Volební období 2000-2002

ARCHIV PODKLADŮ

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

Vážený pan
Ing. Karel Höfer
ředitel Kolejí a menz UK v Praze
Voršilská 1
116 43 Praha 1
Věc: Váš dopis ze dne 20.10. 2000 s přílohou Statistické údaje z ubytování studentů na kolejích UK v Praze.

Vážený pane řediteli,

obracím se na Vás na základě rozhodnutí AS FF UK ze dne 9. listopadu 2000 ve věci Vámi zaslaných statistických údajů, o které AS FF UK požádal na základě svého usnesení 15/3 z června tohoto roku.

Statistické údaje zpracovala ustavená skupina pro záležitost ubytování studentů na kolejích. Vedle konstatování, že údaje na svou žádost obdržel AS FF UK se značným časovým zpožděním, upozornila skupina na tyto nesrovnalosti v materiálu:

  1. Počet kladně vyřízených žádostí neodpovídá uváděné kapacitě kolejí.
  2. Ze statistik ke kapacitě jednotlivých kolejí není zcela zřejmé, zda jsou v celkové kapacitě započítány též přistýlky, manželská kolej (Hvězda) a hostinské pokoje.
  3. U mnoha kolejí je uvedena jiná kapacita než na www stránce KaM ; především však ve statistice nejsou vůbec zahrnuty čtyři koleje uvedené na výše zmíněné stránce – Komenského, Bolevecká, Heyrovského a Šafránkův pavilon. Naopak jsou zde uvedeny tři koleje neuvedené na www stránce: Vokovice, Jižní Město a Hostivař. Navíc ani v tabulce, ani na stránce není zmíněna Hlávkova kolej.
  4. Pokud jde o hranici dojezdnosti, materiál obsahuje pouze souhrnná čísla za poslední tři roky, nikoliv však dolní hranici dojezdnosti (či bodovou hranici) na jednotlivých kolejích, jak žádal AS.
  5. Statistika míst využívaných k jiným účelům než ubytování studentek/ů je v materiálu uvedena dvakrát (str. 2 a str. 3), aniž by si tyto údaje vzájemně odpovídaly. Navíc v první statistice je z nepochopitelných důvodu uvedena i manželská kolej Hvězda.

Z pověření senátu se na Vás tudíž obracím znovu se žádostí, abyste AS FF UK do 20.12. 2000 předal upřesněné statistiky, které budou obsahovat následující údaje:

  1. Počet kladně vyřízených žádostí za poslední tři roky, který bude odpovídat kapacitě kolejí UK určených pro ubytování studentek/ů.
  2. Kapacita jednotlivých kolejí UK (všech kolejí, v nichž jsou ubytovány studentky/i UK) za poslední tři roky; u každé koleje bude uvedena celková kapacita (včetně přistýlek, hostinských pokojů apod.), počet přistýlek na této koleji, počet míst v hostinských pokojích, počet míst určených pro ubytování lektorek/ů, stážistek/ů, zahraničních studentek/ů (výměnné programy a samoplátkyně/ci zvlášť) a podobné účely.
  3. Hranice dojezdnosti na jednotlivých kolejích v posledních třech letech.

AS FF UK žádá ředitele Kolejí a menz UK, aby všechny informace předal též v elektronické podobě.

Velice Vám děkuji za spolupráci

Se srdečným pozdravem

PhDr. Zuzana Jettmarová, M.Sc.
předsedkyně AS FF UK

Na vědomí: pí prorektorka prof. RNDr. Eva Kvasničková , CSc.