho funkce, produkce,percepce a interpretace . Ed. S. Machová. Praha, Pedagogická fakulta UK 1996, s. 207-209.
 • K prostředkům výstavby feministického textu. In: Žena – jazyk – literatura. Ed. D. Moldanová. Ústí nad Labem, PedF UJEP 1996, s. 303-305.
 • O komunikačních funkcích příčinných souvětí.Naše řeč, 79, 1996, s. 217-219.
 • Vlídná knížka o mluvení beze slov. Čeština doma a ve světě , 4, 1996, č. 1, s. 60.
 • Klíč k úspěchu? Čeština doma a ve světě, 4, 1996, s. 64-65.
 • Kurs pozitivní komunikace 10: Na závěr. Čeština doma a ve světě, 4, 1996, s. 145-147. [S J. Šlédrovou.]
 • Jak píší české feministky. Kontrasty ve stavbě feministického textu. Naše řeč, 80, 1997, s. 19-25.
 • Komunikační normy a spisovný jazyk.In:Makedonsko-češka naučna konferencija.Skopje, Univ. „Sv. Kiril i Metodij“ 1998, s. 127-130.
 • Český valenční slovník. Naše řeč, 81, 1998, s. 131-133.
 • O domácích kořenech moderního lingvistického myšlení. Čeština doma a ve světě, 6, 1998, s. 42-44.
 • Snadno nahlédneme.Čeština doma a ve světě, 6, 1998, s. 104-105.
 • Univerzália a specifika v kognitivní sémantice. In:Čeština – univerzália a specifika. Eds. Z. Hladká, P. Karlík. Brno, Masarykova univerzita 1999, s. 77-84.
 • On the norms of communication. In: Psycholinguistics on the threshold of the year 2000. Eds. M. da Graca Pinto, J. Veloso, B. Maia. Porto, Universidade do Porto 1999, s. 199-201.

Přehled tvůrčí a publ. činnosti (1995-2000) – pokračování

 • O předpokladech a očekáváních.Slovo a slovesnost, 60, 1999, s. 92-101.
 • Proměny černých kronik. Čeština doma a ve světě, 7, 1999.
 • Příspěvek ke kritické analýze pojmu jazyková norma. Slovo a slovesnost, 61, 2000, s.102-109. [S J. Homoláčem.]

GRANTY:

 • 1995 – 1996 řešitelka grantu GA UK „Jazykové a komunikační normy“
 • 1997 – 1999 řešitelka grantu GA UK „Jazykový obraz světa“
 • 2000 – 2002 spoluřešitelka grantu GA UK „Čeština – slova a svět“

Anotace nejvýznamnějších prací za dobu vědecké a tvůrčí činnosti

 • Monografie Úvod do psycholingvistiky (Praha, H+H 1992) shrnuje základní poznatky o psycholingvistických teoriích a pojednává o tématech a metodách současné psycholingvistiky.

 • Monografie Jazyk – norma – spisovnost(Praha, Univerzita Karlova 1996; 2. vyd. 1999) se zabývá českým pojetím regulace jazyka, vypracovaným vPražské lingvistické škole, jeho vývojem včeském prostředí a důsledky pro současnou teorii a praxi jazykové kultury.

Údaje o působení vzahraničí

 • 1991: studijní pobyt, British Academy vLondýně
 • 1994: kongres ISAPL, Bologna
 • 1997: kongres ISAPL, Porto
 • 2000: kongres ISAPL, Caen

Obor a rok habilitačního/jmenovacího řízení nebo udělení věd. hodnosti; přehledy ohlasů publikací

CSc. – ÚJČ ČSAV Praha, 1990

doc. – FF UK Praha, 1996

Jméno a příjmení, tituly, rok narození

Karel Šebesta, doc., PhDr., CSc., 1948

Zabezpečuje předměty (podíl)

 • Lingvistická bohemistika
 • Obecná lingvistika
 • Aplikovaná lingvistika
 • Jazyk dětí a mládeže 50 %
 • Komunikace ve škole 50 %

Forma a rozsah pracovně-právního vztahu kžadateli

Hlavní pracovní poměr, docent, interní úvazek 8,5 hod.

Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele

hlavního prac. poměru

Univerzita Karlova, Fakulta filozofická, veřejná VŠ, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 1971 – 1974: interní aspirantura, FF UK Praha
 • 1974 – 1986: odborný asistent, FŽ UK Praha
 • 1986 – dosud: FF UK Praha

Přehled tvůrčí a publ. činnosti (1995 – 2000)

 • Návrh učebních osnov Obecné školy.2. vyd. Praha, Portál 1995. [Spoluautor.]
 • Mediální výchova a její výhledy v ČR. Učitelské noviny , 1995, č. 14. [Spoluautor.]
 • Komunikační výchova. Obecná/občanská škola, 1, 1995, č. 5, s. 6-7.
 • K zahajování reklamní (marketingové) komunikace v češtině. Časopis pro moderní filologii,77, 1995, s. 82-90.
 • Média a mediální výchova na II. stupni.Čeština doma a ve světě,3, 1995, s. 165-167.
 • Učebnice češtiny pro obecnou školu. Čeština doma a ve světě,3, 1995, s. 150. [Spoluautor.]
 • Umíš psát interview?Čeština doma a ve světě, 3, 1995, s. 158-160.
 • Výchova komunikační a výchova mediální. Český jazyk a literatura,46, 1995-1996, s. 158-162.
 • Výchova krecepci textu a učebnice mateřského jazyka.In:Učební textjeho funkce, produkce, percepce
 • a interpretace.Sborník příspěvků z konference pořádané ve dnech 13. 15. 9. 1995 vBrandýse n. Labem katedrou českého jazyka PedF UK v Praze. Praha 1996, s. 214-216.
 • Základy teorie jazykového vyučování.In:Jazyk a jeho užívání. Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného.Praha 1996, s. 275-289.
 • K neverbální komunikaci při vyučování . Čeština doma a ve světě,4, 1996, s. 24-25.
 • Bernhard von Beskow and Czech Literature .Scando-Slavica, tomus 42, Copenhagen 1996 Munksgaard, s. 135-144.
 • Mediální výchova a její perspektivy včeských školách. In:Zborník 1 zvedeckej konferencie Vzdelávanie vmeniacom sa svete.Red. P. Konečný, J. Kučírek, E. Ondrejčeková, L. Navrátil, Š. Beňuš. Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa vNitre 1997, s. 113-116.
 • Český jazyk pro 6. ročník.Úvaly, Jinan 1997. 160 s. [Spoluautor.]
 • Český jazyk pro 6. ročník. Cvičení. Úvaly, Jinan 1997. 48 s. [Spoluautor.]
 • Publicistika a žurnalistika. ČDS, 5, 1997, s. 47-49.
 • Umíte kešovat?ČDS,5, 1997, s. 70-72.
 • Bílej kůň a kozí daň aneb Jak mluvit s Nejvyšším.Týden,1997, č. 48, s. 84-88.
 • Alfred Jensen ur tjeckisk synvinkel. Gusli. Göteborg, Universitet Göteborg 1998, s. 103-114.
 • Český jazyk pro 7. ročník.Úvaly, Jinan 1998. 148 s. [Spoluautor.]
 • Český jazyk pro 7. ročník. Cvičení.Úvaly, Jinan 1998. 48 s. [Spoluautor.]
 • Reklama jako funkční styl? ČDS, 6, 1998, s. 193-197.
 • Kniha o rétorice.Český jazyk a literatura,49 , 1998-1999, s. 254-255.
 • Od jazyka ke komunikaci. Didaktika českého jazyka a komunikační výchova.Acta Universitatis Carolinae, Monographia CXXXII. Praha 1999. 157 s.

Přehled tvůrčí a publ. činnosti (1995 – 2000) – pokračování

 • Český jazyk pro 8. ročník.Úvaly, Jinan 2000. 148 s. [Spoluautor.]
 • Český jazyk pro 8. ročník. Cvičení.Úvaly, Jinan 2000. 48 s. [Spoluautor.]
 • Český jazyk pro 9. ročník.Úvaly, Jinan (v tisku). [Spoluautor.]
 • Český jazyk pro 9. ročník. Cvičení. Praha, Jinan (v tisku). [Spoluautor.]

GRANTY:

1996 – 1998 řešitel grantu GA UK „Komunikační a mediální výchova, její předpoklady a

perspektivy“

Anotace nejvýznamnějších prací za dobu vědecké a tvůrčí činnosti

 • PráceSyntax nedostatků v písemných projevech žáků gynázií v 1. a 4. ročníku studia(Praha 1978, kand. dizertace, nepubl.) je založena na analýze rozsáhlého souboru písemných slohových prací žáků čtyřletých gymnázií v prvním a čtvrtém ročníku studia. Autor předkládá v první části návrh třídění syntaktických nedostatků, založený na kombinaci tří kritérií; v druhé části podává výsledky analýzy syntaktických nedostatků v textech studentů a formuluje mj. doporučení pro praxi školního vyučování.

 • Jazyk a styl propagačních textů(Praha 1983) představuje první pokus o soustavnější výklad a analýzu jazyka propagačních (reklamních) textů na původním materiálu a o vymezení a charakteristiku reklamního stylu v systému funkčních stylů.

 • Práce Reklamní texty. Jejich funkce a výstavba (Praha 1990)popisuje a vykládá strukturu českých reklamních textů konce osmdesátých let na funkčním základě.

 • Od jazyka ke komunikaci. Didaktika českého jazyka a komunikační výchova(Praha 1999) podává nástin nové koncepce didaktiky českého jazyka a program pedagogické lingvistiky jako její složky, nově vymezuje komunikační výchovu vůči výchově jazykové a formuluje u nás poprvé také program mediální výchovy.

Údaje o působení vzahraničí

 • 1983 – 1986: lektor, uni Uppsala, Stockholm
 • 1989 – 1992: lektor, uni Uppsala, Stockholm
 • 1992 – 1993: řešitel výzkumného projektu, badatelské stipendium, uni Uppsala, Stockholm

Obor arok habilitačního/jmenovacího řízení nebo udělení věd. hodnosti; přehledy ohlasů publikací

CSc. – FF UK Praha, 1978

doc. – FF UK Praha, 2000

Jméno a příjmení, tituly, rok narození

František Čermák, prof., PhDr., DrSc., 1940

Zabezpečuje předměty (podíl)

 • Obecná lingvistika

Forma a rozsah pracovně-právního vztahu kžadateli

Hlavní pracovní poměr, profesor, interní úvazek 8,5 hod.

Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele

hlavního prac. poměru

Univerzita Karlova, Fakulta filozofická, veřejná VŠ, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 1962 – dosud: Ústav bohemistických studií FF UK Praha
 • 1991 – 1993: ÚJČ AV ČR (Lexikogr. odd.)
 • 1994 – dosud: ředitel Ústavu českého národního korpusu FF UK Praha

Přehled tvůrčí a publ. činnosti (1995 – 2000)

 • Manuál lexikografie. Jinočany, HH 1995. [Editor; sR. Blatnou.]
 • Jazykový korpus: Prostředek a zdroj poznání.Slovo a slovesnost, 56, 1995, s. 119-140.
 • Prague School of Linguistics Today. Linguistica Pragensia , 1995, s. 1-15.
 • Functional System and Evaluation. In: Travaux du Cercle linguistique de Prague n. s. Prague Linguistic Circle Papers. Vol. 1. Eds. E. Hajičová, M. Červenka, O. Leška, P. Sgall. Amsterdam/Philadelphia, John Benjamin Publ. Comp. 1995, s. 73-84.
 • Systém, funkce, forma asémantika českých předložek.Slovo a slovesnost, 57, 1996, s. 30-46.
 • Obecná a spisovná čeština: Poměr, funkce a metodologie. In:Spisovnost a nespisovnost dnes. Ed. R. Šrámek. Brno, PedF MU 1996, s. 14-18.
 • Ferdinand de Saussure and the Prague School of Linguistics. In: Travaux du Cercle linguistique de Prague n. s. Prague Linguistic Circle Papers. Vol. 2. Eds. E. Hajičová, M. Červenka, O. Leška, P. Sgall. Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publ. Comp. 1996, s. 59-72.
 • Saussure, F. de: Kurs obecné lingvistiky. 2. vyd. Praha, Academia 1996. 467 s. [Překlad, vlastní obsáhlé poznámky a komentáře, rejstřík a bibliografie. 1. vyd. – výroční cena nakladatelství Odeon.]
 • Nizozemsko-český slovník . Rozš. vyd. Praha, Leda. 1039 s. [S Z. Hrnčířovou.]
 • Synchrony and Diachrony Revisited: Was R. Jakobson and the Prague Circle Right in their Criticism of de Saussure? Folia Linguistica Historica XVII/1-2, s. 29-40.
 • Jazyk a jazykověda. Přehled a slovníky. 2. vyd. Praha, Pražská imaginace.

GRANTY:

 • Účast na multinárodním projektu Evropské unie TELRI (v rámci iniciativy Copernicus), který je orientovaný na národní korpusy, dnes koordinátor jeho pokračování TELRI-2

Anotace nejvýznamnějších prací za dobu vědecké a tvůrčí činnosti

Údaje o působení vzahraničí

 • Přednášky na zahraničních universitách: Polsko (Lublin, Gdaňsk), Dánsko (Kodaň, Aarhus), Itálie (Udine), Švédsko (Göteborg, Stockholm), Makedonie (Skopje), Egypt (Káhira), Maďarsko (Budapešť), Nizozemí (Amsterdam), Norsko (Oslo), Španělsko (Granada), Rakousko (Vídeň),Německo (Erlangen, Berlín, Regensburg) aj.

Obor a rok habilitačního/jmenovacího řízení nebo udělení věd. hodnosti; přehledy ohlasů publikací

CSc. – FF UK Praha, 1991

DrSc. – FF UK Praha, 1991

doc. – FF UK Praha, 1991

prof. – FF UK Praha, 1994

Jméno apříjmení, tituly, rok narození

Bohumil Palek, prof., PhDr., DrSc., 1936

Zabezpečuje předměty (podíl)

 • Obecná lingvistika

Forma a rozsah pracovně-právního vztahu kžadateli

Hlavní pracovní poměr, profesor, interní úvazek 8,5 hod.

Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele

hlavního prac. poměru

Univerzita Karlova, Fakulta filozofická, veřejná VŠ, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 1959 – 1962: zahraniční stáž
 • 1960 – 1962: FF UK Praha
 • 1962 – 1968: MFF UK Praha
 • 1968 – dosud: FF UK Praha

Přehled tvůrčí a publ. činnosti (1995 – 2000)

 • Sémiotika – překlad významných děl Peirce, Morrise a dalších, kritické porovnání sémiotiky de Saussura a Peirce.
 • Proceedings LP ´96– výsledky konference, vlastní příspěvek o interferenci sledů jaz. Jednotek
 • Proceedings LP ´98– výsledky konference v Columbus, OH., stať o scrambling a jevech příbuzných

Anotace nejvýznamnějších prací za dobu vědecké a tvůrčí činnosti

Údaje o působení vzahraničí

Obor a rok habilitačního/jmenovacího řízení nebo udělení věd. hodnosti; přehledy ohlasů publikací

Jméno a příjmení, tituly, rok narození

Jarmila Panevová, prof., PhDr., DrSc., 1938

Zabezpečuje předměty (podíl)

 • Obecná lingvistika

Forma a rozsah pracovně-právního vztahu kžadateli

Hlavní pracovní poměr, profesorka, interní úvazek 8,5 hod.

Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele

hlavního prac. poměru

Univerzita Karlova, Fakulta matematicko-fyzikální, veřejná VŠ, Ke Karlovu 3 a 5, 121 16 Praha 2

od ukončení VŠ studia

 • 1961 – 1968: MFF UK Praha
 • 1968 – 1972: FF UK Praha
 • 1972 – dosud: MFF UK Praha

Přehled tvůrčí a publ. činnosti (1995 – 2000)

 • Functional generative description and its Praguian roots. Prague Bulletin of Mathematical Linguistics , 1996, No. 65-66, p. 21-28. [S E.Hajičovou.]
 • More Remarks on Control. In: Prague Linguistic Circle Papers. Vol. 2. Eds. Hajičová, E. – Leška, O. -Sgall, P. – Skoumalová, Z. Amsterdam-Philadelphia, J.Benjamins Publ.House 1996, p. 101-120.
 • Kolik významů má český instrumentál? (Příspěvek k výkladu pádových významů). In: Jazyk a jeho užívání. Sborník k životnímu jubileu prof. O.Uličného. Eds. Nebeská, I. – Macurová, A. Praha, FF UK 1996, s. 14-23.
 • Referenční platnost elidovaných aktantů (k některým otázkám koreference). In:Anafora w strukturze tekstu.Ed. M. Grochowski. Warszawa, Energeia 1996, s. 23-34.
 • Funkční generativní popis: východisko popisu teoretického i počítačového. In : Přednášky z XXXIX. běhu Letní školy slovanských studií. Praha, FF UK 1996, s. 25-30.
 • Nová mluvnice češtiny.Jazykovědné aktuality, 33, č. 3-4, 1996, 20-33. [Recenze.]
 • Agreement in Czech and Its Formal Account. In: Formale Slavistik. Eds. U. Junghanns a G. Zybatow. Frankfurt am Main, Vervuert Verlag 1997, p. 321-333. [S V. Petkevičem.]
 • K asymetrii mezi rovinami jazykového systému.Časopis pro moderní filologii, 79, 1997, s. 67-73. [S P. Sgallem.]
 • Ještě k teorii valence.Slovo a slovesnost, 59, 1998, s. 1-14.
 • Verbal Categories, Meaning and Typology. In: Typology of Verbal Categories . Eds. L. Kulikov, H. Vater. Tübingen, Niemeyer 1998, 205-213. [S P. Sgallem.]
 • Language Resources Need Annotations To Make Them Really Reusable: The Prague Dependency Treebank. In: Proceedings of the First International Conference on Language Resources Evaluation . Granada 1998, p. 713-718. [S P. Sgallem a E. Hajičovou.]
 • Ellipsis and zero elements in the structure of the sentence. In:Tipologija, grammatika, semantika. K 65-letiju Viktora Samuiloviča Chrakovskogo. Eds. N. A. Kozinceva, A. K. Ogloblin. Sankt-Peterburg, Nauka 1998, p. 67-76.
 • Funkční styly a automatické zpracování jazyka. In: Česká slavistika. České přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů, Krakov 1998. Slavia, 1998, s. 161-167. .
 • Syntax včeském národním korpusu.Slovo a slovesnost, 59, 1998, s. 168-177. [S J. Hajičem, E. Hajičovou a P. Sgallem.]
 • Koreference vgramatice a v textu (nutnost strukturního popisu a jeho hranice). In: Nowe czasy, nowe je,zyki, nowe (i stare) problemy . Ed. E. Jenrzejko. Katowice, Wydawnictwo Unywersytetu S“la,skiego 1998, s. 128-135.
 • Ještě k teorii valence – tentokrát na materiálu českých adjektiv primárních. Jazykovědné aktuality , 35, zvláštní číslo, 1998, s. 63-69.
 • New Prague School Publications. Theoretical Linguistics , 24, 1998, p. 43-52.

Přehled tvůrčí a publ. činnosti (1995 – 2000) – pokračování

 • Valence a její univerzální a specifické projevy. In:Čeština – univerzália a specifika. Red. Z. Hladká a P. Karlík. Brno 1999, s. 29-37.
 • Česká reciproční zájmena a slovesná valence.Slovo a slovesnost, 60, 1999, s. 269-275.
 • Větná skladba (z hlediska pojetí v osnovách různých vzdělávacích programů). Jazykovědné aktuality, 36, zvláštní číslo, 1999, s. 49-51.
 • Úvahy nad novou skladbou češtiny.Slovo a slovesnost, 60, 1999, s. 53-59.
 • Poznámky kvalenci podstatných jmen. In:Čeština – univerzália a specifika 2. Red. Z. Hladká a P. Karlík). Brno 2000, s. 173-180.
 • Počítačová lingvistika ve vztahu k informatice.Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 45, č. 3, 2000, s. 207-218. [S kolektivem.]
 • Some Types of Syntactic Ambiguity: How to Treat Them in an Automatic Procedure. In: TSD “99 Proceedings. LNAI. Vol.1692, Springer 1999, p. 50-55. [S M. Straňákovou.]
 • Syntactic Tagging: Procedure for the Transition from the Analytic to the Tectogrammatical Tree Structure. In: TSD “99 Proceedings . LNAI, Vol.1692, Springer 1999, p. 34-38. [S A. Böhmovou a P. Sgallem.]
 • Morphological and Syntactic Tagging of the Prague Dependency Treebank. In: Journées ATALA – Corpus annotés pour la syntaxe. ATALA Workshop – Treebanks . Paris 1999, p. 21-30. [S A. Böhmovou, J. Hajičem a B. Hladkou.]
 • The Prague Dependency Tree Bank II. Classification of Syntactic Functions on the Underlying (Tectogrammatical) Layer of Tagging. In: Prague Bulletin of Mathematical Linguistics , 72, 1999, p. 59-61.[S E. Hajičovou a P. Sgallem.]

Anotace nejvýznamnějších prací za dobu vědecké a tvůrčí činnosti

 • Práce zlet 60. Jsou věnovány především morfologické sémantice slovesných kategorií, zejm. vztahu abstraktního a relativního času včeštině (v porovnání sangličtinou a ruštinou) a vztahu času a vidu ve slovanských jazycích.

 • Vdalších pracích se autorka zabývá formálním zpracováním některých syntaktických jevů zhlediska automatické analýzy a syntézy češtiny.

 • MonografiiFormy a funkce ve stavbě české věty(1980) přispívá křešení některých zásadních problémů vztahů formální a sémantické stavby věty, zejm. kpopisu valence a valenčních rámců sloves (později i adjektiv a substantiv). Zabývala se kritérii pro vymezení syntaktické synonymie, analýzou homonymních vět a konstrukcí a vztahy mezi predikací a její nominalizací.

Údaje o působení vzahraničí

 • únor – duben 1993: uni Paris VII

Obor a rok habilitačního/jmenovacího řízení nebo udělení věd. hodnosti; přehledy ohlasů publikací

doc. – FF UK Praha, 1992

prof. – FF UK Praha, 1995

Jméno a příjmení, tituly, rok narození

Jiří Nekvapil, doc., PhDr., CSc., 1953

Zabezpečuje předměty (podíl)

 • Obecná lingvistika

Forma a rozsah pracovně-právního vztahu kžadateli

Hlavní pracovní poměr, docent, interní úvazek 8,5 hod.

Název, sídlo aprávní forma zaměstnavatele

hlavního prac. poměru

Univerzita Karlova, Fakulta filozofická, veřejná VŠ, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 1978 – 1990: vědecký pracovník ČSAV
 • 1990 – dosud: FF UK Praha

Přehled tvůrčí a publ. činnosti (1995-2000)

 • Menschen “fünfter Klasse“: Reden über Abwesende in der Alltagskommunikation am Beispiel tschechischsprachigen Daten. In: Nationale Selbst- und Fremdbilder im Gespräch . Opladen, Westdeutscher Verlag 1995, S. 145-179. [With J. Holšanová.]
 • Zu den sprachlichen Prozessen nach dem Regimewechsel in der Tschechischen Republik. In : Die Sprache als Hort der Freiheit. Sprachwende und Sprachwandel nach 1989. Köln 1996, S. 68-74.
 • Tschechische Medien und Mediensprache nach dem Regimewechsel. In: Öffentliche Konfliktdiskurse um Restitution von Gerechtigkeit, politische Verantwortung und nationale Identität. Ed. Kristyna Mänicke-Gyöngyösi. Frankfurt am Main, Peter Lang 1996, S. 93-118.
 • Zur tschechischen medialen Präsentation des slowakischen Sprachgesetzes aus dem Jahre 1990. In: Neue Forschungsarbeiten zur Kontaktlinguisti. Eds. Moelleken, Wolfgang W./Weber, Peter J. Bonn, Dümmler 1997, S. 376-381.
 • Tschechien. In: Kontaktlinguistik. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung . Eds. Goebl,Hans/Nelde, Peter H./Starý, Zdeněk/Wölck, Wolfgang. Berlin/New York, de Gruyter 1997, S. 1641-1649.
 • Some remarks on item orderings in Czech conversation: the issue of pre-sequences. In: Proceedings of LP“s 1996: Typology: prototypes, item orderings and universals . Ed. B. Palek. Prague, Charles University Press 1997, p. 444-450.
 • Die kommunikative Überwindung der tschechisch-deutschen ethnischen Polarisation. In: Sprache, Wirtschaft, Kultur. Deutsche und Tschechen in Interaktion. Eds. Höhne, Steffen/Nekula, Marek. München: Iudicium 1997, S. 127-145.
 • Linguistic communities in the Czech Republic. In: Linguistic minorities in Central and Eastern Europe . Eds. Paulston, Christina Bratt/Peckham, Donald. Clevedon/Philadelphia etc., Multilingual Matters 1998, p, 116-134. [WithJ.V. Neustupný.]
 • On the emergence of political identity in Czech mass media: the case of Democratic Party of ‚Sudetenland“. Czech Sociological Review, 6, 1998, 43-58. [With I. Leuda.]
 • Presentations of Romanies in mass media. In: Národnostní menšiny amajoritní společnost v České republice a v zemích střední Evropy v 90. letech XX. století. Opava, Slezský ústav Slezského zemského muzea/Praha, Dokumentační a informační středisko Rady Evropy 1998, s. 265-270. [with I. Leudar et al.]
 • On non-self-evident relationships between language and ethnicity: how Germans do not speak German, and Czechs do not speak Czech. Multilingua, 19, 2000, p. 37-53.
 • Sprechen über Personen: Soziale Kategorisierung im tschechisch-deutschen Kontakt. Hof: BFZ 2000 (in print).
 • The formation of interpretive sociolinguistics. A Synopsis. In: Sociolinguistica. International Yearbook of European Sociolinguistics 14 . Tübingen, Niemeyer 2000 (in print).
 • Aus biographischen Erzählungen in der Familie des Herrn und der Frau S.: Sprachbiographien tschechischer Deutscher. In: Biographies au pluriel – Interculturalité, couples, mise en scene – Langue littérature, société . Eds. Keller, Thomas/Raphael, Freddy. Strasbourg (in print).

Přehled tvůrčí a publ. činnosti (1995-2000) – pokračování

 • From the biographical narratives of Czech Germans: language biographies in the family of Mr and Mrs S. In: Journal of Asian Pacific Communication (= Festschrift J.V. Neustupný) (in print).
 • Presentations of Romanies in the Czech media: On category work in television debates. In: Discourse and Society (in print). [With I. Leudar.]
 • Language management in a changing society: Sociolinguistic remarks from the Czech Republic. In: Die sprachliche Situation in der Slavia zehn Jahre nach der Wende . Ed. Panzer, Baldur. (In print.)
 • Sprachmanagement und ethnische Gemeinschaften. In: Sprachwandel in der Slavia. Slavische Sprachen an der Schwelle des 21. Jahrhunderts. Ein internationales Handbuch. Ed. Zybatow, Lew. (In print.)
 • Sprachbiografien und Analyse der Sprachsituationen: Zur Situation der Deutschen in der Tschechischen Republik. In: Leben mit mehreren Sprachen. Eds. Franceschini, Rita/Miecsnikowski-Fünfschilling, J. Tübingen (in print).

Anotace nejvýznamnějších prací za dobu vědecké a tvůrčí činnosti

Údaje o působení vzahraničí

 • únor a srpen 1993: práce na projektu, uni Bielefeld, SRN

Obor a rok habilitačního/jmenovacího řízení nebo udělení věd. hodnosti; přehledy ohlasů publikací

doc. – FF UK Praha, 1998

Jméno a příjmení, tituly, rok narození

Zdeněk Starý, doc., PhDr., CSc., 1949

Zabezpečuje předměty (podíl)

 • Obecná lingvistika

Forma a rozsah pracovně-právního vztahu kžadateli

Hlavní pracovní poměr, docent, interní úvazek 8,5 hod.

Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele

hlavního prac. poměru

Univerzita Karlova, Fakulta filozofická, veřejná VŠ, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 1979 – dosud: FF UK Praha

Přehled tvůrčí a publ. činnosti (1995-2000)

 • Contact Linguistics (An Interantional Handbook of Contemporary Research). Vol. I. Walter de Gruyter.
 • Contact Linguistics (An Interantional Handbook of Contemporary Research). Vol. II. Walter de Gruyter.
 • Minority and Languages in Central Europe, special issue of the International Journal of the Sociology of Language. Vol. 120. Mouton. [S S. Gustavsonem.]

Anotace nejvýznamnějších prací za dobu vědecké a tvůrčí činnosti

 • Ve jménu funkce a intervence– Kritické zhodnocení funcionalistického přístupu kjazykové praxi. Náčrt nových postupů v přístupu k jazykové praxi. Podpořeno Rockefeller Foundation, recenze v mezinárodních lingvistických časopisech, ač publikováno včeštině.

 • Contact Linguistics (An International Handbook of Contemporary Research –společně sP. Nelde (Brusel), H. Goebl (Slazburg), W. Woelck (Buffalo). První odborná komprehensivní příručka v tomto oboru vcelosvětovém měřítku. Recenzováno všemi významnými mezinárodními časopisy v oblasti socioligvistiky, multilingualismu, filologie.

Údaje o působení vzahraničí

 • září 1989 – červen 1991: hostující docent lingvistiky, University of Virginia
 • 90. léta: přednášková činnost, University of Chicago, NYU, University of North Carolina at Chapell Hill, Pomona College, Brown University, University of Pennsylvania etc.

