Volební období 2000-2002

Dotazník pro ředitele historických ústavů – Ústav českých dějin

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Dotazník pro ředitele historických ústavů – Ústav českých dějin

A. Jednotlivé problémy uveďte vkaždé podkategorii vbodovém výčtu (a) – (n). U řešených problémů uveďte u každého bodu výčtu i konkrétní údaje, kdy a kde jste problém řešili a důvody, proč zůstal nevyřešen. U neřešených problémů uveďte u jednotlivých problémů důvod, proč jste je neřešili.

 1. Problémy řešenéÚČD vypracoval vroce 2001 analýzu svého personálního i pedagogického a vědeckého vývoje v90. letech (Stav a perspektivy českých dějin) a také rámcový plán své vědecké činnosti na příští 3 – 5 let. Rozhodl se ktomuto kroku proto, že chce úžeji propojit svoji pedagogickou a vědeckou činnost a učinit vědecký výzkum přímou součástí studia. Vzhledem kpochopitelnému zájmu studentů o české dějiny, zejména dějiny 19. a 20. století, je však činnost ústavu limitována počtem pracovních sil, které má kdispozici. Kvantitativní poměr učitelů a studentů je tak na ÚČD nejvyšší mezi historickými ústavy katedry.

  1. Obsahové problémy – pracoviště* (a) – (n)Vsouvislosti s novými akreditacemi navazujícího studia považujeme za nutné provést jeho zásadnější reformu, odpovídající zamýšlené koncepci celkové úpravy studia, která vzešla ze Studijní komise a byla předložena proděkanem Hermanem.
  2. Obsahové problémy – studium (a) – (n)

   Souvisí spředešlým. Zvláště obsah doktorandského studia je předmětem našich stálých diskusí. Řešení problém záleží současně na obecných pravidlech tohoto studia. (Srv. 2.2)

  3. Organizační problémy – pracoviště (a) – (n)

   .1,3 a 1,5 P Organizační problémy pracoviště spočívají především votázce počtu pracovních sil, jimiž je limitována možnost takového vedení zejména seminárních, ale i diplomových prací, které by bylo přímo spojeno sbadatelskými úkoly. Ohlášené odchody do starobního důchodu či zjiných důvodů výrazně zkomplikují i samotný průběh povinné výuky. Zvláště se to týká semináře novověkých a raně novověkých dějin.

  4. Organizační problémy – studium (a) – (n)

   Ústav je přetížen, protože většina studentů historie komunikuje se svým oborem přes náš ústav. Jinými slovy u nás se hlásí největší počet studentů kpostupovým a státním závěrečným zkouškám. Zátěž se projevuje od elementárních banalit, jako je množství protokolů, které musí sekretářka vypsat, až po posudky diplomových prací, jichž je leckdy několik na jednoho oponenta.

  5. Personální problémy – pracoviště (a) – (n)

  1.6 Personální problémy – studium (a) – (n)

  1.7 Jiné problémy (a) – (n)

  Podobné, jaké mají jiná pracoviště, zvláště tzv. velkých oborů, na fakultě.

 2. Problémy neřešené
  1. Obsahové problémy – pracoviště* (a) – (n)
  2. Obsahové problémy – studium (a) – (n)Za naprosto aktuální považujeme řešení problémů spojených sdoktorským studiem. Vzásadě ale je jeho problematika řešitelná pouze vrámci celkové koncepce studia jak historie, tak i na FF UK.
  3. Organizační problémy – pracoviště (a) – (n)
  4. Organizační problémy – studium (a) – (n)
  5. Personální problémy – pracoviště (a) – (n)
  6. Personální problémy – studium (a) – (n)
  7. Jiné problémy (a) – (n)

* Např. vědecká činnost, koncepce rozvoje pracoviště, mezinárodní spolupráce apod.

B. Otázky

 1. Schůze ústavu konáte: X pravidelně nepravidelně nekonáte
 2. Pokud konáte pravidelné schůze, jak často ? jednou měsíčně
 3. Pokud nekonáte schůze pravidelně, kolik jste měli schůzí vLS 01? ________
 4. Pokud nekonáte schůze ústavu, jak a ským řešíte problémy pracoviště?
 5. Schůzky se studenty nebo jejich zástupci konáte: : pravidelně nepravidelně nekonáte

  Jednou za rok konáme schůzku se studenty prvního ročníku a se studenty kombinovaného studia. Vpřípadě řádných studentů je problém, že nemají reprezentující orgán, jakým dříve byli mluvčí Spolku studentů historie. Uvažovali jsme o svolávání schůzí všech studentů spedagogy, ale hrozí při nich zabředávání do dílčích spíše kvaziproblémů. Na druhou stranu je takové shromáždění dobré pro zjištění „nálady“ apod. Věc závisí také na iniciativě studentů samých.

 6. Pokud konáte pravidelné schůzky, jak často ? _______________
 7. Pokud nekonáte schůzky pravidelně, kolik jste měli schůzek vLS 01? ________
 8. Kdo se zvašeho ústavu schůzek účastní? _______________________________
 9. Pokud nekonáte schůzky se studenty, jak řešíte jejich problémy nebo náměty?

Záleží na povaze problému. Buď individuálně, nebo je-li problém obecnějšího rázu – např. stížnosti na obsah a formu postupových zkoušek, řešíme ho na schůzi katedry.

C. Uveďte vtabulkovém přehledu rozsah základní pedagogické zatí~enosti vašich interních učitelů vLS 2001 (jméno, úvazek, počet povinných předmětů/hod.týdně/počet studentů; počet povinně volitelných předmětů/hod. týdně/počet studentů; počet nepovinně volitelných předmětů/hod. týdně/počet studentů; počet vedených dipl. prací, počet vedených doktorských prací.

Interní pracovník

Úvazek

Pov. Předměty

(a) počet

(b) hodin

(c) studentů

Pov. volit. předměty

(a) počet

(b) hodin

(c) studentů

Nepov. volit. předměty

(a) počet

(b) hodin

(c)studentů

Počet dipl. prací

Počet doktor. prací

Beneš

8,5

4/8/70

1/2/8

5

10

Bobková

8,5

4/8/100

1/2/30

5obh/7

8

Hlavačka

4,25

1/2/30

2/4/15

2

10

Horský

8,5

3/6/45

2/4/35

Hudecová

4,25

2/4/30

Koldinská

8,5

1/4/50

Kvaček

6

1/2/30

3/6/42

12

13

Maur

7

2/4/27

2/3/23

3

6

Nejedlý

8,5

2/9/100

1/2/20

7

Pánek

4,25

1/2/50

2/2,5/20

2

5

Rychlík

8,5

4/8/60

2/4/40

6

8

Sekera

8,5

2/4/30

4/8/45

Zilynská

8,5

2/8/57

1/2/6

Žemlička

4,25

1/2/10

2/4/50

1

3

VPraze dne __________________ Podpis ____________________