FF UK a Fond Borise Němcova zřizují Akademické centrum Borise Němcova pro výzkum Ruska FF UK

Dne 17. ledna děkanka Filozofické fakulty UK Mirjam Friedová a zakladatelka Fondu BN Žanna Němcovová podepsaly smlouvu o otevření Akademického centra Borise Němcova pro výzkum Ruska na půdě fakulty.

Centrum bude fungovat jako expertní platforma a rovněž bude organizovat veřejné přednášky, vědecké semináře a konference s účastí představitelů ruské a mezinárodní intelektuální elity, spolupracovat s dalšími výzkumnými a akademickými centry, která se zabývají studiem Ruska. Centrum si klade za cíl popularizovat výsledky svého výzkumu.

Řediteli Centra se stanou Alexandr Morozov a Marek Příhoda.

Dne 8. února se na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy uskuteční slavnostní prezentace Centra.

Akademické centrum Borise Němcova pro výzkum Ruska zahájí svou činnost 1. března 2018.

Философский факультет Карлова Университета и Фонд Бориса Немцова учреждают Академический центр Бориса Немцова по изучению России ФФ КУ

17 января декан философского факультета КУ Мирьям Фридова и основатель Фонда БН Жанна Немцова подписали договор об открытии Академического центра Бориса Немцова по изучению России на базе факультета.

Центр будет функционировать как экспертная платформа, а также организовывать публичные лекции, научные семинары и конференции с участием представителей российской и международной интеллектуальной элиты, сотрудничать с другими исследовательскими и академическими центрами, которые занимаются изучением России. Центр ставит перед собой задачу популяризировать результаты своих исследований.

Руководителями Центра станут Александр Морозов и Марек Пржигода.

8 февраля на философском факультете Карлова Университета пройдет торжественная презентация Центра.

Академический центр Бориса Немцова по изучению России начинает свою работу с 1 марта 2018 г.

foto: archiv FF UK

Tisková zpráva


Newsletter FF UK

Newsletter FF UK