Obor a rok habilitačního/jmenovacího řízení nebo udělení věd. hodnosti; přehledy ohlasů publikací

doc. – FF UK Praha, 1987

Za Ústav pro jazyk český AV ČR:

Jméno a příjmení, tituly, roknarození

František Daneš, univ. prof. , PhDr., DrSc., 1919

Zabezpečuje předměty (podíl)

 • Lingvistická bohemistika
 • Obecná lingvistika
 • Textová lingvistika
 • Sociolingvistika

Forma a rozsah pracovně-právního vztahu kžadateli

Emeritní profesor FF UK

Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele

hlavního prac. poměru

Ústav pro jazyk český AV ČR, Letenská 4,

118 51 Praha 1; snížený úvazek

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 1947 – 1950: gymnazijní profesor
 • 1947 – 1983: Ústav pro jazyk český ČSAV
 • 1984 – 1989: vdůchodu
 • 1989 – dosud: ÚJČ ČSAV (ÚJČ AV ČR);

vědecký pracovník, vedoucí vědecký pracovník

 • vl. 1964-70 a 1989-94 ředitel ÚJČ

Přehled tvůrčí a publ. činnosti (1995-2001)

 • Čeština, jak ji znáte i neznáte. Praha: Academia 1996 (spolu se S. Čmejrkovou, J. Krausem a I. Svobodovou)
 • Teorie spisovného jazyka Pražského lingvistického kroužku: pro i proti. In: R. Šrámek (ed.),Spisovnost a nespisovnost dnes.Sborník prací Pedagogické fakulty MU v Brně, sv.133. Řada jazykovědná a literární č. 27. Brno:Masarykova univerzita 1996, 19-27
 • Preskripce – anebo „Nechte svůj jazyk na pokoji“?. In: I. Nebeská a A. Macurová (eds), Jazyk a jeho užívání, Praha: Filozofická fakulta KU 1996, 166-174
 • Some thoughts on the modelling of translation processes. In: S. Michaelis and D. Tophinke (eds), Texte – Konstitution, Verarbeitung, Typik . München / New Castle, Lincom Europa 1996, 9-16
 • The present-day situation of Czech. In: II Jornadas Andaluzas de Eslavistica. Ponencias comunicaciones , Granada 1996, 70-74
 • Paul Garvin: An obituary of an excellent (socio)linguist and old good friend. In: International Journal of the Sociology of Language 118, 1996, 205-207
 • Jindřich Toman a Pražský lingvistický kroužek.SaS57, 1996, 244-246. (Spolu se Z. Hlavsou)
 • Překlad anglické stati: Robert de Beaugrande: Funkce a forma v jazykové teorii a výzkumu.SaS57, 1996, 1-29
 • Jazykový koutek. Pravidelná rubrika v časopiseVesmír(leden a červen) 1996-1997
 • Český jazyk na přelomu tisíciletí . Praha: Academia 1997. Hlavní redaktor a autor stati Situace a celkový stav dnešní češtiny (12-24), Jazyk vědy (68-83)
 • Territoriale und kooperative Prinzipien in derWissenschaftssprache. (Spolu se S. Čmejrkovou) In: S. Höhne/ M. Nekula (eds),Sprache, Wirtschaft, Kultur. Deutsche und Tschechen in Interaktion. München 1997, Iudicium, 163-188
 • Academic writing and cultural identity. The case ofCzech academic writing. (Spolu se S. Čmejrkovou.) In:Culture and Styles of Academic Discourse. Berlin/New York, 1997, 41-62
 • Profesor Josef Vachek jako učitel a bohemista. ČJL47, 1997, 177-180
 • Observations about the sound shape of spontaneous discourses. In: Edda Weigand (ed.), Dialogue Analysis: Units, relations and strategies beyond the sentence. Contributions in honour

of Sorin Stati´ s 65th birthday . Tübingen: Niemeyer, 65-74

Přehled tvůrčí a publ. činnosti (1995-2001) – pokračování

 • Was geschiet mit dem heutigen Tschechischen. (Triebkräfte und Perspektiven). In: Standardisierung und Destandardisierung europäischer Natinalsprachen . Frankfurt a.M. 1997, 201-213
 • Zur Theorie und Praxis der Wortbildung. In: Wortbildung – Theorie und Anwendung , Praha 1997, 18-23
 • Ještě jednou „feministická lingvistika“. 80, 1997, 256-259
 • Miloš Dokulil jako takový. In: Obsah – výraz – význam 2 , Praha 1997, 63-65
 • Rec. K. Hausenblas, Od tvaru k smyslu textu. (Stylistické reflexe a interpretace), Praha 1996. In: SaS 58, 1997,220-224. (Spolu se S. Čmejrkovou.)
 • Osobní zájmena v textu. JazAkt 35, 1998, zvl. č. 37-39
 • Jak napsat vědecký text . Praha 1999. (Spolu se S. Čmejrkovou a J. Světlou.)
 • Extra-logical factors in argumentation. In: Beiträge zur Dialogforschung 19, Tübingen: Niemeyer 1999, 3-12
 • Intonation and related vocal phenomena in mass-media debates. In: Beiträge zur Dialogforschung 20, Tübingen: Niemeyer 1999, 179-186
 • Václav Ertl stále aktulně. ČJL49, 1998-1999, 227-230
 • Recenze sborníků: Schreiben in den Wissenschaften. Frankfurt a.M. 1997. – Domänen- und kulturspezifisches Schreiben. Frankfurt a.M. 1997. SaS 60, 1999, 225-232
 • Jazyk a text. Výbor z lingvistického díla Františka Daneše I . Praha 1999
 • People, nations, and languages in contact. The driftng of Czech in the present-day flood of English. In: Journal of Asian Pacific Communication 10 (2000), 227-238
 • Jakou řečí mluví věda. Modalizace vědeckého diskurzu.SaS61 (2000), 81-92
 • Nenechávejte svůj jazyk na pokoji! O jednom významném přínosu české meziválečné jazykovědy: teorie spisovného jazyka a jazykové kultury. In:Vesmír79 (2000), 585-587
 • Jazyk a text. Výbor z lingvistického díla Františka Daneše II . Praha 2000
 • Analýza zdrojů pražského lingvistického funkcionalizmu. In: Funkcionalismus ve vědě a filosofii. Praha 2001, 11-20
 • Univerzália a specifika češtiny v období globalizačních proměn. In:Čeština – univerzália a specifika3, 2001, 37-48
 • Nová knížka o dnešní češtině. (Recenze knihy N. Svozilové „Jak dnes píšeme/mluvíme a jak hřešíme proti dobré češtině“.) 84, 2001, 38-42
 • Recenze knihy: K. Hyland, „Hedging in scientific research articles“, Amsterdam 1998. SaS 62, 2001, 125n.
 • Two aspects of Prague School functionalism (v tisku)
 • Vilém Mathesius´ Konzept der funktionalen Linguistik (v tisku)
 • A retrospect and a prospect of dialogue studies (v tisku)

GRANTY:

 • 1993-1995 řešitel grantu GA ČR „Český jazyk na přelomu tisíciletí“
 • 1995-1996 řešitel publikačního grantu GA AV ČR „Český jazyk na přelomu tisíciletí“
 • 1995-1997 účast na grantu GA ČR „Český odborný diskurs vmezikulturním kontextu“
 • 1996-2001 účast na grantu GA ČR „Dialog ve světě lidí a strojů“

Anotace nejvýznamějších prací za dobu vědecké a tvůrčí činnosti

 • Intonace a věta ve spisovné češtině(1957). Popis a funkční fonologická interprwetace systému české větné intonace. Stále se obecně užívá jako jediná standardní monografie daného předmětu.

 • Malý průvodce po dnešní češtině(1964). Soubor výkladů o aktuálních jevech současného spisovného jazyka na základě teoroie jazykové kultury.

 • Dialektické tendence ve vývoji spisovných jazyků(in: Sborník přednášek pro mezinárodní sjezd slavistů, Academia, Praha 1968). Tato stať poprvé soustavně a na základě sociolingvistických principů zpracovala dynamický systém postojů uživatelů k jazyku a jejich hodnotové standardy. V zahraničí byla vydána v několika cizojazyčných verzích
 • Functional sentence perspective and the organization of the text(in: Papers on the functional sentence perspective, Praha/The Hague, Academia/Mouton, 1974). Tato práce zavedla do textové linguistiky nový princip tzv. tematických posloupností. Byla v zahraničí několikrát přetištěna a přeložena a její princip je ve světové lingvistice běžně aplikován
 • Větné vzorce v češtině(spolu se Z. Hlavsou a kolektivem, Praha, Academia 1981 (1.vyd.), 1987 (2.vyd.), 270s.). Práce podává podrobnou soustavnou analýzu agramaticko-sémantickou interpretaci českých větných typů na základě původní koncepce valenčních struktur a typů predikátů. Na této koncepci byly založeny syntaktické výklady velké akademické Mluvnice češtiny (Praha 1987).
 • Věta a text(1985). Soubor studií ze syntaxe spisovné češtiny založených na původní teoreticko-metodologické koncepci tzv. třírovinného přístupu ksyntaxi. Koncepce měla pozitivní ohlas i vzahraničí a bývá často citována a navazuje se na ni.

 • Jazyk a text . Výbor z lingvistického díla Františka Daneše I, II. Praha 1999, 2000.

Údaje o působení vzahraničí

 • 1966 University of California, Los Angeles, hostující profesor
 • 1967 Přednáškové turné po 6 universitách vNSR
 • 1970 Universität zu Köln am Rhein, hostující profesor
 • 1986 Netherland Institue of Advanced Studies, Wassenaar
 • 1994 Universität Wien, hostující profesor

Pravidelná aktivní účast na mezinárodních kongresech a konferencích

Obor a rok habilitačního/jmenovacího řízení nebo udělení věd. hodnosti; přehledy ohlasů publikací

 • CSc. – 1956

 • Doc. – 1962
 • DrSc. – 1969

 • Prof. – 1992Jméno a příjmení, tituly, rok narození

Jiří Kraus, Prof., PhDr., DrSc., 1935

Zabezpečuje předměty (podíl)

 • Rétorika
 • Stylistika
 • Jazyková kultura

Forma a rozsah pracovně-právního vztahu kžadateli

Žádný

Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele

hlavního pracovního poměru

Ústav pro jazyk český AV ČR,

Letenská 4, 118 51 Praha 1

Praxe od ukončení VŠ studia

1963 – dosud: ÚJČ ČSAV (ÚJČ AV ČR);

postupně odborný asistent, odborný pracovník, vědecký pracovník, vedoucí vědecký pracovník,

od r. 1994 ředitel ÚJČ AV ČR

Přehled tvůrčí a publ. činnosti (1995-2000)

 • Akademický slovník cizích slov. /Vedoucí autorského kol. spolu sV. Petráčkovou Academia Praha, 1995. – 2 sv.
 • Obchodované akcie.In:Naše řeč 78, 1995, č. 5, s. 268-27.
 • Text očima českého syntaktika. In: Naše řeč 78, 1995, č. 5, s. 248-250
 • Instruktivní monografie o zvukové stránce současné češtiny. In: Český jazyk a literatura 46, 1995-96, č. 1-2, s. 41-43.
 • Kvývojové dynamice vědeckékomunikace.In: Termina 94. Liberec 21. – 23. června 1994. Konference o odborném stylu a terminologii. Sborník příspěvků. / Sest. Milan Žemlička. Technická univ. a PF : ÚJČ AV ČR : Liberec, Praha, 1995. – S. 81-94.
 • Ksoustavě žánrů akademického diskurzu.In: Rozumět jazyku. Sborník kvýznamnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc. / Uspoř. Otakar Mališ. – PF UK Praha, 1995. – S. 58-65.
 • Krozsahu a obsahu pojmu mluvený jazyk.In: Kdiferenciaci současného mluveného jazyka. Sborník prací zmezinárodní vědecké konference (Ostrava, září 1994). / Vědec. red. Dana Davidová. – FF Ostravské univerzity : Ostrava, 1995. – S. 12-18. Angl. res.
 • Přechylování není harašení. In: Lidové noviny (Praha) 8, 1995, č. 200 (28. 8.), s. 10.
 • The Influence of Blair“s Lectures on Czech Aesthetics and Rhetoric in the 19th Century.In: Listy filologické 118, 1995, č. 3-4, s. 260-266. Čes. Res.
 • Protiklady stylu.In: Stylistyka 4, 1995, s. 258-263.
 • Quintilian in Czech Philological Thought. In: Rhetorica (Berkeley)13, 1995, č. 3, s. 337-343.
 • Die Sprache des tschechischen publizistischen und rednerischen Stils – Umbruch und Tradition.In: Europäische Versammlungskultur. Beiträge des 2. Kolloquiums „Europäische Versammlungskultur“ vom 12. bis 14. November 1993 am Institut für Rhetorik und Methodik in der politischen Bildung der Europäischen Akademie Otzenhausen. / Hrsg. von Hellmut Geissner, Albert Herbig, Raimund Dahmen. – Duncker Humblot : Berlin, 1995. – S. 95-101.
 • Existuje rétorika vědeckého jazyka?.In: Spisovnáčeština a jazyková kultura 1993. Sborník zolomoucké konference 23. – 27. 8. 1993. [Sv.] 2: . – FF UK : Praha, 1995. – S. 195-200.
 • Sprachkultur und Sprachpolitik in der Tschechischen Republik der 90er Jahre. In: Sprache. System und Tätigkeit 18. Sprachsituation und Sprachkultur im internationalen Vergleich (Aktuelle Sprachprobleme in Europa). / Ed. P. Lang. – Frankfurt am Main, 1995. – S. 83-90
 • Písemnosti vnašem životě. Spolu sJ. Hoffmannovou – Fortuna : Praha, 1996. – 159 s.
 • Několik poznámek kpocitu jazykového ohrožení. In: Naše řeč 79, 1996, č. 1, s. 1-9.
 • Býčí trh. In: Naše řeč 79, 1996, č. 1, s. 48-49.

