VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrové řízení ze dne 1. 9. 2021 – Ústav světových dějin / Job offer from 1 Septamber 2021 – Department of general history

Č.j.: UKFF/385413/2021

English see below

Ústav světových dějin

Název pracovní pozice: akademický pracovník – odborný asistent
Obor a zaměření: Obecné a komparativní dějiny se zaměřením na sociální/kulturní dějiny novověku v evropském a globálním kontextu (16. – 19. století), s důrazem na frankofonní oblasti a dějiny náboženství.
Platová třída: AP2
Úvazek: 0,25 (10 hod./týdně)

Popis pozice:

 • výuka v oboru uchazečovy specializace, očekává se především výuka na úrovni bakalářského a magisterského studia a v programu Erasmus Mundus Joint Master Degree
 • vedení studentských prací a projektů
 • zapojení do výzkumných projektů vytvořených na pracovišti
 • výzkum v oboru uchazečovy specializace
 • podíl na tvorbě projektů financovaných z externích zdrojů, jejichž cílem je rozvoj mezinárodní spolupráce

Požadavky:

 • titul Ph.D. v požadované specializaci, mezioborový přesah uchazeče výhodou
 • zahraniční zkušenosti (odborná stáž, výzkum v zahraniční, integrace do mezinárodních vědeckých sítí)
 • výborná znalost angličtiny a francouzštiny, další jazyky vítány
 • schopnost přednášet v angličtině a francouzštině
 • přiměřená odborná a publikační činnost v oboru
 • organizační a administrativní schopnosti

Předpokládaný nástup: ihned
Termín přihlášky: 1. 10. 2021

Náležitosti přihlášky:

 • Přihláška-do-VŘ
 • profesní životopis
 • přehled dosavadní odborné praxe
 • přehled vědecké, pedagogické a publikační činnosti
 • kopie dokladů o vzdělání (případně s českým překladem)

Způsoby přihlášení:

 • Písemně poštou/osobně:
  Přihlášku se všemi přílohami  zašlete poštou, nebo doručte osobně na adresu:
  Zuzana Pálková, osobní oddělení FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha

nebo

Komise může podle vlastního uvážení pozvat všechny nebo vybrané uchazeče k dalšímu kolu výběrového řízení, tedy k pohovoru.

Na základě podání přihlášky do výběrového řízení zpracovává FF UK osobní údaje uchazečů v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími předpisy UK. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde: https://cuni.cu/UK-9056.html

Rozhodnutí děkana

Department of general history

Job title: Assistant Professor
Field and specialization: General and comparative history with a focus on the Eraly Modern and Modern social/cultural history in a European and global context (16th-19th centuries), with an emphasis on Francophone areas and the history of religion
Expected salary/job rank: AP2 level
Full-time position: 0,25 (10 hours per week)

Job description:

 • teaching within the applicant’s specialization, primarily B. A- and M.A. and Erasmus Mundus Joint Master Degree courses will be expected
 • supervision of students’ projects and theses
 • integration into the projects developed by the department
 • conducting independent research program within the applicant’s areas of expertise
 • development of projects with external funding, aiming toward strengthening international cooperation

Job requirements:

 • PhD in the area of specialization, interdisciplinary overlaps are advantage
 • adequate teaching experience
 • international stage, networking, and research experience
 • excellent knowledge of English and French, other languages are welcome
 • ability to lecture in English and French
 • adequate publication record in the field of specialization
 • organizational and administrative skills

Expected starting date: October, 2021
Application deadline: October 1, 2020

Complete applications will include the following:

 • application form
 • structured CV including professional experience
 • summary of expert, teaching and publication activities
 • copies of educational documents (translated into Czech, if applicable)

Submitting the application:

 • Submission by mail or in person:
  The application with all its attachments can be sent by mail or delivered in person to the following address:
  Zuzana Pálková, Human Resources Dept., FF UK, nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha, Czech Republic

Or

 • Submission by e-mail:
  The application with all its attachments can be sent by e-mail to the address zuzana.palkova@ff.cuni.cz

Based on the committee’s decision, either all applicants or selected applicants only will be invited to the second round of the competition, i.e. an interview.

Based on the submission of an application in the hiring procedure, the Faculty of Arts of Charles University will process the personal data of applicants in accordance with the relevant legal regulations and other regulations of Charles University. Information on the processing of personal data is available here: https://cuni.cz/UK-9056.html.