Volební období 2000-2002

ARCHIV PODKLADŮ – Výdaje FF UK k 30. 6. 2000 celkem

Akademický senát FF UK

volební období
2020 – 2022 

senatff@ff.cuni.cz

 

NÁZEV H.Č. z toho HČ MD z toho Granty z toho D.Č z toho Celkem z toho:
MATERIÁL 1171 533 441 563 2708
z toho: materiál všeobecný 384 228 134 240 986
knihy,časopisy 411 103 153 165 832
ochranné pomůcky 0 0 0 0 0
uklidové prostředky 63 0 0 0 63
kanc.potřeby 115 38 12 7 172
PHM 22 0 19 0 41
DHIM do 40000,- 72 150 113 130 465
ostatní materiál (na údržbu aj.) 104 14 10 21 149
ENERGIE 860 1 25 21 907
z toho: voda 127 0 3 3 133
plyn 339 0 0 15 354
elekřina 394 1 22 3 420
OPRAVY A ÚDRŽBA 560 32 33 49 674
z toho: budovy 83 0 0 0 83
stroje a zaříz. 477 32 33 49 591
CESTOVNÉ 256 659 705 18 1638
z toho: tuzemsko 30 26 28 15 99
zahraničí 150 622 635 3 1410
diety zahr.hostům 76 11 42 0 129
NÁKLADY NA REPREZENTACI 37 37 26 26 8 8 54 54 125 125
SLUŽBY 4989 1130 1854 4080 12053
z toho: poštovné 478 45 12 20 555
spoje telefon 986 4 26 34 1050
nájemné 876 121 4 55 1056
DNIM 13 23 10 8 54
školení 42 0 0 0 42
úklid 778 6 0 0 784
stravování 725 55 1 2 783
inzerce 52 5 0 1 58
poradenské a konzultační služby 32 131 128 291
práce na PC 32 5 14 1 52
o s t a t n í služby 975 735 1787 3831 7328
NÁZEV H.Č. z toho HČ MD z toho Granty z toho D.Č z toho Celkem z toho:
MZDOVÉ NÁKLADY c e l k e m 42745 3055 1049 2339 49188
z toho: mzdové náklady 41556 1648 843 1438 45485
OON 1189 1407 206 901 3703
ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ (zdrav.,soc. a úrazové) 12043 12043 611 611 200 200 617 617 13471 13471
OSTATNÍ SOC. NÁKLADY – civilní služba 244 244 38 38 0 0 0 0 282 282
DAŇ SILNIČNÍ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KURZOVÉ ZTRÁTY 1 1 0 0 0 0 6 6 7 7
JINÉ OSTATNÍ NÁKLADY 6519 143 205 23 6890
z toho: stipendia PGS 3477 0 0 0 3477
ostatní stipendia 1411 117 178 6 1712
pojistné 17 0 0 0 17
poplatky (bankovní a jiné) 59 26 11 17 113
ostatní jiné náklady 1555 0 16 0 1571
ČERPÁNÍ INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKU 81 81 0 0 50 50 0 0 131 131
ČERPÁNÍ ÚČEL.PROSTŘEDKU,DARU 1410 1410 424 424 0 0 0 0 1834 1834
Špork – faktura za neinv.výdaje 1/2000 7156 7156
Celkem výdaje 78072 6652 4570 7770 97064 89908
Rozdíl příjmů a výdajů -1945 16338 14787 7613 36793
ROZPOČET FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY NA ROK 2000-čerpání k 30.6.
PŘÍJMY FF UK k 30. 6. 2000 C E L K E M
v tis. Kč
NÁZEV H.Č. HČ MD Granty D.Č. Celkem
DOTACE 76127 3675 16688 0 96490
PŘIJATÉ INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY 0 0 2665 0 2665
PŘIJATÉ ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY,DARY 0 1673 0 0 1673
PŘÍJMY Z PRODEJE SLUŽEB 0 4309 0 13440 17749
PŘÍJMY Z POPLATKŮ OD STUDENTŮ 0 6671 0 0 6671
ÚROKY 0 521 0 0 521
KURZOVÉ ZISKY 0 58 4 14 76
OSTATNÍ PŘÍJMY 0 5801 0 1929 7730
SPLÁTKY PŮJČEK FKSP 0 282 0 0 282
C e l k e m p ř í j m y 76127 22990 19357 15383 133857