Přehled tvůrčí a publ. činnosti (1995-2000) – pokračování

 • Péče o jazyk jako kulturní hodnotu. Spolu sR. Brabcocou. In: Hledání učitele. Škola a vzdělání vproměnách času. / Sb. Redakčně připravily Jaroslava Pešková, Pavla Lipertová. – PF : Praha, 1996. – S. 133-143.
 • Jazyková správnost a jazyková kultura vparadigmatu současné vědy. In: Spisovnost a nespisovnost dnes. Sborník příspěvků zmezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost vsoučasné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. – 19. Ledna 1995. / Ed. Rudolf Šrámek, uspoř. a red. Dagmar Dorovská, Eva Minářová. – MU : Brno, 1996. – S. 48-52. Angl. Res.
 • Kvýznamovému rozpětí Jakobsonovy poetické funkce .In: Slovo a slovesnost 57, 1996, č. 3, s. 170-176. Angl. res.
 • Čeština, jak ji znáte i neznáte.Spoluautor – Academia : Praha, 1996. – 259 s.
 • 80 let od založení Naší řeči. In: Naše řeč 79, 1996, č. 5, s. 270-272.
 • Několik úvah o úloze rétoriky ve škole.In: Český jazyk a literatura 47, 1996-97, č. 9-10, s. 193-199.
 • Latinskije i francuzskije istočniki literaturnogo klassicizma v Rossii. Ritorika vistorii russkoj kul“tury.In: Il Jornadas Andaluzas de Eslavística. Ponencias y comunicaciones. / Ed. Joaquín Torquemada Sánchez. – Universidad de Granada : Granada, 1996. – S. 227-230.
 • Jazyk hospodářských dokumentů a písemností.In: Český jazyk na přelomu tisíciletí. / K vyd. připravili František Daneš, Jarmila Bachmannová, Světla Čmejrková, Marie Krčmová. – Academia : Praha, 1997. – S. 92-96.
 • Jaká je čeština vletech devadesátých? (Zpracování anketního výzkumu). In: Český jazyk na přelomu tisíciletí. / K vyd. Připravili František Daneš, Jarmila Bachmannová, Světla Čmejrková, Marie Krčmová. – Academia : Praha, 1997. – S. 288-292.
 • O jazyce a literatuře ve sborníku Pedagogické fakulty v Plzni.In: Naše řeč 80, 1997, č. 1, s. 37-39.
 • Reforma německého pravopisu. In: Naše řeč 80, 1997, č. 1, s. 50-51.
 • Definice jako příběh. In: Naše řeč 80, 1997, č. 2, s. 109-110.
 • Minela.In: Naše řeč 80, 1997, č. 3, s. 158-159.
 • Kproměnám veřejného diskurzu. In: Český lid 84, 1997, č. 2, s. 162-164.
 • Rhetorik und die Entwicklung der Philologien der Nationalsprachen.In: Linguistica Pragensia 1997, č. 1, s. 4-11. Čes. res.
 • Slovník cudzích slov./ Vedoucí autorského kol. spolu sV. Petráčkovou. Preklad Ľubica Balážová, Ján Bosák, Jozef Genzor, Ivor Ripka, Jana Skladaná. – Slov. Ped. nakl. : Bratislava, 1997. – 991 s.
 • Nabýt dojmu, nabít dojmy.In: Český jazyk a literatura 48, 1997-98, č. 1-2, s. 36.
 • Úvodem.In: Dialog. Sémiotické rozměry a rozhraní dialogu. / Věd. recenzent Jiří Kraus. – Filosofia : Praha, 1997. – S. 9-10.
 • Habent sua fata libelli.In: Akademický bulletin 1997, č. 3, s. 4.
 • Rétorika vevropské kultuře. 2. Přeprac. Vyd. Academia : Praha, 1998. – 182 s.
 • O jednom šířícím se typu anglicismů včeštině.In: Naše řeč 81, 1998, č. 2-3, s. 164-165.
 • Mezi rétorikou a homiletikou.In: Czdowiek – dziedo – sacrum. / Redakcja naukowa Stanisdaw Gajda, Helmut J. Sobeczko. – Uniwersytet Opolski : Opole, 1998. – S. 283-287.
 • Vývoj myšlení o jazyce zpohledu Naší řeči. In: Přednášky z 41. běhu LŠSS. / Vědec. red. Jan Kuklík, uspoř. Jiří Hasil. – UK : Praha, 1998. – S. 17-21.
 • Polemické maximy FXŠ.In: Česká literatura 46, 1998, č. 3, s. 269-273. Angl. res.
 • Kproblematice jazykového purismu.In: Jazyk a kultura vyjadřování. Milanu Jelínkovi kpětasedmdesátinám. / Ed. Petr Karlík, Marie Krčmová. – MU : Brno, 1998. – S. 91-95.
 • Slovesa směřovat a směrovat vsoučasném jazykovém úzu.In: Našeřeč 82, 1999, č. 1, s. 51-52.
 • Malá poznámka kčeskému bdění nad čistotou jazyka . In: Slovo a slovesnost 60, 1999, č. 2, s. 158-160.

Přehled tvůrčí a publ. činnosti (1995-2000) – pokračování

 • Pravidla českého pravopisu. Školní vydání včetně Dodatku.Rozš.vyd./Spoluautor. – ÚJČ AV ČR : Praha, 1999. – 383 s.
 • Sprachreinheit / puritas und die Entwicklung der modernen tschechischen Rhetorik.In: Rhetorica movet. Studies in Historical and Modern Rhetoric in Honour of Heinrich F. Plett. / Ed. by Peter Oesterreich, Thomas Sloane. – Brill : Leiden, 1999. – S. 373-380.
 • Čeština let devadesátých – konstanty a proměnné.In: Přednášky z 42. Běhu Letní školy slovanských studií. 1. díl. Přednášky zjazykovědy . / Vědec. Red. Jan Kuklík, uspoř. Jiří Hasil. – FF UK : Praha, 1999. – S. 31-35.
 • Obava zjinakosti – purismus.In: Jinakost, cizost vjazyce a literatuře. Sborník zmezinárodní konference. / Red. Marie Čechová, Dobrava Moldanová. – UJEP : Ústí n. Labem, 1999. – S. 5-10.
 • Postoje veřejnosti k současnému jazyku, zvláště spisovnému.In: Dokořán 3, 1999, č. 11, s. 15-22.
 • Bohemistické aspekty přepisu čínštiny do češtiny. In: Transkripce čínštiny. Sborník statí. / Ed. Hana Třísková. – Česko-čínská společnost : Praha, 1999. – S. 9-11.
 • Český jazyk pro 1. ročník středních odborných škol./ Spoluautor – SPN : Praha, 2000. – 173 s.
 • Jak se díváme na dnešní češtinu?.In: Přednášky z 43. Běhu Letní školy slovanských studií. / Uspoř. Jiří Hasil. – FF UK : Praha, 2000. – S. 51-55.
 • Klingvistickým a filozofickým předpokladům argumentace vtextu.In: Človek a jeho jazyk. 1. Jazyk jako fenomén kultúry. Na počesť profesora Jána Horeckého. / Ed. Klára Buzássyová. – Veda : Bratislava, 2000. – S. 204-214.
 • Kaktuálním otázkám institucionální lingvistiky.In: Čeština – univerzália a specifika 2. Sborník konference ve Šlapanicích u Brna 17.-19. 11. 1999. / Ed. Zdeňka Hladká, Petr Karlík – MU : Brno, 2000. – S. 99-105. Angl. res.
 • Etymologie – disciplína synchronní.In: Studia etymologica Brunensia 1. Sborník příspěvků zmezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 1999 (Slovanská etymologie vindoevropském kontextu), Šlapanice u Brna 7.-9. září 1999. / Ed. Ilona Janyšková, Helena Karlíková. – Euroslavica : Praha, 2000. – S. 183-189. Angl. res.
 • Normativ orientierte Sprachforschung zum Tschechischen.In: History of the Language Sciences. / Edited by Sylvain Auroux, E. F. K. Koerner, Hans-Josef Niederehe, Kees Versteegh. Walter de Gruyter: Berlin, New York 2000. – S. 907-911.
 • Kproblematice institucionálního diskurzu. In: Stylistyka 9, 2000, s. 103-116. Angl. res. Ústav pro jazyk český AV ČR. In: Akademický bulletin 2000, č. 1, s. 16-17.
 • Jazyková kultura – historie a přítomnost. In: Akademický bulletin 2001, č. 2, s. 5-7. Slavic rhetoric. In: Encyclopedia of Rhetoric. / Ed. in chief Thomas O. Sloane. University Press : Oxford, 2001. – S. 716-720.
 • Správně česky.In: Právo. Vletech 1995-2001 cca 15 jazykových koutků
 • Chvilka pro lepší češtinu. In: Informace KNAV. Vletech 1995-2001 cca 20 jazykových koutků

GRANTY:

 • 1995 – 1997 spoluřešitel grantu GA ČR „Český odborný diskurz vmultikulturním kontextu.

Normy odborné komunikace a jejich osvojování“

 • 1996 spoluřešitel publikačního grantu GA AV ČR „Český jazyk na přelomu tisíciletí“
 • 1996 – 200 řešitel grantu GA ČR „Dialog ve světě lidí a strojů“

Údaje o působení vzahraničí

 • 1993 – 1996 Johns Hopkins University Baltimore, letní kurzy vBaltimore a ve Florencii (celkem 3x)

 • 1997 UNI Frankfurt, katedra slavistiky, cyklus přednášek

Obor a rok habilitačního/jmenovacího řízení nebo udělení věd. hodnosti; přehledy ohlasů publikací

 • CSc. – ÚJČ ČSAV Praha, 1967

 • DrSc. – 1990

 • Prof. – 1995

Jméno a příjmení, tituly, rok narození

Jan Kořenský, PhDr., DrSc., prof. 1937

Zabezpečuje předměty (podíl)

 • Gramatika
 • Obecná lingvistika
 • Teorie textu

Forma a rozsah pracovně-právního vztahu kžadateli

Žádný

Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele

hlavního pracovního poměru

Ústav pro jazyk český AV ČR,

Letenská 4, 118 51 Praha 1

Praxeod ukončení VŠ studia

 • 1959 – 1963 – učitel
 • 1963 – dosud: ÚJČ ČSAV (ÚJČ AV ČR);
 • postupně vědecký aspirant, vědecký prac., vedoucí vědecký pracovník
 • 1992 – dosud vysokoškolský učitel, doc. Prof.

Přehled tvůrčí a publ. činnosti (1995-2000)

 • Způsoby reálnosti řeči a jazyka. In: Realismus ve vědě a filosofii, Praha 1995, 77 – 86
 • Tvorba právních předpisů a komunikační problémy jejich uplatňování. Slovo a slovesnost 56, 1995, 267 – 275
 • O řeči postmoderně? Jak? Hledavě. Jazykové aktuality 32, 1995, č.3 – 4, 127 – 132
 • Pojem gramatické změny a pojem synchronní dynamiky. In: Jezyki slowianskie 1945 – 1995, Opole 1996, 113 – 117
 • Reflexe řeči u Husserla, Patočky a Heideggera. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica 66, 87 -92
 • Hra jako konstrukční princip teorie řeči a textu. In: Styl a text, Opole 1996, 43 – 49
 • Komunikační úspěšnost a spisovnost vrůzných typech řečových aktů. In: Spisovnost a nespisovnost dnes, Brno 1996, 43 – 47
 • Vztah jazykové praxe a jazykového zákonodárství vpodmínkách proměn státnosti na českém území. In: Kopitarev sbornik, Lubliana 1996, 535 – 540
 • Individuální a sociální vkomunikaci (osobnost a sociální role). In: Sociolingvistické a psycholingvistické aspekty jazykovej komunikácie I, Banská Bystrica 1996, 52 – 58
 • Člověk subjekt řeči, nebo výsledek řečové komunikace? In: Jazyk a jeho užívání, Praha 1996, 158 – 165
 • Reinterpretace tradičních gramatických kategorií zhlediska procesuální gramatiky mluvčího. In: Anafora w strukturze textu, Warszawa 1996,9 – 14
 • Kpostmodernismu obratem kjazyku. Slovo a slovesnost 57, 1996, 47 – 54
 • Vzpomínka na prof. Josefa Vachka. Jazykovědné aktuality 33, 1996, č. 3-4, 56 – 57
 • Kam se vlna obrací aneb nikoli anti-Beaugrande. Slovo a slovesnost 58, 1997, 161 – 173
 • Jazykové právo – prostor, nebo limita? In: Slovenčina na konci 20. Storočia, jej normy a perspektívy. Sociolingvistika slovaca 3, Bratislava 1997
 • Postmodernismus a současné lingvistické teorie. In: Přednášky z 39. Běhu LŠSS Praha 1997, 21 – 25
 • O hodnotách pražského funkcionalismu, jazykové kultury a o češtině včera a dnes nekonvenčně. Slovo a slovesnost 58, 1997, 35 – 42
 • Mezi mluvnicí a naukou o jazyku. Slovo a slovesnost 58, 1997, 305 – 311
 • Český jazyk. Opole 1998 (spolu sautorským týmem)
 • Králíkův text jako text. In: Badatelská metoda Oldřicha Králíka vkontextu soudobé literární vědy. Olomouc 1998, 98 – 102
 • Metodologické problémy porovnávání, vývoje a dynamiky současných slovanských jazyků. In:Česká slavistika 1998, 99 – 106
 • Metodologické problémy zkoumání proměn současných slovanských jazyků. Jazykovědný časopis 1998, č. 1-2, 27 – 34
 • Proměny myšlení o řeči. Praha, 1998, 310 s.

Přehled tvůrčí a publ. činnosti (1995-2000) – pokračování

 • Prostory pro paradox a způsoby jejich vyplnění vteoriích jazyka a řeči.In: Myšlení vparadoxu a paradox vmyšlení, Praha 1998, 72 – 78
 • Slovo vtextu. Jazykovědné aktuality 35, 1998, zvláštní číslo, 83 – 88
 • Výzva doby cílům a metodám zkoumání slovanských jazyků. In: Slavica Pragensia ad tempora nostra. Praha 1998, 138 – 142
 • Juristická a lingvistická analýza právních textů. Praha 1999, (spolu sF. Cvrčkem a F.Novákem) 171 s.
 • Proměny vědních paradigmat ve 20. Století. In: Dyskurz naukowy – tradycja i zmiana, Opole 1999, 19 – 24
 • Teoretický a metodologický vývoj vnaší bohemistice.In: Čeština, univerzália a specifika. 1999, 7 – 12
 • Do jubilejního ročníku Slova a slovesnosti. Slovo a slovesnost 60, 1999, č.1 s.1
 • Poznámka ke stati P. Sgalla Čekající možnosti a číhající propasti. Slovo a slovesnost, 1999, č. 435 – 336
 • Komplexní analýza komunikačního procesu a textu. Učební text pro výběrové semináře filologických oborů. 3 vyd. (spolu sJ. Hoffmannovou, A. Jaklovou, a O. Mullerovou) České Budějovice 1999, 149 s.
 • Verbální komunikace a národní společnosti vdnešní Evropě. In: Retrospektívne a perspektívne pohĺady na jazykovú komunikáciu. In: Materiály z 3. Konferencie o komunikácii Banská Bystrica – Donovaly 11. – 13 septembra 1997, I. Diel, Banská Bystrica 1999, 13 – 17
 • Murray, S. O.: American Sociolinguistics, Theorists and Theory Groups. Amsterodam 1998. Ref.: Slovo a slovesnost 61, 2000, č.1 65 – 68
 • Verbální humor jako specifický fenomén. In Swiat humoru, Opole 2000, 45 – 49
 • O možných nových podobách soustavného lingvistického popisu jazyka. In: Studia Bohemica 8, Olomouc 2000, 167 – 171
 • Jazyk kak sredstvo translacii kuĺtury. (člen redakční rady kolektivní monografie) Moskva 2000, 310 s.
 • Razvitije jazykovogo prava vsovremennoj Češskoj respublike. In: Jazyk kak sredstvo translacii kuĺtury,

Moskva2000, 165 – 169

 • Platnost pojmu konvence a proměny vědního paradigmatu. In: Konvence ve vědě a filosofii. Praha 2000, 22 – 26
 • Procesuální gramatika a linearita textu. In: Člověk a jeho jazyk. I. Jazyk jako fenomén kultúry. Na počesť profesora Jána Horeckého. Bratislava 2000, 251- 259
 • O co jde ? Jazykovědné aktuality 37, 2000, č.1-2, s.34 – 38.
 • Holanův básnický a filosofický (auto)portrét K.H. Máchy. In: Stylistika 9, Opole 2000, 33 – 40

GRANTY:

 • Spoluřešitel grantu „Konceptuální analýza právních textů“ (GA AV ČR – ukončeno 1995)
 • Spoluřešitel grantu „Konceptuální analýza právních textů“ (GA AV ČR – ukončeno 1998)
 • Spoluřešitel grantu „Kontextuální právní slovník“ (GA AV ČR – ukončeno 2001)

Anotace nejvýznamnějších prací za dobu vědecké a tvůrčí činnosti

Komplexní popis výrazové struktury pádu substantiva včeštině. Praha, Academia 1972

Publikace představuje kritický a syntetizující rozbor nejvýznamnějších prací o gramatické struktuře pádu. Na tomto základě je proveden formalizovaný popis výrazových vlastností substantiva včeštině chápaná jako struktura morfosyntaktická.

Konstrukce gramatiky ze sémantické báze . Praha, Academia 1984

Vmonografii je předložen projekt systematického strukturního popisu vztahů mezi sémantikou a gramatikou přirozeného jazyka pojatý jako soustava operací konstruujících kategoriálně gramatické a výrazové struktury jazyka zkognitivně sémantického východiska na základě souboru pravidel. Navržený aparát je aplikován jednak při popisu soustavy nedynamických významů základových větných struktur včeštině, jednak při interpretaci ekvivalenčních vztahů originálu a překladu básnického textu.

