Na FF UK vznikne Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií

Od 1. 10. 2023 dochází ke splynutí Ústavu etnologie (ÚETN), Katedry středoevropských studií (KSES) a Katedry jihoslovanských a balkanistických studií (KJBS) do Ústavu etnologie a středoevropských a balkánských studií (ÚESEBS).

Motivací tohoto kroku je využití výhod, které blízký kontakt filologických a etnologických a antropologických disciplín nabízí. Univerzita Karlova disponuje v oblasti humanitních a společenských věd dvěma pracovišti zaměřenými na studium zemí střední a jihovýchodní Evropy: jedná se o Institut mezinárodních studií na Fakultě sociálních věd, akcentující perspektivu společenských věd (politologie, ekonomie, historiografie atd.), a KSES a KJBS na Filozofické fakultě, akcentující perspektivu humanitních věd (lingvistika, literární věda, translatologie atd.). V rámci těchto oborů, tzv. filologických nebo jazykových, jak jsou dnes běžně ve světě realizovány na filozofických fakultách, je zřetelný trend posunu od náplně orientované výlučně na jazyk a literaturu k náplni rozšířené o různé aspekty kultury dané země, oblasti, etnika apod. Smysluplným krokem je tedy funkční a proporcionální propojení těchto filologických věd s vědami etnologickými a antropologickými, které se studiem obecně chápaných kultur zabývají.

ÚETN realizuje pro tyto účely vhodný studijní program zaměřený na obecnou disciplínu – Etnologie a kulturní antropologie. Tento obecně zaměřený program, stojící na pomezí historických a společenských věd, je koncipován univerzálně, zároveň se však těžiště badatelských a pedagogických aktivit ÚETN nachází do značné míry v oblasti Evropy, včetně střední a jihovýchodní Evropy. I při zachování stávající obecnosti studijního programu Etnologie a kulturní antropologie je zřetelný přínos organizačního propojení právě s KSES a KJBS, které může zajistit jazykovou a areálovou vybavenost. ÚETN na druhou stranu může poskytnout odpovídající univerzální přístupy použitelné pro bádání v zemích střední a jihovýchodní Evropy nad rámec přístupů filologických.

Pro stávající studující studijních programů uskutečňovaných dotčenými základními součástmi fakulty se prakticky nic nemění. Nová základní součást převezme uskutečňování studijních programů realizovaných na ÚETN, KSES a KJBS – a i v budoucnu bude v samostatných studijních programech nabízet zvlášť studium orientované na jazyky a země či etnika střední a jihovýchodní Evropy a zvlášť studium orientované na etnologii a antropologii jako obecné disciplíny. 

Na pozici ředitele/ředitelky ÚESEBS bylo v srpnu vypsáno otevřené výběrové řízení s termínem podávání přihlášek do 23. 10. 2023.


Související články