Teorie přirozeného jazyka.Praha, Academia 1989

Vmonografii je charakterizována aktuální představa předmětu lingvistického zkoumání a jeho noetické principy se zvláštním zřetelem kinterdisciplinárním souvislostem, aplikativním možnostem a předpokladům dalšího vývoje.

Komunikace a čeština.Jinočany, H+ H, 1992

Publikace se zabývá popisem a výkladem vývoje a funkční dynamiky češtiny jako národního jazyka, přičemž je zvláštní pozornost věnována vztahům klasicky strukturalistického a komunikačně, sociolingvisticky orientovaného pojetí dané problematiky.

Proměny myšlení o řeči.Praha FF UK, 1998

Komponovaný soubor studií, které sledují čtyři základní tematické okruhy: hlavní tendence metodologického vývoje současné lingvistiky, důsledky tzv. komunikačního obratu ve vědách zabývajících se výzkumem řeči a vývoj autorových názorů na vztahy sémantiky a gramatiky.

Juristická a lingvistická analýza právních textů (právněinformatický přístup). Praha, Academia 1999.Spolu sF.Cvrčkem a F. Novákem.

Publikace se zabývá sémantickým, formálně gramatickým a kvantitativním výzkumem právních předpisů se zřetelem kprávnímu systému ČR a vsouvislosti stím teorií právních norem a předpisů. Zároveň jsou předmětem pozornosti důsledky těchto zjištění pro informatickou teorii i praxi.

Údaje o působení vzahraničí

Kromě účasti na konferencích, krátkodobé přednáškové pobyty na pozvání: Moskva, Varšava, Berlín, Lipsko, Kyjev, Petrohrad, Lublaň

Obor a rok habilitačního/jmenovacího řízení nebo udělení věd. hodnosti; přehledy ohlasů publikací

 • PhDr – 1969 – FF UP Olomouc – český jazyk
 • CSc. – 1969 – ÚJČ ČSAV Praha – český jazyk
 • DrSc. – 1985 – ČSAV – lingvistika
 • Doc. – 1993 – český jazyk

 • Prof. – 1995 – český jazykJméno a příjmení, tituly, rok narození

Olga Müllerová, doc. PhDr., CSc., 1942

Zabezpečuje předměty (podíl)

 • Lingvistická bohemistika
 • Sociolingvistika
 • Pragmatická lingvistika

Forma a rozsah pracovně-právního vztahu kžadateli

Žádný

Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele

hlavního prac. poměru

Ústav pro jazyk český AV ČR,

Letenská 4, 118 51 Praha 1

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 1964 – 1969: studijní pobyt ÚJČ ČSAV
 • 1969-1971: učitelka ZŠ
 • 1971-1974: Univerzita 17. Listopadu (odb. as.)
 • 1974-1982: Filozof. fak. UK (odb. as.)
 • 1982-dosud: ÚJČ AV ČR (vědecká prac.)

Přehled tvůrčí a publ. činnosti (1995-2000)

 • Některé rysy syntaxe odborných mluvených projevů. In: Kdiferenciaci současného mluveného jazyka. Ostrava 1995, 110-115.
 • Dialogické pořady vtelevizní publicistice. In: Spisovná čeština a jazyková kultura1993. FF UK Praha 1995, 171-175.
 • Spisovnost a nespisovnost vneveřejných dialogických projevech. In: Přednášky z 34. a 35. Běhu LŠSS.UK Praha 1995, 69-77.
 • Čeština ajaderná energetika. In: Termina 94, PF TU Liberec, ÚJČ AV ČR Praha 1995, 169-175.
 • Funkce dialogických textů ve výuce češtiny a jejich repertoár. In: Učební text – jeho funkce, produkce, percepce a interpretace.Praha 1996, 98-113.
 • Gestikulace vmluveném dialogu.Čeština doma i ve světě IV, 1996, 21-24.
 • Nespisovnost vrozhlasovém vysílání. In: Spisovnost a nespisovnost dnes. Ed. R. Šrámek. Brno 1996, 204-208.
 • Výskyt a funkce slova „no“ včeských textech prostě sdělovacího stylu.Stylistyka4, 1996, 222-229.
 • Komunikační poruchy při jednání instituce sveřejností. In:Sociolingvistické a psycholingvistické aspekty jazykovej komunikácie.Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 1996, 122-135.
 • Cooperation and Conflict in Dialogue. On Material of Czech TV Publicism. In: Pietri, E. (ed.), Dialoganalyse V, Proceedings of Vth International Congress on Dialogue Analysis , Paris 1994. Tübingen: Max Niemeyer Verlag 1997, 469-475.
 • Významy českého slova „no“ vmluvených textech. In: Obščnost i mnogoobrazije na slovjanskite ezici. Sbornik včest na prof. Ivan Lekov . Sofia: Akademično slavistično družestvo 1997, 152-157.
 • Čeština spisovná, hovorová, obecná … a hlavně mluvená (v současné komunikaci a vsoučasném výzkumu),SaS 58, 1997, 42-54. – spoluautorka
 • Communication Breakdowns between Institutions and the Public. In: Dialoganalyse VI. Referate der 6. Arbeitstagung Prag 1996.Hrsg, S. Čmejrková, J. Hoffmannová, O. Müllerová, J. Světlá. Teil 2. Tübingen: Niemeyer 1998, 179-182.
 • Mše jako dialog. In:Czlowiek – dzieło – sacrum. Opole 1998, 301-308.
 • Institucionální komunikace včeštině. In: Česká slavistika 1998. České přednášky pro XII. Mezinárodní sjezd slavistů Krakov 1998. Slovanský ústav AV ČR Praha 1998, 129-136 – spoluautorka.
 • Ein Privatbrief auf E-mail: immer noch ein Brief oder eher eine Plauderei? In: Diaslogue Analysis and the Mass Media. Proceedings of the International Conference Erlangen, April 2-3, 1998. Ed. B. Naumann. Niemeyer, Tübingen 1999, 55-63 – spoluautorka.
 • Odborný diskurz a základní škola (výuka české mluvnice). In: Diskurz naukowy – tradycja i zmiana. Opole 1999, 307-317.
 • Řeč dětí vlékařské ordinaci. Čeština doma a ve světě, č. 2, 1999, 95-99.
 • Úlohy moderátora vrozhlasovém diskusním pořadu Radiofórum, Naše řeč82, 1999, 169-183.
 • Konverzace včeštině při rodinných a přátelských návštěvách. Trizonia, Praha 1999 – spoluautorka.
 • Jak vedeme dialog sinstitucemi. Academia, Praha 2000 – spoluautorka.
 • Žánry a syntaktické rysy mluvených projevů. In: Tváře češtiny. FF OU 2000, 21-55.

Přehled tvůrčí a publ. činnosti (1995-2000) – pokračování

 • O českém míšení. In: Človek a jeho jazyk 1. Jazyk jako fenomén kultúry. Na počesť profesora Jána Horeckého.Ed. K. Buzássyová. Veda, Bratislava 2000, 102-111 – spoluautorka.
 • Zur Variation von Schriftsprachlichkeit und Nichtschriftsprachlichkeit im heutigen Tschechisch. In: Sprachwandel in der Slavia. Die slavischen Sprachen an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Ein internationales Handbuch. Hrsg. L. Zybatow. P- Lang, Frankfurt am Main 2000, Teil 1, 283-303 – spoluautorka.
 • Smích jako výraz spolupráce a konfliktu vdialogické komunikaci. In:
 • Świat humoru.Ed. Stanisław Gajda a Dorota Brzozowska. Uniwesrytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej, Opole 2000, 71-87.
 • Dialogické a monologické žánry mluvených projevů.Stylistyka IX,2000, 227-246.
 • Kontaktové prostředky včeských mluvených projevech. In: Princípy jazyka a textu . Univerzita Komenského, Bratislava 2000, 163-177.
 • Míšení kódů a jeho hodnotové aspekty vrůzných typech komunikačních situací. In:Naše a cizí

vinteretnické a interpersonální jazykové komunikaci. FF OU, Ostrava 2001, 11-19.

GRANTY:

 • 1995-1997 řešitelka grantu GA ČR „Mluvená čeština vČechách a na Moravě“
 • 1995-1997 řešitelka grantu GA AV ČR „Institucionální diskurz“
 • 1998-2000 spoluřešitelka grantu GA ČR „Vliv pragmatických činitelů na volbu výrazových prostředků mluvené komunikace“
 • 1998-2000 spoluřešitelka grantu RSS, Open Society „Czech and Slovak Public Oral Speech in the 90´“
 • 1996-2001 spoluřešitelka grantu GA ČR „Dialog ve světě lidí a strojů“

Anotace nejvýznamnějších prací za dobu vědecké a tvůrčí činnosti

 • MonografieKomunikativní složky výstavby dialogického textu(UK Praha 1982) charakterizuje dialogický text zhlediska nejrůznějších pragmatických činitelů a vkontextu mimojazykové situace. Podává klasifikaci komunikativních funkcí dialogických replik.

 • Monografie Mluvený text a jeho syntaktická výstavba(Academia, Praha 1994) se zabývá syntaktickou strukturací spontánních mluvených českých textů, jejich segmentací zvukovou, syntaktickou a pragmatickou a podává přehled mluvenostních syntaktických jevů a konstrukcí.

Údaje o působení vzahraničí

 • 1996: studijní pobyt, British Academy vLondýně
 • účast na konferencích, kratší přednáškové pobyty

Obor a rok habilitačního/jmenovacího řízení nebo udělení věd. hodnosti; přehledy ohlasů publikací

 • CSc. – FF UK Praha, 1978
 • doc. – FF UK Praha, 1996


Jméno a příjmení, tituly, rok narození

Jana Hoffmannová, PhDr., CSc., 1950

Zabezpečuje předměty (podíl)

 • Lingvistická bohemistika
 • Textová lingvistika
 • Pragmatická lingvistika

Forma a rozsah pracovně-právního vztahu kžadateli

Žádný

Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele

hlavního prac. poměru

Ústav pro jazyk český AV ČR,

Letenská 4, 118 51 Praha 1

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 1973 – dosud: ÚJČ ČSAV (ÚJČ AV ČR);

postupně odborná asistentka, odborná pracovnice, vědecká pracovnice, vedoucí vědecká pracovnice

Přehled tvůrčí a publ. činnosti (1995-2000)

 • O stylistiku dialogickou a intertextovou. Stylistyka (Opole, Polsko), IV, 1995, s. 246-249.
 • Feministická lingvistika?Naše řeč, 78, 1995, s. 80-91.
 • Pravda vinterakci? In: Realismus ve vědě a filosofii. Ed. J. Nosek – J. Stachová. Praha, Filosofia 1995, s. 59-67.
 • Kontrasty vpostmoderním textu. In:Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. Praha, FF UK 1995, s. 243-246.
 • Slang vliteratuře a uchovávání zašlých světů. In:Kdiferenciaci současmého mluveného jazyka. Ostrava, FF OU 1995, s. 132-139.
 • Fatická funkce jazyka, konverzace a její žánry.Slovo a slovesnost, 57, 1996, s. 191-205.
 • Umíte se dostat ke slovu?Čeština doma a ve světě, 4, 1996, s. 5-9.
 • Styl mluvené komunikace a pragmatické principy. In: Sociolingvistické a psycholingvistické aspekty jazykovej komunikácie . 1. Diel. Ed. V. Patráš. Banská Bystrica, Univ. M. Béla 1996, s. 27-34.
 • Ženy a muži: zdvořilost vdialogu (na příkladu „mluvení za druhého“). In: Žena – jazyk – literatura. Ed. D. Moldanová. Ústí nad Labem, PedF UJEP 1996, s. 333-337.
 • Heterogennost českého literárního textu (v éře postmoderní intertextuality). In: Literatura a heterogeniczność kultury.Poetyka i obraz świata. Ed. E. Czaplejewicz – E. Kasperski. Warszawa, TRIO 1996, s. 131-138.
 • Malý kurz postmoderní poetiky (s pomocí románu J. Kratochvila Avion).Čeština doma a ve světě, 4, 1996, s. 255-260.
 • Koherence vuměleckém textu. In:Tekst i jego odmiany.Ed. T. Dobrzynska. Warszawa, IBL 1996, s. 63-69.
 • Ke stylu deníkové a memoárové literatury. In: Styl a tekst . Ed. S. Gajda, M. Balowski. Opole, Uniw. Opolski 1996, s. 101-107.
 • The structure of the semantic context of TIME in various text types. In: Travaux du Cercle linguistique de Prague n.s. – Prague Linguistřic Circle Papers 2.Amsterdam – Philadelphia, J. Benjamins 1996, s. 319-330.
 • Mluvenost, nespisovnost a psaný text (v publicistice). In: Spisovnost a nespisovnost dnes . Ed. R. Šrámek. Brno, MU 1996, s. 195-200.
 • Textové transformace, variace, „překlady“ vučebním textu. In:Učební text – jeho funkce, produkce, percepce a interpretace. Praha, PedF Uk 1996, s. 38-43.
 • Normy fatické komunikace.Český lid84, 1997, s. 245-251.
 • Linguistics, style and dialogue analysis. In: Dialoganalyse V. Referate der 5. Arbeitstagung, Paris 1994. Ed. E. Pietri. Tübingen, Niemeyer 1997, s. 257-262.
 • „Řeč očí“ vkonverzační analýze a interakční sociolingvistice. In:Štylistika neverbálnej komunikácie. Bratislava, PedF Univ. Komenského 1997, s. 86-93.
 • Narativní pasáže vdialogu: čas vzpomínek a návratů do minulosti. In: Słowo i czas. Ed. S. Gajda – A. Pietryga. Opole, Uniw. Opolski 1997, s. 151-158.
 • Čeština spisovná, hovorová, obecná … a hlavně mluvená (v současné komunikaci a vsoučasném výzkumu),Slovo a slovesnost58, 1997, s. 42-54. (S O. Müllerovou.)
 • Stylový chaos a jazyková apokalypsa české postmoderní prózy. In:Od moderny kpostmoderne. Ed. T. Žilka. Nitra, Univ. Konštantína Filozofa 1997, s. 99-106.
 • Dialog vhodinách češtiny 2. Cvičebnice mluveného projevu pro žáky 6.-9. Ročníku a nižšího gymnázia. Praha, Pansofia 1998. (S O: Müllerovou.)
 • How the interviewer accomodates his respondent (Agreement, praise and identification as a cooperative strategy). In: Dialoganalyse VI.Referate der 6. Arbeitstagung, Prag 1996. Ed. S. Čmejrková, J. Hoffmannová, O. Müllerová, J. Světlá. Teil 2. Tübingen, Niemeyer 1998, s. 159-165.

Přehled tvůrčí a publ. činnosti (1995-2000) – pokračování

 • Institucionální komunikace včeštině. In: Česká slavistika 1998. České přednášky pro XII. Mezinárodní sjezd slavistů, Krakov 1998. Praha, Slovanský ústav AV ČR 1998, s. 129-136. (S O. Müllerovou.)
 • Paradoxy deníkové a memoárové literatury (sémanticko-pragmatická analýza). In: Myšlení vparadoxu, paradox vmyšlení . Ed. J. Nosek. Praha, Filosofia 1998, s. 270-279.
 • Sacrum/profanum včeské postmoderní poezii. In: Człowiek – dzieło – sacrum. Ed. S. Gajda – H. J. Sobeczko. Opole, Uniw. Opolski 1998, s. 389-395.
 • Pařani a gamesy (Pokus o charakteristiku diskurzu počítačových her). Naše řeč81, 1998, s. 100-111.
 • Ke stylu (současné) (české) konverzace. In: Jazyk a kultura vyjadřování. Brno, MU 1998, s. 49-55.
 • Konverzace včeštině při rodinných a přátelských návštěvách. Praha, Trizonia 1999. (S O. Müllerovou a J. Zemanem.)
 • Dialog včeštině. München, Verlag O. Sagner 1999. (S O. Müllerovou.)
 • Ein Privatbrief auf E-mail: immer noch ein Brief oder eher eine Plauderei? In: Dialogue Analysis and the Mass Media. Proceedings of the International Conference, Erlangen , April 2-3, 1998. Ed. B. Naumann. Tübingen, Niemeyer 1999, s. 55-63. (S O. Müllerovou.)
 • Od teorie dialogu kinstitucionální komunikaci. Slovo a slovesnost , 60, 1999, s.195-213. (S I. Markovou a O.

Müllerovou.)

 • „Reprodukce“ cizi řeči a myšlení. In: Jinakost, cizost vjazyce a vliteratuře. Ústí nad Labem, PF UJEP 1999, s. 56-60.
 • Diskurz počítačových her: mezi odborným stylem a jazykovou hrou. In:Dyskurs naukowy – tradycja i zmiana. Ed. S. Gajda. Opole, Uniw. Opolski 1999, s. 323-328.
 • Humanizace a dehumanizace (či spíše unifikace a jinakost) diskurzu. In: Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu.I. diel. Ed. P. Odaloš. Banská Bystrica, Univ. Mateja Bela 1999, s. 85-92.
 • Textová enumerace a její stylistický potenciál. In: Sborník prací FF Ostravské univerzity 179, Linguistica 3 . Ostrava, OU 1999, s. 71-79.
 • Pragmalingvistický pohled na dopisy Karla Čapka. Naše řeč82, 1999, s. 113-121.
 • Text vchaosu a chaos vtextu. In:Chaos, věda a filosofie.Ed. J. Nosek. Praha, Filosofia 1999, s. 29-37.
 • Parodie moderní či postmoderní? In:Intertextualita vpostmodernom umení. Ed. T. Žilka. Nitra, Univ. Konštantína Filozofa, 1999, s. 43-52.
 • „Chyby“ a „opravy“ vkomunikační a slohové výchově. Jazykovědné aktuality, 36, 1999, zvláštní číslo, s. 80-82.
 • Dostal jsem sadu od jednoho saláta – to není medík.Čeština doma a ve světě, 7, 1999, s. 116-119.
 • Jak vedeme dialog sinstitucemi . Praha, Academia 2000. (S O. Müllerovou.)
 • Kuniverzálnosti a specifičnosti pojmu DIALOG. In:Čeština – univerzália a specifika 2. Ed. Z. Hladká – P. Karlík. Brno, MU 2000, s. 53-61.
 • O českém míšení. In: Človek a jeho jazyk 1. Jazyk jako fenomén kultúry. Na počesť profesora Jána Horeckého. Ed. K. Buzássyová. Bratislava, Veda 2000, s. 102-111. (S O. Müllerovou.).
 • Zur Variation von Schriftsprachlichkeit und Nichtschriftsprachlichkeit im heutigen Tschechisch. In: Sprachwandel in der Slavia. Die slavischen Sprachen an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Ein internationales Handbuch. Teil 1. Hrsg. L. Zybatow. Frankfurt am Main, P. Lang 2000, s. 283-303.
 • Jak si píší časopis mladí turisté a vodáci. Čeština doma a ve světě, 8, 2000, s. 100-105.
 • Styl současných teenagerů (na pozadí úvahy o „stylech věkových“).Stylistyka(Opole, Polsko), 9, 2000, s. 247-262.
 • Humor a politika („Zaslechli jsme vParlamentě“). In:Świat humoru.Ed. S. Gajda – D. Brzozowska. Opole,

Uniw. Opolski 2000, s. 229-234.

 • Konvence a nekonvenčnost: jejich vliv na (ne)porozumění partnerů vdialogu. In: Konvence ve vědě a

filosofii . Praha, Filosofia 2000, s. 43-50.

 • Kpersuazivnímu stylu letáčků nabízejících „přivýdělek“, „vedlejší příjem“ (aneb jak nalákat spolupracovníky). In:Regulacyjna funkcja tekstów. Ed. K. Michalewski. Łódz, Uniw. Łódzki 2000, s. 225-230.
 • „Podskazyvanije“, „poddakivanije“ i drugije vidy strategii preodolenija kommunikativnych bar erov. In: Jazyk kak sredstvo transljacii kul tury . Moskva, Nauka 2000, s. 132-153.

 • Rodinné mailování. In: Princípy jazyka a textu . Bratislava, Univerzita Komenského 2000, s. 154-163.

 • Míšení kódů a jeho hodnotové aspekty vrůzných typech komunikačních situací. In:Naše a cizí vinteretnické a interpersonální jazykové komunikaci. Ostrava, FF OU 2001, s. 11-19. (S O. Müllerovou.)

Přehled tvůrčí a publ. činnosti (1995-2000) – pokračování

 • Vyjadřování neurčitosti vmluvené češtině. In: Přednášky zXLIV. běhu letní školy slovanských studií. Praha, FF UK 2001, s. 46-57.

 • Syntax institucionálního dialogu.Naše řeč, 84, 2001, s. 113-120.
 • Specifické možnosti češtiny pro hru sjazykem. In: Čeština – univerzália a specifika 3. Ed. Z. Hladká – P. Karlík. Brno, MU 2001, s. 251-258.
 • Odborný diskurz a vědecká komunikace vnových publikacích.Slovo a slovesnost, 62, 2001, s. 115-120.

 • Funkční aspekty dialogu a jeho analýzy. In: Funkcionalismus ve vědě a filosofii. Ed. J. Nosek. Praha, Filosofia 2001, s. 27-36.

 • Sklepáci a spol.: Jazykový a textový maximalismus a minimalismus. In:Česká literatura na konci tisíciletí II.Příspěvky z 2. kongresu světové literární bohemistiky. Praha, ÚČSL AV ČR 2001, s. 719-726.

 • Český jazyk 6.-9. Mluvnice – Literatura a komunikace – procvičujeme, opakujeme. Praha, SPL Práce 1998-2001. (S O. Müllerovou a B. Hoffmannem.)

GRANTY:

 • 1992-1995 účast na grantu GA AV ČR „Styl a text vsystému sémiotických kategorií“
 • 1995-1997 účast na grantu GA ČR „Mluvená čeština vČechách a na Moravě“
 • 1995-1997 účast na grantu GA AV ČR „Institucionální diskurz“
 • 1998-2000 účast na grantu RSS, Open Society „Czech and Slovak Public Oral Speech in the 90´“
 • 1996-2001 účast na grantu GA ČR „Dialog ve světě lidí a strojů“

Anotace nejvýznamnějších prací za dobu vědecké a tvůrčí činnosti

 • Monografie Sémantické a pragmatické aspekty koherence textu(Linguistica VI, Praha, ÚJČ ČSAV 1983) se zabývá vztahem teorie textu ke gramatice, stylistice a pragmatice a systémovými aspekty textu, dále strukturací obsahové a syntakticko-sémantické roviny textu. Zvláštní pozornost věnuje koherenci textu, vyjadřování časových významů a prostředkům pragmatické roviny.
 • Monografie Stylistika a…(Praha, Trizonia 1997) je věnována současnému postavení stylistiky vkontextu příbuzných disciplín a subdisciplín – jejím vztahům koborům tradiční lingvistiky (fonetika, fonologie, gramatika, kultura jazyka a řeči, sémantika, syntax) i koborům novějším a pomezním (psycholingvistika, sociolingvistika, textová lingvistika, analýzadiskurzu, konverzační analýza, teorie komunikace, rétorika, intertextualita aj.).

Údaje o působení vzahraničí

 • 1991: kurs Methoden der Gesprächsanalyse, Bielefeld
 • 1992: studijní pobyt, British Academy,Londýn
 • 1994: tvůrčí stipendium, NIAS, Wassenaar (Nizozemí)
 • 1994: kurs Conversation Analysis, Leiden
 • 1995: kratší přednáškové pobyty na univerzitách ve Frankfurtu n.M. a Postupimi
 • 1996: studijní pobyt a přednášky na univerzitě vGöteborgu
 • 1999. Studijní pobyt British Academy, Londýn
 • Kongresy a konference IADA (1992 Basilej, 1994 Paříž, 1996 Praha, 1998 Erlangen, 1999 Birmingham, 2000 Bologna)
 • Slavistické kongresy (1993 Bratislava, 1998 Krakov)
 • Stylistické konference Opole, Polsko (každoročně od r. 1991)
 • aj.

Obor a rok habilitačního/jmenovacího řízení nebo udělení věd. hodnosti; přehledy ohlasů publikací

 • PhDr. – FF UK, 1975
 • CSc. – ÚJČ ČSAV Praha, 1983Jméno a příjmení, tituly, rok narození

Světla Čmejrková, PhDr., CSc., 1950

Zabezpečuje předměty (podíl)

 • Obecná lingvistika
 • Textová lingvistika a stylistika
 • Sociolingvistika
 • Sémiotika

Forma a rozsah pracovně-právního vztahu kžadateli

Žádný

Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele

hlavního prac. poměru

Ústav pro jazyk český AV ČR,

Letenská 4, 118 51 Praha 1

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 1973 – 1978: redaktorka vnakladatelství
 • 1978 – 1983: Kabinet cizích jazyků ČSAV
 • 1983 – dosud: ÚJČ ČSAV (ÚJČ AV ČR);

postupně odborná pracovnice, vědecká aspirantka, vědecká pracovnice, vedoucí vědecká pracovnice

Přehled tvůrčí a publ. činnosti (1995-2000)

 • Žena v jazyce: Slovo a slovesnost 56, 1995, 2, 43-55.
 • Moje dnešní pojetí stylu. Styl sjednotitel a styl rozptyl. In: Gajda, S. (ed.): Stylistyka. Opole 1995, 226-230.
 • A narrative strategy: Experiential iconicism in „Czech Dream-book“ by Ludvík Vaculík. In: Hiltunen, R. – S. Tanskanen -B. Warvik (eds): Organization in Discourse. (= Proceedings from Turku Conference, August 10-14, 1994) Turku: University of Turku 1995, 213-222.
 • Jazykové a jiné schválnosti Ludvíka Vaculíka. In:Přednášky z XXXVII běhu Letní školy slovanských studií. Praha: FFUK 1995, 169-180.
 • Normy vědeckého dorozumívání. In:Termina 94( Žemlička, M., ed.). Liberec-Praha 1995, 55-65.
 • Psaní a lingvistika psaní. In:Spisovná čeština a jazyková kultura(Jančáková, J., Komárek, M., Uličný, O. eds) Praha FFUK 1995, 288-292.
 • Rozhovor s prof. Jiřím Krausem. In: Čeština doma a ve světě4 1995, 262-265.
 • Čeština, jak ji znáte i neznáte.Praha: Academia 1996. Spoluautorka (s F. Danešem, J. Krausem, I. Svobodovou).
 • The language of imaginary projections. In: Hajičová, E., Leška, O., Sgall, P., Skoumalová, Z. (eds)Travaux du Cercle Linguistique de Prague. Prague Linguistic Circle Papers. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins 1996, 307-318.
 • Academic writing in Czech and English. In: Ventola, E., Mauranen, A. (eds), Academic writing. Intercultural and Textual Issues . Amsterdam/Philadelphia: Benjamins 1996, 137-152.
 • Dvadcať let Romana Jakobsona v Čechoslovakii. In:Rossica, 1996, 2, Praha: Euroslavica, 1-9.
 • Territoriale und kooperative Prinzipien in der Wissenschaftssprache. In: Höhne, S., Nekula, M. (Hgg.). Sprache, Wirtschaft, Kultur. Deutsche und Tschechen in Interaktion. Iudicium 1996 (s F. Danešem), 163-187.
 • Položenije rusistiki v češskoj respublike. In:Russian Linguistics20, 61-63, 1996. Kluwer Academic Publishers (s P. Adamcem a J. Stiessovou).
 • Spisovnost a nespisovnost v současné rozhlasové a televizní publicistice. In: Šrámek, R. (ed.):Spisovnost a nespisovnost dnes, Brno 1996, 191-194.

 • Vstřícnost a kamenná tvář sfingy aneb výraz tváře v mezilidské komunikaci. In:Slovo a slovesnost57, 2, 1996, 102-108.
 • Jakobsonovo Veni, vidi, vici, aneb ikoničnost v jazyce. In:Slovo a slovesnost57, 3, 1996, 177-190.
 • Topolův Výlet k nádražní hale. In: Čeština doma a ve světě4, 1996, 260-267.
 • Tvář v lidové jazykovědě. In: Čeština doma a ve světě4, 1, 1996, 28-29.
 • Kdo je Ty? Jazyk pro dívčí časopis aneb syntetizovaná čtenářka. In: Nebeská, I., Macurová, A. (eds): Jazyk a jeho užívání. Praha: FFUK 1996, 265-275.

Přehled tvůrčí a publ. činnosti (1995-2000) – pokračování

 • Dialogue – consensus – differentiation. In: Pietri, E. (ed.), Dialoganalyse V (= Proceedings of Vth International Congress on Dialogue Analysis, Paris 1994). Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1997, 237-244.
 • Academic writing and cultural identity: The case of Czech academic writing. In: Duszak, A. (ed.), Culture and Styles of Academic Discourse. Berlin/New York: Mouton de Gruyter 1997, 41-62 (with F. Daneš).
 • Český jazyk na přelomu tisíciletí..Praha: Academia 1997. Spoluautorka a spolueditorka (s F. Danešem et al.).
 • Jazyk literatury. In: Daneš, F. a kol.:Český jazyk na přelomu tisíciletí.Praha: Academia 1997, 113-132.
 • Jazyk reklamy. In: Daneš, F. a kol.:Český jazyk na přelomu tisíciletí.Praha: Academia 1997, 133-145.
 • Jazyk pro druhé pohlaví. In: Daneš, F. a kol.:Český jazyk na přelomu tisíciletí.Praha: Academia 1997, 146-158.
 • K jazykové výstavbě prózy Skvernyj anekdot F. M. Dostojevského. In: Časopis pro moderní filologii79, 1997, 87-93.
 • Oldřich Leška.Rossica1, 1997, 142-144.
 • Čeština v síti: Psanost či mluvenost? O stylu e-mailového dialogu. In: Naše řeč80, 1997, 4, 225-247.
 • Mezinárodní kongres o dialogu v Praze (Praha, 18-20.4.1996). In:ČMF79, 1997, 1, 59-60.
 • Mezinárodní konference o Romanu Jakobsonovi a Pražském lingvistickém kroužku (Praha, 28-30.3.1996).In: Časopis pro moderní filologii79, 1997, 1, 61-63.
 • Dialoganalyse VI ., vol 1,2.Tübingen: Max Niemeyer Verlag 1998. Co-author and co-editor (with J. Hoffmannová, O. Müllerová, J. Světlá)
 • Is this my position? Teenagers“ response to mass media discourse. In: Čmejrková, S., Hoffmannová, J., Müllerová, O., Světlá, J. (eds.)Dialoganalyse VI.(= Proceedings of VIth International Congress on Dialogue Analysis, Prague 1996) Tübingen: Max Niemeyer Verlag 1998, vol. 2, 281-289.
 • Jazyk pro druhé pohlaví. In:Český lid85, l998, 3, 265-272.
 • Who is you? Second person singular as a means of representation in Russian and Czech literary texts. In: Rafael Guzman Tirado (ed.): Las Actas de las II Jornadas Andaluzas de Eslavística . Granada 1998, 50-60.
 • Syntactic and discourse aspects of reflexivization in Czech: The case of the reflexive pronounsvůj. In: Hajičová, E. (ed.):Issues of Valency and Meaning. Studies in Honour of Jarmila Panevová. Prague: Charles University Press, 1998, 75-87.
 • BESTarostně spolu. Reklama a normy češtiny. In: Čeština doma a ve světě, 3-4, 1998, 138-146.
 • Rehabilitovaná rétorika. Tvar 18, 1998.
 • Jak napsat odborný text.Praha: Leda 1999 (s F. Danešem and J. Světlou).
 • Rhetoric, argumentation, and advertisement. In: Rigotti, E. (ed.): Rhetoric and Argumentation.Beiträge zur Dialogforschung , Band 19 (=Proceedings of the International Conference, Lugano 1997). Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1999, 113-124.
 • Czech on the network: Written or spoken interaction? In: Naumann, B. (ed.): Dialogue Analysis and the Mass Media. Beiträge zur Dialogforschung , Band 20 (=Proceedings of the International Conference, Erlangen 1998). Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1999, 113-126.
 • Televizní interview a jiné duely. Dialog jako žánr veřejného projevu (TV interviews and other duels. Interview as a genre of public oral discourse).Slovo a slovesnost4, 60, 1999, 247-268.
 • O vysílání signálů. Naše řeč4, 82, 1999, 218-219.
 • Kongresy o dialogu v evropských zemích.Časopis pro moderní filologii2, 81, 1999, 110-112.
 • Prof. PhDr. František Daneš, DrSc.: In: František Daneš – 80 let, Ústav pro jazyk český. Praha 1999, 1-6.
 • František Daneš“s Eightieth Birthday. Linguistica Pragensia 1, IX, 1999, 103-106.
 • Reklama v češtině. Čeština v reklamě. Praha: Leda 2000, 258s.
 • Analysis of a TV polemical discourse. In: Linguistica Pragensia X, 2000, 1, 1-15.
 • Reklama a intertextualita aneb „Vlasy dělaj´člověka“ . In:StylistikaIX, Opole: Uniwersytet Opolski 2000, 117-136.

Přehled tvůrčí a publ. činnosti (1995-2000) – pokračování

 • Humor vreklamě. In: Gajdowa, K. (ed.):Swiat humoru, Opole: Uniwersytet Opolski 2000, 305-312.
 • Mediální dialog: model a skutečnost. In: Človek a jeho jazyk. 1. Jazyk ako fenomén kultúry. Bratislava: Veda 2000, 124-140.
 • Nedávejte nás číst svému psovi. Přestane Vás poslouchat. Řekni mi, co čteš… In: Čeština doma a ve světě2, 2000, 118-125.
 • Advertising discourse. A challenge to stylistic and linguistic methods of analysis. In: Proceedings of the 2 nd Congress on Literary Semantics , Cairo, November 2000 (v tisku).
 • Media dialogue as a genre of public oral discourse. In: Dialogue Analysis. Beiträge zur Dialogforschung (=Proceedings of the International Conference, Bologna 2000). Tübingen: Max Niemeyer Verlag, (v tisku).
 • O díleprof. Přemysla Adamce u příležitosti jeho sedmdesátin. In: Jazykovědné aktualityXXXVIII, 2001, 44-50.
 • Naše a cizí vjazyce a kultuře Čechů zUkrajiny. In: I.Bogoczova (ed.)Naše a cizí vinteretnické a interpersonální ko komunikaci(Sborník zkonferencevOstravě vzáří 2000). Ostrava: Ostravská univerzita 2001, 137-156.
 • International Journal of the Sociology of Language(spolueditorka čísla věnovaného menšinám vČR spolu sJ. Nekvapilem) (v tisku).
 • The categories of our own and foreign in the language and culture of Czech repatriates from the Ukraine. In: International Journal of the Sociology of Language (v tisku).
 • Jazyk, poezie, prozodie a reklama. In: Přednášky zXLIV. Běhu LŠSS. Praha: FF UK 2001, 28-45.
 • Setkání sčeštinou. Konference k 90. výročí založení Ústavu pro jazyk český AV ČR.Akademický bulletin10, 2001, 24-25.

GRANTY:

 • 1993-1995 účast na grantu GA ČR „Český jazyk na přelomu tisíciletí“
 • 1995-1996 účast na publikačním grantu GA AV ČR „Český jazyk na přelomu tisíciletí“
 • 1995-1997 řešitelka grantu GA ČR „Český odborný diskurs vmezikulturním kontextu“
 • 1998-2000 řešitelka grantu RSS, Open Society „Czech and Slovak Public Oral Speech in the 90´“
 • 1996-2001 účast na grantu GA ČR „Dialog ve světě lidí a strojů“

Anotace nejvýznamnějších prací za dobu vědecké a tvůrčí činnosti

 • Čeština, jak ji znáte a neznáte(Praha, Academia 1996) (s F. Danešem, J. Krausem, I. Svobodovou) je věnována strukturním i stylistickým rysům současné češtiny, psané i mluvené, jejím žánrům a funkčním stylům.
 • Český jazyk na přelomu tisíciletí(Praha, Academia 1997) (F.Daneš a kol.) je věnována analýze nových komunikačních žánrů současné češtiny i proměny žánrů existujících. Autorka zpracovala kapitoly Jazyk současné literatury, Jazyk reklamy a Jazyk pro druhé pohlaví.
 • Jak napsat odborný text(Praha, Leda 1999) (spolu sF. Danešem a J. Světlou) je věnována analýze současného českého odborného vyjadřování na pozadí domácích stylistických teorií produkce a interpretace textu. Zároveň přihlíží kmezikulturnímu kontextu současného vědeckého vyjadřování a porovnává názory na vědecké psaní včeské stylistické tradici se zahraničními, zejména anglosaskými teoriemi produkce a interpretace vědeckého textu.
 • Reklama včeštině. Čeština v reklamě(Praha, Leda 2001) je věnována analýze jednoho znejagresívnějších žánrů současné komunikace zhlediska jednotlivých jazykovědných metodologií (ruský formalismus a český strukturalismus, teorie básnických figur a tropů, teorie řečových aktů, sémiotické teorie ikonu, indexu a symbolu, vztahujazyka a obrazu, teorie intertextuality a interdiskursívnosti, kritické analýzy diskursu).

Údaje o působení vzahraničí

 • 1990: studijní pobyt na Pennsylvánské univerzitě ve Philadelphii
 • 1991: přednáškový pobyt v bo Akademi, Finsko
 • 1994, 1998: studijní pobyt vBritish Academy,Londýn
 • Kongresy a konference IADA (1992 Basilej, 1994 Paříž, 1996 Praha, 1998 Erlangen, 1999 Birmingham, 2000 Bologna)
 • Krátkodobé přednáškové pobyty a konferenční vystoupení (Freiburg, Mnichov, Halle, Innsbruck, Granada, Helsinki, Turku, Lund, Opole,Varšava, Leiden, Florencie, Lugano, Káhira, Ottawa aj.)
 • 1999: přednáškový pobyt na Wirtschaftsuniversität Wien
 • 2001: hostující profesorka na Wirtschaftsuniversität Wien
 • 2001: přednášející na Summer School of Functional Systemic Linguistics vOttawě

Obor a rok habilitačního/jmenovacího řízení nebo udělení věd. hodnosti; přehledy ohlasů publikací

 • PhDr. – FF UK, 1975

 • CSc. – ÚJČ ČSAV Praha, 1986

Jméno a příjmení, tituly, rok narození

Jarmila Bachmannová., PhDr., CSc., 1950

Zabezpečuje předměty (podíl)

 • Česká dialektologie
 • Jazykový zeměpis a nářeční atlasy
 • Nářeční lexikologie

Forma a rozsah pracovně-právního vztahu kžadateli

Žádný

Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele

hlavního pracovního poměru

Ústav pro jazyk český AV ČR,

Letenská 4, 118 51 Praha 1

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 1973 – dosud: Ústav pro jazyk český AV ČR

postupně odborný asistent, odborný pracovník, vědecký pracovník, vedoucí vědecký pracovník

Přehled tvůrčí a publ. činnosti (1995-2000)

 • Mluvený projev spisovný a nespisovný. Naše řeč, 78 (4), 1995, s. 197-201
 • Jak je to na Moravě spokličkou. Čeština doma a ve světě, 3 (4), 1995, s. 261-262
 • Nářeční prvky v současné komunikaci (Na materiále ze severního Železnobrodska). In: Spisovnost

a nespisovnost dnes. Sborník příspěvků zmezinár. konference. Brno, MU 1996, s. 134-138

 • Moravanky v Praze. Naše řeč, 79 (4), 1996, s. 207-211
 • „Škola náz zďelává vmnoha smňerech…“ Český jazyk a literatura, 46 (9/10), 1996, s. 199- 203
 • Obšti i specifični čerti na terminologijata na profesionalnija govor (varchu material ot

terminologijata na sklarskoto proizvodstvo vSeverna Čechija). Sapastavitelno ezikoznanie, 21 (4),

1996, s. 59-62

 • Tradiční dialekt a mluva mládeže na Železnobrodsku. In: Český jazyk na přelomu tisíciletí (F.

Daneš a kolektiv). Academia, Praha 1997, s. 183-192

 • Český jazykový atlas 2. Academia, Praha 1997 (členka autorského kolektivu)
 • Mluva mládeže vPodkrkonoší. Naše řeč, 80 (4), 1997, s. 184-189
 • Lidové názvosloví korálkářské a jeho proměny. In Termina 96 – vtisku
 • Podkrkonošský slovník. Academia, Praha, 1998
 • Český jazykový atlas 3. Academia, Praha 1999 (členka autorského kolektivu)
 • Český jazykový atlas 4. Academia, Praha 2000, vtisku (členka autorského kolektivu)
 • Zvukový archiv nářečních textů. Naše řeč, 82 (1), 1999, s. 47-48
 • Svědectví archivních magnetofonových nahrávek o jazyce českých enkláv vPolsku. Naše řeč 84 (4),

2001, s. 184-191

 • L. Bachmann, Nářečí na Vysokomýtsku. Academia, Praha 2001, (úprava rkp. protisk-vtisku

GRANTY:

 • 1995-1997 účast na grantu GA AV ČR “ Morfologický systém českých nářečí“
 • 1998-2000 účast na grantu GA AV ČR „Hláskoslovný systém českých nářečí (jazykovězeměpisná studie)“
 • 2001-2003 účast na grantu GA AV ČR „Završení jazykovězeměpisného výzkumu českých nářečí (nářeční

systémy)“

 • 1996-1998 řešitelka grantu GA AV ČR „Zvukové záznamy českých nářečí, jejich archivace a další

využití“

 • 2000-2002 řešitelka grantu GA AV ČR „Zvukové záznamy českých nářečí, jejich archivace a další využití

2″

Anotace nejvýznamnějších prací za dobu vědecké a tvůrčí činnosti

 • Nářeční monografiePodkrkonošský slovník(Academia Praha 1998)

Lexikální zásoba shromažďovaná vletech 1972-1983 vněkolika obcích na severním Železnobrodsku, které patří po stránce jazykové k archaickému nářečí podkrkonošskému, je zpracována dvěma způsoby: Jednak v relativně úplném ideografickém hesláři (cca 25 tisíc hesel), jednak vdiferenčně pojatém slovníku abecedním (přes 2 100 hesel). V hesláři jsou slova a slovní spojení řazena na základě věcněvýznamových souvislostí do čtyř základních (dále hierarchicky členěných) okruhů: Vesmír, svět kolem nás, Člověk, Člověk a společnost, Obecné vztahy. Abecední slovník obsahuje kromě nářečních výrazů i početnou vrstvu lidového názvosloví – především z oblasti sklářské výroby, která je pro daný region typická, a také četné frazémy, jimž dosud nebyla v české dialektologii věnována pozornost.

Po Dialektickém slovníku chodském J. Hrušky (z roku 1907) je to druhá publikace zpracovávající slovní zásobu českých nářečí. Je určena nejen odborníkům – lingvistům a etnografům, ale všem čtenářům, kteří se zajímají o česká nářečí.

 • Český jazykový atlas(Academia Praha 1, 1992; 2; 1997; 3, 1999; 4, 2001 vtisku; 5. díl vrkp.)

První tři svazky jsou věnovány slovní zásobě a tvoření slov – přinášejí úplný obraz o územním rozrůznění

našeho národního jazyka po stránce lexikální. Zachycují lexikální zásobu podle věcněvýznamových okruhů a představují vybrané položky na přehledných mapách a vdoprovodných komentářích. Další dva díly zpracovávají obdobným způsobem územně diferencované jevy zmorfologie a hláskosloví. Zpracovávaný nářeční materiál vykazuje mnohdy mimořádně starobylé znaky, snimiž se dnes už nesetkáme ani u nejstarších mluvčích. Především nářeční zemědělská terminologie je bohatým materiálovým zdrojem pro sledování vývoje slovní zásoby našich dialektů, pro studium rozmanitosti kontaktů se sousedními slovanskými i neslovanskými jazyky i pro další jazykovědná bádání.

Údaje o působení vzahraničí

Obor a rok habilitačního/jmenovacího řízení nebo udělení věd. hodnosti; přehledy ohlasů publikací

 • PhDr. – FF UK
 • CSc. – ÚJČ ČSAV, 1985

Jméno a příjmení, tituly, rok narození

Ludmila Uhlířová, PhDr., CSc., 1940

Zabezpečuje předměty (podíl)

 • Jazykovědná bohemistika

Forma a rozsah pracovně-právního vztahu kžadateli

Žádný

Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele

hlavního pracovního poměru

Ústav pro jazyk český AV ČR,

Letenská 4, 118 51 Praha 1

Praxe od ukončení VŠ studia

1962 – dosud: ÚJČ AV ČR (dříve ÚJČ ČSAV)

postupně: aspirantka, odborná asistentka, odborná pracovnice, vědecká pracovnice, vedoucí vědecká pracovnice

Přehled tvůrčí a publ. činnosti (1995-2000)

 • O jednom modelu rozložení délky slov,SaS56, 1995, 8-14.
 • Matematické termíny typu jacobián, laplaceián,78, 1995, 183-188.
 • On the Generality of Statistical Laws and Individuality of Texts. A Case of Syllables, Word Forms, their Length and Frequencies, Journal of Quantitative Linguistics , 2, 1995, 238-247.
 • O právnické češtině: Od dopisové agendy jazykové poradny knové lingvistické disciplíně?In: Termina 94, Liberec – Praha 1995, 107-115.
 • Ahoj Ivano!NŘ78, 1995, 56.
 • Spotřebiště, 78, 1995, 270.
 • Slovanská věta(Slavistické monografie, Řada lingvistická, sv. 3), 1996, Praha: Euroslavica, 277 s., rus. a angl. resumé. ISBN 80-85494-27-2. – Vydáno spodporou Fondu AV ČR pro vydávání vědecké literatury. Autorka odd. 2 a 3. Spoluautorství s H. Běličovou.
 • How long are words in Czech ?Glottometrika 15, 1996, 134-146.
 • Archivace lingvistických dokumentů na počítači ( O dopisové a jiné agendě jazykové poradny Ústavu pro jazyk český – u příležitosti půlstoletí její činnosti). Část I – 79, 1996, 171-186, Část II, 79, 1996, 225-237.
 • O vztahu mezi délkou slova a jeho polohou ve větě,SaS58, 1997, 174-184.
 • Okategorii neurčenosti vbulharštině a včeštině (příspěvek ke konfrontaci) In:Obštnost i mnogoobrazie na slavjanskite ezici.Sbornik včest na prof. Ivan Lekov, red. L. Laškova a další, Akademično slavistično družestvo, Sofija 1997, 102-106.
 • Za ezika nabalgarskite vestnici (razvojna dinamika na izrečenieto),Sapostavitelno ezikoznanie22, 1997, 33-49.
 • Length vs order: On the word length and clause length from the perspective of word order ,Journal of Quantitative Linguistics 4, 1997, 266-275.
 • „Language Service“ is also a service for linguists. Linguistica Pragensia , 1997, s. 82-90.
 • Zhoršené rozptylové podmínky?80, 1997, 52.
 • An overview of word order in Slavic languages.:In: Constituent order in the languages of Europe , Berlin etc., Mouton, 1998, 105-149. Spoluautorství s A. Siewierskou.
 • Linguists vs. the Public: An Electronic Database of Letters to the Language Consulting Service as a Source of Sociolinguistic Information. Journal of Quantitative Linguistics , 5, 1998, 262-268.
 • O dialogu mezi jazykovouporadnou a veřejností aneb K čemu slouží počítačová databáze dotazů o jazyce a odpovědí na ně. In: Česká slavistika, 1998, 169-177.
 • Balgarskoto prilagatelno pod „režima“ na medijnija ezik.Sapostavitelno ezikoznanie23, 1998, 25-38.
 • Zálivgate.81, 1998, 218-219.
 • Pravděpodobnost vjazyce. In : Čeština – univerzália a specifika, P. Karlík, Z. Hladká, eds., Brno 1999, 85-93.
 • O co se zajímají ti, kdo posílají dopisy, faxy a e-maily jazykové poradně? 82, 1999, 225-236.
 • Word length modelling: Intertextuality as a relevant factor ? Journal of Quantitative Linguistics 6, 1999, 252-256.
 • Jazyková poradna pro rok 2000, SaS 60, 1999, 241-246.
 • „Sprĺktjänst“ är ocksĺ en service for sprĺkvetare, in: Sprĺk i Norden , Oslo: Novus Forlag, 1999, 67-77.(překlad :Linguistica Pragensia, 1997, s. 82-90).
 • Chipsy, čipy a chips (křupavé, malé a chytré, někdy i modré).TOP10 , 1999,č. 4, 30.

Přehled tvůrčí a publ. činnosti (1995-2000) – pokračování

 • Zohlednit a vtělit. 82, 1999, 158-160.
 • On Language Modelling in Automatic Speech Recognition. Journal of Quantitative Linguistics 7, 2000, vol. 7, 209-216.
 • On Language Modelling in a Speech Recognition Project. Papers in Phonetics and Speech Processing, Forum Phoneticum 70, 2000, H. W. Wodarz and Z. Palková, eds., Hector, Franfurt am Main, 177-186.
 • On Word Length, Clause Length and Sentence Length in Bulgarian, In: Text as a linguistic paradigm: levels, constructions and constructs .L. Uhlířová, R. Köhler, G. Wimmer, G. Altmann, eds., WVT Trier 2000, 266-282.
 • Jazyková poradna na internetu jako typ spisovné situace. In:Čeština – univerzália a specifikaIII, P. Karlík, Z. Hladká, eds., 2000 Brno, 215-221.
 • Klitika jako kategorie diskusní. In:Čeština – univerzália a specifikaIII, P. Karlík, Z. Hladká, eds., 2000 Brno, 29-35.
 • Internetový dialog jazykové poradny sveřejností (poradna@ujc.cas.cz), 84, 2001, 1-15.
 • The case of Czech possessive adjectives and their head nouns: some distributional properties, www. ram-verlag.de 2, 2001, 1-9.
 • pravidelné příspěvky pro Český rozhlas 2, Kdo to ví, odpoví, pravidelně od r. 1999
 • pravidelné jazykové koutky pro časopis Naše rodina, 2000, 2001
 • jazykové koutky pro časopis Rybářství (nepravidelně)

GRANTY:

 • 1995 – 2001 Teorie a aplikace hlasové komunikace v češtině (GA ČR), spoluřešitelka
 • 1994 – 1996 Archivace lingvistických dokumentů na počítači a jejich sociolingvistická analýza (AV ČR) řešitelka
 • 1998 – 2000 Sociologie jazyka a jazykové poradenství véře elektronických médií (GA ČR), řešitelka

Anotace nejvýznamnějších prací za dobu vědecké a tvůrčí činnosti

 • členka autorského kolektivu syntaktického svazku Mluvnice češtiny(Praha, Academia 1987), knihyKvantitativní charakteristiky současné češtiny(Praha: Academia, 1985), knihyO češtině včíslech(Praha: Academia 1987) a řady frekvenčních slovníků češtiny, které vycházely v80. letech.

 • VKnížce o slovosledu(Praha, Academia 1987) popsala funkční principy a užívání českého slovosledu.

 • VknizeSlovanská věta(spoluautorka sH. Běličovou, Praha, Euroslavica 1996) podala (ve své části) kontrastivní popis slovosledu, aktuálního členění a kategorie determinace ve všech slovanských jazycích (angl.a rus. resumé).

Údaje o působení vzahraničí

 • Jednotlivé přednášky a kratší pobyty: Bulharsko (Sofie, Plovdiv), Německo (Trier), Finsko (Helsinki); referáty na konferencích (různé státy)

Obor a rok habilitačního/jmenovacího řízení nebo udělení věd. hodnosti; přehledy ohlasů publikací

 • CSc. 1972


Jméno a příjmení, tituly, rok narození

Jaroslava Pečírková, PhDr., CSc., 1941

Zabezpečuje předměty (podíl)

 • stará čeština
 • staročeské bible
 • dějiny českého biblického překladu

Forma a rozsah pracovně-právního vztahu kžadateli

Žádný

Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele

hlavního pracovního poměru

Ústav pro jazyk český AV ČR,

Letenská 4, 118 51 Praha 1

Praxe od ukončení VŠ studia

1963 – dosud: ÚJČ ČSAV (ÚJČ AV ČR);

postupně pracovnice na studijním pobytu, odborná pracovnice, vědecká pracovnice

Přehled tvůrčí a publ. činnosti (1995-2000)

 • Staročeský slovník,sešity 21 – 24
 • Z dějin českého překladu bibleIn: Čeština doma a ve světě 3,1995, s.85-87
 • Staročeská bible Drážďanská a OlomouckáIV, Tobiáš – Sirachovec,Paderborn 1996 (dokončení edice po smrti autora Vladimíra Kyase)
 • Česká bible v dějinách národního písemnictví, Praha Vyšehrad 1997 (dokončení publikace po smrti autora Vladimíra Kyase: redakční úpravy textu, zpracování poznámkového aparátu, rejstříků a příloh)
 • Czech Translations of the BibleIn: Interpretaion of the Bible, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Ljubljana and Sheffild Academic Press, Sheffield 1998, s. 1167-1200
 • Překlady bibleIn: Český bratr 73,1997 a 74, 1998 a Naše rodina 32, 2000 a 33, 2001(série 15 článků o dějinách českého biblického překladu od počátku do současnosti + ukázky)
 • Určení redakce staročeského biblického překladu ve Starém zákonu královny KristinyIn: Studie o rukopisech XXXIII, 1999-2000, s. 47-66

GRANTY:

 • 1999 – 1996 spoluřešitelka grantu GA ČR „Sémantické modely staročeských předponových sloves“

 • 1994 – 1996 spoluřešitelka grantu GA AV ČR „Sémantické modely staročeských předponových sloves“

 • 1999 – 2001 spoluřešitelka grantu „Elektronizace postupů diachronní lexikografie (na materiálu Staročeského slovníku)“

Anotace nejvýznamnějších prací za dobu vědecké a tvůrčí činnosti

 • Czech Translations of the BibleIn: Interpretaion of the Bible, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Ljubljana and Sheffild Academic Press, Sheffield 1998, s. 1167-1200

Přehled vývoje českého biblického překladu od jeho počátků vč. Staroslověnského překladu po současnost sdůrazem na staročeské rukopisné bible a tištěné bible 16. a 17. století. Jde o nejkompletnější dosud existující přehled s novými poznatky o vzniku a vývoji překladu staročeského.

Údaje o působení vzahraničí

Obor a rok habilitačního/jmenovacího řízení nebo udělení věd. hodnosti; přehledy ohlasů publikací

CSc. – ÚJČ ČSAV Praha, 1983

Jméno a příjmení, tituly, rok narození

Jana Matúšová, PhDr., CSc., 1960

Zabezpečuje předměty (podíl)

Onomastika synchronní a diachronní

Forma a rozsah pracovně-právního vztahu kžadateli

Žádný

Název, sídlo a právní forma zaměstnavatele

Hlavního pracovního poměru

Ústav pro jazyk český AV ČR,

Letenská 4, 118 51 Praha 1

Praxe od ukončení VŠ studia

1984 – 86: středoškolská učitelka

1986 – dosud: ÚJČ ČSAV (ÚJČ AV ČR);

postupně odborná pracovnice, vědeckápracovnice

Přehled tvůrčí a publ. činnosti (1995-2000)

 • L. Olivová-Nezbedová – M. Knappová – J. Malenínská – J. Matúšová, Pomístní jména v Čechách. O čem vypovídají jména polí, luk, lesç, hor, vod a cest. Academia Praha 1995. Kapitoly:

Hláskosloví pomístních jmen, s. 81-142,

Tvarosloví pomístních jmen, s. 143-168,

Pomístní jména německého původu vČechách, s. 217-243,

Stopy dolování a zpracování nerostných surovin v pomístních jménech, s. 403-425.

 • Ortsnamen in mehrsprachigen Ländern und Regionen – germanisch/slavisch, in: Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft, Band 1.1.2, Namenforschung/Name Studies/Les Noms Propres, Herausgegeben von Ernst Eichler – Gerold Hilty – Heinrich Löffler – Hugo Steger – Ladislav Zgusta, Walter de Gruyter, Berlin – New York 1996, s. 1420-1425, ISBN 3-11-014879-X.

 • Inge Bily, Ortsnamen des Mittelelbegebietes. Deutsch-Slawische Forschungen zur Namenkunde und Siedlungsgeschichte 38, Akademie Verlag GmbH, Berlin 1996; Acta onomastica 38/1997, 1998, s. 185-188.

 • Kživotnímu jubileu Libuše Olivové-Nezbedové. – Nř 81, 1998, č. 5, s. 262-264.

 • Das deutsche Appellativum Berg in der Oronymie Böhmens Österreichische Namenforschung, Jahrgang 27, (1999), Heft 1-2, s. 75-81.

 • Kživotnímu výročí I. Lutterera, Nř 82, 1999, č.3, s. 155-157.

 • 12. slovenská onomastická konferencia a 6. Seminár „Onomastika a škola“, Prešov 25. – 26. októbra 1995. Zborník referátov. – AO 39/ 1998, 1999, s. 183-185.

 • s J. Malenínskou: Ksedmdesátinám Emila Skály. AO 39/1998,1999, s. 183-186.

 • Integraceslovanských pomístních jmen do němčiny spomocí topoformantu -en, Onomastické práce 4, Praha 2000 (2001), s. 294-299.

 • Kúloze syntaktického výzkumu v oblasti toponymie, in: Vlastné mená vjazyku a spoločnosti, 14. slovenská onomastická konferencia BanskáBysrica 6. – 8. júla 2000. Bratislava-Banská Bystrica 2000, S. 127 – 133.

 • R. Šrámek, Úvod do obecné onomastiky, Brno 1999, vtisku Acta onomastica.

 • Bily, Atlas altsorbischer Ortsnamentypen, Leipzig 2000 , vtisku Acta onomastica.

 • „Nejstarší obrazová mapa Krkonoš“, vtisku Acta onomastica (zpráva).

 • Hausner, E. Schuster, Altdeutsches Namenbuch…10. Lieferung , vtisku Acta onomastica (zpráva).

 • Vztah pomístních jmen křemeslné výrobě vČechách, vtisku Acta onomastica.

 • Onomastický seminář Vlastní jména v mluvnicích češtiny a vtradicích českého mluvnictví, vtisku Acta onomastica.

 • Betonung bei westslavischen toponymischen Integraten ins Deutsche, vtisku Onomastica Slavogermanica.

 • Möglichkeiten und Bedeutung des onomastischen Vergleichs westslavischer Fluramenintegrate im Deutschen – příspěvek na XX. světovém kongresu onomastických věd v Santiagu de Compostela 1999.

 • Toponyma na česko-německém pohraničí, Encyklopedia onomastyki slovianskiej, Krakow.

 • Die deutschen Appellativa in der Flurnamesammlung Böhmens – Die deutschen Rodungsnamen?, vtisku Österreichische Namenforschung.

GRANTY:

 • 1998 – 1999 spoluřešitelka grantu GA ČR „Slovník pomístních jmen vČechách II“.
 • 2000 – 2001 řešitelka grantu GA ČR „Slovník pomístních jmen vČechách III“.

Anotace nejvýznamnějších prací za dobu vědecké a tvůrčí činnosti:

 • Index lexikálních jednotek pomístních jmen vČechách, spolu sL. Olivovou-Nezbedovou , Praha 1991 – 269s.

Retrográdní index pomístních jmen vČechách, spolu sL. Olivovou-Nezbedovou , Praha 1991 – 236 s.

Indexy zpřístupňují lexikální bohatství obsažené v pomístních jménech zúzemí Čech jednak vabecedním,

jednak vretrográdním uspořádání, a jsou východiskem pro zpracování slovníku pomístních jmen i

jazykovědných studií.

 • MonografiePomístní jména vČechách. O čem vypovídají jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest,spolu sL. Olivovou-Nezbedovou, M. Knappovou a J. Malenínskou, Academia: Praha 1995. – 520 s.

Monografie vychází ze sbírky pomístních jmen zúzemí Čech, která byla vybudována vletech 1963 – 1980. Konečné uspořádání této sbírky asestavení výše uvedených indexů pomístních jmen otevřelo možnost a zároveň vyvolalo potřebu zpracování témat, kterým dosud včeské onomastice nebyla a nemohla být věnována soustavná pozornost. Monografie předkládá obecnou charakteristiku pomístních jmen, přibližuje průběh sběru pomístních jmen na území Čech a sleduje pomístní jménazjazykového hlediska i zhlediska jejich významu pro jiné vědní obory. J. Matúšová zpracovala kapitoly týkající se hláskosloví a tvarosloví českých pomístních jmen, pomístních jmen německého původu a jmen majících vztah kdolování a zpracování nerostných surovin.

Údaje o působení vzahraničí

 • 1994 – půlroční stáž na univerzitě vLipsku, podporovaná nadací Volkswagen-Stiftung.

Obor a rok habilitačního/jmenovacího řízení nebo udělení věd. hodnosti; přehledy ohlasů publikací

CSc. – ÚJČ ČSAV Praha , 2000

8. Záznamy o projednání návrhu


Příloha: Písemný souhlas pedagogů a členů oborové rady

B